SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA W WYNIKU ZACHODZĄCYCH W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PRZEMIAN OBUMARŁYCH SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH, NAJMŁODSZY WĘGIEL KOPALNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TORF to:

skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TORF

TORF to:

borowina lecznicza (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA W WYNIKU ZACHODZĄCYCH W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PRZEMIAN OBUMARŁYCH SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH, NAJMŁODSZY WĘGIEL KOPALNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.317

EKOLOGIA EWOLUCYJNA, ARABESKA, MASA KAKAOWA, RAJD, MIESZANKA BETONOWA, PRZESTRZELINA, KOŃ UKRAIŃSKI, KRÓTKONOS BRĄZOWY, KOCIOŁ SUFOZYJNY, ANALIZA WRAŻLIWOŚCI, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, GRANIT RUMBURSKI, WYPIEK, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, MACHAJROD, GIBERELINA, POGOTOWIE, SKAŁA LITA, WCISTEK, MIRIN, WARMIŃSKI, NADGORLIWOŚĆ, STAW OSADOWY, SALDO DEBETOWE, STYPENDIUM, JAMRAJ BRUNATNY, URODZENIE, GLINKA, LEASINGOBIORCA, GAZ OBOJĘTNY, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, TERATOZAUR, HISPANO, CHLOASMA, WIELOKROTNOŚĆ, ARAUKARIA WYNIOSŁA, RENTA INWALIDZKA, FLAWONOID, FLAK, PRZESTRZELENIE, FERMENTACJA METANOWA, PANSPERMIA, PRZEŻYCIE, KOSTIUM, REZERWA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, WIĄZANIE JONOWE, AMONIT, ERGOTERAPIA, POSTĘP BIOLOGICZNY, AUTOCHTONICZNOŚĆ, ROZTWÓR NASYCONY, AGROTURYSTYKA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, BIOMAGNIFIKACJA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ŁUPEK MIKOWY, ZAWAŁ BLADY, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, UDAR MÓZGOWY, BASZTA, RAJD DAKAR, KULTURA WODNA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, HUK, SKAŁA PŁONNA, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, LUSITANO, MONITORING PRZYRODNICZY, HIPPARION, KURSOR, GALASÓWKA, KAMIEŃ KOTŁOWY, SPIĘCIE, SKLERODERMIA, ONTOGENEZA, NIENATURALNOŚĆ, PRZYBLIŻENIE DZIESIĘTNE, ANHYDRYTYT, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, SSE, STREFA EKONOMICZNA, WUJEK, ŁUPEK ILASTY, STANDARDBRED, HYBRYDA, INKORPORACJA, REGUŁA SAVAGE'A, CROSSING-OVER, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, MIÓD PSZCZELI, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, CYKL PERYGLACJALNY, KOŃ KABARDYŃSKI, PIASEK SANDROWY, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, TEMPERATURA ZAPŁONU, MONOMER, RENTA RÓŻNICZKOWA, FLORA, MAURESKA, KOT BOMBAJSKI, BETON KOMÓRKOWY, SUPERNOWA TYPU IA, CUKRZYCA BRĄZOWA, RYNEK KONTESTOWALNY, OTOCZENIE, RUSYFIKACJA, WYSPA WULKANICZNA, MIESZANIEC, BIELISTKA SINA, TORF SAPROPELOWY, INDUKTYWNOŚĆ, ZGORZEL, ŁUPEK METAMORFICZNY, LEPTON, MACIERZ RÓWNOWAŻNA, OPOKA, PALIWO KOPALNE, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, ARGUMENT, GRANIT, DZIUPLA, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, KAMUFLAŻ, KWAS KAMFOROWY, DOLOMIT, GLUTYNA, TERASA, KOMMOS, MĄKA ŻYTNIA, CHLEB PSZCZELI, RZAZ, MIÓD PITNY, TERAKOTA, ALEURYT, CYKL BIOLOGICZNY, KSENOBIOTYK, TWARDZINA, SZCZERBA, ENZYM, SKAŁA METAMORFICZNA, MACERACJA, FENYL, ENERGIA SPOCZYNKOWA, ŁUK WYSP, SÓL, RZEŹBA KRASOWA, BAKULIT, ZAPAŁKA SZTORMOWA, MILONGA, PIASKOWIEC, SKAŁA LUŹNA, CZARNOKIT, SŁOBODA, MEGATSUNAMI, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ŁUPEK DACHÓWKOWY, CHOROBA GENETYCZNA, SKALA MODALNA, KOCIOŁ EWORSYJNY, WYROBISKO, GLINA, TRIUMF, PRZEMIANA POKOLEŃ, RAFA, GRZYB, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, GLIKOGENOZA TYPU III, OLEJ Z OLIWEK, MIAŁ, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, DEZINTEGRACJA MROZOWA, KWAS NALIDYKSOWY, PIWKO, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, CZARNA DZIURA, TRYPLA, ODKOS, TEST ZDERZENIOWY, TARAS, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, MASOWIEC, ACETAL, KOPERSZTYCH, SĄD WOJENNY, ODWODORNIENIE, BIAŁY WĘGIEL, MIAŁ, ELASTYL, INDUKCYJNOŚĆ, OLEJ SILNIKOWY, PĘCHERZOWIEC, OOLITYT, ZENDRA, ODMIANA UPRAWNA, BOLOGRAM, CZWARTY ŚWIAT, OOLIT, JĘZOR OSUWISKOWY, ŁUPEK OSADOWY, ANTECEDENCJA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, NAWÓZ MINERALNY, SKALENOEDR, GAZ GENERATOROWY, CIELENIE, DAKAR, NIEPODZIELNOŚĆ, CZARNE ZŁOTO, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, WĘGIEL KENELSKI, FACJA, MIÓD, PRĄŻEK, PROCES PSYCHICZNY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, AKLIMATYZACJA, CIELENIE SIĘ LODOWCA, OPAŁ, WARTOŚĆ GODZIWA, KECZUP, LESS, KOLONIA, KURATELA, BAZALT, CHOROBA CORIEGO, CHEMIA ORGANICZNA, SZPADA, MĄKA, MERYTERIUM, PORFIROBLAST, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, TERMOBAROMETR, OBIEG, KONWEKTOR, BRUNAT BISMARCKA, UCHO ZAPAŚNIKA, MASA KAJMAKOWA, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, GORETEX, FIZJOKRATYZM, DAWID, GWIAZDA NEUTRONOWA, ŁUPEK WĘGLOWY, ELEKTROEROZJA, RUDA DARNIOWA, KRZEPNIĘCIE KRWI, SKALA KOŚCIELNA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, LAWA PODUSZKOWA, BIORYTM, FETYSZYZM, DĘBIANKA, UGRUPOWANIE, NIECKA ABLACYJNA, OSAD DELUWIALNY, LEASINGODAWCA, NACIECZENIE, KUMOSTWO, GOSZYZM, LOGOWANIE, ROGÓŻKA, DUBOIS, GOTYK SKALDYJSKI, OBRAZ POZORNY, POSPOLITE RUSZENIE, BEZWODNIK, MODEL PAJĘCZYNY, MAREMMANO, SKAŁA ILASTA, FALA ODBITA, OLIWA, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, KREBS, DEKLARACJA WEKSLOWA, BIOGEN, AUDIOMETRIA, KRYTERIUM SAVAGE'A, KWADRAT LOGICZNY, TEORIA PERSPEKTYWY, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, HYBRYD, SYNTEZA, RAFAEL, OSOBOWOŚĆ ANALNA, KOSZYK, TERRARIUM, WĘGLÓWKA, RETINOPATIA, WYSPA KONTYNENTALNA, GNEJS OCZKOWY, GRAPTOLIT, GATUNEK AGAMICZNY, PASIAK, KROTNOŚĆ, ROŚLINNOŚĆ, CZĘŚĆ, ?ZNACZNIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.317 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA W WYNIKU ZACHODZĄCYCH W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PRZEMIAN OBUMARŁYCH SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH, NAJMŁODSZY WĘGIEL KOPALNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA W WYNIKU ZACHODZĄCYCH W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PRZEMIAN OBUMARŁYCH SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH, NAJMŁODSZY WĘGIEL KOPALNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TORF skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TORF
skała osadowa powstała w wyniku zachodzących w szczególnych warunkach przemian obumarłych szczątków roślinnych, najmłodszy węgiel kopalny (na 4 lit.).

Oprócz SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA W WYNIKU ZACHODZĄCYCH W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PRZEMIAN OBUMARŁYCH SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH, NAJMŁODSZY WĘGIEL KOPALNY sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA W WYNIKU ZACHODZĄCYCH W SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH PRZEMIAN OBUMARŁYCH SZCZĄTKÓW ROŚLINNYCH, NAJMŁODSZY WĘGIEL KOPALNY. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

x