W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GRUPA to:

w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GRUPA

GRUPA to:

całość składająca się z jakichś jednostek (na 5 lit.)GRUPA to:

jednostka klasyfikacyjna, kategoria (na 5 lit.)GRUPA to:

grupa ludzi, zbiorowość, której członkowie połączeni są jakąś więzią, jakąś relacją (na 5 lit.)GRUPA to:

pewna liczba osób współpracujących ze sobą, tworzących zespół, dającą się wyodrębnić całość (na 5 lit.)GRUPA to:

w geologii: największa jednostka podziału utworów geologicznych (na 5 lit.)GRUPA to:

w matematyce: zbiór dowolnych elementów, w którym określone jest działanie na dwóch dowolnych elementach, dające w wyniku znów element tego zbioru (na 5 lit.)GRUPA to:

w wojskowości: oddziały lub związki taktyczne połączone czasowo pod wspólnym dowództwem w celu wykonania danego zadania (na 5 lit.)GRUPA to:

w plastyce: rodzaj tradycyjnej klasycznej kompozycji rzeźbiarskiej, czasem malarskiej (na 5 lit.)GRUPA to:

w biologii: kategoria pomocnicza w systematyce organizmów, niższa od gromady, a wyższa od rzędu (na 5 lit.)GRUPA to:

w chemii: szczególnie aktywna część cząsteczki, która jest odpowiedzialna za jej sposób reagowania w danej reakcji (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.553

GAWIALOWATE, KWARTET, MISKA, GRUPA WSPARCIA, PRAKRYTY, BĄKOJADY, NAMIESTNICTWO, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, PELETON, LOBELIOWATE, KOLOR LUKOWY, KLASTER, OBSADA, OPERA, ROŚLINY NACZYNIOWE, HIPEROSTOZA KOROWA, WARGOWE, BANDA, BAND, PAPROTKOWATE, CZŁON PODRZĘDNY, KOLEGIUM, KURIA, PREWENCJA, CHIP, KOMPLEKS GLEBOWY, WEŁNIAKOWE, CERAMIKA SANITARNA, POMÓR, GRZYBY NIEDOSKONAŁE, SŁOŃCE, PREPARAT, GD, KALWARIA, KOŚĆ, OBSADA, GRYZIELOWATE, WALE DZIOBOGŁOWE, REUMATOLOGIA, NACZYNIE CHŁONNE, OSŁONICE, RWA KULSZOWA, ZESPÓŁ POWYPADKOWY, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, SKĄPOSZCZETY, UPUST, PRZĄDKOWATE, PIKIETA, NIKLOWIEC, CYNODONTY, DZIEWIĄTKA, MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE, GRUPA PRZEMIENNA, PASYNKOWATE, NI, LESSONIOWATE, CIEMNOGRÓD, NASIĘŹRZAŁOWATE, SŁONIOWATE, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, GRUPA ETYLOWA, TERIODONTY, EKIPA, ARANŻACJA, BIGNONIOWATE, UKŁAD ADRENERGICZNY, DOPEŁNIACZ, HORTENSJOWATE, LUDEK, URAN, GÓRALKOWATE, PALCZAKI, NUTRIOWATE, QUIZ, PU, BEZSZPARKOWCE, KWANTOWA METODA MONTE CARLO, PŁYWACZOWATE, SEKCJA DĘTA DREWNIANA, PAKA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, BENTOS LITORALNY, MIEDŹ, LINIA MONTAŻOWA, WODOGŁOWIE WRODZONE, WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI, ŚRODKOWY TRIAS, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, WENUS, KOLIŚCIAKOWATE, WOŁOWATE, ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE, CIAŁO MIGDAŁOWATE, KADŁUB SAMOLOTU, KABACZEK, PAPROCIE, TUKOTUKI, BATAGURY, NIEZMIARKI, ZŁOTOROSTOWATE, KIESZEŃ, MIĘKKOSKÓRKOWATE, UJĘCIE WODNE, PIJAWNIKI, NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, EWANGELIA, MARZANOWATE, BOBOWATE WŁAŚCIWE, DOBRA, GAZETA, KUROWATE, SAMOGŁOSKA NEUTRALNA, GRUSZE WSCHODNIOAZJATYCKIE, FAETONY, MODEL, ROGATKOWATE, SKŁADNIK POKARMOWY, KOLIBER, PAREJAZAURY, TM, MORALNOŚĆ, KRZYŻAKOWATE, SALAMANDROWATE, KROK TANECZNY, KAWALKADA, WIETLICOWATE, ŁĄTKI, ANALIZA MATEMATYCZNA, RUMUŃSKOŚĆ, CZEPIGI, DRĘTWOWATE, SB, GARSTKA, MAGAZYN, UKŁAD NEUROWEGETATYWNY, CELOFYZY, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, FAZOWOŚĆ, ILORAZ RODZINNY, RYJOSKOCZKI, WIRKI, GRUPA, ZESPÓŁ ROGU POTYLICZNEGO, KOBALTOWIEC, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, STYL ARCHITEKTONICZNY, OKOROWANIE, FRUSTRACJA, PODRODZAJ, WARTA, RODZINA INDEKSOWANA, MANATY, IR, DRAŃSTWO, LIGA JĘZYKOWA, LITEWSKOŚĆ, SYNDROM, CANNON, TEATR, HS, RU, PŁAKSOWATE, GRUPA, PANTEON, HESS, HOYER, CAMERATA, SZYBKOZŁĄCZE, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, TAWROSZOWATE, SALWINIOWATE, BURZYKOWATE, ŚLEDZIOWATE, TOWARZYSTWO WZAJEMNEJ ADORACJI, PIŁKA NOŻNA, PIERWOMSZAKOWATE, TRZY KARTY, GRUPA ETNICZNA, ROZSNUWACZOWATE, DIKREOZAURY, CYKL MIESIĘCZNY, OGNISKOWA, ROCHE, PRZEZIERNIKOWATE, FERRYT, ICH TROJE, CETIOZAURY, TYP ANTROPOLOGICZNY, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, BOMBA KOBALTOWA, STAŁA, KONKURENCJA, POLAR, SKŁAD SĘDZIOWSKI, RATOWNICTWO MEDYCZNE, SZYNOBUS, AFRYKAŃSKOŚĆ, POKOLENIE, RYJKOWCE, PRAWO ATOMOWE, PROSIONKOWATE, BELKOWANIE, CE, ZWIERZĘ, OŚ ODCIĘTYCH, MONOGAMISTA, CHOROBA BESNIERA-BOECKA-SCHAUMANNA, ESTETYKA, KROKODYLE WŁAŚCIWE, FAŁSZYZM, GRUJECZNIKOWATE, ZAŁOŻENIE, GRUPA KAPITAŁOWA, ELEKTRONOWOLT, OMACNICOWATE, NEWCOMB, WARSZTAT, PRZELOTNICE, KONURBACJA, TRANSMITANCJA, ŁOŻYSKOWIEC, KRETOJEŻE, MÓZGOWIE, WSTRZĄS POURAZOWY, BRYTYJSKOŚĆ, CHOROBA CANAVAN, DWÓR, PIŁONOSOWATE, SIEĆ, WĘZEŁ ZARODKOWY, DROGI ŻÓŁCIOWE, ANSAMBL, ZABYTEK RUCHOMY, MIERNIKOWCE, PROTEROZUCHIDY, PRAWO WEWNĘTRZNE, GRUPA ROZWIĄZALNA, HE, ZASTĘP RATOWNICZY, ALERGIA PYŁKOWA, OBRONA, ODLEGŁOŚĆ OGNISKOWA, OSUTKA SOSEN, PRZYCZYNA FORMALNA, PRAWO PODMIOTOWE, CZUJNIK, COMBO, KRAŚNIKOWATE, SEKRETARZE, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, GAMBIT, ZESPÓŁ BECKWITHA-WIEDEMANNA, GRAPTOLITY, JEANS, PIĘKNO, UKŁAD, TRZĘSICOWATE, CANAVESI, STREFA EURO, PRION, OŚCOWATE, GIBONY, ZWIERZCHNICTWO, SYRENA, FITOZAURY, ZESPÓŁ NAGICH LIMFOCYTÓW, KURIA, PILCHOWATE, PERŁOWCE, PLIOZAURY, ZŁOTOKRETY, KANAR, BEKEREL, KORPUS, GNIOTOWCE, STRZECHWOWATE, CHOROBA FRIEDREICHA, BELLOTTI, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, TABLICA STEROWNICZA, ELOPSOWATE, MNIEJSZOŚĆ ETNICZNA, CZYNNOŚĆ NERWOWA, KOHORTA, KAZBA, EMBRIOPATIA RETINOIDOWA, NOGOLOTKOWATE, CHOROBA LEVA, ZESTAWIK, PROSTE ZADANIE KINEMATYKI, ZIARNICA ZŁOŚLIWA, KONWERSJA, SKRZYDŁOSZPONY, ŚMIERĆ ŁÓŻECZKOWA, DŁUGOSZPAROWATE, KLASTER KOMPUTEROWY, GŁĘBINÓWKOWATE, LISTEK ZARODKOWY, ?ZESPÓŁ KOORDYNACYJNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.553 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GRUPA w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GRUPA
w chemii, fizyce: zespół, rodzina pierwiastków stanowiących jedną z pionowych kolumn tablicy układu okresowego pierwiastków (na 5 lit.).

Oprócz W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW sprawdź również:

wykończenie otworów odzieży ,
Flammulina - rodzaj grzybów z rodziny obrzękowcowatych; grzyby nadrzewne, o owocnikach wyrastających zwykle zima lub wczesną wiosną, saprotrofy i pasożyty ,
największy wordnet języka polskiego ,
urzędnik przewodniczący w placówce dyplomatycznej ,
rzecz opłacalna, głównie jakaś transakcja biznesowa ,
pyton z 'Księgi dżungli' ,
miasto w Szwajcarii, przy granicy z Francją i Niemcami, port nad Renem, długi po Zurychu ośrodek przemysłowy kraju ,
sól kwasu mlekowego ,
dyrygent niemiecki (1885-1973); znany wykonawca dzieł Mahlera ,
miasto w środkowych Węgrzech, port nad Cisą ,
głęboki sen, senny spoczynek ,
ściana budynku prostopadła do ścian szczytowych ,
wielki ..., w tenisie ,
eufemistyczne określenie kiły ,
formacja geologiczna pochodząca z okresu geologicznego o tej samej nazwie ,
niższy tytuł szlachecki w Belgii i Holandii; odpowiadająca mu polska ranga szlachecka zanikła w późnym średniowieczu ,
ornament w formie wieńca lub wiązanki kwiatów ,
daw. rodzaj benzyny ,
zastawka w sercu, która zapobiega cofaniu się krwi z komory lewej do przedsionka lewego ,
Pinus kesiya - gatunek drzewa iglastego z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
galaretka np. owocowa ,
rodzaj europejskiej szkoły średniej mającej w programie szkolenia wojskowe ,
jezioro w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, najgłębsze na Ziemi (do 1620m), powierzchnia 31,5 tyś. km ,
gruziński winiak produkowany z wytłoków winogronowych ,
członek PiS-u ,
miasto i port w płn.-zach. Libii, nad Morzem Śródziemnym ,
... Kowalski, z 'Potopu' ,
procedura uznawania ważności stopni naukowych, tytułów zawodowych oraz innych dyplomów i świadectw uzyskanych w innych krajach ,
bułgarski chłodnik ,
zamek błyskawiczny, zapięcie służące do czasowego łączenia dwóch kawałków tkaniny

Komentarze - W CHEMII, FIZYCE: ZESPÓŁ, RODZINA PIERWIASTKÓW STANOWIĄCYCH JEDNĄ Z PIONOWYCH KOLUMN TABLICY UKŁADU OKRESOWEGO PIERWIASTKÓW. Dodaj komentarz

9+8 =

Poleć nas znajomym:

x