REAKCJA CHEMICZNA O DODATNIM BILANSIE WYMIANY CIEPŁA Z OTOCZENIEM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

REAKCJA EGZOTERMICZNA to:

reakcja chemiczna o dodatnim bilansie wymiany ciepła z otoczeniem (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "REAKCJA CHEMICZNA O DODATNIM BILANSIE WYMIANY CIEPŁA Z OTOCZENIEM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 364

ELIMINACJA, FORUM DYSKUSYJNE, REPELENT, CHELATACJA, ODCISK, KOMUNIA, ODRUCH, BIOTRANSFORMACJA, SAMOZAPALENIE SIĘ, SIEĆ CIEPŁOWNICZA, URAZ, PALNIK, REAKCJA POŁÓWKOWA, ODCZYNOWOŚĆ, BROŃ KONWENCJONALNA, POJEMNOŚĆ CIEPLNA, SUBSTANCJA AKTYWNA, CIEPŁA WDOWA, ODDYCHANIE TKANKOWE, ŚMIECH, PREPARAT, ODTLENIACZ, REAKCJA, BROŃ WODOROWA, REAKCJA PODSTAWIANIA, GRANICA WIECZNEGO ŚNIEGU, CO, PIEC OPOROWY, BANK CENTRALNY, EKOLOGIA CZŁOWIEKA, BON UWŁASZCZENIOWY, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, BOMBA CHEMICZNA, ZOBOJĘTNIANIE, REAKCJA ODWRACALNA, PIERWIASTEK, CHŁÓD, KOLORY, ODRZUT, JON DODATNI, SANKCJA, POLIMER, PRAWO JOULE'A, WARTOŚĆ EKONOMICZNA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, REAKCJA BIURETOWA, METABOLIZM INFORMACYJNY, ŚRODOWISKO, FLANELA, REAKCJA TERMOJĄDROWA, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, PAROWNIK, TORRENT, REAKCJA JĄDROWA, MEDIATOR, OLEWKA, CZARNA REAKCJA, EFEKT BIAŁEGO FARTUCHA, OBRÓT CYWILNOPRAWNY, ENERGETYKA CIEPLNA, USZATKA, MIARECZKOWANIE, WRAŻENIE, KUCHENKA, SYKATYWA, KOŻUSZYSKO, REAKCJA NIEODWRACALNA, CZERŃ AMIDOWA, PIERWIASTEK CHEMICZNY, REAKCJA BEZWARUNKOWA, OBRZYD, ODDŹWIĘK, PASYWA, DUPLIKACJA, BUDOWA, EKONOMIKA, WOŃ, STABILIZATOR, MOST, CIEPŁOCIĄG, CENTRALNE, CENTRALA TELEFONICZNA, GNIAZDO SIECIOWE, PŁACZ, SYSTEM EKONOMICZNY, REAKCJA ZAPALNA, KILOKALORIA, NIEZADOWOLENIE, KUCHNIA, KOLORKI, KAMLOT, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, POPARZENIE, REAKCJA ALARMOWA, CHEMOTROPIZM DODATNI, GETER, OBOJĘTNOŚĆ, REAKCJA POGAŃSKA, ADDYCJA, INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, OKRES WEGETACYJNY, OBRÓBKA CIEPLNO-CHEMICZNA, BAKTERIOCYD, KOMÓRKA ROŚLINNA, PŁACZ, ŚRODEK, PĄS, ŻEBRO, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, MASZYNA CIEPLNA, PSYCHODELIK, WODA GEOTERMALNA, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, RUMFORD, CZĄSTKA, KASZMIR, JON, UWAGA, WĘGIEL ENERGETYCZNY, CZYNNIK CHŁODNICZY, HYDROGENIZACJA, TERMIA, PROCES FIZJOLOGICZNY, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA, SÓL POTASOWA, MIARECZKOWANIE KONDUKTOMETRYCZNE, C.O, ŚRODEK PSYCHOTROPOWY, RUMIENIEC, KROWIA GĘBA, ALKILACJA, DOZNANIE, DYFUZJA CHEMICZNA, REAKCJA WARUNKOWA, POSTING, ZLEWKA, JĘZYK NATURALNY, CHEMOTROPIZM UJEMNY, OSTRA REAKCJA NA STRES, NACZYNIE DEWARA, REAKCJA UCZULENIOWA, PROKSEMIKA, ASTROTAKSJA, ENERGIA WYMIANY, PR, CYKL WEGETACYJNY, ZAGRODA, AUKSYNA, BIEGUN CIEPŁA, REAKCJA OBRONNA, ODCZUCIE, WARTOŚĆ OPAŁOWA, UWODORNIENIE, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, KURS WYMIANY, TYROTRYCYNA, FORUM, C.O, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, MOC CIEPLNA, KLATKA PIERSIOWA, ELEKTRON, KATION, REAKCJA EGZOTERMICZNA, GLOBALIZACJA GOSPODARKI, BROŃ TERMOJĄDROWA, ZATOCZKA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, PRALNIA CHEMICZNA, MARTWICA, PUNKT ROSY, ZŁAD, SYNTEZA, OGRZEWANIE, NEUTRALIZACJA, PIEC KUCHENNY, CROSSING-OVER, REAKCJA, ODCZUCIE, SUBSTYTUCJA, REFLEKS, IZOLACJA CIEPLNA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, SALDO DOCHODÓW, MATERIAŁ GENETYCZNY, SZPARKA, MOLEKUŁA, REKOMBINACJA GENETYCZNA, ZJAWISKO THOMSONA, SUROWIEC ENERGETYCZNY, LICZNIK CIEPŁA, SONDA, BLACK, KROWIA WARGA, REGENERATOR, KREM, WYMIENNIKOWNIA, ULEPSZACZ, ZUPA, PIJAR, CZYNNOŚĆ ODRUCHOWA, NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA, REZONANS, KURS SZTYWNY, OPINIA PUBLICZNA, REAKCJA RÓWNOWAŻNA, GRUPA DYSKUSYJNA, ODKAŻALNIK, WSTRZĄS ANAFILAKTYCZNY, ODRUCH WARUNKOWY, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, KOCIOŁ KONDENSACYJNY, ZŁOTY BLOK, BÓL ŚWIATA, AUTOMATYKA POGODOWA, OLSZÓWKA, HEJT, SUBSTANCJA CHEMICZNA, REAKCJA KSANTOPROTEINOWA, SENSYBILIZATOR, POCHŁANIACZ GAZÓW, PIEC MARTENOWSKI, FOCH, ZIĘBNIK, ANALIZA CHEMICZNA, UKŁAD AWARYJNEGO CHŁODZENIA REAKTORA, SYNTEZA FISCHERA-TROPSCHA, PRÓBA KSANTOPROTEINOWA, KRYSTALOGRAFIA CHEMICZNA, OBIEG PIERWOTNY, EFEKT UBOCZNY, CIEPŁA WDÓWKA, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, WNĘTRZE, CHEMOTROPIZM, PNEUMATOLIZA, INŻYNIERIA CHEMICZNA, KOMORA DEKOMPRESYJNA, ŁZY, KOCIOŁ, PODGRZEWACZ, SCHIZOTYMIK, KUCZBAJA, ODCZYN, BROŃ CHEMICZNA, KUCZBAJ, USZANKA, GETTER, OCIEPLENIE, POSTRACH, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, EMOTYWNOŚĆ, GLINIAN, WYMIENNIK CIEPŁA, GAZOMETRIA, POLIMERYZACJA, TYP GOSPODARKI, REAKCJA FIZJOLOGICZNA, SUSZKA, OGIEŃ, OFENSYWA, GOSPODARKA, REAKCJA, UTLENIANIE, ODPOWIEDŹ, IZOLACJA TERMICZNA, CENTRALNE, RODENTYCYD, SAMOZAPALENIE, OTULINA, FUFAJKA, TERMODYNAMIKA TECHNICZNA, NIETOLERANCJA, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, AFEKT PATOLOGICZNY, KOROZJA CHEMICZNA, WODA, UŚMIECH, REAKCJA SPRAWCZA, REDUKCJA, ŚLEPA PRÓBA, WRAŻENIE, POWINOWACTWO CHEMICZNE, POMPA CIEPŁA, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, CENTRALNE OGRZEWANIE, PUBLIC RELATIONS, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, PIECZEŃ, RADIOZNACZNIK, POZYCJA WALUTOWA, KOŻUCH, CZĄSTECZKA CHEMICZNA, PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA, REAKCJA OSCYLACYJNA, KONFLIKT SEROLOGICZNY, LINIA WIECZNEGO ŚNIEGU, ODWODORNIENIE, REWANŻ, ?WYMIENIACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 364 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

REAKCJA CHEMICZNA O DODATNIM BILANSIE WYMIANY CIEPŁA Z OTOCZENIEM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: REAKCJA CHEMICZNA O DODATNIM BILANSIE WYMIANY CIEPŁA Z OTOCZENIEM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
REAKCJA EGZOTERMICZNA reakcja chemiczna o dodatnim bilansie wymiany ciepła z otoczeniem (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

REAKCJA EGZOTERMICZNA
reakcja chemiczna o dodatnim bilansie wymiany ciepła z otoczeniem (na 20 lit.).

Oprócz REAKCJA CHEMICZNA O DODATNIM BILANSIE WYMIANY CIEPŁA Z OTOCZENIEM sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - REAKCJA CHEMICZNA O DODATNIM BILANSIE WYMIANY CIEPŁA Z OTOCZENIEM. Dodaj komentarz

2+1 =

Poleć nas znajomym:

x