ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGRESJA to:

zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)INWAZJA to:

zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)NAJAZD to:

zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGRESJA

AGRESJA to:

intencjonalne i ukierunkowane zachowanie dążące do wyrządzenia krzywdy (na 7 lit.)AGRESJA to:

zachowania zwierzęce mające wywołać u przeciwika odstąpienie od jego zamiarów lub sygnalizujące możliwość ataku (na 7 lit.)AGRESJA to:

zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)AGRESJA to:

zbrojna napaść jednego państwa na drugie (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.014

ZAKURZENIE, RYJOWNICZKA KARŁOWATA, SANMARYŃCZYK, ZŁOTY MEDAL, RÓŻNICA, MOPEK, ZACZEPNOŚĆ, KONTRPLAN, WYSŁANNIK, ETRANŻER, DOMINIUM BRYTYJSKIE, FUNDUSZ PRZEDAKCESYJNY, ASESOR KOLEGIALNY, NUMIDA, WYDATKI BUDŻETOWE, ORGAN PODATKOWY, NEOLIBERALIZM, PKB PER CAPITA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, METATEKST, CHALDEJKA, REZERWA WALUTOWA, LUFA, PRZYKRYWKA, PATKA, ROZBIORY, KREWNIAK, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, KOMISJA BUDŻETOWA, ANGARIA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, KARDIOIDA, PAŃSTWO PRAWNE, MIENIE OGÓLNONARODOWE, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, BÓBR KANADYJSKI, OKO, SYSTEM KANCLERSKI, INNA PARA KALOSZY, GOSPODARSTWO KRAJOWE, PODANIE, IMPOSTOR, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, PAŃSTWO MACIERZYSTE, LUFKA, GEN HIPOSTATYCZNY, IDENTYFIKACJA, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, MŁODOTURCY, PASOŻYT LĘGOWY, DODATEK MIESZKANIOWY, CYNAMON, ŹRÓDŁO, DYWERGENCJA, LAICYZM, FLOTA, ZASADA, EMBARGO, STABILIZACJA, AZJATA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, PIECZYWO, IZBICA, LINIA PODSTAWOWA, METATEKST, LUKSEMBURKA, PSEUDOPAŁANKA NASKALNA, WEKTOR KLONUJĄCY, KELSEN, RISOTTO, AKREDYTACJA, TERYTORIUM POWIERNICZE, TYTANIAN, DEFICYT EKONOMICZNY, KRAINA GEOGRAFICZNA, PRZERYWACZ BLOKADY, AZJATKA, HERB, REDAKTOR NACZELNY, KREOLKA, KASOWNIK, AUTOCHTONIZM, AUSTRALIJCZYK, WOJSKO KOMPUTOWE, INSZA INSZOŚĆ, IRLANDIA, OBCOKRAJOWIEC, TERYTORIUM MANDATOWE, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, KOLONIA, PODZIEMIE, GLOBUS, BAWÓŁ AFRYKAŃSKI, NIEKORZYSTNOŚĆ, POETA LAUREATUS, DYWERSJA, HARMONIZACJA, BÓBR AMERYKAŃSKI, EWOKACJA, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, AGENT WPŁYWU, KAPKAN, GENERAŁ MAJOR ZIEMIAŃSKI, KABOTAŻ MAŁY, MAKROFINANSE, CARYZM, MULTIKULTURALIZM, PRZYCZÓŁEK, PUPILEK, GRUPA ETNICZNA, ŻAGIEW, ASYRYJCZYK, KOREAŃCZYK, ADMINISTRACJA MORSKA, AGENT CELNY, ZAGON, MORDERCA, ZAPŁATA, OPIS, GŁOWA PAŃSTWA, HISTORIA, TERYTORIUM SAMOA AMERYKAŃSKIEGO, PALNIK, PODKANCLERZY KORONNY, USTAWA BUDŻETOWA, PRZENOŚNIK, MIEDWIEŻJEGORSK, LANG, WYDATKI INWESTYCYJNE, PÓŁSIOSTRA, MONITOR, AGRESJA, SONG, NOMINAŁ, HANDEL ZAGRANICZNY, AUTONOMIA REGIONALNA, ABUJA, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, WOJOWNICZOŚĆ, TALASSOKRACJA, DEPUTAT WĘGLOWY, GRANICA PAŃSTWA, PRUSACZKA, ŁAŃCUSZEK, SOPEL, EUROPEJCZYK, BERMUDY, DYFERENCJA, PROWINCJA, USTRÓJ, CYTACIK, SPALINKA, STRZAŁA, RAPORT BEVERIDGE'A, DIU, WOJSKA LĄDOWE, BATALIA, REGION, RATING, AJENCJA, DOPING, KONFISKACJA, PREMIA GWARANCYJNA, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, NIEZAWISŁOŚĆ, BITWA, ATENKA, ULUBIENIEC, STAN WYJĄTKOWY, MALARSTWO TABLICOWE, SYGNATARIUSZ, ŻOŁNIERZ SUPLEMENTOWY, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, PODSTAWA SŁOWOTWÓRCZA, JANOSIKOWE, KLON, EGZAKCJA, WŁADZA SUWERENNA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, OKRĘT, GŁĘBSZY, WIDMO, ANDORCZYK, BUDŻET PAŃSTWA, WKRĘTKA, TEREN ZAMKNIĘTY, TUBA, KOŁNIERZ, AGRA, PUPIL, KOSZT ALTERNATYWNY, KREOL, NABIODRNIK, JEDNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ISKIERNIK OCHRONNY, DEBELLACJA, NUMIDYJCZYK, POSEŁ, AZJATYCKI TYGRYS, POLANIE, METODA KARTOGRAMU, ZAĆMA NASTĘPOWA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, REZERWA REWALUACYJNA, SUBSTYTUT, ODPRAWA CZASOWA, ENKLAWA, WYDATEK INWESTYCYJNY, ODSYŁACZ, PLEBISCYT, WYMIENNIK, SREBRNA PAPROĆ, ENKLAWA, ARMIA, SILNIK PNEUMATYCZNY, JEDEN, PRZYSŁÓWEK, KLON, DEFICYT BUDŻETOWY, OSIEDLENIEC, MIESZANA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, CŁO IMPORTOWE, BUDŻETÓWKA, ARMIA CZERWONA, AKRECJA, MIEJSCE ŚWIĘTE, STAROŻYTNY RZYMIANIN, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, KRATER, BATALIA, PORTFEL, OBJĘTOŚĆ, GOSPODARKA PLANOWA, SYSTEM NICEJSKI, INTERIOR, AWANTURNY NASTRÓJ, CZEKA, DRUŻYNA, WIELOKULTUROWOŚĆ, KRAJINA, AUTONOMICZNOŚĆ, KONFISKACJA, PESTO, ŚLUB KONKORDATOWY, KONSUL, BON UWŁASZCZENIOWY, SZTANDAR, KORZYSTNOŚĆ, SAMOISTNOŚĆ, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, KARMNIK, WICEKRÓL, PODPORA, STRATEGIA, ELAMITA, WYBRANIEC, MARIONETKA, SEKUNDOGENITURA, CUDZOŚĆ, CASTRO, WENDAT, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, AMAPA, FLACHA, CHORĄGIEW, WIELKA ROSJA, TERYTORIUM, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, NIEKONKURENCYJNOŚĆ, BAWÓŁ KAFRYJSKI, PRUSAK, LODOŁAM, PROTEKTORAT, AKT WYKONAWCZY, CZAS URZĘDOWY, PRAWO WEWNĘTRZNE, ZAGRANICZNIK, PODPARCIE, IZOMER OPTYCZNY, NIESTEROWNOŚĆ, MODEL, SPRZENIEWIERZENIE, SEJM ROZBIOROWY, SĄD GARNIZONOWY, MIEJSCE KULTU, SAMORZĄDNOŚĆ, ISKIERNIK, ZBRODNIA STALINOWSKA, DERELIKCJA, KOREANKA, POLITYKA KURSOWA, SYKOFANT, KONTROLA SKARBOWA, BUNDESWERA, OSOBNOŚĆ, ARMIA, KANCLERZ FEDERALNY, POWTÓRZENIE, POLITYKA PODATKOWA, ?PROTEZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.014 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGRESJA zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)
INWAZJA zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.)
NAJAZD zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGRESJA
zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.).
INWAZJA
zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 7 lit.).
NAJAZD
zbrojne wtargnięcie na terytorium innego państwa (na 6 lit.).

Oprócz ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - ZBROJNE WTARGNIĘCIE NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA. Dodaj komentarz

6-1 =

Poleć nas znajomym:

x