HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOŁĘBIARSTWO to:

hobby polegające na zainteresowaniu chowem i hodowlą gołębi (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOŁĘBIARSTWO

GOŁĘBIARSTWO to:

hodowla gołębi (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 323

ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, BARTNIK, WYCIEK, EMISJA ELEKTRONÓW, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, KOREK PAROWY, AKROCYJANOZA, PARALIPSA, DIAMAGNETYZM, LIMFOSCYNTYGRAFIA, OBRZĄDEK, PARCIE KORZENIOWE, KONIOFAGIA, MOSTEK TERMICZNY, BUKMACHERKA, SYNOGARLICA, POWÓDŹ, FALSYFIKACJA, HETEROZJA, POGOŃ ZA RENTĄ, WYWROTNOŚĆ, PIRACTWO, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, EKSPERYMENTATORSTWO, IMPLANTACJA JONÓW, PRZEDPRĄTNOŚĆ, TRERONEK, AUTOTEMATYZM, INWERSJA TERMICZNA, MIELOGRAFIA, KACZKOWATY CHÓD, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, NAJEM, STREFA PODMIEJSKA, ANDROGYNIA, MONITORING PRZYRODNICZY, MUSZKATELA, PAS, GLORIA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, TUŁACTWO, EFEKT ZATŁOCZENIA, NOŻOWNICTWO, POLIMORFIZM, TORSJA, DOMINACJA NIEPEŁNA, DOGĘSZCZENIE, CYKL BIOLOGICZNY, ILUZJA PIENIĄDZA, STEPÓWKA, KOLEKCJONER, OPUKIWANIE, WYPADEK JĄDROWY, GRZYBIARZ, EROZJA RZECZNA, PLATFUS, SIERPÓWKA, AUTOMOBILISTA, WNIOSKOWANIE W TYŁ, ZASTÓJ ŻYLNY, DOMINACJA ZUPEŁNA, SMOG, NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY, EFEKT RYGLA, OSTEOTOMIA, SYNERGIZM, NIERUCHLIWOŚĆ, DZIEWIĄTA FALA, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW, WYNAJEM, RYTM BIOLOGICZNY, PIEZOELEKTRYK, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, DRYF SEMANTYCZNY, DRGANIE, ROZSIEW, INWERSJA, ODZYSK, MANOMETRIA, BIORYTM, GLORIA, PRZEWRÓT, SPŁYW BŁOTNY, UROCYSTOGRAFIA, HIPOSTAZA, AMNIOCENTEZA, BIBUŁKARSTWO, AUDIOMETRIA, ROZDWOJENIE JAŹNI, RÓJ METEORÓW, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, ZAMROŻENIE PŁAC, SYNTEZA JĄDROWA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, DEZADAPTACJA, GEOMELOFAGIA, PRZENIK, ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, EMANACJA, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, PUSTYNNIK, WIELOETATOWOŚĆ, WINIETOWANIE, AGENEZJA, PICA, BIAŁE NOCE, ANTYFERROMAGNETYZM, KONTRAST RÓWNOCZESNY, HOBBY, ZJAWISKO SEEBECKA, MORFOLOGIA KRWI, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, POMINIĘCIE, CARREL, JASTRZĘBNIK, KULMINACJA, GEEK, CYKLOTYMIA, MOC WSTECZNA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, PRZENIK, KONTRWYWIAD, FIKOŁEK, HISTEROSKOPIA, ZJAWISKO FARADAYA, BILOKACJA, MAJSTERKA, GOŁĘBIARSTWO, GOŁĄB, DYSLALIA, UPOLITYCZNIENIE, AKOMODACJA, AGREGACJA, KACZY CHÓD, BUKMACHERSTWO, PONIEWIERKA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, PRESKRYPTYWIZM, KOKCYDIOZA, STAN DEPRESYJNY, MIRAŻ, ATETOZA, PUBLIC RELATIONS, MORA, RETROGRADACJA, IMITACJA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, WIĄZANIE, ZBIERACZ, AKROBACJA LOTNICZA, PRZEPROST, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, POMOC POSTPENITENCJALNA, BIAŁA NOC, ANAPTYKSA, NIEDOROZWÓJ, LEPKOŚĆ CEN, DESZCZ METEORÓW, ŁAKNIENIE SPACZONE, WYPŁYW, ZAŁATWIANIE, PENETRACJA, EFEKT KAPILARNY, AKCJA AFIRMATYWNA, KAROSAŻ, INWERSJA TEMPERATURY, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, TUŁACZKA, AKROBACJA, PRZECIEK, MORFOTROPIA, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA, CZAJKA, KONSOLIDACJA, EFEKT PRIMAKOFFA, ŁĄCZE STAŁE, SZYMEL, DROGA KRZYŻOWA, SYNERGIA, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, MODELARSTWO LOTNICZE, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, PROLIFERACJA, DOMINACJA PEŁNA, EMISJA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, FATAMORGANA, EFEKT WYPYCHANIA, CYTODIAGNOSTYKA, PUSTYNNIK, FLEBOGRAFIA, ŻÓŁTY GUZEK, KUPLERSTWO, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, PRZEWROTKA, PUŁAPKA INFLACYJNA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, EFEKT WYPIERANIA, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, ACALVARIA, ŁAPOWNICTWO, MIRAŻ, ŁAPOWNICTWO BIERNE, REGIONALISTYKA, HIPOWENTYLACJA, KOMPLEKS EDYPA, STEPÓWKA, SUBSTYTUCJA, KORONIEC, GRZYBIARSTWO, TERAPIA GENOWA, PISANINA, KORDON, HERMAFRODYTYZM, JONOFOREZA, OSCYLACJA LODOWCA, SEJSMIKA, ŚWIECA, PRZEKUPSTWO, TROLLING, ELIZJA, ŁAPÓWKARSTWO, MIKROEWOLUCJA, DOMINACJA CAŁKOWITA, ASTERYZM, ANTYCYPACJA, WULWODYNIA, NIERUCHAWOŚĆ, HOBBYSTA, ANDROGINIA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, MOSTEK, TANIEC TOWARZYSKI, MASTURBACJA, KORUPCJA, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, TERRARYSTA, KUPLER, WYPAD, POSTÓJ LODOWCA, RODZICIELSKIE PIĘTNO GENOMOWE, KOMPLEKS ELEKTRY, OBSŁUGIWANIE, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, IZOMORFIZM, SIERPÓWKA, BIROFILISTYKA, SEKS ORALNY, MANEWR PRINGLE’A, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, RAJD, REFLUKS, WYŁADOWANIE, KONTRAST NASTĘPCZY, NEPOTYZM, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, ŻEGLARZ, OSOBOWOŚĆ MNOGA, RÓWNOPOSTACIOWOŚĆ, OPUSZCZENIE, GEOKARPIA, NASTAWNOŚĆ, EFEKT MNOŻNIKOWY, FERRIMAGNETYZM, HOBBISTA, ROBOTY BUDOWLANE, MAJSTERKOWANIE, CZYNNOŚCI DOWODOWE, OBOJNACTWO, NATUROPATIA, KAWITACJA, KONCENTRACJA, STAGNACJA LODOWCA, ŚWIECA, WAPNICA, WSAD, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, LAPAROTOMIA, WIETRZENIE SOLNE, OBSŁUGA, WOKALIZA, WODNIAK, OBRÓT SYNCHRONICZNY, INKORPORACJA, RESTYTUCJA NATURALNA, EKSKLUZYWIZM, MARTWY CIĄG, KORONIEC, DRONT, EFEKT SNOBA, AGNOZJA TWARZY, AKROBACJA POWIETRZNA, ?EFEKT SNOBIZMU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 323 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOŁĘBIARSTWO hobby polegające na zainteresowaniu chowem i hodowlą gołębi (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOŁĘBIARSTWO
hobby polegające na zainteresowaniu chowem i hodowlą gołębi (na 12 lit.).

Oprócz HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI. Dodaj komentarz

7+5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast