KOPIA POWSTAŁA W WYNIKU ZESKANOWANIA ORYGINAŁU I ZAPISANA NA DYSKU KOMPUTERA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SCAN to:

kopia powstała w wyniku zeskanowania oryginału i zapisana na dysku komputera (na 4 lit.)SKAN to:

kopia powstała w wyniku zeskanowania oryginału i zapisana na dysku komputera (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOPIA POWSTAŁA W WYNIKU ZESKANOWANIA ORYGINAŁU I ZAPISANA NA DYSKU KOMPUTERA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 928

JĘZOR OSUWISKOWY, ZAPORA SIECIOWA, STAW OSADOWY, ADRES BEZWZGLĘDNY, BEZWODNIK, ZGRUPOWANIE, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, ALIT, KOMPUTEROWIEC, WŁÓKNO, MASZYNA TURINGA, MALFORMACJA MACICY, GLUTEN, GERRYMANDERING, HETERODUPLEKS, MILREJS, ROZBIEŻNOŚĆ, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, DYSK LOKALNY, DEINSTALACJA, LAMAIZM, MOMENT MINSKY'EGO, BOOT, ZAMRÓZ, PRZEBITKA, REAKTOR, UCHO KALAFIOROWATE, KONSOLA, CUKRZYCA BRĄZOWA, DEZINSTALACJA, CHALLENGE, BLOK, MĄKA, KUMYS, KWAS NALIDYKSOWY, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, WIĄZANIE ESTROWE, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, FREESTYLE, FLAK, WCISTEK, OPERATOR ARYTMETYCZNY, KLEMENTYNKA, ZRZUT, SKANER, GAJNIK LŚNIĄCY, ANKH-MORPORK, WYRAZ OBCY, CIASTO, ZARYSOWANIE, NACZÓŁEK, WYSPA WULKANICZNA, GNEJS OCZKOWY, SKANER, RÓŻNICA, MASA KAJMAKOWA, PRZEWINIENIE DYSCYPLINARNE, SAMOOKALECZENIE, PODBÓJ, GRA CYLINDRYCZNA, JASKINIA KRASOWA, TLENEK KWASOWY, DAKTYLOGRAFIA, KOMITET OBRONY ROBOTNIKÓW, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, KISZKA, PÓŁKULA, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, SKANER BĘBNOWY, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, PRZESTRZELINA, GÓRY ZRĘBOWE, TAPIRY, RAM, KOSZT DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ, KAMIEŃ, SUMATOR, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, ELASTIL, KSERO, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, MACHNIĘCIE RĘKĄ, SZABER, BĄK, INSTALACJA, INWERT, AKROCYJANOZA, PUR, KLATCH, DOS, OKNO TEKTONICZNE, STYPENDIUM, KOPIA, RELACJA ODWROTNA, INKORPORACJA, KAUCZUK BUTYLOWY, ZŁOTY RYŻ, BRUZDKOWANIE, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, GÓRY WULKANICZNE, MONOMER, DODATEK AKTYWIZACYJNY, CHLEBEK PSZCZELI, KOMPOSTOWNIK, ŚRODKI PIENIĘŻNE, MANIPULATOR KULKOWY, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA, GLUTYNA, POSPOLITE RUSZENIE, POLICHLOREK, GRA LOSOWA, INTERPRETATOR, FIGURA ZASZCZYTNA, DYSK TWARDY, BUTYL, BRODAWKI PŁCIOWE, GIRLANDY WYSP, PORWAK TEKTONICZNY, OPALENIZNA, GRUPA FENYLOWA, OSTANIEC, AKWATINTA, MODRZEW EUROPEJSKI, STARZENIE MORALNE, JELEŃ WIRGIŃSKI, OLIWA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, DWUKWIAT, FRANCA, ZDANIE EGZAMINU, ANTECEDENCJA, BUFOR, ZENDRA, CHMURA KONWEKCYJNA, WĘGIEL KAMIENNY, UŻYTEK, TORSJE, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, GÓRY FAŁDOWE, TAPIROWATE, RADIACJA ADAPTACYJNA, KUMOSTWO, CEFEIDY, PIENIĄDZE, ROZBUDOWA, HISPANO, KOLACJA, WYPIS ŹRÓDŁOWY, PIERWOTNA NUKLEOSYNTEZA, POZYTYWIZM LOGICZNY, PRAWO CHEŁMIŃSKIE, RESET, PRAWO ŚREDZKIE, INDUKCYJNOŚĆ, GEN SKACZĄCY, MAGISTRALA, GŁOWICA, DACIA, ENOSIS, ZBIORNIK RETENCYJNY, SAMOZAPALENIE, PROSAK, DEKLARACJA WEKSLOWA, KONTRAKT, SKRÓT, MOPS, GEN HIPOSTATYCZNY, ŁUK WYSP, PRZEKSZTAŁCENIE TOŻSAMOŚCIOWE, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, POPYT ELASTYCZNY, AMYLOID, TRYUMF, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, PRECYPITACJA, WIELOKROTNOŚĆ, KOCIOŁ SUFOZYJNY, GALAS, GWIAZDA, AMIGA, NIECKA ABLACYJNA, OMYŁKA PISARSKA, ZADRAPNIĘCIE, KSERÓWKA, ŚMIERĆ CIEPLNA WSZECHŚWIATA, BŁĄD POMIARU, WYGŁAD TEKTONICZNY, BENZYNA SYNTETYCZNA, FALA BALISTYCZNA, GALASÓWKA, PŁASZCZYZNA STRZAŁKOWA, STRUŚ AFRYKAŃSKI CZARNY, RAFA, KONWERSJA, ZAPISYWACZ, OCIOS, KOPIA FOTOGRAFICZNA, PISZCZAŁKA WARGOWA, OLEJ SILNIKOWY, DWUNASTKA, OSTRA NIEWYDOLNOŚĆ NEREK, BIOGEN, FENYL, SEJSMIKA, JAZZ, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, KONFEDERACJA WOJSKOWA, KULTYWAR, TERASA, RANA WYLOTOWA, GAZ WYSYPISKOWY, HOMOMORFIZM, NACIEK, KAMIEŃ NERKOWY, MASA KAKAOWA, GRAFIKA RASTROWA, CYWILIZACJA TURAŃSKA, CHROMOSOM POLITENICZNY, USKOK, LAMERSTWO, MIEDZIORYT, LIPICAN, DZIUPLA, KOPIA, PĘCHERZYK, WINIFIKACJA, INFOMAT, BILANS TLENOWY, SĘK OTWARTY, SKŁADNIK AUTOGENICZNY, KOMEDIA ATTYCKA, LAMPA RTĘCIOWA, FORMACJA, CZYSTA, CHOROBA GENETYCZNA, KOT BOMBAJSKI, GRUPA ETYLOWA, KOPIA, KULTURA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ODBIÓR, NIEPODZIELNOŚĆ, INGRESJA MORZA, ZIELENIEC, ZESPÓŁ USHERA, BEZWODNIK KWASOWY, SZCZELINA LODOWCOWA, REMIX, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, FUNDACJA ODSZKODOWAWCZA, MEMBRANA, KOŃ BRABANCKI, KOPIA, CIAŁKO KIERUNKOWE, ZŁOŻE MINERALNE, KWASZONKA, WYDRUK, PLIK GRAFICZNY, MACHANIE RĘKĄ, REPRODUKCJA FOTOGRAFICZNA, PALCÓWKA, HAKER, ANGIOPLASTYKA, KOŃ UKRAIŃSKI, CHLEB PSZCZELI, WYLEW, ŚCIEKI BYTOWE, URBARIUM, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, GEN WĘDRUJĄCY, EFEBIA, JONOGRAM, POLICHLOROPREN, OSADY ŚCIEKOWE, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PLIK DZIENNIKA, PRZESTRZELENIE, TABLOIDYZACJA, JEDNOSTKA ALOKACJI, EMPIRE, WITAMINA B6, POEMAT DYGRESYJNY, SZABROWNIK, KOMPOSTOWNIK, UGRUPOWANIE, WŁÓKNO WĘGLOWE, PARAFRAZA, KOTONINA, WISKOZA, GALARETA, BIEGŁY SĄDOWY, CZAPA, ABSORPCJA, GAZ GENERATOROWY, ARMAGNAC, BIOLIT, KSIĘSTWO HALICKO-WOŁYŃSKIE, KRZEPNIĘCIE KRWI, ?SPIĘTRZENIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 928 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOPIA POWSTAŁA W WYNIKU ZESKANOWANIA ORYGINAŁU I ZAPISANA NA DYSKU KOMPUTERA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KOPIA POWSTAŁA W WYNIKU ZESKANOWANIA ORYGINAŁU I ZAPISANA NA DYSKU KOMPUTERA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SCAN kopia powstała w wyniku zeskanowania oryginału i zapisana na dysku komputera (na 4 lit.)
SKAN kopia powstała w wyniku zeskanowania oryginału i zapisana na dysku komputera (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SCAN
kopia powstała w wyniku zeskanowania oryginału i zapisana na dysku komputera (na 4 lit.).
SKAN
kopia powstała w wyniku zeskanowania oryginału i zapisana na dysku komputera (na 4 lit.).

Oprócz KOPIA POWSTAŁA W WYNIKU ZESKANOWANIA ORYGINAŁU I ZAPISANA NA DYSKU KOMPUTERA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - KOPIA POWSTAŁA W WYNIKU ZESKANOWANIA ORYGINAŁU I ZAPISANA NA DYSKU KOMPUTERA. Dodaj komentarz

3×7 =

Poleć nas znajomym:

x