NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY BORU I AZOTU, ZSYNTETYZOWANY PO RAZ PIERWSZY W 1842 ROKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOTEK BORU to:

nieorganiczny związek chemiczny boru i azotu, zsyntetyzowany po raz pierwszy w 1842 roku (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY BORU I AZOTU, ZSYNTETYZOWANY PO RAZ PIERWSZY W 1842 ROKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.757

CHOROBA ANDERSSONA-FABRY'EGO, TRZYDZIESTY PIERWSZY, KARBAMINIAN, ATMOSFERYCZNY SILNIK PAROWY, ESTER, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, HIPSTER, TRAMADOL, CHLOREK SODOWY, ALDEHYD PIPERONYLOWY, ACETON, SOWIETY, ENALAPRYL, GIESSEN, CHEMOATRAKTANT, WIĘZY KRWI, MARKA NIEMIECKA, NADCHLORAN POTASU, ESEROWIEC, EWG, AMLODYPINA, KETON, BREWIARZ, AARON, MERKUROCHROM, GIDRAN, UNIA REALNA, LAJKONIK, CHROMOSOM PHILADELPHIA, DUMAS, PIERWIASTEK GŁÓWNY, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, JEDNORAZOWOŚĆ, BIAŁY METAL, ROPUCHA BLOMBERGA, HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ, CYJANOŻELAZIAN, FENYLOETYLOAMINA, JACKSON, LIPIEC, B, CHRZEST BOJOWY, FENKAMFAMINA, BELLAMY, ABA, AZOTAN(III) ALKILOWY, ZASIEWKI, NIKOŁAJEW, UKŁAD NIEJEDNORODNY, BESSER, MAKAK CZUBATY, TLENEK OŁOWIU(II), KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, KWARTAŁ, LEONOW, PURYNA, HOMO NOVUS, ODCZYNNIK CHEMICZNY, PIERWOCINA, HEKSAFLUOREK SIARKI, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, DYREKTORIAT, WOLEMIA SZLACHETNA, AMID, OKSYM, POJEDYNCZOŚĆ, HYDROKSYAMINA, ALDEHYD GLICERYNOWY, CHLORAN POTASU, KWAS PIKRYNOWY, KANNABINOID, ŻUBR KARPACKI, SEASAT, TIOMERSAL, SIARCZAN(VI) BARU, OKSOKWAS, TAŚMOWY, ARCHOZAUROMORFY, CYKL WEGETACYJNY, MIRAKL, KWAS PRÓCHNICOWY, VENLO, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, KAROTENOID, JIVE, OCTAVIA, WODOREK, PORA, DWUKWIAT, ANTYOKSYDANT, ANNA, STYCZEŃ, FORD, PARDWA, AUGUST, PRZYTULANKA, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, RAZ, SALICYLAN, SALBUTAMOL, TRANZYSTOR OSTRZOWY, ZWIĄZEK AZOWY, SZCZEGÓLNA TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WĘGLAN SODOWY, ZAŚLUBINY, LATO, WILAJA, NARYBEK, MOST EINSTEINA-ROSENA, KLASTEROWY BÓL GŁOWY, RAZ, KONOTACJA, HOMOLOG, URLOP NA ŻĄDANIE, KAPTUR, ARMSTRONG, FRYSZTAT, SZAMPION, 2-FENYLOETYLOAMINA, AZOTAN(III), JOD, PIERWSZY ŚWIAT, MICRA, ASTRA, ALDEHYD GLICEROLOWY, REPUBLIKA JAKUCKA, SZUJA, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, SANDINISTA, DRZEWO IGLASTE, METALOID, DERYWAT, KSENOBIOTYK, EUROBAROMETR, ZWIĄZEK ZAWODOWY, NORDRAAK, BROOKES, DURGAPUR, REAKTOR, BIOFILNOŚĆ, BRZOSTÓW, ANDERS, WRIGHT, PASSAT, WIELKA JEDNOSTKA, LEOPARD, KOFAKTOR, NEBIWOLOL, ROPUCHA ZŁOTA, KOMUNIA, ZWIĄZEK WIELOPIERŚCIENIOWY, DZIAŁO HARPUNNICZE, CORBETT, C, AZOZWIĄZEK, AGREGACJA, LITYINOW, MESSIER, BRZOZA KRÓLEWSKA, CYJANEK, BUKAT, POŻYCZKA, CIECZ BORDOSKA, ANTOCYJANIDYN, OBROTNIK, AZOTYN, LAKTYD, BIDŻAPUR, ARYPIPRAZOL, KWIECIEŃ, CYTRULINA, GAL, BOMKLIWER, MŁODZIK, SOŁOWJOW, CHLORAN(VII) LITU, BOROWODOREK, POBRATYMSTWO, LINDBERGH, JONOFOR, CYNK, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, TYRANOTYTAN, EPOKSYD, BIKELAS, OGIEŃ OLIMPIJSKI, SZCZURO-WIEWIÓRKA, AMNEZJA DZIECIĘCA, POLIKONDENSAT, RESYNTEZA, DERYWACJA FLEKSYJNA, KUC KASPIJSKI, WOW, PIERWSZY, ZASADA SODOWA, PROCES CHEMICZNY, ALANINA, KONSULAT, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, ŻYCIE, CHLOREK RTĘCI(I), SUBSTANCJA EGZOGENNA, CHLOREK LITU, MANGANIAN, BŹDZINA, NUKLEOZYD, ZAKON BRACI MNIEJSZYCH, AZOTEK, MINERAŁ, KONFEDERACJA, LIPID, GRUDZIEŃ, MATOLA, CHLOREK AMONU, ZWIĄZEK, KWAS OLEINOWY, CŁO WYRÓWNAWCZE, TLENEK ŻELAZOWY, OTW, MONOGAMIA, GLUKURONID, KOZA PIERWOTNA, SALICYLAN, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, LANDSAT, ARSENAŁ, CIEMNY PRZEPŁYW, ŻELAZIAN POTASU, WĘGLIK, TRIAL, MANGANIAN POTASU, PROTOZUCH, TELLURIUM, KAPROZUCH, MAKROELEMENT, PEKTYNA, PERSJANKA, CHROMOGEN, ROUBAIX, 126P, FOKMASZT, PAŁA, FLAMMARION, KAMPYLOGNATOID, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, CHORĄŻY SZTABOWY, BÓR WRZOSOWY, ŻELAZOCYJANEK POTASOWO-ŻELAZOWY, SALCHOW, WĘŻOWNIK, DIAKON, AMFOLIT, KWAS KARBOLOWY, BOLSZEWIK, KOHABITACJA, ULSAN, KOALICJA, LENOIR, JEDNORAZOWOŚĆ, CLIO, RELIKWIARZ, ATLAS, SONGNIM, NAWÓZ BOROWY, GŁĘBSZY, CEWKA RUHMKORFFA, AZYDEK, ARMIA, WĘGLAN, KNABSTRUP, AFERA ROZPORKOWA, HORMON ROŚLINNY, ORGANISTA, BRONOWIANKA, KATECHOLAMINA, KWAS RYBONUKLEINOWY, KONFEDERACJA BARSKA, COSTES, KEFALINA, DWUFENYL, SOLIDARNOŚĆ, KWAS NIEORGANICZNY, BLERIOT, ŻÓŁW JANGCY, ROCZNIK, CHLOREK SREBRA, AKRYLONITRYL, KRONOZAUR, KWAS CHLOROWODOROWY, GONZALEZ, UKŁAD JEDNOFAZOWY, SODA, MENTON, KSANTOFIL, KAPELUSZ KARDYNALSKI, GLINIAN, ZWIĄZEK ZGODY, FLEKAINID, CHLORAN(VII) SODU, ?MIEDŹ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.757 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY BORU I AZOTU, ZSYNTETYZOWANY PO RAZ PIERWSZY W 1842 ROKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY BORU I AZOTU, ZSYNTETYZOWANY PO RAZ PIERWSZY W 1842 ROKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOTEK BORU nieorganiczny związek chemiczny boru i azotu, zsyntetyzowany po raz pierwszy w 1842 roku (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOTEK BORU
nieorganiczny związek chemiczny boru i azotu, zsyntetyzowany po raz pierwszy w 1842 roku (na 10 lit.).

Oprócz NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY BORU I AZOTU, ZSYNTETYZOWANY PO RAZ PIERWSZY W 1842 ROKU sprawdź również:

człowiek, który zajmuje się robieniem pizzy ,
Algoasaurus - rodzaj zauropoda o bliżej niesprecyzowanej pozycji systematycznej; żył na przełomie jury i kredy (ok. 150-136 mln lat temu) na terenach południowej Afryki; długość ciała ok. 9 m, wysokość ok. 3 m, masa ok. 10 t ,
wśród planet Układu Słonecznego ,
endemiczny gatunek słodkowodnej ryby karpieńcokształtnej, jedyny przedstawiciel rodzaju Ameca ,
Carex pseudocyperus - gatunek byliny należący do rodziny ciborowatych ,
zdarzenie polegające na emisji promieniowania jonizującego lub substancji promieniotwórczych do otoczenia, mogące przejawiać niekorzystne oddziaływanie na ludzi i środowisko naturalne ,
ruchoma część krosna, na której umocowania jest płocha przybijająca nitkę wątkową ,
zatoka Morza Białego, głębokość do 36 m ,
ekosystem ekologicznie niepełny, niesamowystarczalny, pozbawiony producentów, w którym znajduje się materia pochodząca z zewnątrz ,
rodzaj twardych cukierków owocowych o różnych smakach ,
inhibitor proteazy HIV ,
dramatopisarka angielska ur. 1939, zaliczana do tzw. „młodych gniewnych”; „Smak miodu” ,
zmienność, dostosowywanie się do zmiennych warunków ,
bardzo ciemne, zaciemnione pomieszczenie, zwłaszcza takie, które służy jako więzienie ,
popularny żółty egzotyczny owoc o wydłużonym kształcie; owoc (niesucha torebka, uznawana czasem za jagodę) banana zwyczajnego ,
liściołaz złocisty, liściołaz straszliwy, Phyllobates terribilis - gatunek płaza bezogonowego z rodziny drzewołazowatych, najbardziej jadowity płaz na świecie ,
wrogość wobec Żydów i wszystkiego, co żydowskie ,
zespół cech czegoś lub kogoś takiego jak w Anglii, także: stereotypowe cechy uznawane za właściwe Anglikom ,
stary, sfatygowany but ,
Cycadopsida - monotypowa klasa roślin należąca do gromady nagonasiennych, obejmująca jeden rząd sagowce (Cycadales) z dwiema rodzinami; niektóre gatunki stanowią źródło skrobi (tzw. sago) i zostały rozpowszechnione jako rośliny pokarmowe, inne gatunki są uprawiane jako rośliny ozdobne ,
gatunek krzewu należący do rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss.) ,
sygnalizacyjne urządzenie dźwiękowe o kształcie odwróconego kielicha ,
rzep łopianu ,
antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn I generacji, pochodna kwasu 7-aminocefalosporanowego (7-ACA) ,
ANHUEJ ,
zespołowa gra sportowa podobna do hokeja na lodzie ,
Dolomedes fimbriatus - gatunek dużego pająka z rodziny darownikowatych (Pisauridae) ,
mieszkanka Niepołomic ,
zgrubienie: skała; bardzo duża skała ,
aromatyczny likier

Komentarze - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK CHEMICZNY BORU I AZOTU, ZSYNTETYZOWANY PO RAZ PIERWSZY W 1842 ROKU. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast