JEDNOLITA CZĘŚĆ UKŁADU FIZYCZNEGO, ODDZIELONA OD INNYCH POWIERZCHNIAMI MIĘDZYFAZOWYMI, ZWANYMI GRANICAMI FAZ, NA KTÓRYCH ZACHODZI SKOKOWA ZMIANA WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAZA to:

jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAZA

FAZA to:

zmienny, z punktu widzenia obserwatora, wygląd ciała niebieskiego, który zależy od etapu pokonywanej drogi po orbicie i chwilowego położenia względem Słońca (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, stan procesu, moment w czasie trwania rozwoju jakiegoś zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

źródło napięcia lub prądu elektrycznego pracującego w sieci elektrycznej jedno- lub wielofazowej (na 4 lit.)FAZA to:

wielkość fizyczna, która określa stan zjawiska okresowego (na 4 lit.)FAZA to:

obwód elektryczny - układ elementów tworzących drogę zamkniętą dla prądu elektrycznego (na 4 lit.)FAZA to:

stan, zwłaszcza głupawka, śmiechawka, także stan, w którym wszystko wydaje się dziwne,schizowe (głównie po narkotykach) lub stan, w którym człowiek sobie coś wmówił, nakręcił się, doszedł do przekonania, że coś, czego nie ma, istnieje (na 4 lit.)FAZA to:

korba na coś - stan, który pojawia się, gdy ktoś jest zafiksowany, bardzo nastawiony na coś, napalony, gdy ktoś uporczywie o czymś myśli (na 4 lit.)FAZA to:

ukośne ścięcie krawędzi przedmiotu (np. muru, lustra, stołu, części maszyn), wykonywane ze względów estetycznych, praktycznych (ostra krawędź łatwiej ulega uszkodzeniom) lub dla uchronienia użytkowników przed zranieniem (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety obserwowany z innej planety (na 4 lit.)FAZA to:

zmienny wygląd Księżyca lub planety, zależny od tego jaka część Księżyca (planety) oświetlona przez Słońce jest widoczna dla obserwatora (na 4 lit.)FAZA to:

skośnie ścięcie krawędzi np. w elemencie kamiennym (na 4 lit.)FAZA to:

grupa uzwojeń generatora (na 4 lit.)FAZA to:

stadium, okres (na 4 lit.)FAZA to:

etap, stadium zjawiska (na 4 lit.)FAZA to:

etap, tura (na 4 lit.)FAZA to:

stadium procesu, zjawiska (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOLITA CZĘŚĆ UKŁADU FIZYCZNEGO, ODDZIELONA OD INNYCH POWIERZCHNIAMI MIĘDZYFAZOWYMI, ZWANYMI GRANICAMI FAZ, NA KTÓRYCH ZACHODZI SKOKOWA ZMIANA WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.363

WZÓR, CIEK, ROD, KIERKI, STANOWISKO, SZTUKATERIA, PUNKT, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, ANTOWIE, OBŁÓG, ROTA, ŁUPEK DACHOWY, RADA, SOPRANISTA, CZEREP, NAZWA HANDLOWA, ŁUPIEŻ PSTRY, ELFICA, BIAŁY, JEANS, ANALIZA WYPUKŁA, LODÓWKA, KWATERA, MAKSWEL, SKARANIE BOSKIE, KULA, WULKAN CZYNNY, UZALEŻNIENIE, TORNADO, MAJÓWKA, KUREK, RAPT, NIESTOSOWNOŚĆ, CZTERNASTY, DANE SENSYTYWNE, BAGATELA, RESIDUUM ZWIETRZELINOWE, ROZŁUPKA, AWERSJA DO RYZYKA, GEKONEK, POLARYZACJA BŁONY KOMÓRKOWEJ, GICZ, TRYSKAWKA SZKLANA, ATAK RAKIETOWY, WIĆ, NAWA BOCZNA, KAWA, KIESZEŃ, PRZEKAŹNIK, TOŃ WODNA, MIEJSCOWY PLAN ODBUDOWY, FRYZ, GAPA, CHROMATOGRAF GAZOWY, PEWNOŚĆ, OSOBA, LASERUNEK, STEROWNIK, KŁOBUK, FILODENDRON, ZMOTORYZOWANY, BRZĘKACZ, ZJAWISKO THOMSONA, ARENDARZ, KOŃ KIŃSKI, PROFIL, OKLUZJA, KARTAUN, BUDA, PUŁAP, APOENZYM, DŻAGA, PĘDNIK OKRĘTOWY, KLUCZ, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, GONIEC, UKŁAD CAŁKUJĄCY, DANIEL DUBICKI, AWIATORY, KĄT BRYŁOWY, KAPITUŁA, NORMALIZACJA, GEORADAR, FILTR CYFROWY, PEDAŁÓWKA, ASTRAGAL, SZEKLER, KOMBINATORYKA STOSOWANA, CZĄSTKA DZIWNA, KACZKA DZIENNIKARSKA, PIÓROSZ PIERZASTY, ZŁOŻE, STORYTELLING, NACIĄG, PÓŁSKÓREK, TURMA, ROZPÓRKA, SEKCJA, WYŻYNA KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKA, NALEŚNIK, KAWA MIELONA, LIDER, KRAŃCÓWKA, KRAKERULA, KOALESCENCJA, KIEŁZNO, UNCJA, AKROBACJA LOTNICZA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, WEZWANIE, DWÓJECZKA, BARKAS, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, OGRODOWIZNA, KAPUŚCIANA GŁOWA, FAKTURA, PIESIO, KLUCZ OBCY, TEORIA GRAFÓW, STRĄGA, KRZYŻ, BAT MICWA, PROGRAM, KRUCHE CIASTO, KORDON SANITARNY, GWIAZDA PODWÓJNA, RACJA, ANTAGONISTA, DOCHÓD NOMINALNY, WIENIEC, USKOK, RZUT WOLNY, METAMORFOZA, PATENA, DZIANINA, ASYSTENT, POZYCJA TESTOWA, FAZA, USTNIK, MĘTNIAK, NABIODRNIK, PIOTROWO, PRANIE BRUDNYCH PIENIĘDZY, ZŁOTA KLATKA, DOSTAWA, GAJ, BUŁAWINKOWATE, POWINOWACTWO, CABAN, JASZMAK, SZABER, HARCAP, ODZIERCA, OZDOBNIK, KALETKA, PRZYKRYWKA, PARA UPORZĄDKOWANA, PLANTACJA, DZIKÓW, WARSZTAT, ŁASKAWCA, BIFURKACJA, OWADZIARKI, GODZINA, ABLUCJA, KRÓTKOSZ SZORSTKI, MIKROKASETA, INWAZJA, ŚCIÓŁKOWANIE, GALERIA, HEL, ZAKOŃCZENIE, CHARAKTER, KRZYŻ ŚW. ANDRZEJA, DRYBLING, KIJEK, NAPLECZNIK, OBRÓT SPECJALNY, SŁOWIAŃSKOŚĆ, NIERUCHOMOŚĆ, PROCES, DESZCZOWNICA, EPITET, WRZECIONO, ODTRUTKA, RÓWNINA SANDROWA, FIRANKA, MONTOWNIA, RENTA ZAPÓŹNIENIA, PŁOZA, GIGANT, PŁATECZEK, PEPICZKA, PISIOR, KONDOTIER, ZALESIE, KASA, PRAGNIENIE, SPÓJNIK, DESKA, TWARZ, ADAPTACJA, POŁAWIACZ, EPOKA, DWUKROTNOŚĆ, BUDOWA SŁOWOTWÓRCZA, DOLABELLA, KLASER, BIRET, NEKTARIUM, ZAPONA, DZIECIĘCTWO, POWSTANIE, PROCES DECYZYJNY, APARAT REGENERACYJNY, PIEPRZÓWKA, KREACJA, EREKCJA, NAGRZBIETNIK, MANDORLA, SUKCESIK, ZMARSZCZKA, ŚCIANA, OGNIWO SREBROWE, TABLICA MENDELEJEWA, ŚLISKOŚĆ, ŻAKARD, LINA, SZTABSOFICER, OTWÓR, MANUFAKTURA, PARAFRAZA, DRĄŻEK, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, SULFON, GNIOT, KARKÓWKA, KISZKA PODGARDLANA, FIOLET GENCJANOWY, IDEAŁ PIERWSZY, NAPÓJ, SKROMNOŚĆ, KSIĘŻULKO, CHOWDER, BIAŁE PLAMY, PIKOTKA, OPONA, STOŻEK DZIOBOWY, WIDŁONÓG, WAHADŁO, KREWETKA ATLANTYCKA, BARWY PAŃSTWOWE, KOMA, ŁUSKA, KRAJE, FLASZOWIEC, LODOWNIA, POMOST, KOMÓRECZKA, KLARK, BÓG, NIECZUŁOŚĆ, KURTYNA, STAN, MASŁO, DOBRA POŚREDNIE, BIEŻNIK, WIEŻA HEJNAŁOWA, TORU, ALEUCKI, KARB, TOPIELISKO, WKŁAD, DZYNDZEL, SCHABOWY, IMITATOR, POJAZD ZAPRZĘGOWY, ZAWIESZKA, PORZECZKÓWKA, PTASZEK, EGZORTA, ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH, PRÓBKA, BALAST, FRASZKA, PROPAGANDA, FIGA, LOT SZYBOWCOWY, KULT, ŚRODOWISKO, DZIADEK DO ORZECHÓW, RZEKA EPIZODYCZNA, LB, SADOWISKO, ANODA, WYJEC PŁASZCZOWY, PĘCZEK PALADINO-HISA, KIERAT, DYWIZJA, ?OSTROMLECZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JEDNOLITA CZĘŚĆ UKŁADU FIZYCZNEGO, ODDZIELONA OD INNYCH POWIERZCHNIAMI MIĘDZYFAZOWYMI, ZWANYMI GRANICAMI FAZ, NA KTÓRYCH ZACHODZI SKOKOWA ZMIANA WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOLITA CZĘŚĆ UKŁADU FIZYCZNEGO, ODDZIELONA OD INNYCH POWIERZCHNIAMI MIĘDZYFAZOWYMI, ZWANYMI GRANICAMI FAZ, NA KTÓRYCH ZACHODZI SKOKOWA ZMIANA WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAZA jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAZA
jednolita część układu fizycznego, oddzielona od innych powierzchniami międzyfazowymi, zwanymi granicami faz, na których zachodzi skokowa zmiana własności fizycznych lub chemicznych (na 4 lit.).

Oprócz JEDNOLITA CZĘŚĆ UKŁADU FIZYCZNEGO, ODDZIELONA OD INNYCH POWIERZCHNIAMI MIĘDZYFAZOWYMI, ZWANYMI GRANICAMI FAZ, NA KTÓRYCH ZACHODZI SKOKOWA ZMIANA WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - JEDNOLITA CZĘŚĆ UKŁADU FIZYCZNEGO, ODDZIELONA OD INNYCH POWIERZCHNIAMI MIĘDZYFAZOWYMI, ZWANYMI GRANICAMI FAZ, NA KTÓRYCH ZACHODZI SKOKOWA ZMIANA WŁASNOŚCI FIZYCZNYCH LUB CHEMICZNYCH. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast