KOMPLEKS INFRASTRUKTURALNY, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ZAPLECZE DLA JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BAZA to:

kompleks infrastrukturalny, w którym znajduje się zaplecze dla jakiejś działalności (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BAZA

BAZA to:

podstawa kolumny (na 4 lit.)BAZA to:

podstawa, czynniki, które stanowią grunt jakiegoś aspektu istnienia, funkcjonowania czegoś (na 4 lit.)BAZA to:

układ odniesienia; układ znaczników, markerów potrzebnych do określania położenia czegoś (względem tej bazy) (na 4 lit.)BAZA to:

w marksizmie: stosunki produkcji tworzące podstwę ekonomiczną społeczeństwa (na 4 lit.)BAZA to:

kosmetyk kładziony na twarz przed innymi kolorowymi kosmetykami, utrwalający makijaż, posiadający właściwości ochronne; baza (na 4 lit.)BAZA to:

kolekcja danych zapisanych zgodnie z określonymi regułami, obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyjętymi dla danego programu komputerowego specjalizowanego do gromadzenia i przetwarzania tych danych (na 4 lit.)BAZA to:

zbiór danych (na 4 lit.)BAZA to:

w baseballu i palancie: jedno z kilku miejsc, których trzeba dotknąć, przebiegając boisko (na 4 lit.)BAZA to:

podstawa kolumny, pilastra lub filaru, dźwigająca trzon (na 4 lit.)BAZA to:

miejsce skupienia fortyfikacji, broni, amunicji, itp (na 4 lit.)BAZA to:

zasoby i urządzenia jednej gałęzi gospodarki będące podstawą rozwoju innych gałęzi (na 4 lit.)BAZA to:

elektroda tranzystora doprowadzona do obszaru bazy (na 4 lit.)BAZA to:

podstawa filaru (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KOMPLEKS INFRASTRUKTURALNY, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ZAPLECZE DLA JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.399

MIKROFON DYNAMICZNY, OMYK, BLOKERS, IMPULS, ANALIZA TRANSAKCYJNA, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, SZCZEGÓLNOŚĆ, ODSTRZAŁ, STARA ŚPIEWKA, BASEN, RZADKOŚĆ, EGZOTARIUM, MIEDNICZKA NERKOWA, LONGAN, WSPÓŁUCZENNICA, TABU, CHEMOTROPIZM DODATNI, ŻWAWOŚĆ, PELARGONIA WIELKOKWIATOWA, HISTORYK, WYROK, KORDYT, ZATOKA, TERCJA OBRONNA, KULTURA PIEŃKOWSKA, WETKA, BRZOZA, NULKA, TOBOGAN, TEFILIN, CIAŁO BEZPOSTACIOWE, FIZYK, DYFUZJA, EUTEKTYKA, BIAŁA DIETA, SEKWOJA OLBRZYMIA, KONKURS, WIELOSTOPNIOWOŚĆ, AKUMULATOR, DOMINACJA CAŁKOWITA, PIĘKNY WIEK, NIDERLANDZKI, KARTAGIŃSKI, DONŻUANERIA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, KLASA, ROZSTRZAŁ, SEMAFOR, INTERMEZZO, RYBACZKA, OBEREK, AŁMA ATA, KOREAŃSKI, EPOKA INDUSTRIALNA, LITOŚĆ, ŚPIEW, OGNISKO, SZUM, SYNEKURZYSTA, PÓŁŚWIATEK, CENA MAKSYMALNA, PISMO, ŚCIĘCIE, KRAJE KOMUNISTYCZNE, NIECKA, BADACZ, LUKA DEFLACYJNA, NIEUCHWYTNOŚĆ, REAKCJA WYPROSTNA, KAMICA, RAWKA BŁAZEN, DRZEWKO, CHRABĄSZCZ, ILUZJA PIENIĄDZA, KANAŁ HAVERSA, INTUICJONIZM, CHOROBA ZARAŹLIWA, KRZYŻAK ROGATY, TEREN, KRYSZTAŁ, WÓR, ŁĄCZNIK KRZYWKOWY, LISTEK, UDAR MÓZGOWY, WATA, JAZZ, EROZJA WSTECZNA, RADA GABINETOWA, ENDOPSAMMON, KOSA, WIĄD RDZENIA, SOS MUŚLINOWY, KAKOFONIA, WETERYNARZ, DEZADAPTACJA, DIATERMIA, OBÓZ ZAGŁADY, RAMKA, RADIOGALAKTYKA, OGNISKO, TEORIA DOWODU, WALIDACJA, ASTROLOG, ŻAŁOBA, LALKARSTWO, WYŻYNY, WSCHODEK, POŻAREK, RÓŻOWIEC BIAŁY, PROLIFERACJA, LODOWICA, BŁONA PŁYWNA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, HUMOR, PROTUBERANCJA, NALEGANIE, SZCZĘŚLIWOŚĆ, SYSTEM CZASÓW ELEMENTARNYCH, AQUAFABA, POZBYWANIE SIĘ, FLUORESCENCJA, CZARCIA MIOTŁA, RAJD DAKAR, SKÓRA WŁAŚCIWA, SYLABA ZAMKNIĘTA, MIKROSKOPIA KONFOKALNA, ZAKRĘT PRZEDŚRODKOWY, LOKALNOŚĆ, PIĘTA, PERMAKULTURA, PIĘTNO, OSZOŁOM, WYŚCIG, PŁYTKA CHODNIKOWA, CZAS PÓŁTRWANIA, CZAS OCHRONNY, KINDERBAL, AGREGAT POMPOWY, FUNT GIBRALTARSKI, BARCZATKA BORÓWCZANKA, ŁĄCZE TELEKOMUNIKACYJNE, PĄK, GRAF NIESPÓJNY, SENSOWNOŚĆ, WIELKA WOJNA KOZACKA, ZWROT, MAJMA, SIŁACZ, TŁUMACZKA, NOSACZ SUNDAJSKI, SZCZOTKA, EKONOMIA ROZWOJU, DÉJA VU, PIORUN KULISTY, KOMÓRKA ŚRÓDMIĄŻSZOWA, ŁASICA, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, LUFKA, OTWORZENIE DUSZY, WZÓR REDUKCYJNY, EDOMETR, BAT MICWA, ZUPA, BASENIK, KOLCZATKA, MUZA, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, ELOPSOPODOBNE, WAMPIR, UKŁAD HAMULCOWY, IMMUNOGENETYKA, SEKS, FUSYT, GATUNEK ZBIOROWY, SŁUŻBISTKA, CHASER, WAGA RZYMSKA, EURYTERMICZNY ORGANIZM, ZAPRUCIE SIĘ, AMFIBIA, PALEOTERIOLOGIA, ROTATOR, KLISZA, DRATWA, SETKA, ODBÓJ, ROŚLINA JAWNOPĄCZKOWA, CWAJNOS, KADZIDŁO, POCHŁANIACZ, HYDROFON, PKB PER CAPITA, HALON, MERCURY, KARTUZJA, JĘZYK BIAŁORUSKI, LIZOFORM, ALFABET FONETYCZNY, POJAZD GĄSIENICOWY, TOKARKA KŁOWA, FRANCA, MUCHY W NOSIE, POWIEŚĆ TENDENCYJNA, SKALA STAROGRECKA, ODPORNOŚĆ, PRZEDMIOT, KOZIOROŻEC, KRYSTALIZACJA, WYPŁYW, KUBAS, KISIEL, OSTRACYZM, LOGOPEDA, SPOKÓJ, SYLABA OTWARTA, ABECADŁO, ACENA ARGENTYŃSKA, SKĄPOGUZKOWCE, ARARAT, ABNEGAT, PREPERS, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, SALWINIOWCE, HARMONIA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, ROZMIAR KĄTOWY, SINICA OBWODOWA, BENEFICJUM, KANTONIERA, TRZASKOWISKO, ZAPOJKA, MARABUT, STRZĘPIEL, LEGHORN, STACJA KOPULACYJNA, DAMULA, APARATURA POJĘCIOWA, CHRZEŚCIJAŃSKA DEMOKRACJA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, RABV, HISTOGENEZA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, PLEUSTOFIT, PUSZCZYK, PROPLASTYD, POWOŹNIK, ANTAGONIZM, DIAMAGNETYZM, DOMEK DLA LALEK, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, BLISTER, KAMIEŃ SŁONECZNY, LAMPA CROOKESA, DUCH OPIEKUŃCZY, TARSKI, ZAMEK ŚLIZGOWO-OBROTOWY, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, BEZROBOCIE JAWNE, WIRTUALIZACJA, POKŁAD PANCERNY, KLINGOŃSKI, LATARNIA UMARŁYCH, HORDA, KLESZCZE, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, CYKL GOSPODARCZY, RONDO, FIFKA, ŁUCZNIK, ANONIMAT, ANEROID, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, ZANIK MIĘŚNIOWY, PUB, GAMBIT NIEPRZYJĘTY, PLATYNOGŁÓWKA, SZYBKOWAR, BALISTYKA ZEWNĘTRZNA, PUNKT OKOSTNOWY, RZEPAK, BRAMKA HONOROWA, EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA, WIECZERNIK, SYRENA OKRĘTOWA, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, CURRICULUM VITAE, GAMBIT MASONA, CZERKIESKA, HEBRAJSKI, ANGIELKI, GADŻETOMANIA, EWOLUCJONIZM UNIWERSALNY, REWIZOR, INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, PŁYTA OCEANICZNA, USTAWA DEKOMUNIZACYJNA, TROPIK, TORPEDA, MUZYKA CERKIEWNA, ?PIONEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.399 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KOMPLEKS INFRASTRUKTURALNY, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ZAPLECZE DLA JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KOMPLEKS INFRASTRUKTURALNY, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ZAPLECZE DLA JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BAZA kompleks infrastrukturalny, w którym znajduje się zaplecze dla jakiejś działalności (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BAZA
kompleks infrastrukturalny, w którym znajduje się zaplecze dla jakiejś działalności (na 4 lit.).

Oprócz KOMPLEKS INFRASTRUKTURALNY, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ZAPLECZE DLA JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - KOMPLEKS INFRASTRUKTURALNY, W KTÓRYM ZNAJDUJE SIĘ ZAPLECZE DLA JAKIEJŚ DZIAŁALNOŚCI. Dodaj komentarz

5+2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast