W INFORMATYCE I ELEKTRONICE: PONOWNE USTAWIENIE WARTOŚCI, PARAMETRÓW, FUNKCJI, WŁAŚCIWOŚCI, OPCJI NP. PROGRAMU, SIECI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REKONFIGURACJA to:

w informatyce i elektronice: ponowne ustawienie wartości, parametrów, funkcji, właściwości, opcji np. programu, sieci (na 14 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: REKONFIGURACJA

REKONFIGURACJA to:

ponowne określenie, ustalenie zagadnień jakiejś materii; zmiana podwalin, zasad czegoś, odmienne, nowe ukształtowanie czegoś, co było już w jakiś sposób uporządkowane (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W INFORMATYCE I ELEKTRONICE: PONOWNE USTAWIENIE WARTOŚCI, PARAMETRÓW, FUNKCJI, WŁAŚCIWOŚCI, OPCJI NP. PROGRAMU, SIECI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.323

TOWAROZNAWSTWO, PRZEKŁADNIA MECHANICZNA, SPRAWNOŚĆ, PIRACTWO, WADA, ZMIENNA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, APROKSYMACJA, NIEMETAL, HYDRAT, RZECZNICZKA, DUPERELA, MORFEM LEKSYKALNY, DIADOCHIA, PRZEDŁUŻACZ, INTERPOLACJA, BITMAPA, SEPTYMOLA, SILNIK INDUKCYJNY, ROZPRĘŻENIE, DWÓJKA, FUNKCJANA, ZAPORA SIECIOWA, WACHLARZ, RESIDUUM, MOHMAND, ABEL, GARDA, PIONIZACJA, TELEFON, CYNIK, ORGAN, ZACHOWAWCA, SPLOT, ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA, DWUZŁOTÓWKA, MANDAT, NUMER, DZIEDZINA, ZIARNO, ODSTĘPCA, LITERATURA DYDAKTYCZNA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, STÓWA, KOMPENSACJA DYNAMICZNA, PRZEKŁADNIA, WIDMO MACIERZY, PAPIER, PROBIERZ, MACIERZ KORELACJI, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, PIĘĆDZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, TEŚCIK, ŚREDNIA GEOMETRYCZNA, KOLEKTOR KANALIZACYJNY, ARC TG, POCHODNA FRÉCHETA, DOJŚCIE, METODA SIMPSONA, URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE, TREND, RÓWNANIE CAŁKOWE, HIPOSPLENIZM, BETAKSOLOL, OKA, MAGISTRALA, OCENA, REKULTYWACJA, PARK NARODOWY, KOŁO STEROWE, FONETYKA AKUSTYCZNA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, DEMO, WŁOK, ROZKŁAD PRAWDOPODOBIEŃSTWA, PUNKT LAPLACE'A, ROZGAŁĘŹNIK, ZEZ ZBIEŻNY, ZAPRZANIEC, DANE, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, WERSJA STABILNA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, MAPA PIKSELI, BŁONKA, BBS, ODŻYWKA, WYMIAR, SIECI, SUPERKLIENT, MAPA BITOWA, DEASEMBLACJA, KALIBRACJA, HYDRANT, ZAMEK, OPCJA BARIEROWA, OKA, BEZIDEOWOŚĆ, SAMOGRAJ, UMIERANIE, FALA HARMONICZNA, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, HUBA BIAŁAWA, SAMOPONIŻANIE, KLASYFIKACJA ABC, WZMOCNIENIE KAPITAŁOWE, KRĄŻENIE OBOCZNE, FAST FOOD, MICZURINIZM, SZYKI, KOLEJKA, POCHODNA FORMALNA, PIEZOMAGNETYK, BŁĄD METODY, DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA, BAKTERIA, WZGLĄD, KLESZCZKA, GEODEZJA SATELITARNA, PROGRAMOWANIE DYNAMICZNE, TRYB KONWERSACYJNY, PRZYDZIAŁ, DEZAWUACJA, PROPAGACJA FAL RADIOWYCH, KLAUZULA WALORYZACYJNA, KOMPUTER GŁÓWNY, BOOT, REKOMPILACJA, CZTERDZIESTKA, PRZEDZIAŁ, INTERFEJS SIECIOWY, PROCES FIZYCZNY, OKNO DIALOGOWE, REGUŁA AKSJOMATYCZNA, SIEĆ ZASTAWNA, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, PALEOMAGNETYZM, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, STACJA, KLASA ZEROWA, SINUS HIPERBOLICZNY, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, MARTYNGAŁ, DYSKIETKA INSTALACYJNA, TRZYRUBLÓWKA, SUBTERRANEOTERAPIA, ZABUDOWA MIEJSKA, WIDZ, WYKOŃCZENIÓWKA, STAN TERMINALNY, BAZA, ARYTMETYKA MODULARNA, LEKTOR, DWUSTUZŁOTÓWKA, SAKS, ZANĘTA, BOCZNICA KOLEJOWA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, GEN HIPOSTATYCZNY, WEKTOR JEDNOSTKOWY, ARCUS COTANGENS, ZBIEŻNOŚĆ JEDNOSTAJNA, ŚCIĄGARKA, PRZĘSŁO, LICZARKA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, BOROWODOREK, ZEROWOŚĆ, IGRASZKA SŁOWNA, WYMAGANIA SPRZĘTOWE, DYWERSJA, MNOŻNIK LAGRANGE’A, PIĘCIOGROSZÓWKA, TOMKA, STUZŁOTÓWKA, DYCHA, POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU, PACZKA, WYCHOWANIE FIZYCZNE, WOLUMIN, WIERNOŚĆ, MODUŁ, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, KONSUMPCYJNOŚĆ, WYPAŁ, FORMUŁA WILCOXA, STABILIZACJA, OSŁONKA, METODA ELIMINACJI GAUSSA, REGRESJA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, LEFLUNOMID, LITERATURA PIĘKNA, ARCCOSEC, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, OKA, KOMPLEKS GLEBOWY, ARANŻ, LANDSZAFT, WZÓR REDUKCYJNY, MILJON, PLIK NAGŁÓWKOWY, ZWROT, NADCIŚNIENIE, ZAIMEK WSKAZUJĄCY, POWŁOKA ELEKTRONOWA, GRANICA FUNKCJI, KRÓLOWA MATKA, KICZ, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, JEDNOSTKA, RADIOKOMUNIKACJA, DYMENSJA, FUNKCJA PROSTA, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, KARYKATURALNOŚĆ, OBRÓBKA PLASTYCZNA, ROZDZIELCA, AKTUALIZACJA, SAMOUTWIERDZENIE, ZYSK REZYDUALNY, ŻOŁĄDKÓWKA, HETMAN POLNY, ARCUS COSECANS, TYSIĄC, EKSABAJT, PARA, ŁATA, WF, REEDUKACJA, ASOCJACJA, ŚREDNIA KWADRATOWA, NIEZDOLNOŚĆ, CZERPACZ PATALASA, PENETRATOR, PAŁĄK, KĄPIEL LECZNICZA, PUŁAPKA INFLACYJNA, DESOCJALIZACJA, OBSADA, ARC COS, IMPLIKANT PROSTY, LOG, ŻÓŁW ŚWIĄTYNNY, SOLANKA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, KIERUNKOWY, FORK BOMBA, POWRÓT, SPRZEDAWALNOŚĆ, ZBIÓR ROZMYTY, OKNO, KONFRONTACJA, TEATR TELEWIZJI, PRZYBLIŻENIE, STRONNICTWO, MÜLLER, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, YB, REWIZJA, STOPA ZWROTU, KONFIGURACJA, BULLETIN BOARD SYSTEM, TELETRANSMISJA, WYKRES FUNKCJI, PUNKT POMIAROWY, WZÓR JAWNY, METANOJA, STEROWNIK URZĄDZENIA, GRUPA ROBOCZA, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, PAKIET, STEROWANIE KRZEPKIE, PÓŁCZŁOWIEK, SIECIOWNIA, KRESKA, KONFIGUROWANIE, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, JEDNOŚĆ, ŚCIANA KURTYNOWA, PIENIĄDZE, METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU, ŁOPOT, ODWODNIENIE, KOMPENSACJA WERBALNA, REKOMENDACJA, AKTYWA, RAMIA, PARADOKS BRAESSA, FUNKCJA DODATNIA, ŚCIGAŁKA, KREDYT INWESTYCYJNY, SOLIDARNOŚĆ, STAWKA, ?PRZEDROSTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.323 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W INFORMATYCE I ELEKTRONICE: PONOWNE USTAWIENIE WARTOŚCI, PARAMETRÓW, FUNKCJI, WŁAŚCIWOŚCI, OPCJI NP. PROGRAMU, SIECI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W INFORMATYCE I ELEKTRONICE: PONOWNE USTAWIENIE WARTOŚCI, PARAMETRÓW, FUNKCJI, WŁAŚCIWOŚCI, OPCJI NP. PROGRAMU, SIECI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REKONFIGURACJA w informatyce i elektronice: ponowne ustawienie wartości, parametrów, funkcji, właściwości, opcji np. programu, sieci (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REKONFIGURACJA
w informatyce i elektronice: ponowne ustawienie wartości, parametrów, funkcji, właściwości, opcji np. programu, sieci (na 14 lit.).

Oprócz W INFORMATYCE I ELEKTRONICE: PONOWNE USTAWIENIE WARTOŚCI, PARAMETRÓW, FUNKCJI, WŁAŚCIWOŚCI, OPCJI NP. PROGRAMU, SIECI sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - W INFORMATYCE I ELEKTRONICE: PONOWNE USTAWIENIE WARTOŚCI, PARAMETRÓW, FUNKCJI, WŁAŚCIWOŚCI, OPCJI NP. PROGRAMU, SIECI. Dodaj komentarz

7+4 =

Poleć nas znajomym:

x