PROJEKT RADYKALNYCH REFORM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, POSTULUJĄCY, ABY DORAŹNE DZIAŁANIA SOCJALNE RZĄDU ZASTĘPOWAĆ DZIAŁANIAMI W DUCHU KEYNESIZMU; UZNAWANY ZA POCZĄTEK PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

RAPORT BEVERIDGE'A to:

projekt radykalnych reform po II wojnie światowej, postulujący, aby doraźne działania socjalne rządu zastępować działaniami w duchu keynesizmu; uznawany za początek państwa opiekuńczego (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROJEKT RADYKALNYCH REFORM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, POSTULUJĄCY, ABY DORAŹNE DZIAŁANIA SOCJALNE RZĄDU ZASTĘPOWAĆ DZIAŁANIAMI W DUCHU KEYNESIZMU; UZNAWANY ZA POCZĄTEK PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.560

K.K, MARTWOTA, RADOSNA TWÓRCZOŚĆ, RAPORT FISCHLERA, STOLICA, INHIBICJA, NUNCJATURA, MIKOŁAJCZYK, WEJŚCIE, POZIOM, PRZEZORNOŚĆ, WYZNANIOWOŚĆ, PRAWO BUDOWLANE, MANDARYŃSKI, ZWIASTUN, BAWÓŁ PRZYLĄDKOWY, ORMIANKA, AGGIORNAMENTO, NEWIRAPINA, SONG, DESCENDENCJA, DESEREK, GŁOWICA REWOLWEROWA, AZER, SŁUŻBY WEWNĘTRZNE PAŃSTWA, ŻAKIET, TEREN ZAMKNIĘTY, SOLIDARNOŚĆ, MATUSZKA, NADWYŻKA HANDLOWA, BANDROWSKI, NEGOCJACJE CZŁONKOWSKIE, ŻEGLUGA KABOTAŻOWA, BODZIEC, GETTO TRANZYTOWE, VIOLA DA BRACCIO, DOMEK, EROZJA ŚNIEŻNA, PLAN, ROZRUCH, PRECYZYJNOŚĆ, ANALIZA LITERACKA, ZWIĄZEK RZĄDU, JURYSDYKCJA FAKULTATYWNA, BAROTROPIA, KURS SZTYWNY, SIDDUR, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, TERYTORIUM ZAMORSKIE, TRĄDZIK MŁODZIEŃCZY, DZIEDZICTWO KULTUROWE, NIECHLUBNOŚĆ, BEZWŁADNOŚĆ, STALAG, CHORĄGIEW, SYKOFANT, WĘGLARSTWO, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, FERMENTACJA MLEKOWA, KIOSK, DONARYT, EGOISTYCZNOŚĆ, ŚWIATŁO POZYCYJNE, OPOZYCJONISTA, MERI, BEZWZGLĘDNOŚĆ, POBOROWY, ŻARLIWOŚĆ, ŻOŁNIERZ SUPLEMENTOWY, FALA, BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, FARMAKODYNAMIKA, KURACJA WSTRZĄSOWA, PROJEKT, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, OBYWATELKA, BAZA ORBITALNA, BICHAT, MITCHELL, OBYWATEL, PLATFORMA SPRZĘTOWA, WIELONARODOWOŚĆ, CZK, LEJ, OPINIA PUBLICZNA, PROJEKT TECHNICZNY, WOTUM NIEUFNOŚCI, OBIETNICA PRZEDWYBORCZA, PRODUKT KRAJOWY BRUTTO PER CAPITA, GŁOWA PAŃSTWA, MINIMUM SOCJALNE, CASALS, NIEMOŻLIWOŚĆ, ENERGIA, KWATERA WOJENNA, NOTA PROTESTACYJNA, DEPUTAT WĘGLOWY, WYDATEK INWESTYCYJNY, RESZKE, PRZEMYSŁÓWKA, PREMIER, NIEZDOLNOŚĆ, SCHINKEL, STERYLIZATOR, CHLOREK HEMATYNY, BOŻY BOJOWNIK, KORWIN, PENDANT, WŁADZA SUWERENNA, PART, MOSTEK H, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, FELOPLASTYKA, OTĘPIAŁOŚĆ, SELSYN, FATALIZM, KOSMOPOLITYCZNOŚĆ, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, GARLAND, PORFIRIA, ANTYSZTUKA, KSIĘSTWO WARSZAWSKIE, SZKARADNOŚĆ, MILONGA, RZĄD, POLE ŹRÓDŁOWE, LOG, SUOMI, INTERWENCJA, TOR, DOKŁADNOŚĆ, TROL, GOSPODARKA PLANOWA, AKT WYKONAWCZY, OSŁONA, DESER, ATAK, PROJEKT INFRASTRUKTURALNY, EKSPREZYDENT, SYSTEM KANCLERSKI, PRZEPADEK, OKRĘG, POWSTANIE WARSZAWSKIE, SEKTOR PUBLICZNY, REZERWA WALUTOWA, KONFISKATA, OCHRONA UZUPEŁNIAJĄCA, JEDNOSTKA BUDŻETOWA, ELEKTROEROZJA, ANTAGONIZM, KOREANKA, STACJA ROZDZIELCZA, LEGIONY, AKT, EKSTREMIZM PRAWICOWY, ELEKTRON, WILCZE STADO, EUROPEJKA, OKUPACJA, BIBLIOTEKOZNAWSTWO, MATKA, AŻUR, ANEKSJA, TERAPIA PRENATALNA, SYTUACJA PODBRAMKOWA, KOŚCIÓŁ POLSKOKATOLICKI, PRZYNALEŻNOŚĆ, TEATR, ACAPULCO, CEREMONIA, DYGAS, INWAZJA, KRZYŻAK DWUBARWNY, MORFOLOGIA, MECHANIKA OŚRODKÓW CIĄGŁYCH, CZYNNOŚĆ STEREOTYPOWA, HALLOTRON, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, DYWIDENDA OBLIGATORYJNA, ŚWIT, STRAJK WŁOSKI, PATOLOGIA, SULFAMETOKSAZOL, SZWUNG, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, REGISTER, NAPÓR, KURACJA UDERZENIOWA, RESZKE, PROCES KONSOLIDACYJNY, SYLWESTER, POLE, ODPADEK, EGZEMPLARZ PRÓBNY, FRONT, CASSADO, REIFIKACJA, BURZA, LETARG, WSPARCIE FINANSOWE, PROTEST SONG, SZARY RYNEK, DELIKATNOŚĆ, MECHANIKA KONSTRUKCJI, SYF, BOWLS, FALANDYZACJA PRAWA, KALIBRACJA, STATYKA, ROZWIĄZALNOŚĆ, OSOWIAŁOŚĆ, OWRZODZENIE PIERWOTNE, MINISTER, KOHABITACJA, PAJAC, ANEKSJA, TAKTYCZNOŚĆ, BIONIKA, AGRA, EKSTREMISTA, GOSPODARKA PRZESTRZENNA, HANDEL WEWNĘTRZNY, REEDUKACJA, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, WIELOKULTUROWOŚĆ, ORGAN PODATKOWY, GRYF, ZAMEK NA PIASKU, SIŁA, SYSTEM REDYSTRYBUTYWNY, GABINET, OPOZYCJA PARLAMENTARNA, AUTONOMIA, OPIS, RANA POSTRZAŁOWA, ROSENTHAL, ASYRYJKA, ŚLUB KONKORDATOWY, KOZIOŁ OPOROWY, SYSTEM CZASU RZECZYWISTEGO, PASYWNOŚĆ, MUS, ANTYSYJONISTA, INWAZYJNOŚĆ ZARAZKÓW, UKRZYWDZONY, SŁOŃ AFRYKAŃSKI LEŚNY, PRZEDŁUŻACZ, SKRZYWIENIE INFLACYJNE, LEGATO, START, BRAHMAN, ELAMITA, STREFA BUFOROWA, POJAWIENIE SIĘ, REFERENDUM GMINNE, GRZYB, ZAKŁADZINY, WINDUP CAŁKOWANIA, DELEGAT, MUSKUŁ PNEUMATYCZNY, KONSEKWENCJA, WETERAN WOJENNY, GALWANIZM, SKARB, DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE, DEMOKRATYCZNA KAMPUCZA, SĄD DORAŹNY, UPROSZCZENIE, ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA, LUKSEMBURKA, MOTYWATOR, BEZPIECZEŃSTWO TERYTORIALNE, TROMBOLITYK, BERGMANN, METODA KARTOGRAMU, ATMOSFERA, WOLNOŚĆ, CZŁON NADRZĘDNY, BUSTER, JÓZEF SZWEJK, NEOHITLERYZM, WYKONANIE, RAŚKA, OFENSYWA, KONSUL, DZIAŁANIE, FLIGELADIUTANT, MELBA, HOMEOPATIA, ANARCHIZM, GEORGESCU, REAKCYJNA PRAWICA, BABIZM, JESIOTR KASPIJSKI, GRA NA ZWŁOKĘ, GALAS, RAPORT, STAROŻYTNY RZYMIANIN, REDYSTRYBUCJA DOCHODÓW, ?GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.560 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROJEKT RADYKALNYCH REFORM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, POSTULUJĄCY, ABY DORAŹNE DZIAŁANIA SOCJALNE RZĄDU ZASTĘPOWAĆ DZIAŁANIAMI W DUCHU KEYNESIZMU; UZNAWANY ZA POCZĄTEK PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROJEKT RADYKALNYCH REFORM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, POSTULUJĄCY, ABY DORAŹNE DZIAŁANIA SOCJALNE RZĄDU ZASTĘPOWAĆ DZIAŁANIAMI W DUCHU KEYNESIZMU; UZNAWANY ZA POCZĄTEK PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO
HasłoOpis hasła w krzyżówce
RAPORT BEVERIDGE'A projekt radykalnych reform po II wojnie światowej, postulujący, aby doraźne działania socjalne rządu zastępować działaniami w duchu keynesizmu; uznawany za początek państwa opiekuńczego (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

RAPORT BEVERIDGE'A
projekt radykalnych reform po II wojnie światowej, postulujący, aby doraźne działania socjalne rządu zastępować działaniami w duchu keynesizmu; uznawany za początek państwa opiekuńczego (na 17 lit.).

Oprócz PROJEKT RADYKALNYCH REFORM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, POSTULUJĄCY, ABY DORAŹNE DZIAŁANIA SOCJALNE RZĄDU ZASTĘPOWAĆ DZIAŁANIAMI W DUCHU KEYNESIZMU; UZNAWANY ZA POCZĄTEK PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - PROJEKT RADYKALNYCH REFORM PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ, POSTULUJĄCY, ABY DORAŹNE DZIAŁANIA SOCJALNE RZĄDU ZASTĘPOWAĆ DZIAŁANIAMI W DUCHU KEYNESIZMU; UZNAWANY ZA POCZĄTEK PAŃSTWA OPIEKUŃCZEGO. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x