KAUCZUK SYNTETYCZNY OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KAUCZUK CHLOROPRENOWY to:

kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (na 20 lit.)POLICHLOROPREN to:

kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KAUCZUK SYNTETYCZNY OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 726

SANDINISTA, GWIAZDA, GAZ SKŁADOWISKOWY, KRAJE, IZOPRENOID, OFIARA ŚMIERTELNA, CUMULUS, REKOMBINACJA GENETYCZNA, HORYZONT, DRONABINOL, ANTECEDENCJA, MIÓD KOPIEC, RADIACJA ADAPTACYJNA, KĘSISKO, GENEZA, OLEJ SEZAMOWY, UCHO KALAFIOROWATE, SUMA KONTROLNA, MINERALIZACJA, AKROCYJANOZA, AGROGAZ, ZAPACH, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, OSAD DELUWIALNY, GAZ WYSYPISKOWY, SZTUCZNY LÓD, AKTYWA, ZAPACH, MIESZALNOŚĆ NIEOGRANICZONA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, PTOMAINA, BUTYL, KWAS NALIDYKSOWY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, FUNKCJA ZDANIOWA, RESPIRATOR, FRANCA, MONOMER, CAŁKOWITE ZEPSUCIE, KARMIN, DEKLARACJA WEKSLOWA, PANKREATYNA, CROSSING-OVER, CHOROBA ORMONDA, KOCIOŁ EWORSYJNY, AROMAT, WINO, BEZWODNIK KWASOWY, KONTRAKT, PIERŚCIEŃ ZEROWY, PUŁAPKA ŚREDNIEGO DOCHODU, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, SILNIK JONOWY, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ŻUBROŃ, WŁÓKNO, KISZKA, OLIWA, PALIWO KOPALNE, ELIMINACJA, ZARYSOWANIE, USKOK, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, KRYSTALIZACJA RÓWNOWAGOWA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, SEITAN, BOLOGRAM, KAMIEŃ, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, SER SOJOWY, PIEPRZ BIAŁY, CUKIER TRZCINOWY, MULTIPLET WIDMOWY, WIĄZANIE JONOWE, LODOWIEC GRUZOWY, BRĄZOWY PODKARZEŁ, PU, LAKTOROL, GLINKA KAOLINOWA, DĘBIANKA, KATYŃ, PRZERWANIE CIĄŻY, KRYZYS GOSPODARCZY, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, SUPERNOWA TYPU IA, MIÓD LITEWSKI, PIZOID, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, POZOSTAŁOŚĆ, STAN CZYNNY, SER, PARALIŻ DECYZYJNY, PUR, MASŁO, GÓROTWÓR, CYTOKININA, ABSTRAKCJA, PCV, PRZESTRZELENIE, PISZCZAŁKA WARGOWA, PIWO, CYPROFLOKSACYNA, POLIURETAN, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, SKAŁA METAMORFICZNA, OGNIWO FOTOELEKTRYCZNE, MOCZ STAREGO PAWIANA, ALIT, MILREJS, POLAN, FETYSZYZM, PORWAK TEKTONICZNY, RZEŹBA KRASOWA, KWAS KAMFOROWY, GWIZD, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, ZADRAPANIE, REWALIDACJA, CEGŁA CERAMICZNA, KONDURANGO, ZAKŁAD HANDICAP, MAKROCZĄSTECZKA, OSOBOWOŚĆ ANALNA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, RUM, NEOPREN, JEZIORO TEKTONICZNE, SKÓRA, FALA BALISTYCZNA, SKAN, ŻUBR NIZINNY, KRZEPNIĘCIE KRWI, IZOLAT, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, FACH, DROGA GRUNTOWA, ONTOGENEZA, SCAN, MORFOGENEZA, SZCZERBA, ZENDRA, WYŚWIĘCENIE, MODRZEW EUROPEJSKI, KOLEJKA, SKLERODERMIA UKŁADOWA, JONOGRAM, PRZEŻYCIE, GIPS, REAKTOR, RURECZNIKOWATE, OLEJ RYCYNOWY, BELG, ZGRUPOWANIE, WIKTORIA, KULTYWAR, KOŃ BELGIJSKI, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, WIĄZANIE ESTROWE, AMNEZJA POURAZOWA, KAMIEŃ TYSIĄCA SŁOŃC, NIBYNÓŻKA, WYMIOTY, ODMIANKA, BIOMAGNIFIKACJA, CHLOROHEKSYDYNA, SZCZELINA LODOWCOWA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, PRZESTRZELINA, OLEJ KONOPNY, ZŁOŻE MINERALNE, OLEJ Z OLIWEK, PERSZERON, PORFIROBLAST, PLATFUS, SPLOT, LEPTON, WAPNO NIEGASZONE, MAKROMOLEKUŁA, PUNKT MECZOWY, FLAK, SÓL, MIESZANKA BETONOWA, ODBIÓR, BRODAWKA PŁCIOWA, EWANGELICYZM, ŚRODKI PIENIĘŻNE, PIENIĄDZE, GIPSOBETON, SĘK OTWARTY, OGNIWO SŁONECZNE, CHROMATYDA SIOSTRZANA, ZADRAPNIĘCIE, MEGAPOLIS, QUEBRACHO, KAMIEŃ NERKOWY, KWAS, ALDOL, KARUK, CIELENIE SIĘ LODOWCA, JEZIORO BIOGENICZNE, REZONANS MAGNETYCZNY JĄDROWY, RYŻ, CIASTO, OSTROSŁUP ŚCIĘTY, UCHO ZAPAŚNIKA, KONWEKTOR, MARGARYNA, GALASÓWKA, CHROMOSOM POLITENICZNY, FENTANYL, BEZWODNIK, SZMARAGD NILU, NIEDOKŁADNOŚĆ, SALDO DEBETOWE, GNEJS OCZKOWY, MIÓD PITNY, HUK, MEGATSUNAMI, PRÓG RZECZNY, CUKRZYCA BRĄZOWA, ŚWINIA WIELKA BIAŁA POLSKA, SZKLIWO WULKANICZNE, TYNKTURA, KERMES, OLIWA, KONFEDERACJA WOJSKOWA, INDUKTYWNOŚĆ, JEZIORO WYDMOWE, JOJOBA, WISKOZA, KWEBRACZO, SPIĘCIE, ŁUPEK CHLORYTOWY, UDAR, TWARDZINA, WAŁ BRZEGOWY, SAKE, DELUWIUM, KAUCZUK CHLOROPRENOWY, SZABROWNIK, AMARANT, ABSORPCJA, ACETAL, WARZONKA, GAZ SPALINOWY, ATMOSFERA, KOLONIA, SKAŁA WULKANICZNA, PODBÓJ, INDUKCJA ELEKTROSTATYCZNA, ZNIKNIĘCIE, INCYDENT MÓZGOWO-NACZYNIOWY, PRZESTRZELINA, BARWA NALECIAŁA, BENZYNA SYNTETYCZNA, EKSPERT SĄDOWY, ALKANNA, WARMIŃSKI, TRZĘSIENIE ZIEMI, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, WINIFIKACJA, TLENEK, GLIKOGENOZA TYPU III, KOSZT INWESTYCYJNY, TRYUMF, ZBIORNIK RETENCYJNY, KOŃ DOŃSKI, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, ZIEGLER, WITAMINA B6, NAFTÓWKA, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, ATEMOYA, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, PIASEK PUSTYNI, FILC, ASFALT, GRUPA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, MLECZ, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, KOŚĆ SŁONIOWA, WINIDUR, KAUCZUK NATURALNY, SPIROGRAM, WĘGIEL KOPALNY, DOBRO POŚLEDNIE, MUNGO, JEDNOPOLÓWKA, STAW OSADOWY, ENERGIA SPRĘŻYSTOŚCI, NALEWKA, RADIACJA ADAPTATYWNA, KARMEL, GEN FUZYJNY, LAMPA RTĘCIOWA, ZIELONA WRÓŻKA, ?PIASKOWIEC KWARCOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 726 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KAUCZUK SYNTETYCZNY OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KAUCZUK SYNTETYCZNY OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KAUCZUK CHLOROPRENOWY kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (na 20 lit.)
POLICHLOROPREN kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KAUCZUK CHLOROPRENOWY
kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (na 20 lit.).
POLICHLOROPREN
kauczuk syntetyczny otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (na 14 lit.).

Oprócz KAUCZUK SYNTETYCZNY OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - KAUCZUK SYNTETYCZNY OTRZYMYWANY W WYNIKU POLIMERYZACJI EMULSYJNEJ CHLOROPRENU. Dodaj komentarz

6+8 =

Poleć nas znajomym:

x