ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY NIE MASKUJE W PEŁNI EFEKTÓW EKSPRESJI ALLELU RECESYWNEGO PRZY CZYM W FENOTYPIE HETEROZYGOT UJAWNIA SIĘ CECHA POŚREDNIA MIĘDZY CECHĄ HOMOZYGOTY DOMINUJĄCEJ A CECHĄ HOMOZYGOTY RECESYWNEJ INACZEJ NIŻ W PRZYPADKU KODOMINACJI GDZIE U HETEROZYGOT UJAWNIAJĄ SIĘ OBIE CECHY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMINACJA NIEPEŁNA to:

zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący nie maskuje w pełni efektów ekspresji allelu recesywnego przy czym w fenotypie heterozygot ujawnia się cecha pośrednia między cechą homozygoty dominującej a cechą homozygoty recesywnej inaczej niż w przypadku kodominacji gdzie u heterozygot ujawniają się obie cechy (na 17 lit.)DOMINACJA NIEZUPEŁNA to:

zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący nie maskuje w pełni efektów ekspresji allelu recesywnego przy czym w fenotypie heterozygot ujawnia się cecha pośrednia między cechą homozygoty dominującej a cechą homozygoty recesywnej inaczej niż w przypadku kodominacji gdzie u heterozygot ujawniają się obie cechy (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY NIE MASKUJE W PEŁNI EFEKTÓW EKSPRESJI ALLELU RECESYWNEGO PRZY CZYM W FENOTYPIE HETEROZYGOT UJAWNIA SIĘ CECHA POŚREDNIA MIĘDZY CECHĄ HOMOZYGOTY DOMINUJĄCEJ A CECHĄ HOMOZYGOTY RECESYWNEJ INACZEJ NIŻ W PRZYPADKU KODOMINACJI GDZIE U HETEROZYGOT UJAWNIAJĄ SIĘ OBIE CECHY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 18.989

REGRESJA PROBITOWA, TERAPIA GESTALT, UKRES, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, ŻWAWOŚĆ, EUFONIA, E-MAIL, PRZYRZECZENIE HARCERSKIE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, HARD PORNO, PRAWO MEDYCZNE, RYNEK RÓWNOLEGŁY, NIECZYNNOŚĆ, ORBITA, CHAMEOFIT, KOPALINA SKALNA, MIĘSIEŃ RÓWNOLEGŁOBOCZNY, KOMUNIKACJA, DOKUMENTARYZM, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, PRZEŁAWICENIE, OXFORD, INFORMATYKA MEDYCZNA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, HIPOKALEMIA, KOŃ ANGLO-NORMANDZKI, PIĘKNY WIEK, CANZONA, POWRÓT, DUR POWROTNY, DYDAKTYKA OGÓLNA, MOTYWIK, MADISON, MASTOLOGIA, JĘZYK ŁACIŃSKI, ZŁOŻENIE URZĘDU, KONDOMINIUM, UNIŻENIE SIĘ, NOCEK ORZĘSIONY, OCEAN, DWUDZIESTA CZWARTA, BEZIDEOWOŚĆ, PRZEJRZYSTKA, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, ZBROJENIE SIĘ, OPUSZCZENIE, SZCZĘKOT, STĘP, PERLISTOŚĆ, PIJAR, BETONKA, TAMBURYN, ZŁUDNOŚĆ, IKOS, AUTOBUS SZYNOWY, JEDWABNIK, GAZ ZAMKNIĘTY, TYGODNIÓWKA, NASIENNIK, USTERKOWOŚĆ, FABULARYZACJA, INTERSTYCJAŁ, PRZESADNOŚĆ, KLASA ŚREDNIA, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, MAŁPA WĄSKONOSA, MINUTNIK, PRZEPONA, ŚCIEG, ROZGAŁĘZIACZ, ZŁUDZENIE INFLACYJNE, ŁAMACZ, CAP, TREN, BEZINWAZYJNOŚĆ, KRATER, AKERMAN, LINIA ŚNIEGU, PODŁOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, RYNEK WŁAŚCIWY, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, KARCYNOLOGIA, BODZIEC PROKSYMALNY, SZKOŁA, PATYK, BEZROBOCIE JAWNE, KOLEJKA WĄSKOTOROWA, GODZINA POLICYJNA, INWERSJA, BLUES, OŚWIETLENIOWIEC, KOMEDIALNIA, SZEŚĆSETKA, FAJECZKA, ZWROT, PORA, KANONISTYKA, PRZEPUKLINA RICHTERA, TEREN, ZAMEK NA PIASKU, ORTOCENTRUM, SĄD OSTATECZNY, KĄT UJEMNY, LUŹNOŚĆ, WYCZERPYWALNOŚĆ, ZARZUELA, ORZECHÓWKA, NAWROTOWOŚĆ, EUTEKTYK, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, WARP, REOLOGIA, KOSIARKA ROTACYJNA, WYLĄG, STRZAŁKA BAŁTYCKA, TCHÓRZLIWOŚĆ, ZEGAR MOLEKULARNY, MODYFIKACJA CECHY, WERBOWNIK, LABORANT, PILARZ, MEDIACJA, ABORDAŻ, BIBUŁKARSTWO, CEFALOPOLISYNDAKTYLIA GREIGA, RZEP, AMFIUMY, ANTROPOSFERA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, POJEDNAWSTWO, ZABUDOWA, PRZELICZNIK, TELEFONIA STACJONARNA, PAKA, INSTALATOR, POCIĄG PRZYSPIESZONY, WIELOETAPOWOŚĆ, SLALOM RÓWNOLEGŁY, DSS, PRZEWOŹNIK, EFEKT GEOMAGNETYCZNY, SKRZYDLATE SŁOWO, SKŁADNIA RZĄDU, AKCJA NIEMA, SŁODYCZ, ZDJĘCIE STYKOWE, PAJAC, RÓŻDŻKARZ, TRYTON, BIOMETRIA, BIURO PODAWCZE, OSIOWIEC, KONFIRMACJA, BEZDNO, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, FILAROWIEC, ZNIECZULENIE, WYTRAWIACZ, BEZINTERESOWNOŚĆ, CZEPLIWOŚĆ, NIEWYBUCH, ANOMALIA MAGNETYCZNA, RUMIEŃ LOMBARDZKI, SUCHORYT, BAKTERIA ŚLUZOWA, OFICYNA DRUKARSKA, KIPIEL, NAPÓJ WINOPOCHODNY, ANONIMAT, NOUMENON, MONIT, UPOLITYCZNIENIE, PROTEKCJONIZM, PYTEL, ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI, SALWINIA PŁYWAJĄCA, NAMOLNOŚĆ, TOPIK, DECYMA, PŁASKONOS, MĄKA RAZOWA, CUG, DIETA, LINIA TRAMWAJOWA, RABARBAR, KLUSKA KŁADZIONA, SZMUGIEL, KAROSAŻ, KAPITEL, INTERKALACJA, DROGA GRUNTOWA, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, ZAWARTOŚĆ, RUMIEŃ NAGŁY, GONG, NASZYWKA, ELEKTROWNIA WIATROWA, CUDACZNOŚĆ, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, KAWA ZBOŻOWA, BIAŁACZKA KOTÓW, OBRONA, MISIAK, HEBAN, GENTELMAN, IDEAŁ MAKSYMALNY, MANIERKA, KAPITUŁA KOLEGIACKA, NADAJNIK ISKROWY, SUBRETKA, NIEGRZECZNOŚĆ, OPUKIWANIE, ŚWISTUŁA, ETOLOGIA, ASPIRANT, ZASADA EKWIPARTYCJI, SZPARA, WYNIOSŁOŚĆ, POWIEŚĆ BRUKOWA, PRAGERMAŃSKI, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, GEKON, BEZPIECZEŃSTWO ONTOLOGICZNE, SOPEL, PRZEŁĘCZ, GRYZMOŁA, CYPRYŚNIK BŁOTNY, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, OKNO DIALOGOWE, SZLAK, WAN, RZUT RÓWNOLEGŁY, DRABINA, CHRUPKOŚĆ, EMBRIOLOGIA ROŚLIN, WARSTWA ŚCIERALNA, RAKSA, NIEKOMPETENTNOŚĆ, ZŁOTY DESZCZ, STREFA KONWEKTYWNA, WIELOBARWNOŚĆ, TEATR, MONTAŻYSTKA, ELEKTROSTATYKA, OSZCZĘDNOŚĆ, SYLABA, KRYPTODEPRESJA, POŁUDNIK STRUVEGO, SHOUNENAI, BIUSTONOSZ, GRUSZKA, KWIAT, DZISIEJSZOŚĆ, PSYCHOTANATOLOGIA, ANUCZIN, MUSKEGON, ASCETA, LODÓWKA, KOLEŻEŃSTWO, KORONA, PARNIK, PÓŁTUSZA, MOC, CECHOWNIA, MASTYGONEMA, ZABURZENIE SCHIZOAFEKTYWNE, WIELOBARWNOŚĆ, DOJRZAŁOŚĆ, PŁYTA PAŹDZIERZOWA, TELEMARK, KOSZATNICA, PM, KAPLIN, NACIEK JASKINIOWY, BIEDA, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, OBCY, ZBIEŻNOŚĆ POŁUDNIKÓW, TROGLODYTA, SKARANIE BOSKIE, ŚMIECIARZ, PRZECIWSTOK, LIBRA, DYPTYCH, WILCZE STADO, POŻAR, POCHRZĘST, GARDEROBA, CZĘŚĆ, JAMA PACHOWA, GONIOMETRIA, NEURON LUSTRZANY, TEGOROCZNOŚĆ, FORMAT BINARNY, OPTYKA KWANTOWA, FALA, PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE, ?SYMETRIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 18.989 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY NIE MASKUJE W PEŁNI EFEKTÓW EKSPRESJI ALLELU RECESYWNEGO PRZY CZYM W FENOTYPIE HETEROZYGOT UJAWNIA SIĘ CECHA POŚREDNIA MIĘDZY CECHĄ HOMOZYGOTY DOMINUJĄCEJ A CECHĄ HOMOZYGOTY RECESYWNEJ INACZEJ NIŻ W PRZYPADKU KODOMINACJI GDZIE U HETEROZYGOT UJAWNIAJĄ SIĘ OBIE CECHY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY NIE MASKUJE W PEŁNI EFEKTÓW EKSPRESJI ALLELU RECESYWNEGO PRZY CZYM W FENOTYPIE HETEROZYGOT UJAWNIA SIĘ CECHA POŚREDNIA MIĘDZY CECHĄ HOMOZYGOTY DOMINUJĄCEJ A CECHĄ HOMOZYGOTY RECESYWNEJ INACZEJ NIŻ W PRZYPADKU KODOMINACJI GDZIE U HETEROZYGOT UJAWNIAJĄ SIĘ OBIE CECHY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINACJA NIEPEŁNA zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący nie maskuje w pełni efektów ekspresji allelu recesywnego przy czym w fenotypie heterozygot ujawnia się cecha pośrednia między cechą homozygoty dominującej a cechą homozygoty recesywnej inaczej niż w przypadku kodominacji gdzie u heterozygot ujawniają się obie cechy (na 17 lit.)
DOMINACJA NIEZUPEŁNA zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący nie maskuje w pełni efektów ekspresji allelu recesywnego przy czym w fenotypie heterozygot ujawnia się cecha pośrednia między cechą homozygoty dominującej a cechą homozygoty recesywnej inaczej niż w przypadku kodominacji gdzie u heterozygot ujawniają się obie cechy (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMINACJA NIEPEŁNA
zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący nie maskuje w pełni efektów ekspresji allelu recesywnego przy czym w fenotypie heterozygot ujawnia się cecha pośrednia między cechą homozygoty dominującej a cechą homozygoty recesywnej inaczej niż w przypadku kodominacji gdzie u heterozygot ujawniają się obie cechy (na 17 lit.).
DOMINACJA NIEZUPEŁNA
zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący nie maskuje w pełni efektów ekspresji allelu recesywnego przy czym w fenotypie heterozygot ujawnia się cecha pośrednia między cechą homozygoty dominującej a cechą homozygoty recesywnej inaczej niż w przypadku kodominacji gdzie u heterozygot ujawniają się obie cechy (na 19 lit.).

Oprócz ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY NIE MASKUJE W PEŁNI EFEKTÓW EKSPRESJI ALLELU RECESYWNEGO PRZY CZYM W FENOTYPIE HETEROZYGOT UJAWNIA SIĘ CECHA POŚREDNIA MIĘDZY CECHĄ HOMOZYGOTY DOMINUJĄCEJ A CECHĄ HOMOZYGOTY RECESYWNEJ INACZEJ NIŻ W PRZYPADKU KODOMINACJI GDZIE U HETEROZYGOT UJAWNIAJĄ SIĘ OBIE CECHY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY NIE MASKUJE W PEŁNI EFEKTÓW EKSPRESJI ALLELU RECESYWNEGO PRZY CZYM W FENOTYPIE HETEROZYGOT UJAWNIA SIĘ CECHA POŚREDNIA MIĘDZY CECHĄ HOMOZYGOTY DOMINUJĄCEJ A CECHĄ HOMOZYGOTY RECESYWNEJ INACZEJ NIŻ W PRZYPADKU KODOMINACJI GDZIE U HETEROZYGOT UJAWNIAJĄ SIĘ OBIE CECHY. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

x