URZĘDNIK KSIĄŻĘCY NA ŚREDNIOWIECZNEJ RUSI (X-XV W.), SPRAWUJĄCY Z RAMIENIA PANUJĄCEGO NAMIESTNICTWO ADMINISTRACYJNE, WOJSKOWE, SKARBOWE I SĄDOWE NA OKREŚLONYM TERYTORIUM, Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU GRODOWYM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POSADNIK to:

urzędnik książęcy na średniowiecznej Rusi (X-XV w.), sprawujący z ramienia panującego namiestnictwo administracyjne, wojskowe, skarbowe i sądowe na określonym terytorium, z siedzibą w ośrodku grodowym (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URZĘDNIK KSIĄŻĘCY NA ŚREDNIOWIECZNEJ RUSI (X-XV W.), SPRAWUJĄCY Z RAMIENIA PANUJĄCEGO NAMIESTNICTWO ADMINISTRACYJNE, WOJSKOWE, SKARBOWE I SĄDOWE NA OKREŚLONYM TERYTORIUM, Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU GRODOWYM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 730

SKOMOROCH, BANTUSTAN, URZĘDNIK, ALIMENTACJA, OKUPOWANIE, PROCES, STAROFRANCUSKI, APEL, NARRACYJNOŚĆ, PODSEKRETARZ STANU, ANEKSJA, PODSEKRETARZ, CZAPLA RDZAWOSZYJA, NAMIESTNIK, LIST ZASTAWNY, MARSZ, STOŻEK ROTATORÓW, PODSKARBI NADWORNY, PATENT KONSULARNY, RUŚ HALICKO-WŁODZIMIERSKA, ROZMOWY W MAGDALENCE, TERYTORIUM STOWARZYSZONE, KIERUNKOWOŚĆ ANTENY, GRUBOOGONIK AUSTRALIJSKI, NUMER, INSPEKTOR, HOMO NOVUS, DEKLARACJA, POSADNIK, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, APLIKACJA, HOFRAT, PRZEWÓD, URZĘDNIK NADWORNY, TRUKCZASZY, DOMINIUM BRYTYJSKIE, KLAN, HORODNICZY, NABYTEK TERYTORIALNY, POPYT, REJESTRANT, CLERK, AERODYNAMIK, PRZECIWCIAŁO ANTYFOSFOLIPIDOWE, ASESOR KOLEGIALNY, SALAMANDRA KOTYJSKA, SATRAPA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, PISARZ, KANCLERZ, ROTATOR, PRAWOMOCNOŚĆ, PIOTROGRÓD, KANCLERZ, WIELKORUŚ, MOSTOWNICZY, DWÓR, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, DZIELNICOWY, TOROMISTRZ, GAMAL ABDEL NASER HUSAJN, PREPARAT, KONSUL, MANEWRY, SPARTA, LIST PROWIZYJNY, GARNIZON, POLICMAJSTER, PSALTERIUM, ADMINISTRATOR APOSTOLSKI, SEKWENCJA, LAN, ETAT, ŁOŻNIK, STADO, TERYTORIUM POWIERNICZE, KOSOWO, SZERSZEŃ KSIĄŻĘCY, OSOWO, GRZYWNA, WZORZEC ANALITYCZNY, PUŁAPKA MAGNETYCZNA, RORAIMA, DÓŁ PACHOWY, AERODYNAMIKA, FALA, PIKIETA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PRAWO BLIŻSZOŚCI, REGESTRATOR, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, DZIELNICA, CENZOR, SYSTEM POWIERNICZY, KRAJ, KONSUL, GŁUSZYCA, NOTARIUSZ, GLEJT, POLITECHNIKA, PODKANCLERZY, INTENDENT, FILTR ŚRODKOWOPRZEPUSTOWY, PIASTUN, POMOWIEC, REFERENDARZ, MACEDONIA, KORPUS KADETÓW, LIST KOMISYJNY, SEKWENCJA, TELEROBOTYKA, GOTOWOŚĆ CYWILNA, PŁASKOGŁÓWKA MALUTKA, LUSTRATOR, MINCARZ, OBLĘŻENIE, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, DEPUTAT WĘGLOWY, REKWIZYCJA, INWAZJA, DYSLOKACJA, SEKRECJA, REKONESANS, ŁAN, WICEMINISTER, SKARBNIK, CABALLERO, DOMINIUM, IRLANDIA, POPULACJA, SKIPASS, SESYJNOŚĆ, AWIATORY, BLANK, TEMPERATURA ROSY, TAJNY RADCA, REDAKTOR ODPOWIEDZIALNY, ROŚLINNOŚĆ, MOZA, REGENT, WIELKOROSJA, PROMIENIOWANIE CZERENKOWA, KURS, SOWIETNIK, KASZTELAŃSTWO, OBOŹNY, HEWLETT-PACKARD, INICJATYWA USTAWODAWCZA, TRYBUT, SZEJK, GENERAŁ, ZABÓR, LICZEBNIK PORZĄDKOWY, EMIR, MILICJA, NERW POŚRODKOWY, ROKI, EDYKT, MONOTOPIZM, PRZESTRZEŃ ORTOGONALNA, LENINGRAD, NAMIESTNICZKA, JUKON, PERSONALNIK, SAMOA AMERYKAŃSKIE, SEKRETARZ WIELKI, ZIELONA KARTA, WAGA RZYMSKA, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, SĄDOWNICTWO ADMINISTRACYJNE, TUNEL AERODYNAMICZNY, POSPOLITE RUSZENIE, URZĘDNIK ZIEMSKI, TINTORETTO, OWCA KAMIENIECKA, FERMA, SUPERINTENDENT, SALUT, KURIA, ZAGON, KANCLERZ, LORDOSTWO, MODUS, KRAJCZY KORONNY, SZUMKA, WIELKA WIEŚ, KONTYNGENT, BURGRAF, WOJEWODA, HANZA, SZKŁO WENECKIE, KORDON, BONET, INTERNOWANY, WYRĘB, OFICJAŁ, TERMIN ZAWITY, NIEZWARTOŚĆ, SIEĆ RZECZNA, ATASZAT, STANOWISKO ROBOTNICZE, NAJAZD, WOSKRIESIENSK, REFERENT, PODTYP, KOMISJA NADZWYCZAJNA, DZIELNICA KLIMATYCZNA, POBORCA, ENDEMIZM, DUK WSPANIAŁY, STAROSTA GENERALNY, PRZYWILEJ TARGOWY, HUROŃSKI, KOLONIA, MIARA NIEZWARTOŚCI, SZAFARZ, UZDATNIANIE WODY, RATAJE, MONOSOMIA 18P, DELEGACJA, SUSCEPTANT, KWESTOR, KAMPANIA WRZEŚNIOWA, MACKENZIE, RUSKI, NUMERYCZNY MODEL TERENU, BRANDENBURGIA, OFICJAŁ, KRAJINA, GRUPA ILORAZOWA, URZĘDNIK IMIGRACYJNY, EKSTRADYCJA, KRAJCZY, WIELKA ROSJA, SĘDZIA GRODZKI, EKSKLAWA, DEBELLACJA, REWIDENT, RADCA DWORU, DATARIUSZ, POTOK, KWADRUPOL, PALEOKLIMATOLOG, WYKROCZENIE SKARBOWE, REWIZJA, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, ZAWŁOKI, OFICJALISTA, ZESPÓŁ DE GROUCHY'EGO TYPU 1, WŁADCA, MAŁY CZŁOWIEK, LANGUR WSPANIAŁY, KAPKAN, WYSOKI KOMISARZ, TEMPERATURA MROZU, ANGUILLA, KNIAŹ, MUSZTRA, RYNEK LOKALNY, CEUTA, TERYTORIUM MANDATOWE, KOMISARZ, CZYNOWNIK, POMÓR, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, INKORPORACJA, KOLONIJKA, BERMUDY, PANUJĄCY, LIST ŻELAZNY, ŻURFIKS, DEMOBIL, OKUPACJA, POSEŁ, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, NOTABL, FLORA, FUNDUSZ PŁAC, KARTKA, TERYTORIUM, BELWEDER, DIAK, STOPIEŃ HARCERSKI, MINISTER, LUSTRATOR, RUSKOŚĆ, CENTURIA ZWYCZAJNA, FLIGELADIUTANT, BURGRAF, KULBAKA, LOTNICTWO WOJSKOWE, PREFEKT, RAY-BANY, MARYJCZYK, BÓBR KANADYJSKI, SIATKA, JELEŃ SCHOMBURGKA, WAŁ, PRODUKT GLOBALNY, ?PAŃSTWO UNITARNE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 730 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URZĘDNIK KSIĄŻĘCY NA ŚREDNIOWIECZNEJ RUSI (X-XV W.), SPRAWUJĄCY Z RAMIENIA PANUJĄCEGO NAMIESTNICTWO ADMINISTRACYJNE, WOJSKOWE, SKARBOWE I SĄDOWE NA OKREŚLONYM TERYTORIUM, Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU GRODOWYM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: URZĘDNIK KSIĄŻĘCY NA ŚREDNIOWIECZNEJ RUSI (X-XV W.), SPRAWUJĄCY Z RAMIENIA PANUJĄCEGO NAMIESTNICTWO ADMINISTRACYJNE, WOJSKOWE, SKARBOWE I SĄDOWE NA OKREŚLONYM TERYTORIUM, Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU GRODOWYM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POSADNIK urzędnik książęcy na średniowiecznej Rusi (X-XV w.), sprawujący z ramienia panującego namiestnictwo administracyjne, wojskowe, skarbowe i sądowe na określonym terytorium, z siedzibą w ośrodku grodowym (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POSADNIK
urzędnik książęcy na średniowiecznej Rusi (X-XV w.), sprawujący z ramienia panującego namiestnictwo administracyjne, wojskowe, skarbowe i sądowe na określonym terytorium, z siedzibą w ośrodku grodowym (na 8 lit.).

Oprócz URZĘDNIK KSIĄŻĘCY NA ŚREDNIOWIECZNEJ RUSI (X-XV W.), SPRAWUJĄCY Z RAMIENIA PANUJĄCEGO NAMIESTNICTWO ADMINISTRACYJNE, WOJSKOWE, SKARBOWE I SĄDOWE NA OKREŚLONYM TERYTORIUM, Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU GRODOWYM sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - URZĘDNIK KSIĄŻĘCY NA ŚREDNIOWIECZNEJ RUSI (X-XV W.), SPRAWUJĄCY Z RAMIENIA PANUJĄCEGO NAMIESTNICTWO ADMINISTRACYJNE, WOJSKOWE, SKARBOWE I SĄDOWE NA OKREŚLONYM TERYTORIUM, Z SIEDZIBĄ W OŚRODKU GRODOWYM. Dodaj komentarz

3×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast