ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPOSPLENIZM to:

zaburzenie funkcji śledziony (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 436

IMPLIKANT FUNKCJI BOOLOWSKIEJ, TWIERDZENIE DINIEGO, PRZYPADEK, NERWICA, PSYCHALGIA, ZŁOŻENIE FUNKCJI, SCHIZOIDALNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, HEMATOFAGIA, ALT, ZABURZENIE, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, MALFORMACJA MÓŻDŻKU, ARCCTH, ANEUPLOIDALNOŚĆ, GARNITUR, SYMBOL NIEOZNACZONY, NEUROPEPTYD, AUTYZM, PŁEĆ, SPLOT, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, APARAT, MELANODERMA, DYSFUNKCJA SEKSUALNA, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, ŚREDNIA KWADRATOWA, DYSLEKSJA, CHARAKTERYSTYKA AMPLITUDOWA, FALA, RESIDUUM, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, NAŁÓG, BŁONKA, AGNOZJA TWARZY, NEUROOBRAZOWANIE, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, ACALVARIA, DYSFUNKCJONALNOŚĆ, REZYGNACJA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, SUSPENSA, PRZYDZIAŁ, UNIWERSALIZM, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, REGRESJA PROBITOWA, CHOROBA AFEKTYWNA, KOMA, FIZYKA MOLEKULARNA, OSADA, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, RELEWANCJA, GEOMELOFAGIA, PÓŁCIĄGŁOŚĆ, AKROCYJANOZA, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, INTERPOLACJA LINIOWA, OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, GEODEZJA SATELITARNA, PREZYDENCJALIZM, EONIZM, ODSTAWKA, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, SYSTEM PREZYDENCKI, POJAZD SPECJALNY, SPLĄTANIE, TACHOGRAF, AGONIA, AKREDYTACJA, NIEZDOLNOŚĆ, ZABURZENIE AFEKTYWNE, ARCUS COSINUS, ANALIZA ZESPOLONA, REKULTYWACJA, RACHUNEK LAMBDA, GENOMIKA FUNKCJONALNA, FALKA, AUTYZM DZIECIĘCY, HALUCYNACJA, POETYKA, ROZDZIELCA, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, GEOMETRIA NIEPRZEMIENNA, MORFEM LEKSYKALNY, CEBULA, ZABURZENIE KONWERSYJNE, WRODZONY BRAK NOSA, PSYCHOZA ALKOHOLOWA, ELEWACJA KURTYNOWA, OSŁONKA, ZABURZENIE NERWICOWE, PRZEDZIAŁ, ARCCSC, ARCUS TANGENS, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, ARC SIN, ARC COS, CZĘŚĆ, ŁAKNIENIE SPACZONE, ANALIZA WYPUKŁA, ŚPIĄCZKA, WIDZENIE, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, MAJAK, ALTERNATYWA, SCHIZOTYPOWE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, ZABUDOWA MIEJSKA, NEKROFILIA, MIKROGRAFIA, CZYRACZNOŚĆ, GRANICA FUNKCJI, FUNKCJA CYKLOMETRYCZNA, PREPARACJA, HETMAN NAKAŹNY, MUTACJA NONSENSOWNA, CEBULKA, AFAZJA, DYSFONIA, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, METODA SIMPSONA, ZABURZENIE, WIZJA, POZYTYWKA, JĘZYK IZOLUJĄCY, ZABURZENIE DYSOCJACYJNE, CHOROBA ROŚLINNA, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, PRZYWIDZENIE, MACIERZ JACOBIEGO, AKREDYTOWANIE SIĘ, ZABURZENIE ROZWOJU, COTANGENSOIDA, FUNKCJONALIZM, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, KOMPENSACJA WERBALNA, NERWICA NEUARSTENICZNA, FUNKCJA CIĄGŁA, CHOROBA PSYCHICZNA, WZÓR REDUKCYJNY, PIENIĄDZ TOWAROWY, INWOLUCJA, FUNKCJA ODWROTNA, DOLICHOCEFALIA, AFEKTYWNOŚĆ, HIPOSPLENIZM, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, KACZKOWATY CHÓD, TEORIA POTENCJAŁU, WZW D, HETMAN POLNY, LOGIKA ZDAŃ, ATETOZA, OBSADA, SUBDIAKONAT, SPERRY, ARCUS SECANS, PIES STRÓŻUJĄCY, PIONIZACJA, CHRONOGRAFIA, SINUS, AMNEZJA POURAZOWA, BOHR, WYRAŻENIE NIEOZNACZONE, METODA NEWTONA, NADMIERNA SENNOŚĆ, POCHODNA FRÉCHETA, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, ORGAN, KAUTOPIREIOFAGIA, ARC CTG, KONANIE, DYSFUNKCJA, JĄKANIE TONICZNE, ZESPÓŁ LESCHA-NYHANA, CARTAN, DERYWAT TAUTOLOGICZNY, MAJACZENIE, GAŁĘZIAK, KONWERSJA, WYDOLNOŚĆ, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, MANDAT, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, FLASHBACK, DEKONWOLUCJA, TRANSWESTYTYZM, JĄKANIE, EKSTENSJA, OSOBOWOŚĆ BORDERLINE, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, AGENEZJA, SINUS HIPERBOLICZNY, PRZEJŚCIÓWKA, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, DERKA, AMYLOFAGIA, NIEDOSTOSOWANIE SPOŁECZNE, PŁASZCZYZNA S, MARA, OBSZAR METROPOLITALNY, DZIEDZINA, UZALEŻNIENIE, IZENTROPA, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, ZABURZENIE OSOBOWOŚCI ZALEŻNEJ, NARCYSTYCZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, DIPLOPIA, KURZA TWARZ, FURUNKULOZA, POCHODNA, MACIERZ HESSEGO, PIERŚCIEŃ MIKUSIŃSKIEGO, ABEL, OPILSTWO OKRESOWE, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, DELEGAT, METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH, PRZEWODNIENIE, PROTEZA, CYKLOTYMIA, IMMUNITET FORMALNY, MIEJSCE ZEROWE, ARGUMENT, GONIOMETRIA, BAZYLIKA, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, ŚCIANA KURTYNOWA, SKLEROZA, FAKOMATOZA, ARCTG, DEPRESJA, ŻYŁA ŚLEDZIONOWA, IGRASZKA SŁOWNA, FALA GRAWITACYJNA, HAMARTIA, KACZY CHÓD, ARCSEC, JĄKANIE KLONICZNE, INTERDYKT, PRZECINEK, GEN HIPOSTATYCZNY, WZÓR JAWNY, OBŁĘD UDZIELONY, NERWICA SPOŁECZNA, MODUŁ, UKŁAD, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, FUNKCJONALIZM, APROKSYMACJA, UMIERANIE, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, MORFEM FLEKSYJNY, STAN TERMINALNY, GENERATOR FUNKCJI, ZABURZENIE UROJENIOWE, POCHODNA FORMALNA, FUNKCJA SINC, OPERATOR RÓŻNICZKOWY, TAUTOLOGIA, KURZA STOPA, DELEGOWANY, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, KURCZ, HIPOWENTYLACJA, CYKL JAJNIKOWY, IMPLIKANT PROSTY, SZATA LITURGICZNA, KARŁOWATOŚĆ, MNOŻNIK LAGRANGE’A, STABILIZACJA, MATRYCA LOGICZNA, KOPROFAGIA, OSOBOWOŚĆ SCHIZOIDALNA, NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY, KOMPENSACJA, INTERPOLACJA DWULINIOWA, WIDMO CIĄGŁE, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, LEKTOR, ZWROT, ZABURZENIE PSYCHICZNE, RÓWNANIE CAŁKOWE, DYSFUNKCJA, DEPRECHA, KASTA, CHRONOGRAF, WSTRZĄS, INTERPOLACJA, NIERÓWNOŚĆ HARNACKA, KRÓLOWA MATKA, PICA, WYWOŁANIE ZWROTNE, ROZPLOT, ZAJĄKNIĘCIE, RÓWNANIE TRYGONOMETRYCZNE, OSOBOWOŚĆ MNOGA, STACJA, ?PATENCIK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPOSPLENIZM zaburzenie funkcji śledziony (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPOSPLENIZM
zaburzenie funkcji śledziony (na 12 lit.).

Oprócz ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY sprawdź również:

ilustrowane pismo dla kobiet ,
czynność, która dostarcza rozrywki ,
fakt marnotrawienia; to, że ktoś coś marnotrawi ,
łukowaty pasek blachy przymocowanej do nosala i obręczy hełmu ,
poeta czeski (1811-70), badacz folkloru, ballady osnute na poezji ludowej; „Kytice” ,
otwór, najczęściej okrągły, różnej wielkości, przez który wchodzi się do czegoś ,
całokształt stosunków handlowych i gospodarczych ,
ŁEZKI ,
wskaźnik mierzący zakres wykorzystania aktywów w celu osiągnięcia zysków ,
jednostka długości stosowania w żegludze równa 1/10 mili morskiej ,
przednia górna część tułowia człowieka (~ klatka piersiowa) i niektórych zwierząt ,
element konstrukcyjny podzespołów akustycznych i elektroakustycznych w postaci cienkiej folii, płytki lub blaszki, drgającej pod wpływem fal dźwiękowych (np. w mikrofonie) lub wytwarzającej falę dźwiękową w wyniku pobudzania do drgań (np. w głośniku) ,
to, że ktoś jest szczery ,
tkanina (zwykle wełniana, choć zdarzają się też sztuczne) imitująca zamsz, posiadająca lekki meszek ,
pod zapaśnikiem ,
Setaria italica - gatunek rośliny zbożowej z rodziny wiechlinowatych ,
kod ISO 4217 waluty birr ,
mieszkaniec Korsyki - regionu we Francji, wyspy na Morzu Śródziemnym, człowiek pochodzenia korsykańskiego ,
część głowicy kolumny doryckiej ,
niewielki okaz arona, rośliny z rodziny obrazkowatych ,
urządza owacje za pieniądze ,
w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka trzy wiązania ,
Stomiopera unicolor - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) występujący w Australii ,
nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie ,
Lasiodora parahybana - brazylijski gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych, osiągający do 11 cm długości (z odnóżami nawet do 26 cm) ,
Melanitta americana - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
zaznaczający się u wielu zwierząt podział ciała na szereg podobnie ukształtowanych odcinków ,
znak graficzny nad lub pod literą informujący o sposobie jej wymawiania ,
obszar ,
chrząszcz (mróweczka), żywiący się kornikami

Komentarze - ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x