PRZETRWANIE, NIESTRACENIE ŻYCIA W WYNIKU JAKICHŚ OKOLICZNOŚCI, NP. WYPADKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRZEŻYCIE to:

przetrwanie, niestracenie życia w wyniku jakichś okoliczności, np. wypadku (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PRZEŻYCIE

PRZEŻYCIE to:

silne wrażenie; stan emocjonalny, psychiczny, powstający w wyniku pewnych szczególnych doświadczeń i pozostawiający ślad w psychice człowieka (na 9 lit.)PRZEŻYCIE to:

przetrwanie, poradzenie sobie w niesprzyjających okolicznościach codziennego życia, mając do dyspozycji niewielkie środki finansowe (na 9 lit.)PRZEŻYCIE to:

znalezienie się - w sensie metaforycznym - w pewnym stanie, sytuacji; doświadczenie czegoś (na 9 lit.)PRZEŻYCIE to:

przejęcie się, doświadczenie silnych emocji w związku np. z jakimś wydarzeniem (na 9 lit.)PRZEŻYCIE to:

życie dłużej niż ktoś inny (na 9 lit.)PRZEŻYCIE to:

przebycie, przetrwanie w jakiejś sytuacji lub miejscu jakiegoś odcinka czasu (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZETRWANIE, NIESTRACENIE ŻYCIA W WYNIKU JAKICHŚ OKOLICZNOŚCI, NP. WYPADKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.472

NOMADYZM, DUJKER JENTINKA, NASTĘPSTWO, KRYSZTAŁ FAŁSZYWY, PERŁA, WIĄZANIE JONOWE, PUR, WYCUG, UTRZYMANIE, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, USTONOGI, MIASTOWOŚĆ, POLIKONDENSAT, OSAD DELUWIALNY, PORWAK TEKTONICZNY, AMYLOID, PISZCZAŁKA WARGOWA, CZYSTKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, POZEW, OBTŁUCZENIE, MŁODZIK, IKONA, KOLONIA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, UBÓSTWO, HEMOCHROMATOZA PIERWOTNA, OBTŁUKIWANIE, ADAPTACJA, NIEMOWLĘ, ŻŁOBKOPRZEDSZKOLE, STAW OSADOWY, ODSIEW, OBRÓBKA, TRATWA RATUNKOWA, LUJEK, EFEKT MNOŻNIKOWY, BETON KOMÓRKOWY, NAFTÓWKA, ALMANACH, TRYUMF, OWCA OLKUSKA, DENIS, OSTRY BRZUCH, ARAMEIZM, TWÓR, ZGROMADZENIE, ZENDRA, PRZEWLEKŁA BIAŁACZKA LIMFATYCZNA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, MONOLOG WEWNĘTRZNY, PSYCHOGENEZA, CYKL PASYJNY, WYWIAD CHOROBOWY, GRACJALISTA, SUROWOŚĆ, SZCZERBA, RETENCJA, PROCES BIOLOGICZNY, INSTYTUT ŚWIECKI, APARAT, ANTECEDENCJA, GRA CYLINDRYCZNA, SPRZĘT, ODSTRZAŁ, LAMPA RTĘCIOWA, JEZIORO EWORSYJNE, RESPONSYWNOŚĆ, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, OZONEK, CHOROBA GLIŃSKIEGO-SIMMONDSA, DĘBIANKA, PORTER, BACHANTKA, PROCES HYDROTERMALNY, TENDENCJA, SŁUŻBA SANITARNA, GEN WĘDRUJĄCY, RANNA, ZAKONNOŚĆ, BOGUCKI, NACECHOWANIE, JAMRAJ, ZAKŁAD POPRAWCZY, ROZWÓJ OSOBNICZY, ŚWIATEŁKO W TUNELU, DELUWIUM, PRZYKRYWKA, KĄPIEL LECZNICZA, CIAŁKO BIAŁAWE, RUCH EKOLOGICZNY, JEŻ AMURSKI, PRZEŻYCIE, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, GESTALTYZM, GALAN, KOŃ DOŃSKI, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, WYRAK, ŻÓŁTY ALARM, GÓROTWÓR, GŁOWA CUKRU, WIEŻOWIEC, CIELENIE SIĘ LODOWCA, SPIĘCIE, PORZĄDEK PUBLICZNY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, MAKROMOLEKUŁA, PODUSZKA KURTYNOWA, STRAŻ, CZEPIAKI, SAINETE, KALENDARIUM, FAKT PRAWNY, KONTEKST, KONWEKTOR, KLON, ŻYCIE KONSEKROWANE, TORF, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, KRZEPNIĘCIE KRWI, ROMANS, RODZINA PATCHWORKOWA, GRA LOSOWA, STRAŻ OGNIOWA, POMOC POSTPENITENCJALNA, RZEŚKOŚĆ, STAN CZYNNY, OKAPI, PRZESTRZELENIE, NOGA, WYKOLEJENIE, MRÓWNIK, PRZEŻYCIE, HERBATA CZARNA, WYPUK, CHALLENGE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, EKOLOGIA, ZASTĘP RATOWNICZY, REEDUKATOR, ŁUK WYSP, NIESPRAWNOŚĆ, GWIAZDA, MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ, STOPA ŻYCIOWA, OKRĘT PODWODNY O NAPĘDZIE ATOMOWYM, WYGODNICTWO, FLAK, ULEPSZACZ, SPRZĘCIK, JEZIORO TEKTONICZNE, KOŚCIÓŁ ORTODOKSYJNY, KARA GŁÓWNA, SPARTANIN, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, SMÓŁKA, DOWOLNOŚĆ, POROŚLE, SZPONIASTE, ACETAL, NEUSTON, EKOSFERA, MIKROSKŁADNIK, ANGIOPLASTYKA, AEROFIT, CHRONOLOGIA, IRONICZNOŚĆ, KRETY WORKOWATE, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, OPIEKA TERMINALNA, MAŁY REALIZM, LONGHI, ANDROPAUZA, PRECYPITACJA, BŁĄD POMIARU, PRZEŻYCIE, PUNKT, KATOLICYZM, TRENING, PODUSZKA POWIETRZNA, APOLLO, AKTYWA, MAKOWSKI, LARWA, TERAPIA SENSU, SCENICZNOŚĆ, SURREALIZM, PASOŻYT, AUDIOMETRIA, KOŃ BRABANCKI, SZAKAL, JEZIORO DRUMLINOWE, CZAS MĘSKI, INEDITA, REAKTOR, EKSPARTNERKA, ZGORZELINA, KOMBATANCKOŚĆ, TRIUMF, GHOUL, REGENERACJA, ATMOSFERA, MĄKA, SKRZYDLATE SŁOWO, ASCETKA, MEDYCYNA SĄDOWA, PROGRAM, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, SZCZELINA LODOWCOWA, POŚWIĘCENIE, DRUGA MŁODOŚĆ, ASTROBIOLOGIA, CHRONOLOGICZNOŚĆ, KRYSTALIZACJA RÓWNOWAGOWA, PIRAT, TAMPONADA, BAŁAGULSZCZYZNA, RAIS, DOM OTWARTY, LAKONIZM, LAICYZACJA, BODAK, UGRUPOWANIE, PIGMALIONIZM, REHABILITACJA, ŁUPEK PLAMISTY, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, PARWOWIROZA PSÓW, WIĄZANIE ESTROWE, BON VIVEUR, BADANIE PODMIOTOWE, KONWOLUCJA, NOOBEK, POLICHLOREK WINYLU, GRATKA, JEZIORO WYDMOWE, OBOWIĄZEK SZKOLNY, WIEK NASTOLETNI, PORFIROBLAST, ELASTYL, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, PAPIEREK LAKMUSOWY, PALATALIZACJA, PIWO, ŁYSIENIE POSPOLITE, MLECZ, ORGIA, KURSOR, POŻEGNANIE, RESPIRATOR, ŚRODKI PIENIĘŻNE, PĘCHERZOWCE, KRET, MACHNIĘCIE RĘKĄ, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, GENEZA, DZIECIĘCTWO, PASTERSKOŚĆ, RÓWNOŚĆ, SANDINISTA, ABSTRAKCJA, ROLA, WYRAK, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, RENTA INWALIDZKA, MACHANIE RĘKĄ, BRODAWKI PŁCIOWE, ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ, AEROB, SQUATTER, ATEMOYA, KONFEDERACJA KAPTUROWA, PROTOKÓŁ POWYPADKOWY, CHOROBA FORBESA, SEN, TLENEK, DZIUPLA, EWANGELIA, BENZYNA SYNTETYCZNA, PRÓG RZECZNY, SYNTEZA, STRAŻ POŻARNA, PRZESTRZELINA, LARWA, ANAMNEZA, JOSEPH PAUL GOEBBELS, WARTOŚĆ DODANA, SAMOOBRONA POWSZECHNA, JEZIORO ZASTOISKOWE, BUKOLIKA, BĄBEL, OSTATNIE NAMASZCZENIE, WNIEBOWZIĘTA, DIONIZYJSKOŚĆ, ?KWAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.472 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZETRWANIE, NIESTRACENIE ŻYCIA W WYNIKU JAKICHŚ OKOLICZNOŚCI, NP. WYPADKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PRZETRWANIE, NIESTRACENIE ŻYCIA W WYNIKU JAKICHŚ OKOLICZNOŚCI, NP. WYPADKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRZEŻYCIE przetrwanie, niestracenie życia w wyniku jakichś okoliczności, np. wypadku (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRZEŻYCIE
przetrwanie, niestracenie życia w wyniku jakichś okoliczności, np. wypadku (na 9 lit.).

Oprócz PRZETRWANIE, NIESTRACENIE ŻYCIA W WYNIKU JAKICHŚ OKOLICZNOŚCI, NP. WYPADKU sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - PRZETRWANIE, NIESTRACENIE ŻYCIA W WYNIKU JAKICHŚ OKOLICZNOŚCI, NP. WYPADKU. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x