SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOTAN BARU to:

sól kwasu azotowego i baru (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 381

SÓL ZIEMI, SULFANILAMID, CYJANEK, NIKOTYNAMID, PRZEMYSŁ SIARKOWY, CHLORAN POTASU, AZOTAN(III), GLUKURONID, CHLORAN(V), WINIAN, PROLAMINA, TELLUREK, JON CYJANKOWY, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, CYJANKALI, GRZYBEK KEFIROWY, AZOTAN(III) POTASU, FENOLAN, CHROMIAN BARU, SIARCZYN, SELENEK, SIARCZAN(VI), CHLORAN AMONU, PARABEN, SÓL, SÓL KAMIENNA, WĘGLAN, SELENIN, CHLOREK LITU, CHLOREK MIEDZI(II), FAMOTYDYNA, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, OLEINA, MELIT, POLISIARCZEK, JODAN(I), PARA ZASAD, BIS(AZOTAN) STRONTU, DWUSIARCZEK, JEDWAB OCTANOWY, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, METAKRYLAN METYLU, STEARYNA, DNA MOCZANOWA, KRZEMIAN, SIARCZAN MIEDZIOWY, DETERGENT, NUKLEOPROTEID, KWAS PANTOTENOWY, JODAN(VII), BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, OCET, ZAKWAS, RECEPTOR KAINOWY, CHROMIAN(VI) BARU, AZOTYN, MUKOPOLISACHARYD, PIKIEL, WITRIOL, OŁOWIAN, KWAS PIORUNOWY, FTALAN, ALGINIAN, SZCZAWIAN, WĘGLAN SODOWY, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, CYMETYDYNA, TANINA, OMOK, ANION FOSFORANOWY(V), CHLOREK AMONU, FERMENTACJA CYTRYNOWA, CHLOREK SREBRA, WIELOSIARCZEK, WODOROSÓL, ANHYDRON, EMETYK, BIAŁCZAN TANINY, SULFONAMID, CYKLAMINIAN SODU, CHLOREK WAPNIA, GABAPENTYNA, JODAN(V) SODU, CHLORAN(VII) AMONU, TLENOCHLOREK, SZCZAWIAN, BROMIAN, SIARCZAN MAGNEZU, NADSIARCZAN, AZOTAN SREBRA, SPIRYTUS SALICYLOWY, FLUOREK, NAPROKSEN, NIPAGINA, FLURBIPROFEN, SÓL W OKU, CHLOREK SODU, AZOTYN IZOAMYLU, AZOTYN ALKILOWY, SIARCZAN, CHLORAN(V) POTASU, CHLOREK RTĘCI(II), WOLFRAMIAN, CHLORAN(V) AMONU, CHROMIAN DISODU, AZYDEK, SIARCZAN(VI) BARU, FOSFOGIPS, KARBAMINIAN, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, SÓL, AZOTAN, AZOTAN(V) STRONTU, BA, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, URYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, SUKRALFAT, ZAJZAJER, FTALAN, FOSFORAN(V), CYJANIAN, SIARKOCYJANEK, WĘGLAN WAPNIA, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, WODOROSIARCZAN(IV) POTASU, ALLOPURYNOL, AZOTAN(III) AMYLU, MANGANIAN, MANGANIAN POTASU, SALICYLAN, BARBITURAN, KWAS CHLOROGENOWY, KWAS TLENOWY, AZOTAN BARU, ARSENIAN(III) AMONU, CYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, DEKARBOKSYLACJA, SELENIAN(VI), SÓL AMONOWA, CHROMIAN(VI) POTASU, WODOROSIARCZAN, OKROSZKA, SÓL, METAJODAN(VII) SODU, SULFACETAMID, BAKTERIE MLEKOWE, EWIPAN, DISIARCZEK, E120, AZOTAN SODU, JODYN, WĘGLAN, SÓL ANGIELSKA, TIOCYJANIAN, KWAS SIALOWY, GLINOKRZEMIAN, CHLOREK WAPNIOWY, AZOTAN URANYLU, AZOTAN(III) AMONU, SÓL GORZKA, CHLORAN(V) SODU, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, BENZOESAN SODU, DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY, SÓL Z EPSOM, AZOTAN CYNKU, PIKRYNIAN, ARSENIAN, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, AZOTAN GLINU, PALEC CYNKOWY, WIĄZANIE ESTROWE, HELISA, SÓL ORGANICZNA, BURZA ARACHIDONOWA, CHROMBUCYL, CHLORAN(VII) LITU, WĘGLAN OŁOWIU(II), JODAN, SIARKOSÓL, ZWIĄZEK ORGANICZNY, CHLORAN(VII), MIESZANINA CHROMOWA, GRUPA ACETYLOWA, NITROESTER, GRUPA ACYLOWA, ALLOPURINOL, TANALBINA, SÓL GLAUBERSKA, TLENOCHLOREK FOSFORU, ASPIRYNA, SIARCZAN BARU, AJWAR, AZOTAN(V) MAGNEZU, SALICYLAT, TIOSÓL, SALICYLAN, HALOGENEK, BAR MLECZNY, NADJODAN, AMIDEK, RIVAI, METOTREKSAT, RODANEK, FOSFORAN, ĆMA BAROWA, SÓL, CYKLOFOSFAMID, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, SOLNICA, SODA, SÓL, TYTANIAN, SÓL, MANGANIAN(VI) POTASU, AZOTYN AMYLU, BARBITURAT, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, HALLER, STEARYNIAN, CHLORAN(VII) SODU, AZOTAN(III), SELENEK BIZMUTU, CHLORAN(VII) POTASU, SELENIAN(IV), SULFAMID, ARSENIN, CHLOROPLATYNIAN, POLIWĘGLAN, ŻUPA, DIFLUNISAL, CHLORAN(III), FERMENTACJA OCTOWA, JODAN(V), SALETRA, FERMENTACJA MLEKOWA, DEOKSYCYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, CHROMIAN SODU, RANITYDYNA, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, KWASÓWKA, SIARCZAN, GRZYBEK TYBETAŃSKI, ŻELAZIAN(VI) POTASU, BIAŁCZAN, OKSOKWAS, FOSFORYN, ACYDURIA OROTOWA, IPP, NADCHLORAN POTASU, MOCZAN, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, PYLICA NIEKOLAGENOWA, FOSFOLIPID, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, KRZEMIAN WAPNIA, SULFAMETOKSAZOL, CEFALEKSYNA, SÓL, BIAŁA ŚMIERĆ, DNA, CHLORAN(I), DEOKSYNUKLEOTYD, LAMINARIA, TELLUREK ZŁOTA, NITRATYN, BORAN, HETERODUPLEKS, SÓL POTASOWA, MUTACJA GENOWA, HYDRAT, KWAS SULFANILOWY, CZTEROBORAN SODU, PIROGRONIAN, DIETA ASPIRYNOWA, CHLORAN, WARZELNIA SOLI, WODOROSIARCZEK, ESTER, AZOTYN, CHLORYN, ARSENIAN(III), DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, AZOTAN, ŻELAZIAN, RYBONUKLEOTYD, WODA BARYTOWA, AZOTAN WAPNIA, CHLOREK RTĘCI(I), MELFALAN, OCTAN, WODOROTLENEK BARU, POLIMERAZA, TIOMERSAL, ZASADA, PROBENECYD, NADJODAN SODU, ?MLECZAN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOTAN BARU sól kwasu azotowego i baru (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOTAN BARU
sól kwasu azotowego i baru (na 10 lit.).

Oprócz SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU sprawdź również:

element architektoniczny i motyw ornamentacyjny w formie spirali lub zwoju ,
osoba zajmująca się matematyką, fachowiec w tej dziedzinie ,
oszukańcza i nieuczciwa zmiana instytucji lub grupy, dla której się pracuje czy walczy, na korzyść kogoś, kto dotąd był wrogiem ,
nowa, niespodziewana wiadomość ,
hiszpański kompozytor i historyk muzyki (1841-1922); zainicjował narodowy styl w muzyce hiszpańskiej ,
rodzaj półki, która podwieszana jest nad kuchnią lub stołemi; przeznaczona na kuchenne drobiazgi ,
Eopteranodon - pterozaur żyjący w czasie aptu (wczesna kreda); odnaleziono go w chińskiej formacji Yixian leżącej w prowincji Liaoning ,
(1823-64), pisarz węgierski, poematy, dramaty, komedie, opowiadania, liryki; „Tragedia człowieka” ,
oferma, niezdara ,
radziecka mistrzyni olimpijska z Seulu w kolarskim sprincie na torze, w Barcelonie zdobyła pierwsze złoto dla Estonii ,
konkurencja w łyżwiarstwie figurowym, w której pary mieszane wykonują tańce na łyżwach ,
przestrzeń powstała w wyniku robót górniczych ,
część odcinka trasy rajdu ,
metalowe - na dżinsach ,
proces termodynamiczny, powodujący wzrost sumy entropii układu i otoczenia. Nazwa sugeruje, że proces odwrotny do danego procesu nieodwracalnego jest niemożliwy ,
cykl biogeochemiczny, który opisuje cyrkulację azotu i jego związków chemicznych w biosferze ,
pite z lampki ,
to, że coś nie spełnia swojej funkcji, kuleje, jest niesprawne ,
wydanie dźwięku szczęknięcia ,
ubija śnieg na stoku ,
wieś położona w województwie śląskim, w powiecie pszczyńskim, siedziba gminy Pawłowice ,
tradycyjny indyjsko-perski instrument muzyczny; składa się z długiego gryfu, gruszkowato wypukłego pudła rezonansowego, najczęściej sześciu-ośmiu strun melodycznych, szarpanych metalowym plektronem, oraz kilkunastu strun burdonowych ,
broń sieczna, pałasz indyjski ,
pochodził z niej Odyseusz ,
cecha wyglądu człowieka o ciemnej karnacji, oliwkowym odcieniu skóry ,
cyfra, liczba 0; neutralny element dodawania ,
obszar ziemi przeznaczony pod uprawę, ziemia uprawna ,
bawół leśny, bawół krótkorogi, bawół czerwony, bawół brunatnoczerwony, bawół karłowaty, Syncerus caffer nanus - ssak z rodziny krętorogich, podgatunek bawołu afrykańskiego; występuje w lasach tropikalnych w Afryce ,
o niegrzecznym młodym człowieku; gówniarz ,
wśród rastafarian i twórców reggae: bóg, stwórca

Komentarze - SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU. Dodaj komentarz

1×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast