NIEORGANICZNY ZWIĄZEK GLINU I AZOTU, PÓŁPRZEWODNIK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOTEK GLINU to:

nieorganiczny związek glinu i azotu, półprzewodnik (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NIEORGANICZNY ZWIĄZEK GLINU I AZOTU, PÓŁPRZEWODNIK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 798

TAŚMOWY, CYKLAMINIAN SODU, KWAS CHLOROGENOWY, STEREOIZOMER, WYRAŻENIE, MARIAŻ, BISFENOL, SPIRYTUS DRZEWNY, FENYLOHYDRAZYNA, SIARCZAN(VI) BARU, CERIWASTATYNA, PINAN, ALKEN, ESTAZOLAM, DIEN, PIRYMIDYNA, ANTYMONEK GALU, BIBLIZM, CHEMOTAKSYNA, FOSFOLIPID, KOŁO, KWAS STEARYNOWY, OKSYM, SOJUSZ, ESTER KWASU KARBAMINOWEGO, ALDEHYD GLICEROLOWY, KWAS PRÓCHNICOWY, ZWIĄZEK KOMUNALNY, WAPNO GASZONE, ARSENEK, PLEBISCYT, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, MORSKOŚĆ, GRUPA AZOWA, BŁĘKITNA KREW, PROTEINA, KSYLULOZA, WODOROTLENEK BARU, ZWROT, WODOROSIARCZAN, WĘGLOWODÓR NIENASYCONY, KWAS FTALOWY, KONOTACJA, KONFEDERACJA, SULFID, KWAS NIEORGANICZNY, ROPA NAFTOWA, BENZOPIREN, ENOL, KOLOKACJA, TLENOCHLOREK, SÓL, STEROID, SIARCZAN MAGNEZOWY, BAKTERIA DENITRYFIKACYJNA, NADTLENEK, KWAS LINOLOWY, KOALICJA, KWAS METANOWY, WITAMINA C, CYKLOALKAN, ARAGO, MAŁŻEŃSTWO, ATRAZYNA, MERKAPTAN, UNIA, MEPROBAMAT, CHLORAN(V) AMONU, OLIGOMER, OBEDIENCJA, DWUTLENEK WĘGLA, KRZEMOWODÓR, KWAS ACETYLOSALICYLOWY, BIOMARKER, KAROTEN, ZWIĄZEK, AMINOFENOL, JONOFOR, KWAS SIALOWY, FENOLAN, KOLAMINA, KETOKWAS, AMIDEK, BEZWODNIK, DITERPEN, CHROMIAN(VI) POTASU, GAZ MUSZTARDOWY, KWAS, KWAS WĘGLOWY, PROPRANOLOL, TETRAOKSYDOSIARCZAN(2-) MAGNEZU, ALDEHYD GLICERYNOWY, SZCZAWIAN, NITROESTER, MEA, INDEN, MENTON, ANTOCYJANIDYN, PORFIRYNA, KWAS KAMFOROWY, LECYTYNA, WODA, 2-FENYLOETYLOAMINA, BOREK, KWAS LIZERGINOWY, AMID, SIMETIKON, KATECHOLAMINA, KWAS ORGANICZNY, KWAS KARBOKSYLOWY, CEREMONIAŁ, KWAS ASPARAGINOWY, POBRATYMSTWO, KOHABITACJA, ZWIĄZEK REWIZYJNY, IZOMER, KWAS MASŁOWY, FENYLFERYNA, SACHARYD, MERKUROCHROM, ŚWIADKOWIE JEHOWY, NITROAMINA, WĘGLAN, KWAS KAINOWY, ETER KORONOWY, AMIRYNA, WĘGLIK, AMARANT, PASEK, TRINITROFENOL, PĄK, CHLORAN(VII) SODU, ŁAŃCUCH, BIOCYD, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, EWIPAN, ZWIĄZEK SOWIECKI, BROMOWODÓR, KWAS HUMINOWY, PRĄTNIK SREBRZYSTY, ARSENEK GALU, SULFOTLENEK, ZWIĄZEK, BISFENOL, AŁUN POTASOWY, AKRYLONITRYL, KWAS 4-HYDROKSYBUTANOWY, KWAS LIZERGOWY, KWAS FOSFONOWY, OCZYSZCZALNIK, TETRAETYLEK OŁOWIU, CHLORAN(VII) POTASU, ZWIĄZEK RZĄDU, ACETYLENEK MIEDZI, AZOTAN(V) BIZMUTYLU, SIARCZEK, SODA, SYMETYKON, KOMPLEKS, KOGNAT, FITOESTROGEN, KWAS WALPROINOWY, CHLOREK ETYLU, NAFAZOLINA, JEDNOSTKA LEKSYKALNA, KWAS-HYDROKSYMASŁOWY, KAMIEŃ PIEKIELNY, LIPOID, KORELACJA, KWAS ARACHIDOWY, TLENEK MIEDZI(I), KARBONYLEK, TRITERPEN, KAPTUR, KARAN, TŁUSZCZOWIEC, NADTLENEK WODORU, STERYD, HORMON, MANGANIAN(VI) POTASU, ESTER, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, ANALOG, PODTLENEK AZOTU, SIARCZAN MAGNEZU, SULFON, POWIĄZANIE, JODAN(VII) SODU, WĘGLAN WAPNIA, ARMIA, ZAŚLUBINY, SUBSTANCJA EGZOGENNA, CHLOREK AMONU, FOSFATYDYLOCHOLINA, HYDROKSYBENZEN, KWAS SZCZAWIOWY, DIPEPTYD, CIECZ BORDOSKA, AZOTEK KRZEMU, BEZWODNIK FTALOWY, PÓŁPRZEWODNIK, INICJATOR, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, AZOZWIĄZEK, AZOTYN ALKILOWY, AMINOALKOHOL, UNIA, CUKIER SŁODOWY, REGIONALNOŚĆ, CHLOREK POTASU, TŁUSZCZ, PAŃSTWO MŁODZI, ZWIĄZEK BOJOWNIKÓW O WOLNOŚĆ I DEMOKRACJĘ, KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, ALKALOID, KWAS CYTRYNOWY, HANZA, BŹDZINA, KWAS DICHROMOWY, BIS(WODORO(TRIOKSYDOSIARCZAN)) WAPNIA, ARMIA, SÓL GORZKA, SÓL ANGIELSKA, ZAKON BENEDYKTYŃSKI, DWUFENYL, OCHRA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, STEROL, FENTANYL, ŻELAZIAN(VI) POTASU, BIOREGULATOR ROŚLINNY, KWAS LINOLENOWY, AZOTAN GLINU, KORDYT, KWAS NUKLEINOWY, FOSFOREK, TOKOFEROL, GLUTAMINAZA, CYTRULINA, KWAS DEOKSYRYBONUKLEINOWY, BARWNIK AZOWY, BAWEŁNA STRZELNICZA, CHLOREK WAPNIOWY, ENKEFALINA, ZWIĄZEK SIARKOORGANICZNY, ROPA, SÓL KWAŚNA, KWAS SIARKOWY(VI), CYKLAMINAN, CYTRONELOL, ALKAMINA, ETYMOLOGIA LUDOWA, KSYLEN, SILAN, KWAS SIARKOWY, DIFLUNISAL, CYJANOHYDRYNA, PRAWO WIELKICH LICZB, STARY KAWALER, DITLENEK WĘGLA, PODATEK, KWAS OLEINOWY, ALDEHYD SALICYLOWY, KRIONIKA, AZOTYN, CHLORAN SODU, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, HYDROKSYAMINA, DIOKSYDOAZOTAN(1-) POTASU, TRANSMITER, ZATOR, KWAS GIBERELINOWY, INDUKTOR, SULFAMID, BENZFETAMINA, ZAKON FRANCISZKAŃSKI, KWAS ASKORBINOWY, NEUROMEDIATOR, PIĘCIOTLENEK FOSFORU, CYKLOALKEN, CUKIER GRONOWY, ALDEHYD, ŚRODEK PSYCHOAKTYWNY, LIPID, EPITLENEK, KARBOL, BŁĘKIT INDYGOWY, WAPNO PALONE, TETRAOKSYDOJODAN(1-) SODU, CHINON, SODA OCZYSZCZONA, POLINUKLEOTYD, TALIDOMID, KLAN, GABAPENTYNA, GLIKOL ETYLENOWY, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, MONOTERPEN, ?CHROMOGEN.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 798 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NIEORGANICZNY ZWIĄZEK GLINU I AZOTU, PÓŁPRZEWODNIK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NIEORGANICZNY ZWIĄZEK GLINU I AZOTU, PÓŁPRZEWODNIK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOTEK GLINU nieorganiczny związek glinu i azotu, półprzewodnik (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOTEK GLINU
nieorganiczny związek glinu i azotu, półprzewodnik (na 11 lit.).

Oprócz NIEORGANICZNY ZWIĄZEK GLINU I AZOTU, PÓŁPRZEWODNIK sprawdź również:

w nawigacji morskiej: wąska, mała zatoka, głęboko wcinająca się w ląd ,
wieszczka w Troi ,
zdolność układów fizycznych do magazynowania i przetwarzania energii ,
wróżenie z topionego wosku wlewanego do naczynia z wodą ,
rozmaitość topologiczna, którą można pokryć rodziną otoczeń, z których każde jest homeomorficzne i ma zbiór otwarty w wielowymiarowej przestrzeni euklidesowej ,
granatowy, intensywnie niebieski kolor ,
prowincja w Argentynie, w Andach, powierzchnia 53,2 tyś. km2, stolica Jujuy ,
jakikolwiek obszar fizyczny lub społeczny, w którym się pracuje, prowadzi jakieś działania, w którym ma się kontakt z jakimś zjawiskiem bądź określoną grupą ludzi ,
osoba panująca niepodzielnie ,
zmiana ułożenia ciała ,
rodzaj składanego (najczęśiej półokrągłego w przekroju bocznym) daszka, osłaniającego okno lub wystawę sklepową ,
zasadnicza ilościowa charakterystyka promieniowania jonizującego pochłoniętego przez organizmy żywe ,
Allium porrum - gatunek rośliny dwuletniej z podrodziny czosnkowatych; znane warzywo o cebulowym smaku ,
cecha czynu, zachowania: to, że coś jest pełne szlachetności i prawości ,
bileter lub kanar ,
mleczny - z kopytkami ,
imię dwunastu papieży ,
dziedzina nauki zajmująca się wykonywaniem pomiarów na terenach leśnych ,
węgierki w kompocie ,
całokształt wiedz o muzyce obejmujący dyscypliny teoretycznej i historyczne ,
rodzaj specjalnego sita z trzonkiem przymocowanym do obwodu, służącego do wyjmowania jarzyn lub mięsa z wywarów, owoców z syropów, klusek i pierogów z wrzątku oraz innych zbliżonych zastosowań ,
obraźliwie lub pogardliwie o kimś głupim ,
rodzaj ćwiczebnych granatów, pocisków artyleryjskich i bomb, przeznaczonych do ćwiczeń taktycznych i manewrów wojskowych ,
kontuzja, której skutkiem są obicia kości ,
holenderski. malarz i witrażysta ur. w 1921, współzałożyciel grupy Cobra ,
przedmiot liturgiczny wyznawców judaizmu, składający się z dwóch skórzanych pudełeczek zawierających pergaminy z tekstami z Tory, przymocowywanych na czole i lewym ramieniu w czasie modlitwy ,
rasa koni zimnokrwistych, wywodząca się od prymitywnego fińskiego kleppera ,
lalka ubrana w tradycyjny strój Krakowiaków ,
zawartość naczynia, które ma pojemność połowy kwaterki, czyli 1/8 litra ,
rozbraja miny

Komentarze - NIEORGANICZNY ZWIĄZEK GLINU I AZOTU, PÓŁPRZEWODNIK. Dodaj komentarz

4×7 =

Poleć nas znajomym:

x