PRZEDSTAWICIEL STOLICY APOSTOLSKIEJ, DELEGOWANY PRZEZ PAPIEŻA W CELU PROWADZENIA, KSZTAŁTOWANIA I KONTROLI POLITYKI KOŚCIELNEJ W DANYM KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LEGA APOSTOLSKI to:

przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, delegowany przez papieża w celu prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w danym kraju (na 14 lit.)LEGAT PAPIESKI to:

przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, delegowany przez papieża w celu prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w danym kraju (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PRZEDSTAWICIEL STOLICY APOSTOLSKIEJ, DELEGOWANY PRZEZ PAPIEŻA W CELU PROWADZENIA, KSZTAŁTOWANIA I KONTROLI POLITYKI KOŚCIELNEJ W DANYM KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.525

WEBERN, PODPINKA, RÓŻOWA LANDRYNKA, GRA, OCZYSZCZALNIK, NAMNAŻANIE, WIZYGOT, NAMIESTNIK, PEPTYD, IPP, WIATRAK, WATÓWKA, KĄDZIOŁEK, ATEST, VERGA, SAONA, BEGINKI, BOGDANIEC, GALARETA, HIPERPRZESTRZEŃ, MNOŻNIK, ETER, OKOCENIE SIĘ, AMBRAZURA, HUMBER, TAJEMNICA SKARBOWA, ZNACZEK SKARBOWY, HEAD-HUNTER, DŹWIĘCZNIK, CHOROBA HISA-WERNERA, IBIZA, KOSZT DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ, SYSTEM, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, RYZYKO NIEWYGASŁE, DAUMONT, EGZYSTENCJALISTA, JEZUITA, PREZES RADY MINISTRÓW, ROKIETA, LIST APOSTOLSKI, DŻINIZM, ZAGRANIE, OKUPACJA, PTAK ŁOWNY, KOŁO SEGNERA, DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA, ŚCIÓŁKOWANIE, PESZT, BURGRABIA KRAKOWSKI, JUT, BARCZATKA RYMIKOLA, GRZYWNA, WOJSKA LĄDOWE, KONFEDERACJA, GRADACJA, WANGA BŁĘKITNA, PŁASZCZKA GWIAŹDZISTA, ZNAK KOREKTORSKI, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, ŻAKINADA, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, INSTYTUCJA PROCESOWA, ZARAZA RZĘSISTKOWA BYDŁA, STEROL, MINÓG MORSKI, CLIO, WARZONKA, HURYCKI, DZIEŁO POŚREDNIE, KISMET, CHÓR, TEORIA GEOTEKTONICZNA, ORGANIZACJA, ŚWIECA, PRZYNĘTA, TERAPSYD, CZARCI KRĄG, NEUTRALIZM, ZŁOTA PŁYTA, SIEĆ KOLEJOWA, TOREBKA, LANCET, POROZUMIENIE PŁACOWE, CHOROBA GILCHRISTA, TURNIKIET, WYCHODZTWO, JASKINIA LODOWA, ŚWINKA MORSKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, GŁOWICA BOJOWA, PIK, CZAS, REGIONALISTA, ETRUSK, BIJSK, BADANIE, DEPESZA EMSKA, RODZINA KONTRAKTOWA, EKSPATRIACJA, PIECZARNIAK, PASTICCIO, FAUST, TETRAPOD, HARCAP, PRAZYNOFIT, BULIONER, KOMÓRKA, GEOMETRIA BOLYAIA-ŁOBACZEWSKIEGO, KRĄŻENIE MÓZGOWE, ROPUCHA BLOMBERGA, JĘZYK STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKI, RODZINA NIEPEŁNA, DSS, PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC, ZAMROŻENIE PŁAC, HACZYK, METYS, JEŻOZWIERZOWATE, OWCA OLKUSKA, DOKTORAT, KUBRAK, BERNINI, FOCUS, MIKROFON KONTAKTOWY, PROMIENISTOŚĆ WZROKOWA, KONSTRUKCJA WSPORCZA, UNION, POLATUCHA OLBRZYMIA, GACEK SZARY, TERRARYSTYKA, SOCJALIZM REALNY, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, URLOP WYPOCZYNKOWY, EUGLENA, CELLULITIS, KRATA PODGRUP, CHWYTNIK, HELMINTOLOGIA, REGENERAT, WĘGORZ AMERYKAŃSKI, FILIPIN, OSIEDLENIEC, LAJKRY, RYBY ŁAWICOWE, DELEGAT, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, POSTĘP TECHNICZNY, URZĄDZENIE WYJŚCIA, GALIA, OFIARA CAŁOPALNA, RAMIENICA SZCZECINOWATA, OSTROGA REGULACYJNA, LEK ANTYARYTMICZNY, JON, ANTYFONA, CZYTANIE WYBIÓRCZE, ISEO, KOWALENCYJNOŚĆ, PERFORACJA, FLAMANDCZYK, EPOKA LODOWA, NAWÓZ ZIELONY, JESIOTR, KOPERTA, TELEFON ZAUFANIA, EROZJA RZECZNA, KONDYCJONALIZM, KOREGENT, RYCINA, CERTYFIKAT DEPOZYTOWY, PATENT EUROPEJSKI, DĄŻNOŚĆ, MIECZOGON, YPRES, PATRONTASZ, CHOROBA WIRUSOWA, WSTĘGA MÖBIUSA, PIERŚCIEŃ NILPOTENTNY, MIEŃSZEWIZM, DOM SKŁADOWY, TOLTEK, MANGABA ZWYCZAJNA, KROTNOŚĆ, ROBOTY PUBLICZNE, PSYCHOFARMAKOLOGIA, PERFUZJA, JEDNOSTKA CIŚNIENIA, FISZUTKA, SMERF, RAGTIME, SINGEL, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, WYCHUCHOL UKRAIŃSKI, GLEJT, PROTOKÓŁ AKCESYJNY, RZEŹ, CIĄG, PODATEK OD PRZEDSIĘBIORSTW, RAJSTOPY, WYPADEK PRZY PRACY, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, RAD, BARWA DRUGORZĘDOWA, OSMOZA, PĄK, ARCHIDIECEZJA, WIELKA JEDNOSTKA, ZŁOTY CIELEC, BZURA, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, PIERWSZA POMOC, ŁADNICZKA OKAZAŁA, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, JEZIORO PROGLACJALNE, ARGUS MALAJSKI, PARALAKSA, POSEŁ, ŻYŁA NIEZGODNA, PREZENTACJA, PARASOLOWIEC, POPYT GLOBALNY, ŻYŁA JĄDROWA, TACZANKA, FEROMON, DEZINTEGRACJA MROZOWA, LAMINAT, GABRIELI, WIDZENIE MASZYNOWE, WYDRA, ROZUMOWANIE DEDUKCYJNE, ATAK RAKIETOWY, KANTOŃSKI, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY, SZTOKHOLM, MALUNEK, MISJA STABILIZACYJNA, GŁOWICA FREZOWA, PROSZEK, ŻÓŁW WIELKOGŁOWY, PODATEK URBARIALNY, ŁÓDŹ POLICYJNA, PIERWIASTEK GŁÓWNY, ARENDARZ, BOGOMILIZM, CYGAN, PROTEGA, CIĄG, FIKCJA LITERACKA, BRUKSELA, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, PRZEBIEG, WYCHUCHOL ROSYJSKI, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, RUM, GRZEBIEŃ, DATARIA, RZECZ WNIESIONA, WSPÓŁREGENT, GRAF EULEROWSKI, SYGNAŁÓWKA, TURA, POLITYK, TRANSGRESJA, KONSORCJUM, CHRUŚCIEL, RODZINA PEŁNA, RENTA, MASZYNKA, ZNAK PIENIĘŻNY, MIESZKANIE KWATERUNKOWE, NUNCJUSZ, ŚWIETLIKI, KAJDANY SKEFFINGTONA, SAN, SŁUP, SFERA DYSONA, MAGDALENKI, EFEKT, WYPORNOŚĆ, MENONITYZM, WOLNOMULARSTWO, KOTURN, HASTA, WALUTA MIĘKKA, MODUŁ DUALNY, LEGWAN GŁUCHY, EPIFITIA, LAWINA GRUZOWA, ZARAZA, TEMPERA, MENAŻKA, RADIODIAGNOSTYKA, PSYCHOHIGIENA, OSMOZA, ORKIJSKI, MOKRA ROBOTA, DAKARKA, ?LITOSFERA KONTYNENTALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.525 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PRZEDSTAWICIEL STOLICY APOSTOLSKIEJ, DELEGOWANY PRZEZ PAPIEŻA W CELU PROWADZENIA, KSZTAŁTOWANIA I KONTROLI POLITYKI KOŚCIELNEJ W DANYM KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: PRZEDSTAWICIEL STOLICY APOSTOLSKIEJ, DELEGOWANY PRZEZ PAPIEŻA W CELU PROWADZENIA, KSZTAŁTOWANIA I KONTROLI POLITYKI KOŚCIELNEJ W DANYM KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LEGA APOSTOLSKI przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, delegowany przez papieża w celu prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w danym kraju (na 14 lit.)
LEGAT PAPIESKI przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, delegowany przez papieża w celu prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w danym kraju (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LEGA APOSTOLSKI
przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, delegowany przez papieża w celu prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w danym kraju (na 14 lit.).
LEGAT PAPIESKI
przedstawiciel Stolicy Apostolskiej, delegowany przez papieża w celu prowadzenia, kształtowania i kontroli polityki kościelnej w danym kraju (na 13 lit.).

Oprócz PRZEDSTAWICIEL STOLICY APOSTOLSKIEJ, DELEGOWANY PRZEZ PAPIEŻA W CELU PROWADZENIA, KSZTAŁTOWANIA I KONTROLI POLITYKI KOŚCIELNEJ W DANYM KRAJU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - PRZEDSTAWICIEL STOLICY APOSTOLSKIEJ, DELEGOWANY PRZEZ PAPIEŻA W CELU PROWADZENIA, KSZTAŁTOWANIA I KONTROLI POLITYKI KOŚCIELNEJ W DANYM KRAJU. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast