SPRZĘT UŻYWANY DO ZAOPATRZENIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA W TLEN W SYTUACJI NIEDOBORU TLENU (NP. POŻARU, PRZEBYWANIA NA DUŻEJ WYSOKOŚCI, NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APARAT TLENOWY to:

sprzęt używany do zaopatrzenia organizmu człowieka w tlen w sytuacji niedoboru tlenu (np. pożaru, przebywania na dużej wysokości, niewydolności oddechowej) (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPRZĘT UŻYWANY DO ZAOPATRZENIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA W TLEN W SYTUACJI NIEDOBORU TLENU (NP. POŻARU, PRZEBYWANIA NA DUŻEJ WYSOKOŚCI, NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.427

DUSZNICA BOLESNA, KUTYKULA, ANTOWIE, RESPIRATOR GENERUJĄCY PODCIŚNIENIE, WIATKA, APARAT SZPARKOWY, AZBEST, DIALIZA OTRZEWNOWA, DRABINKA PRZECIWPOŻAROWA, NEAPOLITAŃSKI, SNAJPERKA, KACZKA, PINKA, ANEMIA APLASTYCZNA, HELIKON, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, PŁÓD, ZACHOWANIE, AKTYWNOŚĆ, SMOG, HERKULES, ORBITA GEOSTACJONARNA, PROSTOLINIJNOŚĆ, OWOCYT, GWER, KUCHNIA ANGIELSKA, TARCZYCA, ODBIÓR, PRZYSTOSOWANIE, PRAWO MORSKIE, DZICZ, IMPERATYW KATEGORYCZNY, PROKLAMACJA, GOLEM, RYDWAN, CEBUAŃSKI, ABREWIATURA, WSTĄŻKA, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, GŁÓD, TATARSKI, PROMIENIOWANIE WIDZIALNE, PATOGEN, POLIMER, EGOCENTRYZM, FAŁ GAFLA, WYBUCHOWA ATMOSFERA, SUMA KOMANDYTOWA, JAŹŃ, KOLASA, PERSZERON, JĘZYK FALISKIJSKI, NIECIERPLIWOŚĆ, NIKON, TOPENANTA, ERADYKACJA, USPRZĘTOWIENIE, FIZYCZNOŚĆ, LIBRA, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, EMOTIKONKA, ODCZYN TUBERKULINOWY, JĘZYK PIECZYŃSKI, DEZADAPTACJA, SZKLENICA, WARIOGRAF, AUTOMAT, ZANOKCICA MUROWA, LOTNOŚĆ, PIEC DONICOWY, HYGROFIT, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, SPRZĘT, PRZEŻYCIE, ZNAK PRZESTANKOWY, WENTYLACJA ZASTĘPCZA, CECHA PSYCHICZNA, WIERNOŚĆ, ASOCJALNOŚĆ, LYNEN, BIUROKRACJA, DUPA, SAMODZIERŻSTWO, ANTROPOLOGIA TEOLOGICZNA, CIAŁO OBCE, NIEDOMAGANIE, NOGA, UŻYTEK LEŚNY, DERMATOGLIFIKA, SZTABA, WIELORASOWOŚĆ, OBRONNOŚĆ DOTYKOWA, ŻABI SKOK, ODCZYNOWOŚĆ, HIBERNACJA, KURACJA UDERZENIOWA, AKCENT PRZECIĄGŁY, CHOROBA KUFSA, TURECKI, ANATOMIA KLINICZNA, MILIMETR SŁUPA RTĘCI, OLIFANT, SZKARADZIEŃSTWO, UZBRAJANIE, INŻYNIERIA LĄDOWA, BREWICERATOPS, PLASTRON, BULDOŻER, SUBSTANCJA ODŻYWCZA, AUTOPRZECIWCIAŁO, TLEN, DÓŁ ŁOKCIOWY, WIEK BIOLOGICZNY, NARZĄD WYDALNICZY, GWAŁTOWNOŚĆ, INBUBU, KUSACZ CYNAMONOWY, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, SZTUCZNE SERCE, JĘZYK ROMAŃSKI, JĘZYK KAFIRSKI, MINIMUM EGZYSTENCJI, IMIĘ, ROŚLINA SPOŻYWCZA, CHEDYW, KAMIONKA, APORTACJA, TŁUSZCZYK, LIGNINA, NIEPOROZUMIENIE, GLINKA KAOLINOWA, STRĄD, NIEDOWIARSTWO, PRZEBIEGŁOŚĆ, MARTWE PRAWO, REDINGOT, ISKIERNIK OCHRONNY, SZCZOTECZKA, AEROB, MUS, KRYTERIUM MAKSYMINOWE, SYSTEM EKSPERTOWY, BASZTA PROCHOWA, PRACA, ZASOBY, STROP, DEFLEKTOR, KATANA, SZLAFROK, HISZPAŃSKI, UDAR CIEPLNY, KODAK, ŻÓŁTY, STRZAŁKA, ZAPALNOŚĆ, EFEKT PRZYPOWIERZCHNIOWY, FANTOM, BOSY ANTEK, CZYRACZNOŚĆ, AMI, SPRZĘT, WRZASKLIWOŚĆ, ROŚLINY RUDERALNE, GRZYB, PATRZAŁKI, PAWĘZA, ISTOTA, ROZBITEK, APARAT, ZBRODNIA PRZECIW LUDZKOŚCI, DUCH, POMOC, WYSOKOŚĆ, INICJATYWNOŚĆ, BENEFICJENT, TANA, FASUNEK, ZAŚLEPIENIE, KARAWAN POGRZEBOWY, PAPROTNICA KRUCHA, POLATUCHA OLBRZYMIA, DWUPŁCIOWOŚĆ, STABILIZACJA, BIOGEN, GEEZ, IGŁA, NIESKWAPLIWOŚĆ, ROZGRZEWKA, STREFA NIEBEZPIECZNA, ZMĘCZENIE INDUSTRIALNE, KONZI, PLACÓWKA SOCJALIZACYJNA, NAROWISTOŚĆ, JEDNORAZOWOŚĆ, MOŹDZIERZOWIEC, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, MAŁORUSKI, SUTKA, GNUŚNOŚĆ, FIGURKA, ALT, ŻABA SZTYLETOWATA, ANTROPOLOGIA, KOMBATANCKOŚĆ, MESA, DOŁEK, DZIEŃ DOBRY, KONGO, PÓŁKRYTEK, KROWIA GĘBA, PARASYMPATYCZNY UKŁAD NERWOWY, SZCZENIĘCTWO, DROGA POŻAROWA, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, PAZERNOŚĆ, CNOTA, EKSPEKTATYWA PRAWNA, WIDELEC, KROWA MORSKA, SPLOT SŁONECZNY, ANOKSYBIOZA, BALDWIN, KIJEK NARCIARSKI, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, WYKUSZ, SADYZM, CHAMSTWO, PRZEKLEŃSTWO, POZIOM, MAJĘTNOŚĆ, BUCCINA, MÓZGOWNICA, OLYMPUS, MAŃSKI, SEJNER, JĘZYK PIKTYJSKI, KUROPATWIARZ, USPOSOBIENIE, BROŻEK, ZACNOŚĆ, POSTĘPOWANIE UKŁADOWE, GRENADYNA, SIARKOSÓL, NIEPRZYSTĘPNOŚĆ, BRZEMIĘ, STOKŁOSA, GORĄCZKA, JĘZYK, SYLWETA, SUBKOMPAKT, IZOTERMIA, SOS NELSOŃSKI, SANKI, WIKLINA, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, DANE BIOMETRYCZNE, MÓZG, KALKA TECHNICZNA, MORALNOŚĆ, OZONOSFERA, ZDECHLINA, PRZEDMIOT, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, GRUZIŃSKI, HETYCKI, POMPA PUSZKOWA, ZEJŚCIE, WIDZENIE ZMIERZCHOWE, SPĘCZAK, OBER, ŁUTÓWKA, KASTANIETY, BIONIKA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, INKUBATOR, TECHNOKRATA, AZERBEJDŻAŃSKI, RESET, ZDJĘCIA LOTNICZE, RINOWIRUS, CHOROBA KOSTMANNA, ZBRODNIA PRZECIWKO LUDZKOŚCI, OJCZYZNA, CHUDOŚĆ, KOLEBKA, PROSTACTWO, DRAŃSTWO, CEP, SARAN, KRĘGOSŁUP, APARAT SUTTONA, HIPERWENTYLACJA, BRUDNICOWATE, ANTROPOGENEZA, MATOŁEK, UZBRAJANIE, DIETA KORYTKOWA, NAJTYCZANKA, ?SZLACHETNOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.427 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPRZĘT UŻYWANY DO ZAOPATRZENIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA W TLEN W SYTUACJI NIEDOBORU TLENU (NP. POŻARU, PRZEBYWANIA NA DUŻEJ WYSOKOŚCI, NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPRZĘT UŻYWANY DO ZAOPATRZENIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA W TLEN W SYTUACJI NIEDOBORU TLENU (NP. POŻARU, PRZEBYWANIA NA DUŻEJ WYSOKOŚCI, NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APARAT TLENOWY sprzęt używany do zaopatrzenia organizmu człowieka w tlen w sytuacji niedoboru tlenu (np. pożaru, przebywania na dużej wysokości, niewydolności oddechowej) (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APARAT TLENOWY
sprzęt używany do zaopatrzenia organizmu człowieka w tlen w sytuacji niedoboru tlenu (np. pożaru, przebywania na dużej wysokości, niewydolności oddechowej) (na 13 lit.).

Oprócz SPRZĘT UŻYWANY DO ZAOPATRZENIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA W TLEN W SYTUACJI NIEDOBORU TLENU (NP. POŻARU, PRZEBYWANIA NA DUŻEJ WYSOKOŚCI, NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ) sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - SPRZĘT UŻYWANY DO ZAOPATRZENIA ORGANIZMU CZŁOWIEKA W TLEN W SYTUACJI NIEDOBORU TLENU (NP. POŻARU, PRZEBYWANIA NA DUŻEJ WYSOKOŚCI, NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ). Dodaj komentarz

2×1 =

Poleć nas znajomym:

x