BIOLIT - SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA NA SKUTEK NAGROMADZENIA SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH LUB WYTRĄCENIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH POWSTAŁYCH W EFEKCIE PRZEMIAN FIZJOLOGICZNYCH ORGANIZMÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SKAŁA ORGANOGENICZNA to:

biolit - skała osadowa powstała na skutek nagromadzenia szczątków organicznych lub wytrącenia substancji chemicznych powstałych w efekcie przemian fizjologicznych organizmów (na 19 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIOLIT - SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA NA SKUTEK NAGROMADZENIA SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH LUB WYTRĄCENIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH POWSTAŁYCH W EFEKCIE PRZEMIAN FIZJOLOGICZNYCH ORGANIZMÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 13.225

DZIAŁ, TEKA, SZPADA, ŚWIETLICA TERAPEUTYCZNA, SŁONECZNIK, CZECZOTA, OLEFINA, WAPNIAK, CUDZOŻYWNOŚĆ, KWADRAT, HOSTIA, MINERALIZACJA, GRÓB, ROSOŁEK, JĘZYK, BLOK, DYMKA, PYZA, SIEĆ NEURONOWA, TRANSURAN, PROSZEK DO PRANIA, ROSYJSKOŚĆ, OSTROGA PIĘTOWA, POWSTANIE, KSYLOFON, ZAPLECZE SANITARNE, ANASTOMOZA, KREACJONIZM, AUDIOBOOK, NATRYSK, TREPY, KOLOR, MODEL, DYNAMIZM, SAMOCHÓD POŻARNICZY, WĄTEK, WIATRÓWKA, WOJNA, KOMISARZ, ASYMILAT, BATERIA, DOMY, SĄD OSTATECZNY, ŻARNIK, BRZOZA OJCOWSKA, DWUWIERSZ, STACJE ZLEWNE, WOKALIZA, LINIA CZYSTA, RODZAJNIK NIEOKREŚLONY, MOMENT, REN, SFEROSYDERYT, DUMPING, KARZEŁ, NADAWCA SPOŁECZNY, STĘŻENIE MOLALNE, KRWIŚCIĄG, LINA, KOLEGA, KAPITUŁA, SKUNKS, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, ZABEZPIECZENIE AKCYZOWE, REPOZYCJA, KOMBAJN ROLNICZY, KOMPARYCJA, OŁTARZYK, ŻNIWIARKA, BALON, ŁUK, INWAZJA, MAKROPOLECENIE, SEKCJA, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, DERESZOWATY, SĄD KOLEŻEŃSKI, DYLIŻANS, CHOROBA POPROMIENNA, JEDNOSTKA NAUKOWA, LEGENDA, LOBELIOWE, BUJANIE, KASETKA, PIERWSZA JASKÓŁKA, PULARES, MAZUREK, KOLIMATOR, FARMAKOKINETYKA, MÓŻDŻEK, TYSIĄCKROTNOŚĆ, KWAS, PIASKOWIEC KWARCOWY, ZBRODNIA, PROCES BUDOWLANY, OREGANO, KONWENANS, GALERIA, DYSKALKULIA, ZBOCZENIEC, APSYDA, CZERWIENIDŁO, STRZAŁ, ZAŁOM, FLAUSZ, KET, TŁUMACZKA, NOK, LUK, ŻEBRO, NIECKA BASENOWA, MACICA, KURATORSTWO, ALTERNATYWA, KALETKA, BIAŁA BIERKA, PEPIK, INSTALACJA, ODMIANKA, PSEUDOMORFIZM, KORD, JAPONKI, PŁAWKA, MINIATURA FORTEPIANOWA, STROICZKOWE, TUBING, KOSZULKA, PRZESTRZEŃ DYSKRETNA, ŚRODEK ODWOŁAWCZY, SAMOODNOWA, CIUPAGA, RZEZAK, ŻONA LOTA, TRZECI, TAKSON MONOTYPOWY, PRZEPAŚĆ, ŻYWOPŁOT, MIESZANINA OZIĘBIAJĄCA, MOSTEK, TRAGICZNOŚĆ, RUCHLIWOŚĆ POZIOMA, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, OBUDOWA, ZASILANIE, MANEŻ, DACH POGRĄŻONY, MAH JONG, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, KONSULTANT, ODNIESIENIE, ELEKTROLIZA, ARESZT TYMCZASOWY, OPOKA, PRZEPOJKA, JUDASZOWE SREBRNIKI, WĘGLÓWKA, KOMISARZ WOJSKOWY, BILANS BRAMKOWY, RĘCZNOŚĆ, KORYTKO, GLEJ, CZŁONEK RODZINY, CHOROBA SCHÖNLEINA-HENOCHA, ARKABALISTA, KAGANIEC, POMIAR, PRZEDZIAŁ, PATRON, POJAZD ZABYTKOWY, FIKOŁEK, KORKOWIEC, BRYKLA, MOCHWIAN, ZARZĄD, UDRĘKA, MASZYNOWNIA, WĘGLOWODORY ACYKLICZNE, AVIZO, ODMIANA UPRAWNA, GŁOSKA NOSOWA, DZIEWCZYNIĄTKO, SYR, MARGINESOWOŚĆ, ROŻEN, KROPELKA, KONWENT, RZEKA CHWILOWA, GAZ NOŚNY, METAL CIĘŻKI, TRUCHŁO, SIEDEMDZIESIĄTKA, MECENAT ARTYSTYCZNY, STAN POSIADANIA, KONTROLER, AGENT, ANTYKONCEPCJA, ZBROJA ŁUSKOWA, OKRZOS, NICI, ŻALE, DZIAŁKA, BARWA, SURDYNKA, PREPARATYKA, CUDOWRONKA, UMIEJĘTNOŚĆ, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, DYFUZJA KULTUROWA, KONTROLER, MUSZTARDA, ULGA REMONTOWA, WERSJA LEKTORSKA, GLINA BAZALNA, ORGAN, GALARETKA, NACIĄG, ANONEK, GAŁKI, TRAGIZM, MRÓWKA, WINO DESEROWE, KAPLICZKA, WODOROWĘGLAN SODOWY, KSIĘŻULO, STAN NIETRZEŹWOŚCI, SZKLANKA, LYCRA, SZCZOTKA, KOEGZYSTENCJA, SZAPA, CEBULAK, OSTROWIANKA, KOKTAJL, SPRZEDAWCA, ZAPOTRZEBOWANIE, BAZA ZAOPATRZENIOWA, KREW, NOSZE, KANAŁ PRZERZUTOWY, KARP PO KRÓLEWSKU, WYBUCHOWOŚĆ, AKATALEKSA, SREBRZENIE, SKAŁA, KILOMETR NA SEKUNDĘ, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, ŁAPA, GETRY, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, PIŁKA MECZOWA, DYFUZJA CHEMICZNA, DIALOGIZM, MORENA KOŃCOWA, OBJAW ZASŁONOWY, LIPICAN, ZACHŁYŚNIĘCIE, ZABIEG LECZNICZY, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, ZATOKA, UPRZĄŻ, SUKMANA, OCZKO, TREPANACJA, ŚWIADECTWO, ROZMARYN, HEBRA, VIBRATO, OKRUCH SKALNY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, JEDNOPŁAT, UMOWA BARTEROWA, KUFF, UNCJA, KRÓLOWA MATKA, KOCZOWNIK, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ERTEL, RURA GŁOSOWA, DZIELNOŚĆ, SKŁAD, JĄDRO, MODEL, SZEREG PRZEMIENNY, MLEKO, TRASA, ROZSZCZEPIENIE, TŁUMIENIE, REKUPERATOR CIEPŁA, AKCEPTOR, SAMOCHODZIARZ, GAJNICZEK KRÓTKODZIÓBKOWY, NORDYCKOŚĆ, AGONISTA, DAWCZYNI, TWIERDZENIE CEVY, MADAPOLAM, KAPITUŁA GENERALNA, ROGER, KANAŁ ENERGETYCZNY, ?PRZETWÓR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 13.225 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIOLIT - SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA NA SKUTEK NAGROMADZENIA SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH LUB WYTRĄCENIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH POWSTAŁYCH W EFEKCIE PRZEMIAN FIZJOLOGICZNYCH ORGANIZMÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BIOLIT - SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA NA SKUTEK NAGROMADZENIA SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH LUB WYTRĄCENIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH POWSTAŁYCH W EFEKCIE PRZEMIAN FIZJOLOGICZNYCH ORGANIZMÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SKAŁA ORGANOGENICZNA biolit - skała osadowa powstała na skutek nagromadzenia szczątków organicznych lub wytrącenia substancji chemicznych powstałych w efekcie przemian fizjologicznych organizmów (na 19 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SKAŁA ORGANOGENICZNA
biolit - skała osadowa powstała na skutek nagromadzenia szczątków organicznych lub wytrącenia substancji chemicznych powstałych w efekcie przemian fizjologicznych organizmów (na 19 lit.).

Oprócz BIOLIT - SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA NA SKUTEK NAGROMADZENIA SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH LUB WYTRĄCENIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH POWSTAŁYCH W EFEKCIE PRZEMIAN FIZJOLOGICZNYCH ORGANIZMÓW sprawdź również:

podmiot gospodarczy posiadający osobowość prawną, prowadzący przedsiębiorstwo, ustanowiony na zasadach prawa spółdzielczego, odmiennego nieco od prawa spółek handlowych ,
mieszkanka Achai, krainy historycznej w Grecji ,
ułożenie dwóch elementów w taki sposób, że jeden nachodzi (nakłada się) na drugi ,
najjaśniejsza gwiazda w gwiazdozbiorze Orła ,
język z podgrupy języków południowosłowiańskich; używany głównie w Chorwacji, krajach sąsiednich oraz przez część Chorwatów na całym świecie ,
lipaza lub pepsyna ,
okoliczności niejawne, nie dla wiadomości każdego, to, czego nie widać gołym okiem ,
rodzaj nici do haftu ,
nakrycie głowy będące częścią munduru (zwykle wojskowego) ,
pora, termin ,
artysta, którego domeną jest grafika ,
stan, gdy u chorych z ropomoczem nie udaje się wyhodować bakterii w badaniu bakteriologicznym na standardowych pożywkach ,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 79 ,
zmiana pozycji, postawy ciała ludzkiego, zwierzęcego lub jego części ,
część lokomotywy lub innego pojazdu trakcyjnego, przeznaczona dla maszynisty lub także jego pomocnika, z której odbywa się kontrola pracy urządzeń lokomotywy lub innego pojazdu ,
wers, który liczy osiem sylab ,
w filozofii: każdy pogląd traktujący ruch, rozwój, zmienność lub stawanie się, w przeciwstawieniu do statyczności, jako pierwotny i podstawowy czynnik bytu ,
... VAT za usługi ,
umowa pomiędzy sprzedającym a kupującym, zgodnie z którą sprzedający zobowiązuje się zatrzymać coś dla kupującego ,
Donacobiidae - rodzina ptaków z rzędu wróblowych ,
jedna z czterech podstawowych pór roku w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego, charakteryzująca się umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego ,
miasto w Niemczech (Turyngia), nad Białą Elsterą, ważny węzeł kolejowy ,
rasa gołębi odznaczająca się ciemnymi piórami na ogonie i pod szyją ,
cecha; potencjalna możliwość, umiejętność zrobienia czegoś, bycia jakimś, ulegnięcia czemuś ,
mała wyżyna lub o wyżynie pozytywnie ,
coś, co komuś lub czemuś zagraża, niebezpieczeństwo ,
gatunek sowy, brązowy, na głowie 'uszy', w Polsce rzadki, chroniony ,
brak tchu, niemożność złapania oddechu, np. po wysiłku ,
twardy materiał ścierny, stanowiący roboczą część maszyn szlifujących ,
jednostka dawki pochłoniętej w układzie SI (jednostka pochodna układu SI); jest to ilość energii promieniowania (w dżulach) pochłoniętej przez kilogram materii

Komentarze - BIOLIT - SKAŁA OSADOWA POWSTAŁA NA SKUTEK NAGROMADZENIA SZCZĄTKÓW ORGANICZNYCH LUB WYTRĄCENIA SUBSTANCJI CHEMICZNYCH POWSTAŁYCH W EFEKCIE PRZEMIAN FIZJOLOGICZNYCH ORGANIZMÓW. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x