WRODZONE ZABURZENIE BUDOWY KOŚĆCA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYSPLAZJA KRĘGOSŁUPOWO-NASADOWA to:

wrodzone zaburzenie budowy kośćca (na 30 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WRODZONE ZABURZENIE BUDOWY KOŚĆCA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 342

BARAK, NADZÓR INWESTORSKI, ASFALTOGUMA, KONWERSJA, POCHWA, CYKL JAJNIKOWY, FALA GRAWITACYJNA, DYZARTRIA MÓŻDŻKOWA, HARMONIA, ANATOMIA WARSTWOWA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, WIELOFAZOWOŚĆ, RODZAJ LITERACKI, NARYS KWIATOWY, HELING, DYSPLAZJA, ROZKOJARZENIE, WIERSZ ZDANIOWY, KABEL, SOMATYZACJA, OSOBOWOŚĆ ZALEŻNA, SUBTELNOŚĆ, WATKOWCE, ŚPIĄCZKA, KIEROWNIK BUDOWY, ŁAKNIENIE SPACZONE, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW, TYP ENDOMORFICZNY, PATON, BŁONKA, FALA DŹWIĘKOWA, NARCYSTYCZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, KREWNA, FLASHBACK, PRZEWÓD, WIELKA PŁYTA, LISTEK, BRAHE, PRZĘSŁO, BAZALT, WIZJA, PRZEKRÓJ GEOLOGICZNY, DEPRECHA, NATURA, NEKROFILIA, HIPOWENTYLACJA, ANATOMIA, DIPLOPIA, WZÓR UŻYTKOWY, DYSFUNKCJA, ZABURZENIE NERWICOWE, HISTOLOGIA, DINOZAUR GADZIOMIEDNICZNY, PUSTAK, ZABURZENIE NASTROJU, WODOGŁOWIE WRODZONE, ZAKŁADZINY, STRUNOWCE, POCHWA LIŚCIOWA, PROJEKT INFRASTRUKTURALNY, NEOGNATYCZNE, SKLEROZA, TYP EKTOMORFICZNY, NENCKI, CHOROBA DZIEDZICZNA, DOLICHOCEFALIA, ASFALT SZTUCZNY, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, SKATOLOGIA TELEFONICZNA, EONIZM, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, WIDZENIE, STOMATOLOGIA DZIECIĘCA, DEPRESJA, PICA, DYSLEKSJA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, STAN DEPRESYJNY, BEAR, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, KINOMECHANIK, NEWROZA, CHOROBA AFEKTYWNA, MAŁPIATKA, ENTROPIUM WRODZONE, DYSPLAZJA WŁÓKNISTA, INKOHERENCJA, BATAGURY, OSOBOWOŚĆ MNOGA, POZWOLENIE NA BUDOWĘ, OPĘTANIE, DRUT, JĄKANIE KLONICZNE, STRES, ZABURZENIE DYSOCJACYJNE, ZABURZENIE OSOBOWOŚCI ZALEŻNEJ, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, SPLĄTANIE, KATAGENEZA, ZJAWISKO PURKINIEGO, SATYR, RENATURACJA BIAŁKA, SZAŁ, NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY, ENDOMORFIK, OCZEP, HELIOCENTRYZM, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, SMOŁOWIEC, KOSTNOJĘZYKOKSZTAŁTNE, FRAMEWORK, NIEDOROZWÓJ, TERATOGEN, CHOROBA ROŚLINNA, STRUNA ŚCIĘGNISTA, WERNER, DYSFONIA, ZAKŁADZINA, DYSPLAZJA NEREK, ROZDWOJENIE JAŹNI, ROPUCHY NOSATE, SKURCZ, DYSPLAZJA TANATOFORYCZNA, MEZOMORFIA, BATAGUROWATE, PRZYWIDZENIE, WERSOLOGIA, DYSKALKULIA, WILCZY GŁÓD, BEARS, SCHIZOTYPOWE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, DIAGRAM KWIATOWY, WODOWANIE, HALUCYNACJA, WRODZONY BRAK NOSA, AUTYZM, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, KOPERNIK, OSŁONKA, ZABURZENIE UROJENIOWE, ZABURZENIE, MARA, CHAOS, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, CZYNNIK TERATOGENNY, KAUTOPIREIOFAGIA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, NIEDOKRWIENIE, ZAJĄKNIĘCIE, WIECHA, NERWICA, JESIOTROKSZTAŁTNE, BUDOWA, ZESPÓŁ SHWACHMANA-DIAMONDA, DYSPLAZJA KRĘGOSŁUPOWO-NASADOWA, AGENEZJA, STAPEL, TEKTONIKA, USPOSOBIENIE, KOMA, GRODZA, SYNDROM JEROZOLIMSKI, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, FURUNKULOZA, EMITOFAGIA, DYSPLAZJA NEUROEKTOMEZODERMALNA, DYSMORFIA, KURCZ, BALSA, WADA WRODZONA, TRANSWESTYTYZM, AFEKTYWNOŚĆ, AMYLOFAGIA, ANATOMIA FUNKCJONALNA, ACALVARIA, MATERIAŁ BUDOWLANY, ZABURZENIE KONWERSYJNE, KARŁOWATOŚĆ, ROZBUDOWA, SPEKTROSKOPIA, ZABURZENIE SEKSUALNE, AKCJA, SZARPANKA, DOKUMENTACJA BUDOWY, CYKLOTYMIA, CIEPLAK, CYKLIZACJA, TEORIA GEOTEKTONICZNA, ZABURZENIE LĘKOWE, DOK, EKTOMORFIK, WODNIAK, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, DOK, ROZMIĘKANIE, CZAPKA FRYGIJSKA, RURA, TEORIA GEOCENTRYCZNA, PŁATONÓG WĘŻOWATY, POŁOŻENIE STĘPKI, PAPROTNIKI, MASZYNA DROGOWA, UZALEŻNIENIE, ZDUN, PRZEWODNIENIE, NEUROZA, MAJAK, PRAWO BUDOWLANE, TEK, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, HELIOCENTRYZM, FALA AKUSTYCZNA, DNO KWIATOWE, WYROSTEK POPRZECZNY, NERWICA NEUARSTENICZNA, ARYTMIA, HENCH, MISIEK, CECHA DYSMORFICZNA, OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA, GEOLOGIA PODSTAWOWA, DYSPLAZJA, FALA, AGNOZJA TWARZY, ZABURZENIE SCHIZOAFEKTYWNE, STRES POURAZOWY, HARVEY, ATETOZA, PAULOWNIA, JĘZYKOZNAWSTWO OGÓLNE, APARATOWNIA ZDALNEGO STEROWANIA, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, UROSTOMIA, DINOZAUR PTASIOMIEDNICZNY, KACZKOWATY CHÓD, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, SIATKA, EKTROPIUM WRODZONE, GIGANTYZM PRZYSADKOWY, DYSPLAZJA TWARZOWO-GENITALNA, NISKOROSŁOŚĆ, SEGMENTACJA, KACZY CHÓD, OSŁUPIENIE, MEZOMORFIK, RURA, MOKRZYCKI, AMIOKSZTAŁTNE, NAŁÓG, KSYLOFAGIA, WKŁAD MIESZKANIOWY, CHOROBA HIRSCHSPRUNGA, KOPROFAGIA, DYSFUNKCJA SEKSUALNA, ŻYWICA EPOKSYDOWA, BUDOWNICTWO CZYNSZOWE, WADA ROZWOJOWA, PARZYDEŁKA, STRUKTURA GEOLOGICZNA, NIEDOKRWISTOŚĆ HEMOLITYCZNA, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, HASSEL, WZÓR CHEMICZNY, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, JĄKANIE, OPILSTWO OKRESOWE, TYP MEZOMORFICZNY, ZABURZENIE, CHEMIA ORGANICZNA, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, HIPOSPLENIZM, ANEUPLOIDALNOŚĆ, WATKOWE, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, WERSYFIKACJA, PORTER, ZDENERWOWANIE, FIZYKA JĄDROWA, CZYRACZNOŚĆ, EDDINGTON, ZABURZENIE ROZWOJU, MAŁPIATKI, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, INWERSJA RZEŹBY, CHOROBA ALBERSA-SCHÖNBERGA, MELANODERMA, POEMAT SYMFONICZNY, PSYCHOZA ALKOHOLOWA, ZMIANA PATOLOGICZNA, KOPERNIK, MIKROGRAFIA, DAUSSET, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, NADMIERNA SENNOŚĆ, ?WOSK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WRODZONE ZABURZENIE BUDOWY KOŚĆCA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WRODZONE ZABURZENIE BUDOWY KOŚĆCA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DYSPLAZJA KRĘGOSŁUPOWO-NASADOWA wrodzone zaburzenie budowy kośćca (na 30 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYSPLAZJA KRĘGOSŁUPOWO-NASADOWA
wrodzone zaburzenie budowy kośćca (na 30 lit.).

Oprócz WRODZONE ZABURZENIE BUDOWY KOŚĆCA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - WRODZONE ZABURZENIE BUDOWY KOŚĆCA. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast