PROCES UWIERZYTELNIANIA I AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA, POLEGAJĄCY W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NA PODANIU IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA I HASŁA UWIERZYTELNIAJĄCEGO W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU W WYNIKU ŚCIŚLE ZDEFINIOWANYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z OKREŚLONEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, KOMPUTERA CZY SIECI KOMPUTEROWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LOGOWANIE to:

proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika komputera, polegający w większości przypadków na podaniu identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu w wyniku ściśle zdefiniowanych uprawnień do korzystania z określonego systemu informatycznego, systemu komputerowego, komputera czy sieci komputerowej (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: LOGOWANIE

LOGOWANIE to:

powszechnie stosowany mechanizm uwierzytelniania użytkownika odwiedzającego stronę WWW (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES UWIERZYTELNIANIA I AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA, POLEGAJĄCY W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NA PODANIU IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA I HASŁA UWIERZYTELNIAJĄCEGO W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU W WYNIKU ŚCIŚLE ZDEFINIOWANYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z OKREŚLONEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, KOMPUTERA CZY SIECI KOMPUTEROWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.991

ARCHITEKTURA KOMPUTERA, IDENTYFIKACJA, KRAINA MITOLOGICZNA, UKŁAD LIMBICZNY, TURYSTYKA SEKSUALNA, ODDYCHANIE KOMÓRKOWE, MAKRAMA, FUTURE, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, BARWA NALECIAŁA, PRAŻONKA, CHODNIK PRZECIWMINOWY, PARTER OGRODOWY, HEROD-BABA, STAW OSADOWY, GAZ GENERATOROWY, PRYNCYPIALISTKA, POZIOM, PRACA STUDIALNA, GRADACJA, PERMISYWNOŚĆ, SRAKA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE, ASTROTURFING, TRYUMF, MORFOTROPIA, JĄDRO, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, SĄD SZCZEGÓŁOWY, WŁÓKNO, METODA ZERO-JEDYNKOWA, TORRENT, GÓROTWÓR, KARIOKINEZA SOMATYCZNA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, HERMENEJA, REPUBLIKA MALAWI, RUADA, WYWŁASZCZENIE, URZĄDZENIE WYJŚCIA, METYLACJA DNA, ANTROPOLOGIA KULTUROWA, WIELKI MISTRZ, CZYTNIK, RUCH, MONOGAMIA, TEST KOMPLEMENTACJI, DIADOCHIA, INWESTYCJA, KLIRING, BĄBEL SPEKULACYJNY, ZYSK INFLACYJNY, WŁÓCZĘGA, GRIGORESCU, OWAD DOROSŁY, ADIANTOWATE, CIENKOPANCERZOWCE, METODA ELEMENTÓW DYSKRETNYCH, DEKAPOL, PILOT, WTYCZKA, SINOLOGIA, PSYCHOLOGIA SĄDOWA, OGNIWO SŁONECZNE, REPOWNIA, ONYCHOFAGIA, GRUPA CELOWA, AUDIOMETRIA, DELEGACJA, ROZKŁAD, ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY, ETYKIETKA, AFIKSACJA, CYFRA RZYMSKA, ZASŁONA, WOLNOMULARSTWO, REKRYSTALIZACJA, KONTRAKT MENADŻERSKI, INTERPRETACJA, ODSYŁACZ, RACJONALNA IGNORANCJA, ZAKŁAD HANDICAP, WYRÓWNANIE, PROCES, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, ZARAZA, FLAMBIROWANIE, ZBROJENIE, UGNIATARKA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE, SAMOGRAJ, ENDOSKOPIA, POZEW, SZABLONIK, RZEŹ, ZESPÓŁ TURCOTA, GRATYFIKACJA, PRYSZNIC, USKOK, ZAPAŚNICTWO, KONTRAKT MENEDŻERSKI, CHMURA KONWEKCYJNA, ABAKA, JAJO, KLĘSKA, MOMENT MINSKY'EGO, SZWAJCARSKI KOŃ SPORTOWY, MONUMENTALIZACJA, LOT ROZPOZNAWCZY, KAPITUŁA GENERALNA, CŁO PROHIBICYJNE, MIĘDLARKA, ROZDRABNIACZ, PROCES KANONIZACYJNY, DĘBNIK, ROŻEK, CYKL ROZWOJOWY, BUFOR, STAN, ZDANIE EGZAMINU, DEDYKACJA, PADACZKA Z ZASKOCZENIA, DIALIZOTERAPIA, SAMPLING, ZAMRÓZ, DREWNO PIERWOTNE, ZASILANIE SIECIOWE, SOCZEWKA ELEKTRONOWA, AMNEZJA POURAZOWA, PRAWO WEBERA-FECHNERA, CIAŁKO BIAŁAWE, FIRMÓWKA, DESER, STACJA DYSKÓW, KOMITOLOGIA, TRZMIEL WIELKOOKI, FERMENTACJA JABŁKOWO-MLEKOWA, GRA WYŚCIGOWA, PODATEK EKOLOGICZNY, SPORT, CZERPAK PATALASA, ZAPYTANIE OFERTOWE, WIEŻA WIDOKOWA, SZORSTKOŚĆ, ZANĘTA, REEDUKACJA, BOMBARDOWANIE, BRODAWKI PŁCIOWE, PROTEAZA, KRYZYS, AGRARYZM, OSOBA TRZECIA, REFERENDUM LOKALNE, EINSIEDLER, REPRESJA, RESYNTEZA, DYWERSYFIKACJA RYZYKA, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, POLAN, PROCES PSYCHICZNY, SOMATOTOPAGNOZJA, PROSTYTUTKA, EVENT, PODSADNIK PĘCHERZYKOWATY, CZYNNOŚĆ WZROKOWA, MALAWI, BIOPALIWO, DYCHOTOMIA, KRYZYS GOSPODARCZY, KASA MIESZKANIOWA, AFERZYSTKA, NAWĘGLANIE, UPORZĄDKOWANIE NADDANE, DORYFOROS, KAPITAŁ, DĄŻNOŚĆ, ELASTIL, SAMOPOMOC, REKRYSTALIZACJA, LUSTRACJA, ANTENA, ŚLIZG, POSTĘP NAUKOWY, DYSFUNKCJA NARKOTYZUJĄCA, JELEŃ WIRGINIJSKI, TANIEC LUDOWY, CHODNIK MINOWY, KUREK, PROCES HYDROTERMALNY, PRZEMYSŁ CIĘŻKI, EROZJA WODNA, AKT OSKARŻENIA, TSUNAMI, PRZESIEW, LEVEL, OSTROGA REGULACYJNA, NASIENNIK, PROGRAMOWANIE GENETYCZNE, KONSORCJUM, EMULGACJA, TRANSMISJA, SKAKUNOWATE, GWIAZDA NEUTRONOWA, WHOPPER, SZTUCZNA ŚCIANA WSPINACZKOWA, POLITYKA PODATKOWA, CONFIT, SYSTEM KOMPUTEROWY, AGREGACJA, BAJERANT, NATARCIE, PYTANIE RETORYCZNE, TEATR ULICZNY, GEOTECHNIKA, KAMIKAZE, GRAFIKA WEKTOROWA, STACCATO, PUNKT POMIAROWY, TRANZYSTOR STOPOWO-DYFUZYJNY, FRONTALNOŚĆ, RYNEK PRODUCENTA, ROZWÓJ OSOBNICZY, EROZJA ŚNIEŻNA, EONIZM, OGNISKO, PUNKCJA LĘDŹWIOWA, OOLIT, DEKORTYKACJA, PRAWO Z REJESTRACJI, PRZYSTANEK NA ŻĄDANIE, ANGLOARAB HISZPAŃSKI, GĘSTWINA, ELIMINACJA, ODMIANA UPRAWNA, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, KOSTKI NAPIERA, DEMO, UNIONIZM, CHALLENGE, TYLOZOID, SIEĆ STAWNA, BRĄZOWY PODKARZEŁ, AROMATYZACJA, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, FIRMA-WYDMUSZKA, DROGA GRUNTOWA, SPRZĘG, ZACIOS, JELEC, DOBRA, AKT, WSTECZNICTWO, ŚMIERĆ, BOCZNICA KOLEJOWA, DOGGER, LAKKOLIT, TERROR, WYGRANA, HALF-PIPE, OBSERWACJA, WYPALARKA, FILTRACJA, DUX, DOWOLNOŚĆ, OPALENIZNA, KONTRAST, ABSTRAKCJA, ELASTYL, TRIUMF, ARMAGNAC, ŁAPACZKA RUMOWISKA WLECZONEGO, KOLEGIUM, SPADOCHRONIARSTWO, PARZYSTOŚĆ, NAWIGACJA SATELITARNA, RETINOPATIA, ODDZIAŁ RAJDOWY, DOBRA KONSUMPCYJNE, MOTYLEK, SEMAFOR, ARAMEIZM, BIOMAGNIFIKACJA, SYMPATEKTOMIA, TWARDY RESET, OZDOBNIK, ETOLOGIA, MIECZ, PRZEJRZYSTKA, WYPAŁ, BARTNIK, PORÓD NATURALNY, DESEREK, NIEWYPŁACALNOŚĆ, TYTUŁ HONOROWY, CHOCHLA, SPAMER, NADPRZEWODNICTWO, ?LAICYZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.991 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES UWIERZYTELNIANIA I AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA, POLEGAJĄCY W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NA PODANIU IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA I HASŁA UWIERZYTELNIAJĄCEGO W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU W WYNIKU ŚCIŚLE ZDEFINIOWANYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z OKREŚLONEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, KOMPUTERA CZY SIECI KOMPUTEROWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES UWIERZYTELNIANIA I AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA, POLEGAJĄCY W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NA PODANIU IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA I HASŁA UWIERZYTELNIAJĄCEGO W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU W WYNIKU ŚCIŚLE ZDEFINIOWANYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z OKREŚLONEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, KOMPUTERA CZY SIECI KOMPUTEROWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LOGOWANIE proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika komputera, polegający w większości przypadków na podaniu identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu w wyniku ściśle zdefiniowanych uprawnień do korzystania z określonego systemu informatycznego, systemu komputerowego, komputera czy sieci komputerowej (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LOGOWANIE
proces uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika komputera, polegający w większości przypadków na podaniu identyfikatora użytkownika i hasła uwierzytelniającego w celu uzyskania dostępu w wyniku ściśle zdefiniowanych uprawnień do korzystania z określonego systemu informatycznego, systemu komputerowego, komputera czy sieci komputerowej (na 9 lit.).

Oprócz PROCES UWIERZYTELNIANIA I AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA, POLEGAJĄCY W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NA PODANIU IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA I HASŁA UWIERZYTELNIAJĄCEGO W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU W WYNIKU ŚCIŚLE ZDEFINIOWANYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z OKREŚLONEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, KOMPUTERA CZY SIECI KOMPUTEROWEJ sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - PROCES UWIERZYTELNIANIA I AUTORYZACJI UŻYTKOWNIKA KOMPUTERA, POLEGAJĄCY W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW NA PODANIU IDENTYFIKATORA UŻYTKOWNIKA I HASŁA UWIERZYTELNIAJĄCEGO W CELU UZYSKANIA DOSTĘPU W WYNIKU ŚCIŚLE ZDEFINIOWANYCH UPRAWNIEŃ DO KORZYSTANIA Z OKREŚLONEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO, SYSTEMU KOMPUTEROWEGO, KOMPUTERA CZY SIECI KOMPUTEROWEJ. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x