ZRÓŻNICOWANY FENOTYPOWO ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH WYWOŁANY DELECJĄ KRÓTKIEGO RAMIENIA CHROMOSOMU 18 - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MONOSOMIA 18P to:

zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 (na 12 lit.)ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 1 to:

zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 (na 24 lit.)ZESPÓŁ DELECJI 18P to:

zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZRÓŻNICOWANY FENOTYPOWO ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH WYWOŁANY DELECJĄ KRÓTKIEGO RAMIENIA CHROMOSOMU 18". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 955

MECHANIZM KORBOWO-WAHACZOWY, FEEL, APARATOWNIA TELEKOPIOWA, WYLEW, EGO, TEAM, KASABA, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, ANOMALNA PERTURBACJA, KOLEGIATA, MIKROKLIMAT, NADKOBIETA, DYSCHONDROSTEOZA LÉRIEGO-WEILLA, POŚREDNICTWO UBEZPIECZENIOWE, KOMPLEKS GLEBOWY, OBRONA NARODOWA, WSCHÓD, GERMAŃSKOŚĆ, MECHANIZM ZWROTNICZY, REWIZJA, BEATLES, ROSTOCK, UKŁAD OPTYCZNY, PRAWO WEWNĘTRZNE, ZESPÓŁ DELECJI 18P, KASBA, BÓL ŚWIATA, PRZYRZĄD OPTYCZNY, KOŁEK, SYNDROM, ZESPÓŁ NIEBIESKICH PIELUSZEK, ODDZIAŁ, REMONT ŚREDNI, NEUSTON, BATERIA, HALO, ZŁAD, ZESPÓŁ LHERMITTE'A, PĄCZEK, ENEJ, KWINTET SMYCZKOWY, MAANAM, WŁOSKOŚĆ, CHOROBA WIEŃCOWA, ZAWIESZENIE, SYSTEM WALUTOWY, KAMPANIA, GRECKOŚĆ, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, INGA, ŚLĄSKOŚĆ, SEKSTET, ORTODONCJA, WĘZEŁ ZARODKOWY, BENTOS SŁODKOWODNY, NADSAMICA, TERCET, ASOCJACJA VATER, ZESPÓŁ TURCOTA, FORMA, UDAR MÓZGOWY, OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE, CB RADIO, UCISK, HORODYSZCZE, CZŁON SYNTAKTYCZNY, LUDA, DROGI ŻÓŁCIOWE, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, KOTWICA KINESTETYCZNA, OŚWIĘCIM, GENETYKA KLINICZNA, INSTALACJA ALARMOWA, TSA, FIGURA, ZESTAWIK, ZEZ, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, PARK PRZEMYSŁOWY, STYL, KOREK, SZEFOSTWO, CHÓR, WAŁ, OPTOMETRYSTA, FRUSTRACJA, BEAT, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, GRUPA, BLOKADA, LATEN, SILNIK PULSACYJNY, EPIPSAMMON, AUTOBUS SZYNOWY, MODEL, AUSCHWITZ, SERIA, KLUCZ, ANALIZA MATEMATYCZNA, ODDZIAŁ, IRON, PRĄD INDUKCYJNY, UJĘCIE WODNE, SEKCIARSTWO, ANSAMBL, CLAUSULA, KAZBA, KAMPANIA, ŻYDOSTWO, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, DŁAWICA, OBIEKT, NORDYCKOŚĆ, PRAWO KARNE, LINIA, FIBROMIALGIA, POLITYKA SOCJALNA, OCHRONNIK, TABOR, TRANSLOKACJA, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, ORUROWANIE, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, KONSOLA, KRĘGOWCE, UKŁAD ZASILANIA, PRADERKA, MOST, SZWEDZKOŚĆ, PROCES EGZOGENICZNY, PARKINSONIZM, AURA, MURAWA BLIŹNICZKOWA, UKŁAD KIEROWNICZY, MAGAZYN, PRAWO FARMACEUTYCZNE, ZAŁOGA, CNOTA, PREWENCJA KRYMINALNA, PANTOPON, ANGIELSKOŚĆ, SYNDROM, ŚMIERĆ ŁÓŻECZKOWA, AGREGAT, ZESPÓŁ LEŚNY, STOPA CUKRZYCOWA, ALHAMBRA, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, JAPOŃSKOŚĆ, ZESPÓŁ CAPLANA, HISZPAŃSKOŚĆ, TERMINAL, DZIEŁO FORTYFIKACYJNE, HAPLOTYP, ZESPÓŁ DRAVET, TEKTONIKA SOLNA, ŚLĄSKI, GAZETA, PODWOZIE, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, KLEPISKO, FAŁD KORZENIOWY, ZWIERZCHNICTWO, KWARTET, SIEĆ, ZESPÓŁ ONIRYCZNY, PROCEDURA KREDYTOWA, RUMUŃSKOŚĆ, MIĘSIEŃ TRÓJGŁOWY RAMIENIA, CYKL, SEPTET, PRAWO CYWILNE, KALWARIA, AUTOMATYKA POGODOWA, ŁĘG OLSZOWY, IZBA ROZRACHUNKOWA, ARSENAŁ, ELEKTROWNIA CIEPLNA, NERW POŚRODKOWY, SYTUACJA BYTOWA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, PLATFORMA SERWEROWA, ZGNILIZNA DREWNA, DUET, AGREGATOR, APARAT ARTYKULACYJNY, ELABORACJA, GEN FUZYJNY, KULT, LADY, PRACA STUDIALNA, BENTOS LITORALNY, ATYPIA, WĘZEŁ KOLEJOWY, POPULACJA, SIEĆ TRAKCYJNA, ONA, GENOTYP, KOORDYNACJA, ZWINGER, HOME, CHOROBA ALPERSA, WSTRZĄS POURAZOWY, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, ENEJ, BLOK SOCJALISTYCZNY, FENOTYP GRONOSTAJA, BARK, DUO, NAPĘD ELEKTRYCZNY, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, ZAPRZĘG, STACJA, KURIA, FORMANT, LISTA WYBORCZA, OBIEKT SPORTOWY, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, ISLANDZKOŚĆ, NAMIESTNICTWO, ALIENACJA RODZICIELSKA, TEATR, KRAS WIEŻOWY, POJAZD CZŁONOWY, HEY, ANAWA, PRACE KONSERWACYJNE, CHIŃSKOŚĆ, ZESPÓŁ INSTRUMENTALNY, INSTALACJA GRZEWCZA, HYDROWĘZEŁ, SYCYLIJSKI, MOSTEK, ISCHIAS, REM, OKTET, KOREKCJA, INSERCJA, POWIEŚĆ CYKLICZNA, LINIA NABOCZNA, PAGAJ, TEAM, SZKOCKOŚĆ, TEAM, CHARAKTER, LINIA MONTAŻOWA, FOTOGRAFIA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH, DZIAŁALNOŚĆ, ORYNNOWANIE, CHOROBA D'ACOSTY, ŚRODOWISKO, ENEJ, BIG BAND, TRIADA CURRARINO, PIEPRZNICZKA, KAMIZELKA, MORALNOŚĆ, ZABUDOWANIA, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, KADŁUB SAMOLOTU, PRAWO PROCESOWE, ŚMIERĆ KOŁYSKOWA, BALET, LITEWSKOŚĆ, ISTOTA, DZIEDZICZNOŚĆ, SPACJA, INDYWIDUALNOŚĆ, PROFESJA, NATOLIN, TERCET, WYRZUTNIA RAKIETOWA, OPERACJA LOGICZNA, BLUETOOTH, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, KONDOMINIUM, SKŁAD, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, ZBROJOWNIA, OGÓŁ, WODZIK, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, RUSKOŚĆ, OBSADA, RUCH, OBSADA, PALEC, THE BEATLES, ŁĘG JESIONOWY, ENEJ, CZWARTY, BUDOWLA OBRONNA, PSYCHODELICZNOŚĆ, KOSZARY, NASADA, DWUMECZ, ?TERAPIA PRENATALNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 955 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZRÓŻNICOWANY FENOTYPOWO ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH WYWOŁANY DELECJĄ KRÓTKIEGO RAMIENIA CHROMOSOMU 18 się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZRÓŻNICOWANY FENOTYPOWO ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH WYWOŁANY DELECJĄ KRÓTKIEGO RAMIENIA CHROMOSOMU 18
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MONOSOMIA 18P zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 (na 12 lit.)
ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 1 zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 (na 24 lit.)
ZESPÓŁ DELECJI 18P zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MONOSOMIA 18P
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 (na 12 lit.).
ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 1
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 (na 24 lit.).
ZESPÓŁ DELECJI 18P
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 (na 16 lit.).

Oprócz ZRÓŻNICOWANY FENOTYPOWO ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH WYWOŁANY DELECJĄ KRÓTKIEGO RAMIENIA CHROMOSOMU 18 sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZRÓŻNICOWANY FENOTYPOWO ZESPÓŁ WAD WRODZONYCH WYWOŁANY DELECJĄ KRÓTKIEGO RAMIENIA CHROMOSOMU 18. Dodaj komentarz

8+8 =

Poleć nas znajomym:

x