DAWNY, STARY DOKUMENT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ANNAŁ to:

dawny, stary dokument (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ANNAŁ

ANNAŁ to:

dokument z zapiskami, obrazującymi najważniejsze dla danej społeczności wydarzenia; forma wczesnego piśmiennictwa (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "DAWNY, STARY DOKUMENT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 436

KARTA ZAWODNICZA, PRALAS, TUŻUREK, TREP, KOZA, HIPERMEDIA, PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE, LITAURY, KOMERS, BERGAMASKA, PSALTERIUM, DREDNOT, MEMORANDUM INFORMACYJNE, HIPPIS, DEKLARACJA, DYPLOMAT, ANGAŻANT, KOSZTORYS INWESTORSKI, BOGOMILIZM, DRUK SEJMOWY, STARY KAWALER, STAROWINA, ZEJMAN, STARY BYK, AKT PRAWNY, METR, ATARI, PATENT ŻEGLARSKI, GLEJT, STARY, STARY KONTYNENT, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, HIPIS, BRIEF, BAMBER, KOZA, DOKUMENT LOKALIZACYJNY, ZASZŁOŚĆ, CYTARA, STARY, SKRYPT DŁUŻNY, DIAGNOZA, EISFORA, EWIDENCJA KSIĘGOWA, KONWIKT, RÓG, LICENCJA, RAPORT FISCHLERA, WĄTOR, PRAWO JAZDY, JUBKA, KONTRAKT, KASZTEL, SZUMKA, DYMARKA, KARKAS, STARY, SZAŁAMAJA, URZĘDNIK NADWORNY, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, VIOLA BASTARDA, CERTYFIKAT AKREDYTACYJNY, NIENOWOCZESNOŚĆ, SUROGATOR, PECORINO, MAPA AKUSTYCZNA, KALISZ, MIKROREPRODUKCJA, SZARPIE, VIOLA D'AMORE, PRASZCZUR, PRAPRZODEK, BON TOWAROWY, SKARBNIK, BERLINKA, FAETON, REPRODUKCJA, DRUK SENACKI, AKT EREKCYJNY, REP, ŁACHMAN, MANIFEST, LIWERANT, SZKUTA, URZĘDNIK DWORSKI, REWIDENT, KAGU, OFLAG, BURGRAF, OBSTAWA KAMIENNA, SZACH, METRYKA, DOWÓD, WIZA WJAZDOWA, SKOCZNY, ŚWIADECTWO SZKOLNE, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, STARY KOŃ, BRACH, PILŚNIAK, DOKUMENT PAPIESKI, STARY, AMI, PERGAMIN, NOM, BUCIOR, SKIEROWANIE, KSIĄŻECZKA ŻEGLARSKA, ŁAJBA, ATESTAT, PAPIER, WŁÓCZĘGA, LIST PROWIZYJNY, TUBMARYNA, PATEFON, BÓR, UPOWAŻNIENIE, AMBULAKR, AKT, PANTALION, INDULGENCJA, BOGOMILSTWO, PROJEKT, TAJNOPIS, PATENCIK, ELEW, LICENCJA PRAWNICZA, MATINKA, DUNGIJA, WIS, VIOLA DA GAMBA, POLISA UBEZPIECZENIOWA, POJEDYNEK, PRECEPTOR, SZARABAN, WIARUS, KRYZA, PANDURINA, DOKUMENT, REGESTR, ŁOŻNIK, ALMANACH, BARCICE, DOWÓD REJESTRACYJNY, BERGAMASCA, ROZKAZ DZIENNY, PATENT, WYPIS, CAR, DZIAD, PAPIER WARTOŚCIOWY, WUZETKA, MAŁPY WĄSKONOSE, ZYGMUNT I STARY, SATI, BULLA, PODANIE, BAŁT, RUSKI, BRYGADIER, ADHORTACJA APOSTOLSKA, KSIĘGA INWENTARZOWA, ANNAŁ, POTWIERDZENIE, LITAURY, RADŻA, ZAPAS, ATARI, KIN, MARCOWY KAWALER, SARMATA, KOSMOGRAFIA, GĘDZIEC, WEZWANIE, DOMOSTWO, PISMO PROCESOWE, DEKLARACJA WEKSLOWA, KSIĘGA, HONWED, CZAMBUŁ, PODANIE, STARY MALUTKI, KRUMMHORN, KWADRANT, STARY, DZIADUNIO, DOKUMENT, OBOŹNY KORONNY, SINGEL, TAUNUS, BIPLAN, DOKUMENT LEGALIZACYJNY, CAP, AKRON, CERTYFIKAT, HAMERNIA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, DRABANT, WYŻSZE NACZELNE STAREGO ŚWIATA, NORMA, STAROŚĆ, KSIĄŻKA, OPERAT UZDROWISKOWY, WAGANT, OBER, ZWOLNIENIE, ETAT, DZIADOWINA, ZGRZYBIAŁOŚĆ, KLAMOT, PANTALON, METRYKA, DUBLET, KONOSAMENT, STAROBIAŁORUSKI, KIEREJA, SURDYNKA, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, BARDON, GALAR, PODKŁADKA, SAS, CZEK PALIWOWY, FIZYLIER, WIARUS, KONSTYTUCJA, METRYKA, CHABETA, AKRON, ALKOWA, SUWEREN, CHAN, HICZIRIKI, POLISA, ATARI, ATARI, ŹRÓDŁO, ŚWISTEK, PRZYDZIAŁ, BALOT, AMI, STARY WYGA, POJEDYNEK, TALMUD, DATARIUSZ, STARY MALUTKI, KARA KWALIFIKOWANA, ZNAK LEGITYMACYJNY, KSIĘGA LITURGICZNA, ZAŚWIADCZENIE, KANAK, RONT, TARANTAS, KLERK, GRATEK, TYTUŁ WYKONAWCZY, PALOS, WYSZCZEGÓLNIENIE, BON PALIWOWY, ŚWIAT, KAWKA, DARTANA, FARA, KAPOCINA, OBOŹNY, ŁANOWE, BON OŚWIATOWY, DIAKON, KSIĄŻKA ŻEGLARSKA, DRUK ULOTNY, WIZA, PRZEKAZ, DOWÓD KSIĘGOWY, SZTORT, LIST KOMISYJNY, CERTYFIKAT OKRĘTOWY, KUŹNICA, ODNOWICIEL, PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA, INFANTERZYSTA, ANNAŁ, BULLA, ŁANOWE, DRUK AKCYDENSOWY, KURP, ŻENIEC, PARGAMIN, AAK, LIST APOSTOLSKI, POŚWIADCZENIE, KANAK, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, POSTANOWIENIE SYGNALIZACYJNE, PIEC DYMARSKI, LEGITKA, KOSMOGRAFIA, ZBIORÓWKA, ŚWIADECTWO, KARTA MOBILIZACYJNA, ?PRADZIADEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

DAWNY, STARY DOKUMENT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: DAWNY, STARY DOKUMENT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ANNAŁ dawny, stary dokument (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ANNAŁ
dawny, stary dokument (na 5 lit.).

Oprócz DAWNY, STARY DOKUMENT sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - DAWNY, STARY DOKUMENT. Dodaj komentarz

1×5 =

Poleć nas znajomym:

x