SYSTEM EMERYTALNY PAŃSTWA, W KTÓRYM WYPŁATA RENT I EMERYTUR POKRYWANA JEST ZE SKŁADEK, JAKIE PŁACĄ DO WSPÓLNEJ PULI WSZYSCY PRACUJĄCY OBYWATELE KRAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAY-AS-YOU-GO to:

system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 13 lit.)SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY to:

system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 21 lit.)SYSTEM REPARTYCYJNY to:

system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SYSTEM EMERYTALNY PAŃSTWA, W KTÓRYM WYPŁATA RENT I EMERYTUR POKRYWANA JEST ZE SKŁADEK, JAKIE PŁACĄ DO WSPÓLNEJ PULI WSZYSCY PRACUJĄCY OBYWATELE KRAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.454

SYSTEM EKSPERTOWY, SABOT, JĘZYKOZNAWSTWO DIACHRONICZNE, CRASHTEST, CZEREMCHA, CHOMIK DŻUNGARSKI, PRAWDA, SCHRONISKO, ŚWISZCZ, ŁATEK, WARTOŚĆ BILANSOWA, TOTALIZM, CZASOPISMO NAUKOWE, DYFUZOR, SANKCJA, WYTRAWIACZ, PŁÓCIENNICA, PODEJŹRZON MARUNOWY, PANTALEON, DYN, SZARA MYSZ, KICK BOXING, KOLOSTOMIA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, NAROWISTOŚĆ, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, KREMOWOŚĆ, GNIAZDO, DYNAMICZNOŚĆ, PODZIAŁ, OBRĘB EWIDENCYJNY, SINGIEL, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, PRAWO BIOTA-SAVARTA, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, KORAL, PRZYWILEJ EMERYTALNY, WAZONKOWCOWATE, MALINNIK, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, LIŚCIOŁAZ PASKOWANY, PROPAGACJA, PROSIĘ, JĘZYK DUNGAŃSKI, NABYTEK TERYTORIALNY, MILITARYZM, OŚ KOSMICZNA, WĘGRZYNEK, OGIEŃ KRZYŻOWY, AKTYWNOŚĆ, INFA, GRACJALISTA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, WIDELCZYK, TOMIZM, KLEJOWNIA, FASOLA SZPARAGOWA, SECCHI, FLUAV, SILNIK CZTEROSUWOWY, SZRANKI, HOLENDERSKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, SOCJOLOGIA RADYKALNA, RUCH PRZYSPIESZONY, LICZBA CHROMATYCZNA, FAJKA WODNA, DIABELSKOŚĆ, PODATEK IMPORTOWY, GOSPODARZ, ŁÓDŹ LATAJĄCA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, SYDEROFIR, OKO, SALAMANDRA MEKSYKAŃSKA, SKLEP OGÓLNOSPOŻYWCZY, STOSUNEK, METALOPROTEINA, GEEZ, CZESZCZYZNA, AKCENTUACJA, CZK, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, NACHALNOŚĆ, RUCH JEDNOSTAJNIE OPÓŹNIONY PROSTOLINIOWY, SYSTEM POMIAROWY, DWA OGNIE, ZADUPIE, KAPUŚCISKO, BENZYNA OŁOWIOWA, WYROŚLE, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, TALASSOKRACJA, WŁÓKNO SZTUCZNE, CACHE, MLECZAN, MOCNA STRONA, RUSZT, WYBITNOŚĆ, NIEOBROTNOŚĆ, SYMULATOR, MANUFAKTURA, REFERENDUM LOKALNE, UKOŚNIKOWATE, PIERDOLNIK, DEMOKRACJA, KOMÓRKA KERRA, BEZSENSOWNOŚĆ, TUCUMAN, GEREZA BIAŁOBRODA, STAROŚĆ, ETER, JEJMOŚCIANKA, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA BECKERA, CZARNA ROBOTA, MEDIALNOŚĆ, ODDZIAŁ, TYRALIERA, POMOCNOŚĆ, NIEMRAWOŚĆ, UMIEJSCOWIENIE, MNICH, ZAPASY, WYCHODŹTWO, NIEDOZWOLONOŚĆ, IMIGRACJA ZAROBKOWA, KALIPSO, LEMING, KONSULAT, PUNKT MOTORYCZNY, NAWA GŁÓWNA, SZAROTA NORWESKA, FILM SF, NUMER GEOGRAFICZNY, KOMPOZYCYJNOŚĆ, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, UNDEAD, PODSTAWA, PUNKT EUTEKTYCZNY, WYDATKI BUDŻETOWE, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, MIASTO, NIEGOŚCINNOŚĆ, ROŚLINA SOLNISKOWA, PRZEMYSŁÓWKA, SPÓDNICZKA, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, NIECZUCIE, CHOROBA WIRUSOWA, MIĘSIEŃ WDECHOWY, MOSTEK TERMICZNY, PODDIALEKT, BACHATA, REAKCJA KATALITYCZNA, LAMA, BRUDY, BURRITO, OBSZAR EPICENTRALNY, IMPULSYWNOŚĆ, KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI, LEŃ, CZUBRICA, WALEC ELIPTYCZNY, WŁADZA SĄDOWNICZA, UROSTOMIA, WYLĘGARNIA, SILNIK ŚREDNIOPRĘŻNY, KOSZT KOMPARATYWNY, CŁO IMPORTOWE, FOSFOREK, WYPYCHACZ, WIELKA PŁYTA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE RÓWNOLEGŁE, ZWIĄZEK CHELATOWY, RÓŻDŻYCA POSPOLITA, KANAŁ KRĘGOWY, RELACJA TOTALNA, AVIZO, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, KREATYZM, NIEJASNOŚĆ, PIENIĄŻEK, GMINA KATASTRALNA, WPUST, PINGWIN MAŁY, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, NATURALIZM, NAJDUCH, LEKKOMYŚLNOŚĆ, CHELAT, KROK DOSTAWNY, PONCZ, AWUNKULAT, TRZECI WIEK, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ, KOMENDA, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, MANIERZYSTA, POKOJOWOŚĆ, OKRĄG WPISANY, SZORSTKOŚĆ, BEZIDEOWOŚĆ, PIERŚCIEŃ IDEAŁÓW GŁÓWNYCH, RODZAJ LITERACKI, FILOLOGIA POLSKA, TURYSTYKA KWALIFIKOWANA, SKRZYPŁOCZE, HEAD-HUNTER, PRYZMAT PENTAGONALNY, JĘZYK PASZTO, SZYBKOWAR, WIERNY, EKSPRES DZBANKOWY, LEK PRZECIWHISTAMINOWY, GITARA DZIESIĘCIOSTRUNOWA, RYCINA, BBS, METODA ZERO-JEDYNKOWA, ŁAGODNOŚĆ, PIERWSZOŚĆ, SYSTEM TONALNY, FUNKCJA SCHODKOWA, MARYNISTYKA, KOSZYCZEK KWIATOWY, PRZEZORNOŚĆ, GASIWO, INTERMEZZO, PĘCHERZYK, UROJENIE KSOBNE, ROSŁOŚĆ, ASYSTENTKA, KĄT, STYLOWOŚĆ, BAWOLEC, ULEPSZACZ, MISJA DYPLOMATYCZNA, REŃSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ORDYNUS, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, MARUNA NADMORSKA, MASZT, AZYL DYPLOMATYCZNY, PIERWSZEŃSTWO, KOLCZAK, DZIAŁKA EWIDENCYJNA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY PROSTOLINIOWY, URANINIT, PRACOBIORCA, EROZJA GENETYCZNA, EMPORA ORGANOWA, WSPÓLNOTA GRUNTOWA, OBIEG SYNODYCZNY, ORBITA, PORTUGALSKI, KROATYSTYKA, KOCIAK, WIARYGODNOŚĆ PŁATNICZA, NIEDOSTATECZNY, MATECZNIK, GNIAZDO, FORMACJA DEFENSYWNA, CARSTWO, PRAWORZĄDNOŚĆ, BOŻA RĘKA, POŁÓG, IZBA, MLECZARKA, TROLLING, WSIUR, POLICYJNOŚĆ, WODOPÓJKI, AIKIDO, CHUDOPACHOŁEK, WIRTUOZERIA, PODCIŚNIENIE, KOEDUKACYJNOŚĆ, ZADŁAWIENIE, ANGINA PLAUTA-VINCENTA, PORZĄDEK, WSPÓŁPRACOWNIK, AKTORKA, POLONISTYKA, PORT MORSKI, WYPIERANIE PORTFELOWE, URAZ, HALO, MODUŁ MIESZKALNY, OPOKA, SEKSTET, WOKALIZM, BOMBA BURZĄCA, BISKUP POMOCNICZY, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, PUSTY LOS, REZYDENT WYWIADU, ZASOBY LUDZKIE, JAGODNIK, MOBILIZACJA, PRZYCZYNEK, DOSTĘPNOŚĆ, ?IZOMORFIZM PORZĄDKÓW.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.454 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SYSTEM EMERYTALNY PAŃSTWA, W KTÓRYM WYPŁATA RENT I EMERYTUR POKRYWANA JEST ZE SKŁADEK, JAKIE PŁACĄ DO WSPÓLNEJ PULI WSZYSCY PRACUJĄCY OBYWATELE KRAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: SYSTEM EMERYTALNY PAŃSTWA, W KTÓRYM WYPŁATA RENT I EMERYTUR POKRYWANA JEST ZE SKŁADEK, JAKIE PŁACĄ DO WSPÓLNEJ PULI WSZYSCY PRACUJĄCY OBYWATELE KRAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAY-AS-YOU-GO system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 13 lit.)
SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 21 lit.)
SYSTEM REPARTYCYJNY system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAY-AS-YOU-GO
system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 13 lit.).
SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY
system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 21 lit.).
SYSTEM REPARTYCYJNY
system emerytalny państwa, w którym wypłata rent i emerytur pokrywana jest ze składek, jakie płacą do wspólnej puli wszyscy pracujący obywatele kraju (na 18 lit.).

Oprócz SYSTEM EMERYTALNY PAŃSTWA, W KTÓRYM WYPŁATA RENT I EMERYTUR POKRYWANA JEST ZE SKŁADEK, JAKIE PŁACĄ DO WSPÓLNEJ PULI WSZYSCY PRACUJĄCY OBYWATELE KRAJU sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - SYSTEM EMERYTALNY PAŃSTWA, W KTÓRYM WYPŁATA RENT I EMERYTUR POKRYWANA JEST ZE SKŁADEK, JAKIE PŁACĄ DO WSPÓLNEJ PULI WSZYSCY PRACUJĄCY OBYWATELE KRAJU. Dodaj komentarz

4+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast