HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GOŁĘBIARSTWO to:

hobby polegające na zainteresowaniu chowem i hodowlą gołębi (na 12 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: GOŁĘBIARSTWO

GOŁĘBIARSTWO to:

hodowla gołębi (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 323

KONSOLIDACJA, OBOJNACTWO, KORONIEC, PAS, WYŁADOWANIE, PIRACTWO, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, LAPAROTOMIA, EFEKT WYPIERANIA, PUSTYNNIK, UROCYSTOGRAFIA, PRZESUNIĘCIE KU CZERWIENI, ŚWIECA, ZBRODNIA PRZECIW POKOJOWI, KACZY CHÓD, PUBLIC RELATIONS, IZOMORFIZM, DROGA KRZYŻOWA, STAN DEPRESYJNY, SYNANTROPIZM, PARALIPSA, SIERPÓWKA, MAJSTERKOWANIE, DRONT, PODKURCZ, IMPLANTACJA JONÓW, KSZTAŁTOWANIE ŁADU PRZESTRZENNEGO, AKROCYJANOZA, OBSŁUGIWANIE, SKATOLOGIA TELEFONICZNA, PRZEWRÓT, MOSTEK, INWERSJA TERMICZNA, PRZESUNIĘCIE KU FIOLETOWI, MORFOTROPIA, ANDROGYNIA, STEPÓWKA, MARTWY CIĄG, KOMPLEKS ELEKTRY, GLORIA, AKCJA AFIRMATYWNA, LEPKOŚĆ CEN, OSOBOWOŚĆ MNOGA, PISANINA, GEOMELOFAGIA, RÓJ METEORÓW, MANOMETRIA, GRZYBIARZ, HOBBY, ZABURZENIE BARWNIKOWE SKÓRY, AMNIOCENTEZA, MORFOLOGIA KRWI, JASTRZĘBNIK, HIPOWENTYLACJA, DZIEWIĄTA FALA, KONTRWYWIAD, CZAJKA, OBRÓT SYNCHRONICZNY, AUTOMOBILISTA, MASTURBACJA, MOSTEK TERMICZNY, EMISJA ELEKTRONÓW, SEJSMIKA, KAWITACJA, KORDON, OPUKIWANIE, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, HIPOSTAZA, WULWODYNIA, STRUMIEŃ RUMOWISKA BRZEGOWEGO, PRESKRYPTYWIZM, AUDIOMETRIA, SZYMEL, DOGĘSZCZENIE, HERMAFRODYTYZM, NAJEM, AKOMODACJA, FALSYFIKACJA, ŁAPOWNICTWO CZYNNE, WODNIAK, SPŁYW BŁOTNY, WYŁĄCZENIE ALLELICZNE, NIERUCHAWOŚĆ, BIAŁE NOCE, ROZSIEW, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW, TANIEC TOWARZYSKI, SYNERGIZM, WYNAJEM, ANTYFERROMAGNETYZM, ASTERYZM, TERAPIA GENOWA, NIERUCHLIWOŚĆ, PRZEDPRĄTNOŚĆ, WINIETOWANIE, AUTOTEMATYZM, PARADOKS BANACHA-TARSKIEGO, PONIEWIERKA, NIEDOROZWÓJ, SMOG, TROLLING, OPILSTWO OKRESOWE, REGIONALISTYKA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, NASTAWNOŚĆ, INKORPORACJA, CYTODIAGNOSTYKA, PRZECIEK, KOMPLEKS EDYPA, KORUPCJA, DOMINACJA PEŁNA, MORA, RAJD, POGOŃ ZA RENTĄ, INWERSJA, STAGNACJA LODOWCA, ZAŁATWIANIE, ZORZA, OSCYLACJA LODOWCA, ANDROGINIA, CYKLOTYMIA, AKROBACJA LOTNICZA, OSTEOTOMIA, TUŁACZKA, DRYF SEMANTYCZNY, ANTYCYPACJA, WSAD, BUKMACHERKA, GOŁĘBIARSTWO, ROZDWOJENIE JAŹNI, KULMINACJA, PRZENIK, WIĄZANIE ATOMOWE SPOLARYZOWANE, RYTM BIOLOGICZNY, AGNOZJA TWARZY, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, WINOGRODNIK, EMISJA, ZBIERACZ, ŁAPÓWKARSTWO, ŁĄCZE STAŁE, PARCIE KORZENIOWE, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, OBRZEŻEK GOŁĘBI, AKROBACJA POWIETRZNA, OSCYLOMETRIA, KONTRAST RÓWNOCZESNY, PR, DELOKALIZACJA ELEKTRONÓW, BILOKACJA, WAPNICA, MIRAŻ, ABERRACJA, BIROFILISTYKA, AGREGACJA, ZAMROŻENIE PŁAC, PAMIĘĆ IMMUNOLOGICZNA, PRZEWROTKA, SYNERGIA, POLIMORFIZM, CARREL, PRZEPROST, PRZEKUPSTWO, ILUZJA PIENIĄDZA, WYPADEK JĄDROWY, ZAMROŻENIE CEN I PŁAC, USTĘPSTWO, CYKL BIOLOGICZNY, ŻÓŁTY GUZEK, EFEKT MNOŻNIKOWY, WYPŁYW, POLARYZACJA DIELEKTRYCZNA, ZJAWISKO FOTOWOLTAICZNE, GEOKARPIA, KALCYNOZA, EKSKLUZYWIZM, ANEUPLOIDALNOŚĆ, EFEKT SNOBIZMU, ZJAWISKO COTTONA-MOUTONA, AGENEZJA, KAROSAŻ, GLORIA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, MIELOGRAFIA, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, KACZKOWATY CHÓD, ANAPTYKSA, KOREK PAROWY, STEPÓWKA, FERRIMAGNETYZM, KOLEKCJONER, MAJSTERKA, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, PRZENIK, PUSTYNNIK, EFEKT KAPILARNY, DOMINACJA ZUPEŁNA, HISTEROSKOPIA, NEPOTYZM, STREFA PODMIEJSKA, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, MUSZKATELA, NOŻOWNICTWO, POLARYZACJA DIELEKTRYKA, POMINIĘCIE, ATETOZA, GOŁĘBIARSTWO, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA, WNIOSKOWANIE W TYŁ, PICA, KOKCYDIOZA, POMOC POSTPENITENCJALNA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, KONCENTRACJA, HOBBISTA, ZJAWISKO FARADAYA, MRÓWKOWANIE, TORSJA, TURKAWKA, DEZADAPTACJA, PUŁAPKA OFSAJDOWA, POSTÓJ LODOWCA, FATAMORGANA, EMANACJA, TUŁACTWO, KORONIARZ BARWNOOGONIASTY, KUPLERSTWO, WYPAD, EFEKT ZATŁOCZENIA, PASIECZNIK, POWÓDŹ, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, EFEKT SNOBA, BARTNIK, EROZJA RZECZNA, KONTRAST NASTĘPCZY, DOMINACJA CAŁKOWITA, HOBBYSTA, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, ŻEGLARZ, NIEWYDOLNOŚĆ CIEŚNIOWO-SZYJKOWA, EFEKT ROSSITERA-MCLAUGHLINA, PRZEPUKLINA ROZWORU PRZEŁYKOWEGO, PLATFUS, GNIAZDO, MIRAŻ, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY, EKSPERYMENTATORSTWO, IMITACJA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, ODZYSK, GRZYBIARSTWO, PENETRACJA, EFEKT UTOPIONYCH KOSZTÓW, SEKS ORALNY, BUKMACHERSTWO, ROBOTY BUDOWLANE, ŁAKNIENIE SPACZONE, MIKROEWOLUCJA, BIORYTM, DOMINACJA NIEPEŁNA, WIĄZANIE, WOKALIZA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, DYSLALIA, KONIOFAGIA, KUPLER, HETEROZJA, ZJAWISKO SEEBECKA, ACALVARIA, DESZCZ METEORÓW, OPUSZCZENIE, PROLIFERACJA, MOC WSTECZNA, AKROBACJA, SIERPÓWKA, EFEKT FOTOELEKTRYCZNY, CZYNNOŚĆ FAKTYCZNA, GEEK, DIAMAGNETYZM, BIAŁA NOC, ŁAPOWNICTWO, GOŁĄB, MODELARSTWO LOTNICZE, INWERSJA TEMPERATURY, OBRZĄDEK, WYWROTNOŚĆ, WIELOETATOWOŚĆ, BIBUŁKARSTWO, FLEBOGRAFIA, EFEKT PRIMAKOFFA, EUROBAROMETR, SYNOGARLICA, TRERONEK, KORONIEC, REFLUKS, TERRARYSTA, MANEWR PRINGLE’A, ?ZASTÓJ ŻYLNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 323 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GOŁĘBIARSTWO hobby polegające na zainteresowaniu chowem i hodowlą gołębi (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GOŁĘBIARSTWO
hobby polegające na zainteresowaniu chowem i hodowlą gołębi (na 12 lit.).

Oprócz HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI sprawdź również:

pojemnik z taśmą magnetyczną przystosowany do zakładania go do magnetofonu lub magnetowidu ,
duża ilość czegoś, ułożona jedno na drugim ,
zaprzęgowy pojazd wieloosobowy przeznaczony do dalekich podróży, z krytym nadwoziem, używany w Polsce przez szlachtę w XVII-XVIII w ,
obiekt zapamiętujący przez pewien czas na serwerze szczegóły dotyczące połączenia z klientem; dane przypisane do sesji mają przeważnie charakter chwilowy, ulotny ,
miejsce zbiorowego pochówku, z którego zachowały się tylko szkielety zmarłych osób, stanowiące odkrycie archeologiczne ,
pleustofit unoszący się wolno w toni wodnej, zwykle roślina stosunkowo duża ,
bardzo wysoki wieżowiec ,
źródło prądu ,
miasto w płn. Portugalii, w pobliżu granicy hiszpańskiej, ośrodek administracyjny dystryktu Braganca ,
PSA X - potoczna nazwa silnika PSA X, wykorzystywanego do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault, stosowanego do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
unoszenie się w siodle w takt biegu konia dla złagodzenia wstrząsów podczas jazdy wierzchem ,
geograf i przyrodnik (1903-58); działacz ochrony przyrody, inicjator utworzenia Związku Podhalan w USA ,
Vasco da (1460-1524); żeglarz portugalski, odkrył drogę morską do Indii ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Morzem Japońskim ,
obligacji, głosu lub pieniędzy ,
członek parlamentu, deputowany w jakimś państwie ,
osoba zajmująca się filozofią ,
... plamisty, trująca roślina ,
specjalista, który zajmuje się obsługą radiostacji ,
kod ISO 4217 lilangeni ,
część pożyczki ,
świadczenie opieki zdrowotnej, które wykonuje specjalista o wysokich kwalifikacjach przy użyciu kosztownego i zaawwansowanego technologicznie sprzętu ,
skręcony kształ czegoś, coś o skręconym kształcie ,
charakteryzujący się asymetrią podwójny węzeł, powstający przez podwójne zawiązania węzła four-in-hand ,
kobieta, która wygrała w rywalizacji, najczęściej sportowej ,
tworzywo sztuczne ,
język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego ,
w uzwojeniach maszyn elektrycznych odległość roboczych boków tego samego zezwoju mierzona liczbą żłobków, np. wirnika albo wycinków komutatora ,
zawartość kompotierki, naczynia służącego do podawania kompotu ,
utwór muzyczny wykonywany na cześć zwycięzców

Komentarze - HOBBY POLEGAJĄCE NA ZAINTERESOWANIU CHOWEM I HODOWLĄ GOŁĘBI. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

x