SS-HYDROKSYALDEHYD, ALDEHYDOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ ALDEHYDOWĄ I ALKOHOLOWĄ, OTRZYMYWANY W DRODZE KONDENSACJI ALDOLOWEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ALDOL to:

ß-hydroksyaldehyd, aldehydoalkohol - związek organiczny zawierający grupę aldehydową i alkoholową, otrzymywany w drodze kondensacji aldolowej (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SS-HYDROKSYALDEHYD, ALDEHYDOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ ALDEHYDOWĄ I ALKOHOLOWĄ, OTRZYMYWANY W DRODZE KONDENSACJI ALDOLOWEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.271

WEKSEL TRASOWANY, KWEBRACZO, ANTYBIOTYK MAKROLIDOWY, NALEWKA, IZOMER, CHOLESTEROL, ARMANIAK, AMFIKTIONIA, MOZART, KWAS DIKARBOKSYLOWY, KUSTOSZ, DENDRYMER, PROCH BEZPŁOMIENNY, DIMETYLOETANOLAMINA, MONOETANOLOAMINA, CHLOREK AMONU, CYTRONELAL, ORGAN, PIWO, SER SOJOWY, KWAS SULFANILOWY, CHLOREK WINYLU, ZWIĄZEK OPERACYJNY, KOŚĆ SŁONIOWA, INDUKTOR, DESKA ROZDZIELCZA, OBÓZ PRZESIEDLEŃCZY, TETRAOKSYDOCHLORAN(1-) POTASU, BŁĘKITNA KREW, ZWIĄZEK NIEORGANICZNY, MANGANIAN(VI) POTASU, KWAS HUMUSOWY, MINERAŁ, JODAN(VII) SODU, PODKATALOG, SÓL Z EPSOM, TETRAETYLEK OŁOWIU, MONOTERPEN, MASŁO, KRĘTOROGIE, CIAŁO KETONOWE, SONG, EPITLENEK, FLAWONOID, ODCZYNNIK, KWAS ARACHIDOWY, DWUTLENEK, HOMOLOG, MIÓD SZTUCZNY, INSTRUMENT ELEKTRONICZNY, HORMON LOKOMOCYJNY, CYJANEK, PĘCHERZYCA BRAZYLIJSKA, FILANDER PRĘGOWANY, ZWIĄZEK NARCIARSKI, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, KOHABITACJA, ZWIĄZEK KOMUNALNY, ALDEHYD PIPERONYLOWY, KOALICJA, METAKRYLAN METYLU, PISMO, ZWIĄZEK HETEROCYKLICZNY, KWAS MLEKOWY, ZWIĄZEK ORGANICZNY, UNIA REALNA, MOCZ STAREGO PAWIANA, HALOGENOWODÓR, PARANTELA, HALOGENOALKAN, CHLOREK SODU, STEREOIZOMER, HEIMWEHRA, SPIRYTUS SUROWY, BAJKA, KARBROMAL, ZWIĄZEK, ETER, SURFAKTANT, BRIEF, ARABESKA, TRAMADOL, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KWAS OLEINOWY, AZOTYN, EOZYNOCYT, BUSPIRON, POLIMER WINYLOWY, TIOMERSAL, ZWIĄZEK MOTOROWY, SZARPIE, GIPS, POLIKONDENSAT, HANZA, KWAS KARBOKSYLOWY, SIARCZEK, UPOLITYCZNIENIE, TIOALKOHOL, AMLODYPINA, POWIĄZANIE, BROMOFORM, FILM DROGI, AMINOKWAS, SZEREG PROMIENIOTWÓRCZY, CIEMNY PRZEPŁYW, KWIAT MĘSKI, WYRAŻENIE, CZTEROETYLEK OŁOWIU, GLIKOL ETYLENOWY, TYTULATURA, AMYRYNA, KABINET, CERAMIKA, BOROWODOREK SODU, KWAS SIALOWY, ZWIĄZEK, MINUCJA, HORMON ROŚLINNY, CHLORAN(VII) MAGNEZU, TERPINEN, MAGNEZJA BIAŁA, OLEJEK ABSOLUTNY, JASMONID, DWUFENYL, LAKTAM, MAŁŻEŃSTWO, TRIOZA, NAPÓJ WYSKOKOWY, SÓL GORZKA, KOD HANDLOWY, ALKEN, TIOL, DOPALACZ, AMIRYNA, KWALIFIKACJA, FOSFATYDYLOCHOLINA, KWAS SIARKOWY, POLICHLOROPREN, ETIUDA, FAMOTYDYNA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, POWERBALL, PRAWO WIELKICH LICZB, KWAS WALPROINOWY, AZOTAN(III), BUTADIEN, FOSFORAN, KETEN, CUKIER OWOCOWY, EKSPERIENCJA, AZOTYN ALKILOWY, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, BROMOWODÓR, ZWIĄZEK NASYCONY, AZOTEK KRZEMU, NULLODA, ZATOR, SEKCJA RYTMICZNA, SOWIETY, FOTOAUTOTROF, CHLOROETAN, TESTAMENT, UCHO IGIELNE, ANTOWIE, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, MIÓD KOPIEC, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, WARZONKA, SODA OCZYSZCZONA, MAGNEZ, GRZECHOTKA, TERPEN, WAPNO NIEGASZONE, BLISKOZNACZNIK, OLIWA, TRANSFORMIZM, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, ŚWIATŁA, TLENEK KWASOWY, BETAINA, ZWIĄZEK SPORTOWY, STARA PANNA, MAKROLID, KONCHIOLINA, SUBSTANCJA SMOLISTA, STREFA KONWEKTYWNA, CYKLAMAT, DITLENEK WĘGLA, DIFLUNISAL, ACETON, WZÓR NORWESKI, RADIOODTWARZACZ, BORAN, TOWARZYSTWO, ALKANNA, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, JOGURCIK, KARMEL, SAKE, ETCHLORWYNOL, JODEK, DEZYPRAMINA, WINKULACJA, CYJANOHYDRYNA, CHLORAN(VII) SODU, KWAS FTALOWY, KILOMETRAŻ, UNIA, CZARNY PUNKT, ACETYLENEK, KWAS POROSTOWY, BLOKADA POLICYJNA, SUBSTANCJA EGZOGENNA, DOŚWIADCZENIE, BRAHMS, MIĘTA PIEPRZOWA, CYTRONELOL, ŁUPEK PALNY, ORGANIZATOR JĄDERKA, URYNA, LESZCZYN, ALKOHOL ROLNICZY, SIARCZAN, KETOZA, DEKLARACJA, SCENARIUSZ, LAMINAT, TRZEPOT, KWAS KAMFOROWY, DRUK SEJMOWY, PIRYDOKSAMINA, OLEJ JADALNY, ARSENEK, TOKOFEROL, CENOTAF, ZWIĄZEK RADZIECKI, TYNKTURA, KONFEDERACJA KAPTUROWA, PASZPORT PRZEDSIĘBIORSTWA, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, NIENASYCONY KWAS TŁUSZCZOWY, KARBOL, AMINOFENOL, ZWIĄZEK TERMOLABILNY, TESTAMENT, SCALAK, INDYGO, HOLOGRAM, PCV, FLEKAINID, MELIT, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, SÓL NIEORGANICZNA, LUKRECJA, INICJATOR, MAPA WYOBRAŻENIOWA, DONOR, POLIOLEFINA, BEZWODNIK, FOSFOREK GALU, LIST PROSKRYPCYJNY, SÓL ANGIELSKA, BOROWODÓR, PRZYKRYCIE, ANTOCYJANIDYN, SZCZEPIONKA NAWOZOWA, ANALOG, KARTRIDŻ, PIRYDOKSAL, OKRĄG CARLYLE'A, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, MUCHOŁÓWKA, ALDEHYD SALICYLOWY, ESTAZOLAM, LUKRECJA, HOMO VIATOR, SULFOTLENEK, KONOTACJA, NEUROMEDIATOR, ASOCJATYWNOŚĆ, LABDAN, TIR, ZAŚLUBINY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, DZIELENIE RYZYKA, ZMOWA MILCZENIA, HEKSAFLUOREK SIARKI, KWAS FOLIOWY, LECYTYNA, DITLENEK, KINO DROGI, ALDEHYD GLICERYNOWY, PROTEID, ARMIA, PASEK, KWAS PIORUNOWY, KWAS SELENOWY, NUKLEOTYD, RETINOID, ?PIGUŁKA ANTYKONCEPCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.271 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SS-HYDROKSYALDEHYD, ALDEHYDOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ ALDEHYDOWĄ I ALKOHOLOWĄ, OTRZYMYWANY W DRODZE KONDENSACJI ALDOLOWEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SS-HYDROKSYALDEHYD, ALDEHYDOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ ALDEHYDOWĄ I ALKOHOLOWĄ, OTRZYMYWANY W DRODZE KONDENSACJI ALDOLOWEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ALDOL ß-hydroksyaldehyd, aldehydoalkohol - związek organiczny zawierający grupę aldehydową i alkoholową, otrzymywany w drodze kondensacji aldolowej (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ALDOL
ß-hydroksyaldehyd, aldehydoalkohol - związek organiczny zawierający grupę aldehydową i alkoholową, otrzymywany w drodze kondensacji aldolowej (na 5 lit.).

Oprócz SS-HYDROKSYALDEHYD, ALDEHYDOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ ALDEHYDOWĄ I ALKOHOLOWĄ, OTRZYMYWANY W DRODZE KONDENSACJI ALDOLOWEJ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - SS-HYDROKSYALDEHYD, ALDEHYDOALKOHOL - ZWIĄZEK ORGANICZNY ZAWIERAJĄCY GRUPĘ ALDEHYDOWĄ I ALKOHOLOWĄ, OTRZYMYWANY W DRODZE KONDENSACJI ALDOLOWEJ. Dodaj komentarz

5+5 =

Poleć nas znajomym:

x