W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA to:

w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUPA

GRUPA to:

całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)GRUPA to:

jednostka klasyfikacyjna, kategoria (na 5 lit.)GRUPA to:

grupa ludzi, zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią, jakąś relacją (na 5 lit.)GRUPA to:

pewna liczba osób współpracujących ze sobą, tworzących zespół, dającą się wyodrębnić całość (na 5 lit.)GRUPA to:

w geologii: największa jednostka podziału utworów geologicznych (na 5 lit.)GRUPA to:

w matematyce: zbiór dowolnych elementów, w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru (na 5 lit.)GRUPA to:

w wojskowości: oddziały lub związki taktyczne połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania danego zadania (na 5 lit.)GRUPA to:

w plastyce: rodzaj tradycyjnej klasycznej kompozycji rzeźbiarskiej, czasem malarskiej (na 5 lit.)GRUPA to:

w biologii: kategoria pomocnicza w systematyce organizmów, niższa od gromady, a wyższa od rzędu (na 5 lit.)GRUPA to:

w chemii: szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.553

INSTALACJA, PALCZAKI, MAFIA PALIWOWA, MOSTEK, SUMA GAUSSA, KROKODYLE WŁAŚCIWE, PAKA, PERKOZY, ABERRACJA, MULTILATERALIZM, SZEFOSTWO, WĘŻÓWKI, LOBELIOWATE, TECHNOLOGIA NIEORGANICZNA, TEATR, PŁAZAKOWATE, KOSZ, GRUPA LIEGO, LOGANIOWATE, ULTRA, NARWALOWATE, UKŁAD ODDECHOWY, PB, JĘZYKI CELTYCKIE, PLAN MOBILIZACYJNY, KOŁO, CYKL OWULACYJNY, STRASZAKI, ŚLĄSKOŚĆ, SEKSTET, CELOFYZY, GRUPA ACYLOWA, ZESPÓŁ STEVENSENA-JOHNSONA, BZYGI, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, URAN, STECHIOMETRIA, LĄDZIENIE, GRUPA ROBOCZA, PRÓCHNICZKOWATE, OŚCOWATE, WĘZEŁ CIEPŁOWNICZY, STYL, ZESPÓŁ ROTORA, GRUPA KOŁOWA, ZASTOINA, MRUKOWATE, PARAFIA, PROFILAKTYKA, CEWKA MOCZOWA, KOLOR LUKOWY, UKŁAD PRZYWSPÓŁCZULNY, TERMOPLASTYKA, KOMPUTER KWANTOWY, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, LINIA HODOWLANA, NEBULIZACJA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, CHOROBA ALPERSA-HUTTENLOCHERA, LORISOWATE, CHOROBA MORSKA, DOM WCZASOWY, POSOCZNICA, CHOROBA ALEXANDRA, PERLICE, ZŁOTOLIKI, KRĘPACZKI, METODA SIECZNYCH, ALBAŃSKOŚĆ, TARSJUSZE, PUBLIKA, BALET, GRUPA KETONOWA, ORLICZKOWATE, F, NASOSZNIKOWATE, ZESPÓŁ WOKALNY, PSAMMON, ZŁOŚLIWY ZESPÓŁ NEUROLEPTYCZNY, BIZANTYNIZM, PUBLICYSTYCZNOŚĆ, JAMA GĘBOWA, OBSADA, LADY, GAD MORSKI, WAPŃ, HAPLOTYP, ELABORACJA, KANAR, ZAPRZĘG, AKOLITA, CEWKA NERWOWA, UKŁAD KIEROWNICZY, OSTROLOTOWATE, KAWALKADA, ZESPÓŁ PEDUNKULARNY LHERMITTE'A, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, JASNOŚĆ WIZUALNA, PIÓROLOTKOWATE, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, PSZCZOŁOWATE, IN, NATOLIN, MARSYLIOWATE, ELEMENT, ŁĄCZNIK, ZESPÓŁ USTNO-TWARZOWO-PALCOWY, TROGONY, DELFINOWATE, STRAŻ, JĘZYKI URALSKIE, RÓJ, GRUSZE ZACHODNIE, BERGENIA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, ŁĘG JESIONOWY, XE, AREKOWATE, FEMTOCHEMIA, MD, PREPARAT, LINIA MONTAŻOWA, ŻABY SESZELSKIE, RADA, KONTEKST, BRUDNICOWATE, SZCZUROSKOCZKI, RÓWNANIE KWADRATOWE, ŻÓŁWIAKI, WYSMUGOWATE, KRYSTALOCHEMIA, KOMARY, CONCERTO GROSSO, STILB, PASMO GÓR, RUMUŃSKOŚĆ, NIEDŹWIEDZIÓWKOWATE, ZESPÓŁ NEGOCJACYJNY, FIZJOLOGIA, KONSOLA, STAROFRANCUSKI, TYTULATURA, GRONO, JANKOWSKI, PODWOZIE, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, NEUROCHEMIA, SZYNSZYLOWATE, WANGI, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJE, NEOGNATYCZNE, MOAKI, ZWÓJ GŁOWOWY, GRUPA GALOIS, KAGU, B, PRZELOTNICE, ZESPÓŁ OGONA KOŃSKIEGO, ND, OŚRODEK WYPOCZYNKOWY, WSCHÓD, ZUPA, ENEJ, NASIERSZYCOWATE, ASOCJACJA, MANATY, SIEDEMNASTKA, CHOROBA WIEŃCOWA, ZDANIE PODRZĘDNE, ERYTROZUCHY, SERIA, ZESPÓŁ NADPOBUDLIWOŚCI PSYCHORUCHOWEJ Z DEFICYTEM UWAGI, KOLUMNA, RDZEŃ PACIERZOWY, DYSTORSJA, WIRKI, AKSAMITNIKOWATE, GRAHAM, LABIRYNTOWATE, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 1, GRUPA ALKILOWA, LUFAROWATE, OSKRZELIK, BAKTERIE MLEKOWE, RAKOWATE, OSADA, BARYCENTRUM, DZIEDZICZNE NEUROPATIE CZUCIOWE I AUTONOMICZNE, AG, GRAPTOLITY, BAKTERIA, ŚWIAT, WIELKORUŚ, KABARET, ZASTÓJ, BUKIET, MANIPULACJE, ŁAJDACTWO, ZESPÓŁ HIPERKINETYCZNY, PLEJADA, IMMUNOSUPRESANT, SĄD WOJENNY, WIELOKULTUROWOŚĆ, PÓŁROZKROK, NA, ZDROJKOWATE, POGOTOWIE GAZOWE, ŚWIETLIK, WYZNANIE RELIGIJNE, TENSOR METRYCZNY, TAPIRY, CZYNOWNICTWO, SKLEPIENIE PALMOWE, UKŁAD, WICELIDER, BEZLOTKI, DOBRA, WODOGŁOWIE WRODZONE, POJAZD SZYNOWY, FRAGILARIOWATE, RÓJ, GZY, GA, CS, EKIPA, MINUTA, RN, KAZBA, KUROWATE, SZMIDT, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, SZEŚĆSETKA, JĘZYKI IROKESKIE, APARATOWNIA TELEKOPIOWA, LORISY, PODZIEMIE, ZANOKCICOWATE, KOTEWKOWATE, KRUSZOWNICOWATE, PORYBLINOWATE, KOLORY PAŃSTWOWE, GAŁĄŹ, BRONCHIT, STOPA CUKRZYCOWA, DAAB, SYRENOWATE, HEGEMON, PIERWOMSZAKOWATE, GRUPA BIOLOGICZNA, ŻÓŁWIAKOWATE, ROMALEOZAURY, JĘZYK ŻYWY, LAMNOWATE, AMBYSTOMOWATE, PELIKANY, TYTANOZAURY, JORDANKA, AZYDOTYMIDYNA, WIELKI PORZĄDEK, PAPROCIE RÓŻNOZARODNIKOWE, PĘCZEK HISA, GALERIA SŁAWY, TEORIA NATURALNEJ STAGNACJI, MIKROKOMÓRKA, STEPÓWKOWATE, MOCHWIANOWATE, LASV, BERYL, SEGMENT RYNKU, ATYPIA, SYNDROM, GAL, LI, BAND, NAJEŹDŹCA, FRAZA, GRUCZOŁ ŻÓŁTNIKOWY, PRZEMIANA TERMODYNAMICZNA, UKŁAD NERWOWY PRZYWSPÓŁCZULNY, RUSAŁKOWATE, PLEJADA, TRAKCJA ELEKTRYCZNA, KANON, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, ZESPÓŁ, ŚWIATŁO, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, ŻYWIOŁ, AETOZAURY, RODZINA ZBIORÓW, LU, PERŁORÓDKOWATE, KROKODYLOMORFY, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, KĄPIEL KWASOWĘGLOWA, NUTRIOWATE, GARKUCHNIA, REN, NAWAŁNIKI, ?JEROWATE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.553 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA
w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.).

Oprócz W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW sprawdź również:

film z Milą Kunis ,
sportowa gra zespołowa rozgrywana na lodowisku ,
jezioro w Szwecji, na zachód od Sztokholmu, powierzchnia 484 km , głębokość do 20 m, połączone kanałem z jeziorem Melar ,
kąt mający jedno wspólne ramię, pozostałe zaś leżące pod kątem prostym ,
dętka bez powietrza ,
męczy aktora przed występem ,
hel lub neon ,
w logice - funktorNOT, któremu w języku naturalnym odpowiadanie,nieprawda, że ,
skała alitowa - skała zbudowana głównie z tlenków i wodorotlenków glinu; powstała w wyniku daleko posuniętego chemicznego wietrzenia glinokrzemianów w warunkach klimatu tropikalnego lub subtropikalnego ,
zagięcie, fałda, kształt, który powstaje na skutek marszczenia jakiejś powierzchni ,
but na wysokiej podeszwie ,
nowy sol - waluta Peru ,
czas przeznaczony na pełnienie dyżuru ,
bardzo dużo ,
samochód marki Aston Martin ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
ostatni tylni maszt na statku żaglowym z ożaglowaniem rejowym ,
kraina w Norwegii ,
wg Biblii izraelski siłacz podstępnie wydany Filistynom przez Dalilę ,
biernik, czwarty przypadek deklinacji ,
hispano - rasa koni wywodząca się z Hiszpanii; powstała poprzez krzyżowanie klaczy o andaluzyjskim czy też arabskim dziedzictwie z folblutami ,
informacja naukowa - nauka obejmująca teorię i metodologię działalności informacyjnej, czyli gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie danych, wiadomości, informacji z różnych dziedzin wiedzy ,
olej roślinny, który otrzymuje się dzięki wyciskaniu na zimno nasion drzewa migdałowego ,
eurazjatycki ptak z rodziny drozdowatych ,
rosyjski rewolucjonista ze sfer szlacheckich w latach 20. XIX wieku ,
czołowa pozycja ,
zaburzenie endogenne, w którym okresowo występują zaburzenia nastroju, emocji i aktywności; może się przejawiać występowaniem zespołów depresyjnych, hipomaniakalnych i maniakalnych oraz stanów mieszanych ,
skasofon, który ma skalę zbliżoną do głosu altowego ,
(1651-1715), francuski pisarz, pedagog i kaznodzieja, zwolennik kwietyzmu ,
zdjęcia (pot.)

Komentarze - W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW. Dodaj komentarz

1×4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast