ZABURZENIE RYTMU SERCA POLEGAJĄCE NA NIESKOORDYNOWANYCH SKURCZACH PRZEDSIONKÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW to:

zaburzenie rytmu serca polegające na nieskoordynowanych skurczach przedsionków (na 21 lit.)MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA to:

zaburzenie rytmu serca polegające na nieskoordynowanych skurczach przedsionków (na 26 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE RYTMU SERCA POLEGAJĄCE NA NIESKOORDYNOWANYCH SKURCZACH PRZEDSIONKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 562

SERCE, NIEDOMYKALNOŚĆ ZASTAWKI TRÓJDZIELNEJ, EMISJA ELEKTRONÓW, WĘZEŁ KEITHA-FLACKA, PERFUZJA, CHOROBA LENEGRE'A, OTWIERANIE SERCA, PRZEGRODA MIĘDZYKOMOROWA, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, EKSKLUZYWIZM, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, KONCENTRACJA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, INWERSJA TEMPERATURY, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, WIZJA, KATAR KISZEK, FALA AKUSTYCZNA, ABERRACJA, BETA BLOKER, OTWORZENIE SERCA, MASAŻ SERCA, KUPLERSTWO, SMOG, WINIETOWANIE, KARŁOWATOŚĆ, PĘCZEK PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, MIĘSIEŃ BRODAWKOWATY, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, WĘZEŁ SA, KOMPLEKS EDYPA, PAMIĘĆ MUZYCZNA, KRĄŻENIE MAŁE, FIKOŁEK, ŁAPÓWKARSTWO, KRWIOBIEG PŁUCNY, SZTUCZNE SERCE, NOŻOWNICTWO, PISANINA, GLIKOZYD NASERCOWY, AMNEZJA POURAZOWA, DEPRESJA, KURCZ, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, DYSLEKSJA, JONOFOREZA, AFAZJA, DOMINACJA CAŁKOWITA, DESZCZ METEORÓW, PRESKRYPTYWIZM, REFLUKS, OSTEOTOMIA, WAPNICA, MRÓWKOWANIE, FALSYFIKACJA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, DIAMAGNETYZM, KULMINACJA, HETEROZJA, ROBOTY BUDOWLANE, REGIONALISTYKA, LEK BETA-ADRENOLITYCZNY, ZABURZENIE NASTROJU, MORFOTROPIA, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, RAJD, PARZENICA, PUŁAPKA INFLACYJNA, WYPŁYW, BILOKACJA, ZABURZENIE OSOBOWOŚCI ZALEŻNEJ, PIEZOELEKTRYK, MIĘSIEŃ SERCOWY, PRZEWODNIENIE, BLACK, NEPOTYZM, ANTYFERROMAGNETYZM, HERMAFRODYTYZM, ATETOZA, ZABURZENIE ROZWOJU, LEK PRZECIWARYTMICZNY, TUŁACZKA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, HIPOSTAZA, BUKMACHERKA, UPOLITYCZNIENIE, ANDROGINIA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, STRUNA ŚCIĘGNISTA, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW, EFEKT KAPILARNY, NASTAWNOŚĆ, WODNIAK, MOSTEK TERMICZNY, WNIOSKOWANIE W TYŁ, STAN DEPRESYJNY, ŚPIĄCZKA, INWERSJA, POMOC POSTPENITENCJALNA, KACZY CHÓD, PRZENIK, GOŁĘBIARSTWO, NIEDOKRWIENIE, KOMISUROTOMIA, TUŁACTWO, ASOCJACJA VATER, SKLEROZA, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, ZABURZENIE UROJENIOWE, MELANODERMA, DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW, WILCZY GŁÓD, ZAJĄKNIĘCIE, WĘZEŁ ZATOKOWO-PRZEDSIONKOWY, FERRIMAGNETYZM, CHOROBA BRUGADÓW, PRZYWIDZENIE, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, PĘCZEK PALADINO-HISA, EMANACJA, ASOCJACJA PHACE, NISKOROSŁOŚĆ, KĄPIEL GAZOWA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, POLIMORFIZM, CZKAWKA, CYTODIAGNOSTYKA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, STAN PRZEDZAWAŁOWY, PARALIPSA, ZABURZENIE LĘKOWE, MELIKA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, DOMINACJA ZUPEŁNA, OSOBOWOŚĆ BORDERLINE, MIRAŻ, DIPLOPIA, WERAPAMIL, PULSOMETR, ZABURZENIE SCHIZOAFEKTYWNE, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, OSCYLOMETRIA, KRAMSZTYK, OPILSTWO OKRESOWE, POSTÓJ LODOWCA, ZABURZENIE DYSOCJACYJNE, STAGNACJA LODOWCA, ILUZJA PIENIĄDZA, RESTYTUCJA NATURALNA, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, RYTMIZACJA, EONIZM, ŻYŁA GŁÓWNA DOLNA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, PARCIE KORZENIOWE, KUPLER, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, ANGINA PRINZMETALA, SEJSMIKA, STEPOWANIE, OPĘTANIE, AGNOZJA TWARZY, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, ZAWAŁ, SPŁYW BŁOTNY, LINIA SERCA, DRGANIE, KORDON, AGREGACJA, UROCYSTOGRAFIA, URSZULANKA SZARA, ODZYSK, MIKROGRAFIA, EROZJA RZECZNA, GEOMELOFAGIA, KARDIOCHIRURGIA, EFEKT RYGLA, DOMINACJA PEŁNA, KACZKOWATY CHÓD, HALUCYNACJA, FATAMORGANA, ZABURZENIE AFEKTYWNE, BIORYTM, WULWODYNIA, PRZEKUPSTWO, KASTANIETY, RÓJ METEORÓW, HOLTER EKG, KONTRAST NASTĘPCZY, AKCJA AFIRMATYWNA, PLATFUS, NIEDOROZWÓJ, FAKOMATOZA, DOLICHOCEFALIA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, MOC WSTECZNA, CHOROBA UHLA, DEFIBRYLATOR, PODKURCZ, CYKLOTYMIA, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, POWÓDŹ, PRZEDSIONEK, WĘZEŁ ASCHOFFA-TAWARY, OPUKIWANIE, SCHIZOTYPOWE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, MANEWR PRINGLE’A, OBSŁUGIWANIE, GAZÓWKA, SZAŁ, WYNAJEM, PUBLIC RELATIONS, POMINIĘCIE, LAPAROTOMIA, CHOROBA TELEGRAFISTÓW, LIZYNOPRYL, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, KRĄŻENIE PŁUCNE, OSCYLACJA LODOWCA, ZDENERWOWANIE, DRGNIENIE, WYPAD, EUROBAROMETR, MAJACZENIE, MITRALNA WADA SERCA, ROZKOJARZENIE, HEMATOFAGIA, ŻYŁA, ANOMALIA UHLA, SYNTEZA JĄDROWA, HIBERNACJA, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, MELIKA, STENOKARDIA, SERCANIN, WOKALIZA, WŁÓKNA PURKINIEGO, CHOROBA ROŚLINNA, STROFANTYNA, KAUTOPIREIOFAGIA, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, NIEMIAROWOŚĆ, STRES, HIPOWENTYLACJA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, BIBUŁKARSTWO, SYNANTROPIZM, KOMPLEKS ELEKTRY, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, EFEKT SNOBIZMU, PSYCHOZA ALKOHOLOWA, ANOMALIA EBSTEINA, DYSFUNKCJA, PRZEDPRĄTNOŚĆ, KALCYNOZA, STRES POURAZOWY, WIELOETATOWOŚĆ, NAŁÓG, SYNERGIA, ŻYŁA, ACALVARIA, NERWICA WEGETATYWNA, AMNIOCENTEZA, HAMARTIA, RYTM BIOLOGICZNY, PRZYJACIÓŁKA OD SERCA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, EFEKT SNOBA, MARTWY CIĄG, LEK ANTYARYTMICZNY, MONITOR HOLTEROWSKI EKG, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, TORSJA, PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, PARZENICA, ABLACJA, MAJSTERKA, NAGŁE ZATRZYMANIE KRĄŻENIA, HISTEROSKOPIA, SCHIZOIDALNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, KORONIARZ KOŃCATY, MORA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, WIĄZANIE, OBOJNACTWO, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, IMPLANTACJA JONÓW, ARYTMIA, MANOMETRIA, SERCÓWKA, CYKL BIOLOGICZNY, CZYNNOŚCI DOWODOWE, LAURA, ?PICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 562 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE RYTMU SERCA POLEGAJĄCE NA NIESKOORDYNOWANYCH SKURCZACH PRZEDSIONKÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE RYTMU SERCA POLEGAJĄCE NA NIESKOORDYNOWANYCH SKURCZACH PRZEDSIONKÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW zaburzenie rytmu serca polegające na nieskoordynowanych skurczach przedsionków (na 21 lit.)
MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA zaburzenie rytmu serca polegające na nieskoordynowanych skurczach przedsionków (na 26 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW
zaburzenie rytmu serca polegające na nieskoordynowanych skurczach przedsionków (na 21 lit.).
MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA
zaburzenie rytmu serca polegające na nieskoordynowanych skurczach przedsionków (na 26 lit.).

Oprócz ZABURZENIE RYTMU SERCA POLEGAJĄCE NA NIESKOORDYNOWANYCH SKURCZACH PRZEDSIONKÓW sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - ZABURZENIE RYTMU SERCA POLEGAJĄCE NA NIESKOORDYNOWANYCH SKURCZACH PRZEDSIONKÓW. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

x