ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HIPOSPLENIZM to:

zaburzenie funkcji śledziony (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 436

MELANODERMA, KONWOLUCJA, ALTERNATYWA, ZABURZENIE DYSOCJACYJNE, ARCUS COSINUS, STACJA, WZW D, INTERPOLACJA WIELOMIANOWA, ODWODNIENIE IZOTONICZNE, CENZURA, DYSFUNKCJA SEKSUALNA, CHRONOGRAF, RACHUNEK ZDAŃ, FUNKCJA SINC, IMMUNITET FORMALNY, RACHUNEK CAŁKOWY, ARC TG, KONWERGENCJA, SPRZEDAWALNOŚĆ, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, POCHODNA FRÉCHETA, ZABURZENIE, GRANICA FUNKCJI, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW SERCA, DYSKALKULIA GRAFICZNA, ŚMIERĆ MÓZGOWA, PRZEWODNIENIE, NEKROFILIA, NISKOROSŁOŚĆ, KARŁOWATOŚĆ, MIKROGRAFIA, OSOBOWOŚĆ NARCYSTYCZNA, PICA, PŁASZCZYZNA S, OPÓŹNIENIE UMYSŁOWE, PRZYPADEK, ELEWACJA KURTYNOWA, LOGIKA ZDAŃ, PŁEĆ, OSADA, CZOŁG ROZPOZNAWCZY, WĘZEŁ, GORĄCZKA DUM-DUM, MECENASKA, POJAZD SPECJALNY, ANEUPLOIDALNOŚĆ, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, PLIK NAGŁÓWKOWY, DERYWAT TAUTOLOGICZNY, WYWOŁANIE ZWROTNE, KOMA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, ZABURZENIE SCHIZOAFEKTYWNE, CEBULKA, STRUKTURA FUNKCYJNA, MODUŁ, ŚPIĄCZKA, INTERDYKT, KONSTRUKCJA SZKIELETOWA, MIEJSCE ZEROWE, ARC CTG, PRZEJŚCIÓWKA, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, INTERPOLACJA, MORFEM FLEKSYJNY, ZABUDOWA MIEJSKA, PŁETWA TŁUSZCZOWA, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, ORGANELLUM KOMÓRKOWE, CHOROBA ROŚLINNA, ZABURZENIE KONWERSYJNE, FUNKCJE ELEMENTARNE, DYSFONIA, PSYCHOZA ALKOHOLOWA, KOMPENSACJA, NERWICA, MACIERZ HESSEGO, SCHIZOIDALNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, GARNITUR, UMIERANIE, NADMIERNA SENNOŚĆ, GENOMIKA FUNKCJONALNA, HALUCYNACJA, OPĘTANIE, POZYTYWKA, FLASHBACK, INTERPOLACJA LINIOWA, PREZYDENCJALIZM, ZABURZENIE PSYCHICZNE, ALT, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, LEŚNY DZIADEK, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, SKURCZ, CHOROBA SPICHRZANIA ESTRÓW CHOLESTEROLU, ZABURZENIE UROJENIOWE, PROGRAMOWANIE KWADRATOWE, FUNKCJONALIZM, HIPOSPLENIZM, GEN HIPOSTATYCZNY, PATENCIK, ZABURZENIE AFEKTYWNE, DEKOMPENSACJA, MIANOWANIEC, ZAJĄKNIĘCIE, NEUROPROTEKCJA, AMNEZJA POURAZOWA, JA, DYSFUNKCJA, NIEODWOŁYWALNOŚĆ, RÓŻNOWARTOŚCIOWOŚĆ, GEODEZJA SATELITARNA, NARZĄD, PUNKT NIECIĄGŁOŚCI, FALA ELEKTROMAGNETYCZNA, ODSTAWKA, HETMAN POLNY KORONNY, TEORIA POTENCJAŁU, METODA NEWTONA, ZJAWISKO PURKINIEGO, FUNKCJA CYKLOMETRYCZNA, JĄKANIE, HEMATOFAGIA, WYRAŻENIE, INWOLUCJA, ZABURZENIE SEKSUALNE, AKROCYJANOZA, ARC SIN, HIPOWENTYLACJA, ANALIZA WYPUKŁA, CHOROBA AFEKTYWNA, HETMAN POLNY, RACHUNEK RÓŻNICZKOWY, MAJAK, PRZEDZIAŁ, WSTRZĄŚNIENIE MÓZGU, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, ZABURZENIE NASTROJU, ZABURZENIE OSOBOWOŚCI ZALEŻNEJ, PÓŁCIĄGŁOŚĆ, SINUS, RELEWANCJA, REGRESJA PROBITOWA, AUTYZM, METODA SIMPSONA, CARTAN, UNIWERSALIZM, ACALVARIA, ROZKOJARZENIE, REKULTYWACJA, INTERPOLACJA DWULINIOWA, MANDAT, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, SPLĄTANIE, ŚREDNIA KWADRATOWA, SUSPENSA, ARCUS COSECANS, ROZMIĘKANIE, SPLOT, ZABURZENIE LĘKOWE, NARCYSTYCZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, AMYLOFAGIA, BOHR, HAMARTIA, ARCCOSEC, FALKA, DOLICHOCEFALIA, LEKTOR, FALA GRAWITACYJNA, MNOŻNIK LAGRANGE’A, CZĘŚĆ, GRANICA, ARYTMIA, FUNKCJA ODWROTNA, PRODUKT LECZNICZY, MOMENT, ZABURZENIE ROZWOJU, KRÓLOWA MATKA, MIGOTANIE PRZEDSIONKÓW, HETMAN NAKAŹNY, WILCZY GŁÓD, SZATA LITURGICZNA, WODNIAK, CYKLOTYMIA, STABILIZACJA, ART DECO, MENU, ARCSEC, APROKSYMACJA, KOPROFAGIA, ZABURZENIE NERWICOWE, WIDMO, AKREDYTACJA, FALA, ANALIZA ZESPOLONA, AGONIA, IZENTROPA, REKONFIGURACJA, IGRASZKA SŁOWNA, PATENT, NEUROZA, SYSTEM PREZYDENCKI, NOŚNIK FUNKCJI, PIONIZACJA, ILORAZ RÓŻNICOWY, KONCEPCJA JĘZYKA POETYCKIEGO, CYKL JAJNIKOWY, ZBIEŻNOŚĆ JEDNOSTAJNA, CYBERNETYZACJA, IMPOSTACJA, RACHUNEK LAMBDA, CAŁKA PETTISA, ROZDZIELCA, UZALEŻNIENIE, KURCZ, TWIERDZENIE O PRZEKSZTAŁCENIU LINIOWYM ZADANYM NA BAZIE, JĄKANIE KLONICZNE, OBŁĘD UDZIELONY, AUTYZM DZIECIĘCY, WZÓR JAWNY, NIERÓWNOŚĆ HARNACKA, CEBULA, JORDAN, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, SYNDROM JEROZOLIMSKI, NIEDOROZWÓJ, GAŁĘZIAK, MARA, MUTACJA NONSENSOWNA, GEOMELOFAGIA, ZDENERWOWANIE, UKŁAD, TABLICA PRAWDY, MAJACZENIE, POETYKA, KONWERSJA, REPUBLIKA PREZYDENCKA, CHAOS, KLASTER NIEZAWODNOŚCIOWY, WSTRZĄS, ZWROT, CHRONOGRAFIA, KSYLOFAGIA, STRES POURAZOWY, POTENCJOMETRIA, NIEDOSŁUCH PRZEWODZENIOWY, KACZY CHÓD, FUNKCJONALIZM, UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE, TACHOGRAF, SPERRY, GENERATOR FUNKCJI, POCHODNA FORMALNA, FALA HARMONICZNA, BAZYLIKA, OSŁUPIENIE, KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA, ORGAN, TWIERDZENIE ARZELI-ASCOLEGO, SUBDIAKONAT, PREZYDENT, EKSTENSJA, REZYGNACJA, NEWROZA, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, KOSINUSOIDA, POCHODNA, PERFORACJA, ARCUS TANGENS, SAKS, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, WYKRES FUNKCJI, METODA RÓŻNIC SKOŃCZONYCH, NIEDOROZWÓJ UMYSŁOWY, ZŁOŻENIE FUNKCJI, INKOHERENCJA, EKSTENSJA FUNKCJI ZDANIOWEJ, KASTA, RÓWNANIE CAŁKOWE, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, EGO, BŁONKA, SYMBOL NIEOZNACZONY, TWIERDZENIE DINIEGO, NEUROPEPTYD, NULKA, ROZPLOT, ŚCIANA KURTYNOWA, FUNKCJA CIĄGŁA, STARSZYZNA, KAUTOPIREIOFAGIA, DYSPLAZJA KRĘGOSŁUPOWO-NASADOWA, NIEDOKRWIENIE, FUNKCJONALIZM, SÓL, MOMENT ZWYKŁY, RÓŻNICZKA ZUPEŁNA, FIZYKA MOLEKULARNA, ?METODA ZŁOTEGO PODZIAŁU.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 436 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HIPOSPLENIZM zaburzenie funkcji śledziony (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HIPOSPLENIZM
zaburzenie funkcji śledziony (na 12 lit.).

Oprócz ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - ZABURZENIE FUNKCJI ŚLEDZIONY. Dodaj komentarz

7-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast