JEDNOSTRONNE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZE STRONY OSOBY FIZYCZNEJ, OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PRZYZNANE ZA OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO WYNIKU W DANEJ DZIEDZINIE NAUKI LUB SZTUKI ALBO W CELU UMOŻLIWIENIA KONTYNUOWANIA NAUKI, PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC W DZIEDZINIE SZTUKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STYPENDIUM to:

jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTRONNE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZE STRONY OSOBY FIZYCZNEJ, OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PRZYZNANE ZA OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO WYNIKU W DANEJ DZIEDZINIE NAUKI LUB SZTUKI ALBO W CELU UMOŻLIWIENIA KONTYNUOWANIA NAUKI, PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC W DZIEDZINIE SZTUKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.979

PANAMERYKANIZM, POLSKI-SLOWNIK.PL, PIEŚŃ, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, PRZYKASÓWKA, GRYMAŚNICA, KANOPA, WODA LECZNICZA, OKRĘT TRANSPORTOWY, AUTOMAT TELEFONICZNY, DYKTATORSTWO, PRZYBYTEK, PRZECIWNOŚĆ, NIEDOWIARSTWO, SUPOZYCJA, WYPUK, WOLE, MARIMBA, KĄT PROSTY, DILER, PROSTAK, MILOWY KROK, NALEPKA, NIEMOWA, KRÓCICA, OKNO, FABIJAŃSKI, ZERÓWKA, LEJ POLARNY, UMOWA KONTRAKCYJNA, ŻEBRO, NAŚLADOWNICTWO, ZNACZENIE, HARCOWNIK, RUEDA, PRÓCHNO, POSTÓJ LODOWCA, DEKAPOL, CEL, WYNAGRODZENIE, KATAPULTA, UZBROJENIE, PROCES HYDROTERMALNY, WŁAŚCIWOŚĆ, KISZKA WĄTROBIANA, WIRTUOZERIA, ZAIMEK OSOBOWY, STRONNOŚĆ, BOCIANIE GNIAZDO, TRAFIENIE, AŁUN, GAZ, MIŚ, MUSZKA, GRAFOLOG, PŁACA, OPERACJA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, TOPIELISKO, DYKTAT, GRZYB PASOŻYTNICZY, OBTŁUCZENIE, IZOLACJA, BLOCZEK, PISTOLET, AGRESJA, WYZIEWY, EKSPERYMENT KLINICZNY, CHŁOPOWINA, TENDENCJA, PÓŁANALFABETA, URZĄDZENIE POMIAROWE, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, ROZMODLENIE, KARTACZ, OKRUTNOŚĆ, ZABURZENIE, ROK AKADEMICKI, KLĘSKA ELEMENTARNA, GHOUL, FIT, KONSYGNATARIUSZ, EKSPROPRIACJA, MATKA ZASTĘPCZA, KORYTO, OCHRONA REZERWATOWA, NARTA, KAMELIA, ADAPTER, BASILEUS, ABAJA, DZIELNIK, OBRUS, TWÓR, AKTYWNOŚĆ, PAS, GRA, SOCZEWICA, EMISJA, OBORA DWORSKA, LAMA, UGODA RESTRUKTURYZACYJNA, PIÓRO, CYGAŃSTWO, METALOPROTEINA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, DZIENNIK ODBIORCZY, TEST NASKÓRKOWY, KOD DWÓJKOWY, NEUROTRANSMITER, KLIRENS, TYKA, SOK, REEDUKACJA, MODUŁ SERWISOWY, KAREL, REKOLEKCJE, BROŃ ODPRZODOWA, BALAST, LOKACJA, JABŁKO, STAROPANIEŃSTWO, BRANŻA, POMPA INFUZYJNA, ROJENIE, GUMIDRAGAN, SILNIK INDUKCYJNY, KRÓWKA, ZASADA, PEIPER, ELANA, KM2, LILA, DEPORTOWANY, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ANKIETA, METALOFON, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, OCZKO, RZECZ RUCHOMA, SZUFLA, KONTROLA DROGOWA, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, FILOZOFIA SPEKULATYWNA, PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PRZEGRUPOWANIE, GRÓB SKRZYNKOWY, WYROSTEK BARKOWY, GALAKTOLIPID, GADACZ, KOPANINA, OGNISKO RODZINNE, SĄD, MANKIETY, MYDELNICZKA, POWTÓRKA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, SSAK MORSKI, BARTNIK, LISTWA, INFORMACJA POUFNA, PŁYTA STOLARSKA, MAGNAT, URODA, KARATE, BLACHOWNIA, WAHACZ, PRYMITYW, TROMBOLIZA, CAR, NIEZAWODOWIEC, TECHNIKA OPERACYJNA, NORITO, OSIEMNASTY, AUTOKRATYCZNOŚĆ, KOMPLANACJA, HOMOGENAT, PASJA, NAJEŹDŹCA, KINO DOMOWE, DESZCZ, WĘGLIK SPIEKANY, WULKAN CZYNNY, RACJONAŁ, KRANIOTOMIA, SZLUFKA, TRYBUNAŁ, ALPAKA, WYPĘDZENIE, PAS, JAM, KONSULTANT, SUKSAMETONIUM, GRA CASUAL, WIRTUOZ, PAPIER PERGAMINOWY, SPRZĄCZKA, FUNKCJONAŁ, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, STERNIK MORSKI, NIESTAWIENNICTWO, CYNODONTY, REZYGNACJA, WYROBNICZKA, OPERACJA PLASTYCZNA, KRZYŻAKOWATE, PRAWO WYŁĄCZONEGO ŚRODKA, OBIEKTYWNOŚĆ, MŁODZI, KUMYS, METRESA, ODTWÓRSTWO, SZTORMTRAP, ZDROWOTNOŚĆ, PRZESZKODA, EUROPEJSKOŚĆ, KORSARZ, NAKRĘTKA, RODZAJ, WIELKI KSIĄŻĘ, IMITATOR, PYLICA ALUMINIOWA, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, PORTRET TRUMIENNY, DRUT, MASCARPONE, BIEŻNIA, CENZURA, EMAKI, SĘK OTWARTY, PYZY, LEPTON, KONTENER, RAJDER, SZPANERSTWO, ELITARYSTA, OBCHÓD, INTERWIZJA, BÓSTWO, KRÓLEWICZĄTKO, BREZYLKA, DIAGNOSTYKA, ZERÓWKA, SUKA, PASZTET, BIEGŁY SĄDOWY, CENA ADMINISTRACYJNA, JERSEY, AMFITEATR, PALATALIZACJA, ZAŁATWIANIE, DUET, ŻUPA, OSZOŁOM, RESPONSYWNOŚĆ, ŻURNALISTA, SEKSTET, KIEŁŻ, MĘTNOŚĆ, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, RÓW MELIORACYJNY, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, WELWET, NASYCANIE, TAMBURMAJOR, TAJNE KOMPLETY, KABINA, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KOLOROWY, NIEOBLICZALNOŚĆ, OBRĘCZ, PSZCZOŁA WŁOSKA, KRĄGŁOŚĆ, ZASIEK, ŁONO, FARMAKOTERAPIA, LITEWSKOŚĆ, TARCZKA, ODSTRZAŁ, ŁUK KLASYCZNY, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, CHLEBEK PSZCZELI, FUNDUSZ ZALĄŻKOWY, DYSZKANCIK, MIŚ, TATAR, ZEEMAN, SMALEC, KACZKA, UDERZENIE, MATOWOŚĆ, ZRZESZENIE, BĄK, WIETLICOWATE, ROSZCZENIE ZWROTNE, EFFIGIA, BOMBARDA, BLIŹNIACZOŚĆ, POŚWIST, ?FATALIZM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.979 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOSTRONNE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZE STRONY OSOBY FIZYCZNEJ, OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PRZYZNANE ZA OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO WYNIKU W DANEJ DZIEDZINIE NAUKI LUB SZTUKI ALBO W CELU UMOŻLIWIENIA KONTYNUOWANIA NAUKI, PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC W DZIEDZINIE SZTUKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTRONNE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZE STRONY OSOBY FIZYCZNEJ, OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PRZYZNANE ZA OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO WYNIKU W DANEJ DZIEDZINIE NAUKI LUB SZTUKI ALBO W CELU UMOŻLIWIENIA KONTYNUOWANIA NAUKI, PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC W DZIEDZINIE SZTUKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STYPENDIUM jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STYPENDIUM
jednostronne świadczenie pieniężne ze strony osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, przyznane za osiągnięcie określonego wyniku w danej dziedzinie nauki lub sztuki albo w celu umożliwienia kontynuowania nauki, prowadzenia badań naukowych lub prac w dziedzinie sztuki (na 10 lit.).

Oprócz JEDNOSTRONNE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZE STRONY OSOBY FIZYCZNEJ, OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PRZYZNANE ZA OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO WYNIKU W DANEJ DZIEDZINIE NAUKI LUB SZTUKI ALBO W CELU UMOŻLIWIENIA KONTYNUOWANIA NAUKI, PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC W DZIEDZINIE SZTUKI sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - JEDNOSTRONNE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE ZE STRONY OSOBY FIZYCZNEJ, OSOBY PRAWNEJ LUB JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIE POSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, PRZYZNANE ZA OSIĄGNIĘCIE OKREŚLONEGO WYNIKU W DANEJ DZIEDZINIE NAUKI LUB SZTUKI ALBO W CELU UMOŻLIWIENIA KONTYNUOWANIA NAUKI, PROWADZENIA BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC W DZIEDZINIE SZTUKI. Dodaj komentarz

3×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast