GAŁĄŹ PRAWA OBEJMUJĄCA OGÓŁ REGULACJI W ZAKRESIE STOSUNKU PRACY KONKRETNEGO PRACOWNIKA I PRACODAWCY JAKO STRON STOSUNKU PRACY ORAZ REGULACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW, UKŁADÓW I SPORÓW ZBIOROWYCH, A TAKŻE PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ I DIALOGU W ZBIOROWYCH STOSUNKACH PRACY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PRAWO PRACY to:

gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GAŁĄŹ PRAWA OBEJMUJĄCA OGÓŁ REGULACJI W ZAKRESIE STOSUNKU PRACY KONKRETNEGO PRACOWNIKA I PRACODAWCY JAKO STRON STOSUNKU PRACY ORAZ REGULACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW, UKŁADÓW I SPORÓW ZBIOROWYCH, A TAKŻE PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ I DIALOGU W ZBIOROWYCH STOSUNKACH PRACY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.844

AZERSKI, PREZESKA, KOŁO, WALIDACJA, PRAWNICTWO, ROSZCZENIE, POEZJA MELICZNA, PRAWA POKREWNE, ORTOPTYCZKA, LUDY TURAŃSKIE, KAPPACYZM, MORZE AZOWSKIE, POLIHISTORIA, LIGROINA, BIORÓŻNORODNOŚĆ, KOMISJA MAJĄTKOWA, MIKRORZEŹBA, WARSZTAT, URLOP GÓRNICZY, PROMOCJA, DROBNICA, PŁUCKA, KODEKS CYWILNY, HURTNICA ZWYCZAJNA, SEROHEMATOLOGIA, POCISK PODKALIBROWY, AFILIACJA, ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNE, SOK JELITOWY, WAPER, MARKA OCHRONNA, DŁUGOSZKI, WŁOSKOWATOŚĆ, JEDNOPOLÓWKA, LAGIER, DRYL, MIKROPRZEDSIĘBIORCA, BRUDAS, DEIZM, MANEWROWY, JĘZYK SZTUCZNY, TIOTIKSEN, REGUŁA ALLENA, MAJÓWKA, MIĘKKI ENTER, COKÓŁ KONTYNENTALNY, ROUBA, GONIOMETRIA DYNAMICZNA, KURIER TATRZAŃSKI, NARCIARSTWO WYSOKOGÓRSKIE, WIERTACZ, JURYSPRUDENCJA, TAKSON, ZASOBNOŚĆ GLEBY, MINISTRANTURA, GRUPA NACISKU, PODRÓŻ SŁUŻBOWA, ŻÓŁW DIAMENTOWY, SZYMBORSKA, PIERWSZY ŚWIAT, NETTO, KOSMOGONIA, SILNIK INDUKCYJNY, KONTAKT, RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE, GIERKA, GAWOT, PRAWO POCZTOWE, MLEKO, PŁASZCZKA NAGA, OGNIK SZKARŁATNY, SPÓŁKA HANDLOWA, POLATUCHY, CHOROBA BUSCHKEGO, LECZNICTWO AMBULATORYJNE, HUTNICTWO, PODPŁOMYK, PÓŁKULA, KISZKA PASZTETOWA, VIBRATO, FRYZ, NOMOKRACJA, NORRLAND, WARUNEK LOKALOWY, NEUROTRANSMITER, WENECJA PÓŁNOCY, NANSUK, SEZAM, ICHTIOFAUNA, RYSUNKI, KIELISZNIAK, KOŁATKA, OGRÓDEK DZIAŁKOWY, BEZSTYLOWOŚĆ, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, SAWANNA, RAJA NABIJANA, PSYCHODELIK, TAJEMNICA BANKOWA, APOLLIN, REMISIK, ISTOTA SZARA, OFENSYWA, PREIMPLANTACJA, ORLICZKA KRETEŃSKA, ROPUCHOWATE, INTERWIZJA, PIERŚCIENICE, ZJAWISKO WROGICH MEDIÓW, MEDIUM SPOŁECZNOŚCIOWE, KONWENCJA TURYSTYCZNA, ARUMUŃSKI, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, ZESTAW, PEDEL, ŚWIAT, OKOROWANIE, LIST INTENCYJNY, PASZTETÓWKA, SOLANKA, LAKONIZM, CYPRYŚNIK, HESS, BIOKATALIZATOR, KLASYFIKACJA, PRZYSPOSOBIENIE WOJSKOWE, TURKIESTAN, WAZOWIE, PSAMMON, HULANKA, PRAWODAWSTWO, OBRAZ KLINICZNY, AFRYKANER, TOWARZYSTWO SALEZJAŃSKIE, DOMIAR PROSTOKĄTNY, MAKROKIERUNEK, GŁUPKOWATOŚĆ, KRAINA NEOTROPIKALNA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, FUNKCJA ROSENBROCKA, PODATEK GRUNTOWY, PRZYWILEJ TARGOWY, BONET, PROCES LEGISLACYJNY, ZAŁOGA, PRAWO OCHRONNE, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, SZUM NADMIAROWY, OBRZEŻKOWATE, OPOŃCZA, EKONOMISTA, PRZYWILEJ LOKACYJNY, BŁĘKIT TURNBULLA, CERIWASTATYNA, SUBSKRYPCJA, JAD KIEŁBASIANY, KUKLIK SZKARŁATNY, WIDLISZEK, CIEŚŃ NADGARSTKA, CZWARTY ŚWIAT, ZASOBY, VOLTAIRE, HABER, REGULAMIN DYSCYPLINARNY, KOLEGIUM KONSULTORÓW, TRÓJCA, LOJALIZM, OBSŁUGA, STAN OSTRZEGAWCZY, MUSZTARDÓWKA, GABARDYNA, JUNAK, BADANIE, KOSTKA, PRZYWILEJ MENNICZY, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY UPRZEDNI, PRYWATNOŚĆ, OPERA, RYNEK MIĘDZYNARODOWY, APATOZAUR, FAŁD GŁOSOWY, SMALEC, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, METROPOLIA, GRAZ, FUNKCJE ELEMENTARNE, STOPKA, SYNINGIA OKAZAŁA, CHLOROHEKSYDYNA, TARTAN, WYKŁADNIA AUTENTYCZNA, BIURO PERSONALNE, GRAFIKA, PROFESJONALISTA, ŁUPEK HUMUSOWY, KONFIRMACJA, WARSZTAT, BICZ BOŻY, HP, MEPROBAMAT, KOŃ POZNAŃSKI, KANCELARIA TAJNA, KUPA, OKSYDAZA KSANTYNOWA, SOSNA MASSONA, PODEJŹRZON MARUNOWY, METKAL, AZDARCHY, ORGANMISTRZ, SZARIAT, WSPÓŁPLEMIENIEC, ALLOMETRIA, BARIERA ODŁAMKOWA, KROK JEDNOSTRONNY, KOSZATKA, SIODZI, MŁODOPOLSZCZYZNA, TEATR ULICZNY, BŁONICA NOSA, DROGA EKSPRESOWA, ROZDZIELNOŚĆ MNOŻENIA WZGLĘDEM DODAWANIA, WALCZAK, KAMEDUŁ, ZIEMIA KŁODZKA, CIS, KRÓLIK EUROPEJSKI, PARAFIA, AUTYZM, GASKOŃSKI, DYSTRYKT, MASZYNA INFORMACYJNA, GENETYKA EKOLOGICZNA, KONSUL, DŁUŻNIK, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, WÓDKA, ZWIĄZEK NARCIARSKI, SYSTEM PARTYJNY, WYOBRAŻENIE SUROGATOWE, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, PRZEMYSŁ PRECYZYJNY, SILNIK RAKIETOWY, SALEP, HISTORYZM, ARCYPASTERZ, MIZUNA, EGZEKWIE, LIS, KRWAWNIK POSPOLITY, BIURO, BILET PERONOWY, PONCZ, BÓBR ZWYCZAJNY, ZEBRA RÓWNIKOWA, ŻYLETA, STAŁA HUBBLE'A, HIPERINFLACJA, CZWÓRCZAK, FUNKCJA COBBA-DOUGLASA, METODA PORÓWNAŃ, MELODIA, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, CHOREOLOG, ORŁOSĘP, ANALIZA KOSZTÓW, NEBIWOLOL, UPRAWNIENIE, RUBENS, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, CB RADIO, DREPANOZAUR, ENTEROBAKTERIA, MIEJSCE, KARTA, PREZENTER, KAMERLING, DZIEDZICTWO KULTUROWE, CIĘŻKA RĘKA, POWIEŚĆ SF, APACZ, ZBRODNIA WOJENNA, S, OLEJ JADALNY, MISIAK, FRACHT DYSTANSOWY, MATERIAŁ DOWODOWY, ZIELENINA, URNA, FINANSE PUBLICZNE, LASOWIAK, TORTILLA, MIZOGINIA, PŁYN HYDRAULICZNY, HENOTEIZM, PIŁOGON, WIDŁOZĄB BERGERA, BIEGUN, UTWÓR WKŁADOWY, KACZKA PIŻMOWA, ?STACHANOWIEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.844 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GAŁĄŹ PRAWA OBEJMUJĄCA OGÓŁ REGULACJI W ZAKRESIE STOSUNKU PRACY KONKRETNEGO PRACOWNIKA I PRACODAWCY JAKO STRON STOSUNKU PRACY ORAZ REGULACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW, UKŁADÓW I SPORÓW ZBIOROWYCH, A TAKŻE PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ I DIALOGU W ZBIOROWYCH STOSUNKACH PRACY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: GAŁĄŹ PRAWA OBEJMUJĄCA OGÓŁ REGULACJI W ZAKRESIE STOSUNKU PRACY KONKRETNEGO PRACOWNIKA I PRACODAWCY JAKO STRON STOSUNKU PRACY ORAZ REGULACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW, UKŁADÓW I SPORÓW ZBIOROWYCH, A TAKŻE PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ I DIALOGU W ZBIOROWYCH STOSUNKACH PRACY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PRAWO PRACY gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PRAWO PRACY
gałąź prawa obejmująca ogół regulacji w zakresie stosunku pracy konkretnego pracownika i pracodawcy jako stron stosunku pracy oraz regulacji dotyczących organizacji pracodawców i pracowników, układów i sporów zbiorowych, a także partycypacji pracowniczej i dialogu w zbiorowych stosunkach pracy (na 10 lit.).

Oprócz GAŁĄŹ PRAWA OBEJMUJĄCA OGÓŁ REGULACJI W ZAKRESIE STOSUNKU PRACY KONKRETNEGO PRACOWNIKA I PRACODAWCY JAKO STRON STOSUNKU PRACY ORAZ REGULACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW, UKŁADÓW I SPORÓW ZBIOROWYCH, A TAKŻE PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ I DIALOGU W ZBIOROWYCH STOSUNKACH PRACY sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - GAŁĄŹ PRAWA OBEJMUJĄCA OGÓŁ REGULACJI W ZAKRESIE STOSUNKU PRACY KONKRETNEGO PRACOWNIKA I PRACODAWCY JAKO STRON STOSUNKU PRACY ORAZ REGULACJI DOTYCZĄCYCH ORGANIZACJI PRACODAWCÓW I PRACOWNIKÓW, UKŁADÓW I SPORÓW ZBIOROWYCH, A TAKŻE PARTYCYPACJI PRACOWNICZEJ I DIALOGU W ZBIOROWYCH STOSUNKACH PRACY. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x