SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOTAN BARU to:

sól kwasu azotowego i baru (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 381

SÓL GLAUBERSKA, PRZEMYSŁ SIARKOWY, GABAPENTYNA, FERMENTACJA CYTRYNOWA, SELENEK BIZMUTU, TIOSÓL, AZOTAN(III) POTASU, TIOCYJANIAN, DIKLOFENAK, SPIRYTUS SALICYLOWY, PIKRYNIAN, LANDLORD, JON CYJANKOWY, CYJANEK POTASU, MOCZAN, SIARKOSÓL, SÓL AMONOWA, SÓL ZIEMI, GLINIAN, SÓL, CHLOREK MIEDZI(II), WODA BARYTOWA, FOSFORAN, SULFANILAMID, CHLOREK LITU, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, KWAS PIORUNOWY, MUTACJA GENOWA, FTALAN, AZOTYN, AZOTYN ALKILOWY, PIKIEL, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, CHLORAN(VII) MAGNEZU, TYTANIAN, BIAŁA ŚMIERĆ, CHROMIAN DISODU, ARSENIAN(III) AMONU, ARSENIN SODU, NADCHLORAN, ANION FOSFORANOWY(V), FLURBIPROFEN, SIARCZAN(VI) BARU, DNA MOCZANOWA, AZOTAN(III) AMYLU, CHROMIAN(VI) POTASU, SIARKOCYJANEK, BIS (HYDROKSYDODIOKSYDOSIARCZAN) WAPNIA, MOCZNIK, BARBITURAN, WĘGLAN OŁOWIU(II), KWAS SULFANILOWY, NITROESTER, ACYDURIA OROTOWA, NADJODAN SODU, CHLORAN(V) AMONU, GUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, DEKARBOKSYLACJA, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, JODAN(I), WODZIAN, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, CYJANIAN, DIFLUNISAL, BORAN, SIARCZAN BARU, CHLORYN, SULFAMID, KOD GENETYCZNY, OCET, NIPAGINA, BROMIAN, WODOROSIARCZAN, POLIWĘGLAN, SIARCZAN, TLENOCHLOREK FOSFORU, SELENIAN(IV), JABŁCZAN, FERMENTACJA OCTOWA, GRUPA ACETYLOWA, CHLORAN(VII) POTASU, TLENOCHLOREK, MOLIBDENIAN, CHLOREK WAPNIA, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, PIROGRONIAN, CHLORAN, CYKL KWASU CYTRYNOWEGO, CYKLAMINIAN SODU, ALLOPURINOL, AZOTAN, NADSIARCZAN, WĘGLAN, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, CHLORAN(V), WIELOSIARCZEK, WĘGLAN, SÓL GORZKA, ESENCJA OCTOWA, CHROMIAN(VI) BARU, AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY, SIARCZAN MAGNEZU, SÓL, BIAŁCZAN TANINY, CHROMIAN SODU, CYKLOFOSFAMID, DIETA ASPIRYNOWA, METAKRYLAN METYLU, CHLOREK AMONU, PIORUNIAN, OŁOWIAN, PARA ZASAD, RANITYDYNA, MELFALAN, MANGANIAN, ALBUMINIAN TANINY, KAMIEŃ PIEKIELNY, SÓL KAMIENNA, WINIAN, JODAN(V), AZOTAN(V) SODU, SZCZAWIAN, AZOTAN CYNKU, JEDWAB OCTANOWY, PODCHLORYN, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, OCTAN, AZOTAN GLINU, DWUSIARCZEK, AZOTAN(III), AZOTYN, JODAN(III), ALLOPURYNOL, CHLORAN(V) SODU, GRZYBEK TYBETAŃSKI, POLIMERAZA, AZOTAN(V) STRONTU, DISIARCZEK, TELLUREK, BAKTERIE MLEKOWE, ARSENIAN, GLINOKRZEMIAN, ZAJZAJER, DEOKSYNUKLEOTYD, HALLER, BARBITURAT, CHLORAN(VII) LITU, SULFONIAN, AZOTAN(V) MAGNEZU, BROMIAN POTASU, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, EMETYK, MANGANIAN(VI) POTASU, METAJODAN(VII) SODU, FENOLAN, AMONIT, AZOTAN BARU, RYBONUKLEOTYD, OLEINA, PYLICA NIEKOLAGENOWA, AZOTAN AMONU, AZOTYN AMYLU, AZOTYN POTASU, URETAN, GLUKURONID, CHLOREK MIEDZI(I), SELENIAN(VI), WODOROSIARCZEK, KWAS ALGINOWY, RECEPTOR KAINOWY, WODOROSÓL, JODAN, WODOROSIARCZAN (IV), CHLOREK WAPNIOWY, SÓL Z EPSOM, SÓL ANGIELSKA, AZOTAN(III) ALKILOWY, OMOK, CHLOREK POTASU, CHLOREK SODU, SODA, CHLORAN, SÓL, SALICYLAT, SÓL, WIĄZANIE ESTROWE, SÓL, BIAŁCZAN, E120, CHLORAN POTASU, PALEC CYNKOWY, SÓL NIEORGANICZNA, SALETRA, SZCZAWIAN, JODAN(V) SODU, FTALAN, ALGINIAN, SÓL, SIARCZAN MIEDZIOWY, CHLOREK SREBRA, FOSFORYN, URANINA, OKSOKWAS, SULFONIAN, ŻELAZIAN POTASU, KRZEMIAN WAPNIA, METOTREKSAT, DETERGENT, IPP, KWAS CHLOROGENOWY, WODOROSIARCZYN, WODOROSIARCZAN(VI), PROSTAGLANDYNA, AZOTAN URANYLU, RODANEK, BAR MLECZNY, PIKIEL, DEOKSYGUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, TELLUREK ZŁOTA, AZOTAN(III), HETERODUPLEKS, KWAS TLENOWY, ARSENIAN(III), AJWAR, SIARCZAN MAGNEZOWY, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, JODYN, KWASÓWKA, DINUKLEOTYD NIKOTYNOAMIDOADENINOWY, NADCHLORAN POTASU, SULFAMETOKSAZOL, WOLFRAMIAN, PROLAMINA, FLUOREK, AZOTAN SODU, TIOMERSAL, ARSENIAN, HALOGENEK, CYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, STEARYNIAN, CHLORAN AMONU, ZAKWAS, AZYDEK, ASPIRYNA, FERMENTACJA MLEKOWA, KRZEMIAN, CHLORAN(VII) AMONU, CHLOREK RTĘCI(I), SELENIN, MONONUKLEOTYD FLAWINOWY, CHLORAN SODU, AZOTAN STRONTU, JODAN(VII), MLECZAN, KWAS SIALOWY, CYMETYDYNA, CYJANEK, BURZA ARACHIDONOWA, ARSENIN, NIKOTYNAMID, SÓL POTASOWA, ŻELAZIAN, CHLORAN(III), FOSFORAN(V), BEZWODNIK FTALOWY, HELISA, AKRYLAN, GRUPA ACYLOWA, CHROMIAN BARU, ĆMA BAROWA, AMIDEK, AZOTAN(III) AMONU, BAKTERIA NITRYFIKACYJNA, JODAN(VII) SODU, SIARCZAN(VI), CHLOROPLATYNIAN, ŻELAZIAN(VI) POTASU, CHROMIAN, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, SÓL, AZOTAN POTASU, CHLORAN(I), JODAN, SELENEK, SPIRYTUS, SULFONAMID, CYJANKALI, MANGANIAN POTASU, SALICYLAN, OGNIWO VOLTY, OKROSZKA, LIEBERMANN, ESTER, RIVAI, CHLORAN(VII) SODU, HYDRAT, MUKOPOLISACHARYD, WITRIOL, ?CHLOREK RTĘCI(II).

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOTAN BARU sól kwasu azotowego i baru (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOTAN BARU
sól kwasu azotowego i baru (na 10 lit.).

Oprócz SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SÓL KWASU AZOTOWEGO I BARU. Dodaj komentarz

4×3 =

Poleć nas znajomym:

x