STAN, ZWŁASZCZA GŁUPAWKA, ŚMIECHAWKA, TAKŻE STAN, W KTÓRYM WSZYSTKO WYDAJE SIĘ DZIWNE,SCHIZOWE (GŁÓWNIE PO NARKOTYKACH) LUB STAN, W KTÓRYM CZŁOWIEK SOBIE COŚ WMÓWIŁ, NAKRĘCIŁ SIĘ, DOSZEDŁ DO PRZEKONANIA, ŻE COŚ, CZEGO NIE MA, ISTNIEJE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAZA to:

stan, zwłaszcza głupawka, śmiechawka, także stan, w którym wszystko wydaje się dziwne,schizowe (głównie po narkotykach) lub stan, w którym człowiek sobie coś wmówił, nakręcił się, doszedł do przekonania, że coś, czego nie ma, istnieje (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAZA

FAZA to:

zmienny, z punktu widzenia obserwatora, wygląd ciała niebieskiego, który zależy od etapu pokonywanej drogi po orbicie i chwilowego położenia względem Słońca (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, stan procesu, moment w czasie trwania rozwoju jakiegoś zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej (na 4 lit.)FAZA to:

wielkość fizyczna, która określa stan zjawiska okresowego (na 4 lit.)FAZA to:

jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych (na 4 lit.)FAZA to:

obwód elektryczny - układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego (na 4 lit.)FAZA to:

korba na coś - stan, który pojawia się, gdy ktoś jest zafiksowany, bardzo nastawiony na coś, napalony, gdy ktoś uporczywie o czymś myśli (na 4 lit.)FAZA to:

ukośne ścięcie krawędzi przedmiotu (np. muru, lustra, stołu, części maszyn), wykonywane ze względów estetycznych, praktycznych (ostra krawędź łatwiej ulega uszkodzeniom) lub dla uchronienia użytkowników przed zranieniem (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety obserwowany z innej planety (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety, zależny od tego jaka część Księżyca (planety) oświetlona przez Słońce jest widoczna dla obserwatora (na 4 lit.)FAZA to:

skośnie ścięcie krawędzi np. w elemencie kamiennym (na 4 lit.)FAZA to:

grupa uzwojeń generatora (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, okres (na 4 lit.)FAZA to:

etap, stadium zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

etap, tura (na 4 lit.)FAZA to:

stadium procesu, zjawiska (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STAN, ZWŁASZCZA GŁUPAWKA, ŚMIECHAWKA, TAKŻE STAN, W KTÓRYM WSZYSTKO WYDAJE SIĘ DZIWNE,SCHIZOWE (GŁÓWNIE PO NARKOTYKACH) LUB STAN, W KTÓRYM CZŁOWIEK SOBIE COŚ WMÓWIŁ, NAKRĘCIŁ SIĘ, DOSZEDŁ DO PRZEKONANIA, ŻE COŚ, CZEGO NIE MA, ISTNIEJE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 30.050

RÓŻA, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, SZEREG HARMONICZNY, CIĄG, HACKAMORE, ZWAŁA, ANNA, ZARZUELA, PAL, MODEL REDUKCYJNY, POTENCJAŁ, GWIAZDOR, ZWORKA, KUBEK, NAPIĘCIE ELEKTRYCZNE, MUR OPOROWY, REZEDA, TEORIA ESTYMACJI, NEOFITYZM, CHORĄŻA, CZEKMAN, JUDASZOWSKIE SREBRNIKI, WZÓR UŻYTKOWY, LOT KOSZĄCY, OWOC POZORNY, AKCJA NIEMA, WĘGLOWODAN, LINIA ABSORPCYJNA, KRAJE KOMUNISTYCZNE, STRINDBERG, RODEZYJCZYK, PARKAN, AFEKTYWNOŚĆ, GŁOS ELEKTORSKI, KATASTROFALNOŚĆ, MYRMEKOLOGIA, BIEG, ZASUWA, PRÓŻNIAK, DROGA, REKONWERSJA, STANOWISKO, PIK, SITEK, DZIENNIK, OZONEK, WIELOŚCIAN FOREMNY, LIPODYSTROFIA, DYSTANS, DAMA, KRAN, BAJKOPIS, STOPER, PODUSZKA, ALFABET GRECKI, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, ABLACJA, ZATWARDZENIE, FARMACJA STOSOWANA, BOJOWOŚĆ, SMUŻKA STEPOWA, ZAŁOM, NIEGOTOWOŚĆ, OCZKO W GŁOWIE, POJAZD, RAMIENICA OMSZONA, TASZCZYN PSZCZELI, ŁEPETYNA, SYFEK, REAKTOR, SIEĆ ENERGETYCZNA, POKOJOWOŚĆ, GHAST, ZAGRANIE, ADALINA, MEDYCYNA, AMPUŁA, MAGNOLIA, KOHORTA, DZIENNIKARZ, PYLICA ALUMINIOWA, NIERZĄDNICA, TRAGIZM, POWIEŚĆ AUTOBIOGRAFICZNA, BOROWIK, GRUSZE AZJATYCKIE, EPISTOŁA, AFERA, UDAR, MACZUGOWIEC, FILIPIŃCZYK, POMOCNIK, MAKAGIGA, PREMIERA, CZŁOWIECZEK, OSEŁEDEC, NIECKA BASENOWA, GORSET, MASA SPOCZYNKOWA, SKRÓT, HYBRYDALNOŚĆ, POCHODNA, MŁOTOWNIA, CZEK BEZ POKRYCIA, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, PRZEPIS, LIEBERMANN, NEUROTROPOWY CZYNNIK POCHODZENIA MÓZGOWEGO, IGŁY, STRATYFIKACJA, SUAZYJCZYK, ROKIETOWATE, MELIORACJA WODNA, MUTACJA PUNKTOWA, PRĘDKOŚĆ WYPORNOŚCIOWA, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, POWTÓRZENIE, KURSISTA, STOŻEK, SZCZEĆ, BARIERA, ŻAL, KOŁNIERZYK, OWADZIARKI, GORZKA ZGNILIZNA, NACZYNIAK NIEZŁOŚLIWY LIMFATYCZNY, IMIESŁÓW PRZYMIOTNIKOWY BIERNY, CYGANKA, BOOROOLA, DRUGA NATURA, JASKINIOWIEC, TWARDA DUPA, HEL, TOŃ WODNA, ZHAFTOWANIE SIĘ, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, CIERNIOGŁOWY, KAPISZON, TROSKA, ISTOTA, WYROK PRAWOMOCNY, DROGA KROPELKOWA, NOC ŚWIĘTOJAŃSKA, FIRN, PRZEPIS, WODNICZKA, HALBA, ODJAZD, POLICJA POLITYCZNA, ZŁUDNOŚĆ, CZARNY KARZEŁ, OWAD, WYKRZYKNIK, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, SKAŁKA, OBSUWISKO, M, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, SUCHA IGŁA, KANTON, LANDSKNECHT, FORMA, DWUWIERSZ, BURRITO, CIELĘ, SITCOM, ELEW, NIEODZOWNOŚĆ, CIASTO, DOBRO POZYCJONALNE, SUMAK, TYSIĄC, MLECZ, WOŹNY, PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY, NIEPRZYJACIEL, PYZY, PRUSY, FILM ODWRACALNY, PŁYTKA BAKTERYJNA NAZĘBNA, NAGRZEW, SAŁATA, ARCHEOLOGIA PODWODNA, BLENDA, AKTYWNOŚĆ, WENECJA PÓŁNOCY, REGUŁA SAVAGE'A, TUNEL, RUM, KAMIKAZE, BARCZATKA GŁOGOWICA, BEGINKI, BENEFICJUM, KASTANIETY, UZDRAWIACZ, FORMACJA ROŚLINNA, ABISAL, KOMOSA, BANGLIJCZYK, KSIĘGA, LUZACKOŚĆ, PATRON, DZIDA, MECHANIZM OBRONNY, RYBAŁT, KIESZEŃ, ZAWIĄZEK, KONFEDERACJA, SIAD PROSTY, ŁUSKOSKÓRNE, SPRAWIEDLIWOŚĆ, PERAK, RANA, EDAMMER, CIELENIE SIĘ LODOWCA, SEKRETARZ, WIEŻA SZYBOWA, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, ŻYŁA, LOKACJA, ISLANDZKI, SKANDYNAWISTA, STREFA HEMIPELAGICZNA, ARKA, SZAMBELAN PAPIESKI, KULOODPORNOŚĆ, REEDUKACJA, OFICER FLAGOWY, DZIEŻA, PROBÓWKA WIRÓWKOWA, FACSIMILE, STARSZY CZŁOWIEK, MIKONAZOL, FETYSZYSTA, NUMER GEOGRAFICZNY, DETEKTORYSTA, KONSERWA, ARTEFAKT, GETTO, GŁOWICA KONWENCJONALNA, KRASNAL, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, OKRĘŻNICA POPRZECZNA, ASZKENAZKA, SALADA, ŚMIERDZIEL, USZYSKO, BIEŻNIA, TWIERDZENIE ZERMELO, NIERÓWNOŚĆ, BOROWIK WILCZY, KASZT, WARZELNICTWO, PŁOTEK, DOM WCZASOWY, FRANCA, PUSTAK ŚCIENNY, PLAKAT, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, JĄKANIE, SZPARA, APERIODYCZNOŚĆ, SZNUR, ZROST, LENIWKA, RAUBITTER, MESJANIZM, MONTOWNIA, KUM, DEKLARACJA, GRYMAŚNIK, MAŁOPOLSKOŚĆ, MRÓWKA, MENISK, GRAF SKIEROWANY, ORBITA, SERWOZAWÓR ELEKTROHYDRAULICZNY, SZÓSTKA, WŁAMANIE, OSTENTACYJNOŚĆ, ALLAPRIMA, BLOKHAUZ, WINO DESEROWE, WARZYWNIAK, HLAK, GŁODOMÓR, PRASOŁ, ŚLEPE WROTA, KLAUZURA, SEZAM, IGŁA, ZJAWISKO NATURALNE, MELANODERMA, JON HYDROKSYLOWY, SNAPSHOT, ANTYMONARCHISTA, PENTAPTYK, ARMIA ZACIĘŻNA, ?RASTER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 30.050 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STAN, ZWŁASZCZA GŁUPAWKA, ŚMIECHAWKA, TAKŻE STAN, W KTÓRYM WSZYSTKO WYDAJE SIĘ DZIWNE,SCHIZOWE (GŁÓWNIE PO NARKOTYKACH) LUB STAN, W KTÓRYM CZŁOWIEK SOBIE COŚ WMÓWIŁ, NAKRĘCIŁ SIĘ, DOSZEDŁ DO PRZEKONANIA, ŻE COŚ, CZEGO NIE MA, ISTNIEJE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STAN, ZWŁASZCZA GŁUPAWKA, ŚMIECHAWKA, TAKŻE STAN, W KTÓRYM WSZYSTKO WYDAJE SIĘ DZIWNE,SCHIZOWE (GŁÓWNIE PO NARKOTYKACH) LUB STAN, W KTÓRYM CZŁOWIEK SOBIE COŚ WMÓWIŁ, NAKRĘCIŁ SIĘ, DOSZEDŁ DO PRZEKONANIA, ŻE COŚ, CZEGO NIE MA, ISTNIEJE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAZA stan, zwłaszcza głupawka, śmiechawka, także stan, w którym wszystko wydaje się dziwne,schizowe (głównie po narkotykach) lub stan, w którym człowiek sobie coś wmówił, nakręcił się, doszedł do przekonania, że coś, czego nie ma, istnieje (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAZA
stan, zwłaszcza głupawka, śmiechawka, także stan, w którym wszystko wydaje się dziwne,schizowe (głównie po narkotykach) lub stan, w którym człowiek sobie coś wmówił, nakręcił się, doszedł do przekonania, że coś, czego nie ma, istnieje (na 4 lit.).

Oprócz STAN, ZWŁASZCZA GŁUPAWKA, ŚMIECHAWKA, TAKŻE STAN, W KTÓRYM WSZYSTKO WYDAJE SIĘ DZIWNE,SCHIZOWE (GŁÓWNIE PO NARKOTYKACH) LUB STAN, W KTÓRYM CZŁOWIEK SOBIE COŚ WMÓWIŁ, NAKRĘCIŁ SIĘ, DOSZEDŁ DO PRZEKONANIA, ŻE COŚ, CZEGO NIE MA, ISTNIEJE sprawdź również:

lekarz specjalista w zakresie pediatrii, nauki o chorobach występujących wśród dzieci i metodach ich leczenia ,
nauka o technice, historii i metodologii nauczania tańca ,
aproksymatyw, który polega na nieostrych granicach denotacji danego wyrażenia ,
samotność ,
'My Pierwsza ...' ,
tkanina wełniana z przędzy czesankowej, o splocie skośnym, gładka, z widocznymi skośnymi prążkami; używana na kostiumy, suknie, garnitury ,
półwysep w północno-wschodnich Chinach ,
kobieta, dziewczyna, która wiecznie marudzi, grymasi, ma chimery (fochy), nic jej się nie podoba ,
choroba, w której organizm chorego produkuje zbyt duże ilości erytrocytów, granulocytów i płytek krwi ,
1) ZROSTNICA - nitkowaty glon, 2) kosmopolityczna roślina zielna z rodziny goździkowatych, w Polsce 9 gatunków ,
amunicja, której czynnikiem rażącym jest pojedynczy pocisk strzelecki (dawniej nazywany kulą, najczęściej wykonany ze stopu ołowiu, w pełnym lub częściowym płaszczu) ,
pisarka włoska (1870-1945), zbiór poezji, powieści, nowele; „Pieśni niedoli”, „Burze” ,
ruch wokół osi, wirowanie ,
dział zoologii zajmujący się mięczakami ,
komora wypełniona powietrza znajdująca się wewnątrz powłoki balonu lub sterowca ,
plotkuje z kapitanową ,
fizyk amerykański (1905-1991), badacz promieniowania kosmicznego ,
zmęczenie, zwłaszcza niechęć do wstawania z łóżka, również wywołane kacem ,
skład, miejsce przechowywania, zarówno przedmiotów materialnych, jak i np, genów, leksyki ,
jakość brzmienia gitary ,
Epitrimerus piri - gatunek roztocza z rodziny szpecieli ,
teoria praw ruchu obiektów poszerzająca zakres mechaniki na sytuacje, dla których przewidywania mechaniki klasycznej nie sprawdzały się ,
odlot ptaków przed zimą do ciepłych krajów ,
reklama w TV ,
zestaw do gry w bierki ,
PANTARKA; ptak z rzędu kuraków hodowany dla mięsa i jaj już od czasów rzymskich; południowa i środkowa Afryka ,
Lycaenidae - rodzina motyli dziennych, licząca około 6000 gatunków (z czego na terenie Polski wykazano 59 gatunków); są to motyle małe lub średniej wielkości (od 1,5 cm do 8 cm rozpiętości skrzydeł), występujące we wszystkich zoogeograficznych krainach świata ,
WODOLOT ,
osoba, która za czasów PRL prowadziła nielegalny obrót walutami, tzn. skupowała i sprzedawała dolary amerykańskie, a także inne waluty wymienialne i bony dolarowe PeKaO ,
osada w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie mrągowskim, w gminie Mrągowo

Komentarze - STAN, ZWŁASZCZA GŁUPAWKA, ŚMIECHAWKA, TAKŻE STAN, W KTÓRYM WSZYSTKO WYDAJE SIĘ DZIWNE,SCHIZOWE (GŁÓWNIE PO NARKOTYKACH) LUB STAN, W KTÓRYM CZŁOWIEK SOBIE COŚ WMÓWIŁ, NAKRĘCIŁ SIĘ, DOSZEDŁ DO PRZEKONANIA, ŻE COŚ, CZEGO NIE MA, ISTNIEJE. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

x