KWASOCHŁONNE, NIEROZPUSZCZALNE BIAŁKO FIBRYLARNE, POWSTAJĄCE W ORGANIZMIE W WYNIKU DŁUGIEGO PRZEBIEGU WYNISZCZAJĄCYCH CHORÓB - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMYLOID to:

kwasochłonne, nierozpuszczalne białko fibrylarne, powstające w organizmie w wyniku długiego przebiegu wyniszczających chorób (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KWASOCHŁONNE, NIEROZPUSZCZALNE BIAŁKO FIBRYLARNE, POWSTAJĄCE W ORGANIZMIE W WYNIKU DŁUGIEGO PRZEBIEGU WYNISZCZAJĄCYCH CHORÓB". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.008

SKAŁA METAMORFICZNA, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, MUTACJA NONSENSOWNA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, AFROCHRZEŚCIJAŃSTWO, ZMARSZCZKA, POZAOSIOWOŚĆ, ANGIOTENSYNA, POLIMER WINYLOWY, CEREMONIA, ŁUSZCZYCA TYPU VON ZUMBUSCHA, JEZIORO TEKTONICZNE, ZAĆMA POWIKŁANA, WYNACZYNIENIE, DZWONY, PROEPIDEMIK, ROSA, GLIKOPROTEINA, GAMBIT KRÓLEWSKI, TWARDZINA, ARTEFAKT, WIĄZANIE JONOWE, CEREBELLOPATIA ALKOHOLOWA, LECZENIE CHIRURGICZNE, KWAS KAMFOROWY, ŁUPEK KWARCOWO-SERYCYTOWY, SZABER, WYSIĘK, INDUKTYWNOŚĆ, ZADRAPNIĘCIE, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, SUBSTANCJA OBCA, MEGAPOLIS, BYDLEŃ, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, EPIZOOCJA, ZADYSZKA, CZAS MARTWY, REGENERACJA, MEDYCYNA SPORTOWA, ZAWIERUCHA, TŁUSZCZYK, KUMYS, PARALIŻ DECYZYJNY, GERRYMANDERING, SAMOOKALECZENIE, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, WSTĘŻNICE, OSPA KRWOTOCZNA, MIRIN, ZESPÓŁ USHERA, KWASZONKA, SAMOZAPALENIE SIĘ, PRZĘDZA, SCENARIUSZ, NIEPODZIELNOŚĆ, CHIKUWA, MECHANIZM KELVINA-HELMHOLTZA, PLATFUS, GINEKOLOGIA, INDYKATOR, UGRUPOWANIE, RECEPTOR KAINOWY, SEJSMIKA, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, EWOLUCJONIZM, ROZWÓJ OSOBNICZY, TERPEN, JEZIORO WYDMOWE, PROCES BIOLOGICZNY, POLAN, ANDROPAUZA, JEZIORO GLACJALNE, CYKL MENSTRUACYJNY, EPIZOOTIA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, NAWAŁNICA, EWANGELICYZM, ZWIERCIADŁO TEKTONICZNE, BIOMAGNIFIKACJA, BOTULIZM DZIECIĘCY, EKRAN LUMINESCENCYJNY, KAMIEŃ, KOTONINA, PISZCZAŁKA WARGOWA, PODOLOGIA, REJESTRATOR, GRYPKA, ŚCIEKI BYTOWE, GENEZA, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, GRAFIK, FOSFOPROTEINA, PASOŻYT, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, ELASTYL, RYCYNA, RURECZNIKOWATE, TERASA, PIZOID, LEKTYNA, CHOROBA ZAKAŹNA, MACHANIE RĘKĄ, WAŁ BRZEGOWY, APARAT, DEKLARACJA WEKSLOWA, MOROWE POWIETRZE, OLIWA Z OLIWEK, KINAZA BIAŁKOWA, PORAŻENIE MÓZGOWE, TYŁOMÓZGOWIE WTÓRNE, PALEC CYNKOWY, FTYZJOLOGIA, ENZOOTYCZNA BIAŁACZKA BYDŁA, KARA PIENIĘŻNA, EFEMERYDY, CHALLENGE, ZJEDNOCZONY KOŚCIÓŁ METODYSTYCZNY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, CROSSING-OVER, CHŁONIAK, DUR, HERBATA CZARNA, WYMIOTY, HORYZONT, PRZEŻYCIE, GÓROTWÓR, CYKL PŁCIOWY, OLEJE ŚWIĘTE, TYLOZOID, ARMANIAK, DROŻNOŚĆ, POLICHLOREK, KOMÓRKA FAGOCYTARNA, ZAKŁAD HANDICAP, DZIUPLA, PRZEWODNIENIE HIPOTONICZNE, PIWO, BĄK, KOLONIA, GRA CYLINDRYCZNA, WISKOZA, KWAS FTALOWY, GALWANIZM, SIARCZAN GLUKOZAMINY, LIBERALIZM GOSPODARCZY, MOC PRZEROBOWA, BETON KOMÓRKOWY, BLIŹNIĘTA JEDNOJAJOWE, GWIAZDA ELEKTROSŁABA, WALEC, OCET SPIRYTUSOWY, ANTECEDENCJA, JELEŃ WIRGIŃSKI, TRANSPORTER, WINIDUR, PCV, CZARNA DZIURA, LAKTOGLOBULINA, POMPA PROTONOWA, FRANCA, INFEKCYJNE ZAPALENIE WSIERDZIA, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, ENTROPIA, FACH, UDAR, PERŁA, HARMONOGRAM, WITAMINA B6, KOMPOSTOWNIK, BIOMEDYCYNA, KRYZYS GOSPODARCZY, WRZÓD HUNTERA, WĄTROBIARZ, SALDO DEBETOWE, NADZIAŁ, SKLEROPROTEID, MIÓD PITNY, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, ALBUMINOID, NADZÓR INWESTORSKI, WOREK, CUKIER INWERTOWANY, ELEKTRONOWY MIKROSKOP SKANINGOWY, KAMIEŃ KOTŁOWY, POPYT ELASTYCZNY, WINO, GAJNIK LŚNIĄCY, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, BIAŁKO KU, PRZECIWCIAŁO, PRÓG RZECZNY, GAZ WYSYPISKOWY, PIORUN, GIRLANDY WYSP, BRĄZOWY PODKARZEŁ, LODOWIEC GRUZOWY, MALFORMACJA MACICY, ANATOMIA KLINICZNA, OCET WINNY, ETANERCEPT, NOZOLOGIA, KAMIEŃ, KONFEDERACJA WOJSKOWA, CYTOKINA, GZY, TSUNAMI, PIERŚNICA, KANALIK, DYCHAWICA, SITAR, ZŁOŻE, SPIROGRAM, ZADRAPANIE, POWIELACZ CZĘSTOTLIWOŚCI, RUŚ HALICKO-WOŁYŃSKA, ŁAŃCUCH MARKOWA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, BANK ZRZESZAJĄCY, PATOGENICZNOŚĆ, PRZERWANIE CIĄŻY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, NIEBIESKIE TWARDÓWKI, GUSTANDO, FETYSZYZM, ROZWÓJ SPOŁECZNY, RENTA RÓŻNICZKOWA, DELUWIUM, SPLOT, SZYPUŁKA, FILTR, APARAT KIPPA, OZONEK, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, GAZ WĘGLOWY, CIASTO, GANC POMADA, ACETAL, AUTOSZCZEPIONKA, CZWARTY ŚWIAT, ANGINA LUDWIGA, ABSORPCJA, EMETYK, ŁAMLIWOŚĆ, OWCA OLKUSKA, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, CHOROBA ORMONDA, SPECJACJA, OKRĘT PODWODNY Z NAPĘDEM ATOMOWYM, NUKLEOPROTEID, KANAŁ JONOWY, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, REAKTOR, LEK PRZECIWPSYCHOTYCZNY, BLASZKA MIAŻDŻYCOWA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, PSYCHIATRIA, BAIERA IMMUNOLOGICZNA, WYLEW, JEZIORO TEKTONICZNO-POLODOWCOWE, PATOGENNOŚĆ, KUMOSTWO, GEN FUZYJNY, PUNKT MECZOWY, SULFADIMIDYNA, SĘDZIA PENITENCJARNY, STOŻEK GLACIFLUWIALNY, SZCZERBA, TORNADO SZKWAŁOWE, RENTGENODIAGNOSTYKA, LOGOWANIE, ŁUPEK TALKOWY, PODGRZYBEK TĘGOSKÓROWY, KINDŻAŁ, AGREGACJA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, REKOMBINACJA GENETYCZNA, KUMULACJA, SPIĘTRZENIE, KAWERNA, DIAGNOSTYKA, KOCIOŁ EWORSYJNY, WĘZEŁ ZARODKOWY, ROZWIĄZANIE AKCJI, WĘGIEL KOPALNY, DZIEDZICZNE NEUROPATIE CZUCIOWE I AUTONOMICZNE, IMINA, MASA KAKAOWA, CYKL MIESIĘCZNY, BIOMASA, CYKL MIESIĄCZKOWY, CUMULUS, ZARAZA, BIAŁKO, TWÓR, KŁUSAK ORŁOWSKI, ETIOLOGIA, TORSJE, ?NAWYK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.008 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KWASOCHŁONNE, NIEROZPUSZCZALNE BIAŁKO FIBRYLARNE, POWSTAJĄCE W ORGANIZMIE W WYNIKU DŁUGIEGO PRZEBIEGU WYNISZCZAJĄCYCH CHORÓB się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KWASOCHŁONNE, NIEROZPUSZCZALNE BIAŁKO FIBRYLARNE, POWSTAJĄCE W ORGANIZMIE W WYNIKU DŁUGIEGO PRZEBIEGU WYNISZCZAJĄCYCH CHORÓB
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMYLOID kwasochłonne, nierozpuszczalne białko fibrylarne, powstające w organizmie w wyniku długiego przebiegu wyniszczających chorób (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMYLOID
kwasochłonne, nierozpuszczalne białko fibrylarne, powstające w organizmie w wyniku długiego przebiegu wyniszczających chorób (na 7 lit.).

Oprócz KWASOCHŁONNE, NIEROZPUSZCZALNE BIAŁKO FIBRYLARNE, POWSTAJĄCE W ORGANIZMIE W WYNIKU DŁUGIEGO PRZEBIEGU WYNISZCZAJĄCYCH CHORÓB sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - KWASOCHŁONNE, NIEROZPUSZCZALNE BIAŁKO FIBRYLARNE, POWSTAJĄCE W ORGANIZMIE W WYNIKU DŁUGIEGO PRZEBIEGU WYNISZCZAJĄCYCH CHORÓB. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x