ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY MASKUJE EKSPRESJE ALLELU RECESYWNEGO U HETEROZYGOT, CZYLI W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DOMINACJA CAŁKOWITA to:

zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 18 lit.)DOMINACJA PEŁNA to:

zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 14 lit.)DOMINACJA ZUPEŁNA to:

zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 16 lit.)DZIEDZICZENIE TYPU PISUM to:

zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY MASKUJE EKSPRESJE ALLELU RECESYWNEGO U HETEROZYGOT, CZYLI W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.397

ZABUDOWANIA, OBŁĘD UDZIELONY, SZCZAWIK, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, ZAGRYWKA, GRAF SKIEROWANY, ISTOTA BIAŁA, BRAK, FAŁSZYZM, TWARDOŚĆ, RABSZTYN, OFIARA, MONITOR, PSYCHOTANATOLOGIA, PROTOZUCH, MĄDROŚĆ, AKUSTYK, WYPŁUCZYSKO, ORDYNACJA, PRECYPITACJA, LAKONIZM, KRÓTKOŚĆ, AFRYKATA, KAUCJA GWARANCYJNA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, UZBROJENIE, HIPERPOWIERZCHNIA, ROMULAŃSKI, DACH MANSARDOWY, MIKROSKOPIJNOŚĆ, KLEJONKA, PRZĘDZIWO, KOLEGIUM, NIECHLUJSTWO, CZUBEK, WĘŻYK, ONE-STEP, KSIĘGOWOŚĆ, SPARTANIN, BEZSIŁA, NIEMETAL, ŁAMANA, WOLNE, PLAC, GROMADA, KUJNOŚĆ, IKAR, WŁADCZOŚĆ, WESOŁOŚĆ, ZBRODNIARZ WOJENNY, IMMUNOSUPRESJA, HURYTA, VAT, BRUNELLESCHI, LICZBA ATOMOWA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, SKALENOEDR, DUŃSKI, KATOLICKOŚĆ, NOCEK BECHSTEINA, POWRÓZEK NASIENNY, DOKTOR HONORIS CAUSA, KOMEDIA DELL'ARTE, NIEMIŁOSIERNOŚĆ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, WORLD OF WARCRAFT, KLEJARZ, ODWSZAWIANIE, PRAWOMOCNOŚĆ, BÓBR KANADYJSKI, HELLENIZM, MARUDNOŚĆ, AGREGAT, NIEPRAWDZIWOŚĆ, WODA LECZNICZA, INFLACJA OTWARTA, PSYCHOFARMAKOLOGIA, KAMIKAZE, KŁOSEK, KATION AMONOWY, HARMONIA, ANGEOLOGIA, WYWIAD, CYWILNOŚĆ, OCZY SZEROKO OTWARTE, RYGIEL, PRZECIWSOBNOŚĆ, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, LICZNIK OBROTÓW, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, FLESZ, SIEĆ WODOCIĄGOWA, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, BIAŁA ŚMIERĆ, ŁAPOWNICTWO, ODDZIAŁ SEPTYCZNY, CHŁYST, GUZOWATOŚĆ BRÓDKOWA, TĘTNICA NERKOWA, OCZEKIWANIE INFLACYJNE, ŚWIĄTKI, PODSTACJA TRANSFORMATOROWA, GARBATKA ZYGZAKÓWKA, BERSON, WOLNY RODNIK, SINICA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, UKROP, TAJEMNICA POLISZYNELA, CYBORGIZACJA, ŚLIZG, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, MIECH, SUBKULTURA, ZAPRUCIE SIĘ, MENISK, ROŻEK, CHOROBA VELPEAUA, PIĘĆDZIESIĄTKA, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, BYLINA, JESIOTROKSZTAŁTNE, ŁUSZCZYCA PLACKOWATA, ZRAZÓWKA, GAMELAN, GASKONADA, FRANIA, WSTĘŻNICE, KRATA KSIĘCIA WALII, GLOBULINA, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, LEGA APOSTOLSKI, MORENA CZOŁOWA SPIĘTRZONA, PŁOMIEŃ, ZIELENICE WŁAŚCIWE, AGNOZJA TWARZY, ANTYFONA, PLUWIAŁ, DWUBARWNOŚĆ, BOLA, PROEPIDEMICZKA, CHOROBA CANAVAN, KWEZAL, ARKADA, WYMIAROWOŚĆ, NIEPORZĄDNOŚĆ, NIEOBLICZALNOŚĆ, TRUP, BARIATRA, PROMIENNOŚĆ, TUNELOWANIE, FUNT, NIEKOMPETENTNOŚĆ, DOPŁYW, KREDYT ZAUFANIA, SKRĘCENIE STAWU, PLATFORMA PROTEROZOICZNA, POCIEMNIENIE BRZEGOWE, PROTETYKA, NACHLANIE SIĘ, JUNIORKA STARSZA, STYLIKÓWKI, STROFANTYNA, IMMUNITET FORMALNY, FORMA, NIEWYRAŹNOŚĆ, PIEC KOKSOWNICZY, ŻÓŁW PAJĄCZKOWY, STRZĘPIEL, MACZANKA KRAKOWSKA, KWADRANT, WIECZORÓWKA, HURYCKI, ANTAŁECZEK, SWOISTOŚĆ, EFEKT STUKOWY, KLINOLIST, LINIA KOLEJOWA, PERSONALNIK, GŁOWIENKA, URLOP TACIERZYŃSKI, METODYKA, SPALANIE STUKOWE, SSAK ŻYWORODNY, HELLADA, ZEGAR ATOMOWY, DOWÓD APAGOGICZNY, ROK KOŚCIELNY, ROZSZCZEP WARGI, DESZCZÓWKA, ZANIK MIĘŚNI, TRATWA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, POMYSŁOWOŚĆ, DAUMONT, LALKARSTWO, BABA-JĘDZA, TRANSAKCJA WIĄZANA, KREACJONIZM, SZYSZKA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, BARYŁKA, ŻEGLARZ, SUMA UBEZPIECZENIA, PLEBEJKA, KRYKIET, REAL, AS SERWISOWY, CEZURA, PÓŁKWATEREK, ILUZJA PIENIĄDZA, NIEGODZIWOŚĆ, ŚCIGACZ TORPEDOWY, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, SZCZENIACKOŚĆ, GRUPA ACETYLOWA, MODYFIKACJA, MINUTA CISZY, BREAKDANCE, CIĘŻAR DOWODU, PARALIPSA, KIESZEŃ, DOSTOJNIK, GÓRKA ROZRZĄDOWA, ADRES KORESPONDENCYJNY, WOK, MAJÓWKA, GĘSTOŚĆ OPTYCZNA, DEGRESJA PODATKOWA, ANGIELSKI, CICHA MSZA, OSŁONKA, GRAFIKA KOMPUTEROWA, CHŁYST, POPŁUCZYNA, OPĘTANIE, EKSPARTNER, MRUKOKSZTAŁTNE, FARSA, EKSPERTKA, ACHAJA, HACZYK, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, KONTRAPUNKT, MANDRYL, ŚLISKOŚĆ, CIŚNIENIE TĘTNICZE, LEZGINKA, NATRYSK, ZESPÓŁ ŻÓŁTYCH PAZNOKCI, ZGROMADZENIE CZYNNE, KŁOBUK, DYPTYCH, BIEG ZJAZDOWY, ATOMISTYKA, POKAL, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, CIEMNOGRÓD, REDUKCJA, WDROŻENIOWIEC, WYMIANA, NIEZRĘCZNOŚĆ, ŻABA NILOWA, KAPOTAŻ, ZYDWESTKA, JEDNOSTKA ILOŚCI INFORMACJI, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, KLIMAKS, ZGODA, GWARA MIEJSKA, CHOROBA ZWYRODNIENIOWA, NEGOCJACJE AKCESYJNE, EFEKT KURTYNOWY, NIEREALNOŚĆ, ZMOTORYZOWANY, SIARA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, ODWILŻ, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, ŻUK, RUMIANEK, ZBIORNIK, CZUCIE TRZEWNE, HULMAN SZARY, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, REGULATOR WATTA, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, INKA, DOBRODUSZNOŚĆ, IKOS, ZAPAS, RICERCAR, MIEŚCINA, MIMEZJA, DRIP, RECEPTOR WĘCHOWY, KOŚCIÓŁ ŁACIŃSKI, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, ?WIAROŁOMSTWO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.397 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY MASKUJE EKSPRESJE ALLELU RECESYWNEGO U HETEROZYGOT, CZYLI W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY MASKUJE EKSPRESJE ALLELU RECESYWNEGO U HETEROZYGOT, CZYLI W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DOMINACJA CAŁKOWITA zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 18 lit.)
DOMINACJA PEŁNA zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 14 lit.)
DOMINACJA ZUPEŁNA zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 16 lit.)
DZIEDZICZENIE TYPU PISUM zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DOMINACJA CAŁKOWITA
zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 18 lit.).
DOMINACJA PEŁNA
zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 14 lit.).
DOMINACJA ZUPEŁNA
zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 16 lit.).
DZIEDZICZENIE TYPU PISUM
zjawisko w genetyce polegające na tym, że allel dominujący maskuje ekspresje allelu recesywnego u heterozygot, czyli w fenotypie nie ujawnia się cecha determinowana przez allel recesywny (na 22 lit.).

Oprócz ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY MASKUJE EKSPRESJE ALLELU RECESYWNEGO U HETEROZYGOT, CZYLI W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY sprawdź również:

człon nieruchomy mechanizmu ,
postać łuszczycy występująca głównie u dorosłych, o najcięższym przebiegu; wysiewowi zmian towarzyszy wysoka gorączka, osłabienie, zły stan ogólny, w części przypadków z zagrożeniem życia włącznie ,
rurki we włosach ,
Tigrisoma fasciatum - gatunek ptaka z rodziny czaplowatych (Ardeidae) ,
produkt rozkładu drewna ,
francuski malarz i grafik (1686-1755), prace do bajek La Fontaine'a, sceny polowań, portrety, kartony do gobelinów ,
Notoungulata - wymarły rząd prymitywnych ssaków kopytnych; żyły w okresie od kredy po plejstocen, zamieszkując Amerykę Południową i Północną oraz Azję ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
miasto i port we wsch. Tunezji nad Morzem Śródziemnym, ośrodek handlowy regionu uprawy oliwek ,
zaczerwienienie skóry na twarzy, często będące następstwem emocji, zmęczenia, gorąca albo mrozu ,
porządek, praworządność, dobrobyt ,
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie ,
Falco columbarius columbarius - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku drzemlik (Falco columbarius) ,
muzułmanka walcząca z krzyżowcami ,
część pokładu, która znajduje się ponad pułapem chodnika górniczego ,
księżyc ,
Kozak-powstaniec, uczestnik hajdamaczyzny, ruchu chłopskiego przeciw uciskowi szlachty polskiej na prawobrzeżnej Ukrainie w XVIII w ,
Atypus affinis - gatunek pająka z rodziny gryzielowatych; jeden z trzech gatunków występujących w Polsce i będący pod ochroną prawną; gatunek ten zamieszkuje wyłącznie Europę i małe obszary Afryki Północnej, spotykany w południowej Anglii, Danii, sporadycznie także w Rosji, Szwecji, Grecji, Gruzji, Hiszpanii, Holandii i Algierii ,
wypiek, wypiekanie, pieczenie ,
podatek od spekulacyjnych transakcji walutowych, z którego dochód miał być przeznaczony na wyrównanie nierówności społecznych ,
biolog, specjalista od ekologii ,
proces uruchamiania się, startowania aplikacji, programu lub komputera ,
sportowe spodnie męskie o krótkich bufiastych nogawkach ,
trójbok - figura geometryczna będąca wielokątem o trzech bokach; także kształt zbliżony do takiego wieloboku ,
ciężka jazda polska ze skrzydłami u ramion w XVI/XVIII w ,
pojazd silnikowy o małej mocy przeznaczony do wykonywania niewielkich prac manewrowych i ciągnięcia lekkich pociągów ,
w wiertnictwie; chwytak ząbkowy ,
straciła przyjaciela (w piosence) ,
samolot myśliwski lub pilot takiego samolotu ,
logika wolna od założeń ontologicznych, takich jak założenie niepustości dziedziny

Komentarze - ZJAWISKO W GENETYCE POLEGAJĄCE NA TYM, ŻE ALLEL DOMINUJĄCY MASKUJE EKSPRESJE ALLELU RECESYWNEGO U HETEROZYGOT, CZYLI W FENOTYPIE NIE UJAWNIA SIĘ CECHA DETERMINOWANA PRZEZ ALLEL RECESYWNY. Dodaj komentarz

4×1 =

Poleć nas znajomym:

x