CIĄG CO NAJMNIEJ DWÓCH POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ATOMÓW, KTÓRE TWORZĄ ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB CZĘŚĆ ZWIĄZKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŁAŃCUCH to:

ciąg co najmniej dwóch połączonych ze sobą atomów, które tworzą związek chemiczny lub część związku (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŁAŃCUCH

ŁAŃCUCH to:

szereg połączonych ogniw, które tworzą coś na kształt liny (na 7 lit.)ŁAŃCUCH to:

sposób uporządkowania osób lub rzeczy, ustawienie ich obok siebie w linii prostej, szereg obiektów (na 7 lit.)ŁAŃCUCH to:

przenośnie: ciąg, w którym jeden element pociąga za sobą następny (na 7 lit.)ŁAŃCUCH to:

anglosaska miara długości, używana rzadko, zwłaszcza w żegludze, geodezji i mechanice (na 7 lit.)ŁAŃCUCH to:

ozdoba choinkowa lub karnawałowa, która ma formę długiej wiotkiej ozdobnej taśmy lub szeregu małych elementów (na 7 lit.)ŁAŃCUCH to:

szereg połączonych ze sobą ogniw tworzących cięgno (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "CIĄG CO NAJMNIEJ DWÓCH POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ATOMÓW, KTÓRE TWORZĄ ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB CZĘŚĆ ZWIĄZKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.706

STRZELEC WYBOROWY, DZIEWUSZKA, KOŚCIÓŁ KONKATEDRALNY, BRAMKA KONTAKTOWA, KORA SOCZEWKI, PODSTAWA, TRANSURAN, ODCZYNNIK CHEMICZNY, TAJNE KOMPLETY, ANTENA RAMOWA, ARESZT TYMCZASOWY, METODA KASOWA, MARINA, ACETYLENEK SREBRA, WODOROTLENEK, GAMBIT, METASTRONA, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, HAK, MUFLON KANADYJSKI, TARCZA, KLISZA, KORZENIE, EPOS, BUTLA, ODŁAM, TOPIEL, KORYTARZYK, OBÓZ DOCHODZENIOWY, ZEBROID, NAZWA TOPOGRAFICZNA, CHOROBA NEURODEGENERACYJNA, PĄK, TERAKOTA, ASPIRANT, RAKARNIA, DZIECINA, UKŁAD NIEJEDNORODNY, KORPUS, BERLACZ, WIAROŁOMSTWO, PROTAMINA, PERKOZ ROGATY, KONCENTRACJA, DUKLA, JELEŃ WSCHODNI, CUDOTWÓR, NAJWIĘKSZY WSPÓLNY DZIELNIK, ANTAŁEK, DRZEWIAŃSKI, TYP, NITRYL, BUSPIRON, KLAPKA, MOCARSTWO, STACJA, PRZEGRYZKA, ZAGOŃCZYK, GAD, ROZTWÓR WZORCOWY, WITRYNA, RAMPA, KAMIEŃ, PODOKARP, MISECZKA, TLENEK ŻELAZOWY, DRĄGAL, TORTILLA, NACIĄG, PRZEDROŚLE, KOLCZATKA, AMON, BRAHMS, DWUWIERSZ, BLOKADA, MUFKA, PIASTA, REKLAMA PORÓWNAWCZA, MORALNOŚĆ, POŁOŻNICA, ASYGNACJA, IGIEŁKA, WSZYSTKOŻERCA, UTLENIANIE, KUBECZEK, FARSZ, KUSAK, BYK, KOGA, INDUKTOR, BRAMA TRIUMFALNA, TARCZA, ZNIECZULENIE, SCHIZOFRENIA REZYDUALNA, KLAPA, KIRPAN, SUBSTANCJA EGZOGENNA, SZUMOWINA, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PODREGION, GRUPA WSPARCIA, POŁOWA, GALARETA, PUSTAK, CIAŁKO KETONOWE, SEKTOR PRYWATNY, AGREGATY PIENIĘŻNE, DRUK AKCYDENSOWY, BERLACZ, SALCESON, ŁUK, SIARCZAN(VI) BARU, MINIATURA FORTEPIANOWA, PRÓBA, WIZA POBYTOWA, PARKIET, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, NÓŻKA, WITAMINA, MYDELNICZKA, PRZESTRON, LITAURY, ŁAPA, KOD DWUWARTOŚCIOWY, DATOWNIK, SUROWICA, BALERON, ALT, OBRAZ, GŁĄBIK, TELEKONWERTER, MOZZARELLA, CHÓR, CZAPKA FRYGIJSKA, SALA, ŚWIDEREK, SŁOWO KLUCZOWE, PIGMALIONIZM, KISZONKA, IKONOGRAFIA, WISKOZA, CZAPKA WĘGIERSKA, DZIAŁKA, CIAŁKO, PERYPATETYK, OBWÓD REZONANSOWY, ZBAWCZYNI, LODOWNIA, CZAS ZIMOWY, SZKLIWO CERAMICZNE, PIEC GRZEWCZY, BAKTERIA ŚLUZOWA, OSADNIK, GATUNEK INWAZYJNY, OŚWIADCZENIE LUSTRACYJNE, KONFISKACJA, NORMALIZACJA, OSTENTACYJNOŚĆ, KAMIENNIK, KLAPKA, SINICA, WYPRAWA, METRYKA, PUDŁO, MASZOPERIA, KISZONKA, POLISYNDETON, AKTYWNOŚĆ, DANE TELEADRESOWE, FAŁSZERZ, MINA, LAMPA ELEKTROMETRYCZNA, SZUM, KATAFRAKTA, ZSTĘPNICA, SZAL, OKRĄGŁOŚĆ, ASTATYZM, ZIARNKO, SUROWOŚĆ, POWIERZCHNIA WIELOŚCIENNA, POŚWIST, MASYW GÓRSKI, DOBA, MIECZ, POSŁUCH, MOL, LAUDATOR, HEGEMONICZNOŚĆ, TUTTI FRUTTI, SKRZELOTCHAWKI, ALAMEDA, KRWOTOK, POTASZ, AGREGACJA, RÓWNINA SANDROWA, FILET, CZWOROBOK PRZEGUBOWY, ZAPARCIE, UNIKALNY UŻYTKOWNIK, OBWODNICA AUTOSTRADOWA, PLIK GRAFICZNY, LAS OCHRONNY, PODOBIZNA, KIESZEŃ, FITOESTROGEN, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, LIMFOBLAST, WIGILIA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, ZBIORY ROZŁĄCZNE, KOMITET, DZIEŁO, NIEZDARSTWO, JEDNOŚĆ, TIAZYD, PRZEPŁYW, KSIĘŻNICZKA, AZOTAN, RIKSZA, HUBA RZĘDOWA, DAPSON, TRZYDZIESTKA, CZŁONEK, POMPA ŁYDKOWA, SER, BIBLIOTEKA NAUKOWA, MOC WYTWÓRCZA, KLASYFIKACJA ABC, ROWER, OŚLE UCHO, BYTOWNIT, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, GEOFAGIA, WĄTEK, CZŁON PODRZĘDNY, DEGRADACJA, PREZENTER, ONE-LINER, HETEROTIS, S.Y, INFOBOX, BANIECZKA, ABSOLUT, PAJĄCZEK, KET, ZAPONA, FOKI, ASYSTA, PLANETA, OPENER, HODOWLA PIERWOTNA, LB, ODSYŁACZ, CERAMIKA SANITARNA, PRODUKCJA, PULPIT STEROWNICZY, SIATKA, OFICJAŁ, ZRĄB TEKTONICZNY, GRADUAŁ, ASYMETRIA PRAWOSTRONNA, NARKOTYZER, PANICHIDIA, RÓG MGŁOWY, PRZEKŁADNIA BOCZNA, PRZEKŁADNIA, WYPALENISKO, KACZKA, BIDŻAPUR, NADBUDOWA, LUMINOFOR, PIWO, GARNEK, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, CHLOREK RTĘCI(I), SÓL, ZSYP, DYFTYK, DEPESZA, BATORÓWKA, SKLEP, MIĘTÓWKA, ZAĆMIENIE, FRONT STACJONARNY, PONCZÓWKA, KIEŁBACHA WYBORCZA, ELEW, PIRAMIDA, CHÓR, GRUSZECZKA, SIODEŁKOWCE, LEWAREK, BICIE CZOŁEM, HANDEL ZAGRANICZNY, SIEĆ KOMPUTEROWA, GLUKOZYNOLAN, BUM, ?ZOONOZA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.706 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

CIĄG CO NAJMNIEJ DWÓCH POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ATOMÓW, KTÓRE TWORZĄ ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB CZĘŚĆ ZWIĄZKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: CIĄG CO NAJMNIEJ DWÓCH POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ATOMÓW, KTÓRE TWORZĄ ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB CZĘŚĆ ZWIĄZKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŁAŃCUCH ciąg co najmniej dwóch połączonych ze sobą atomów, które tworzą związek chemiczny lub część związku (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŁAŃCUCH
ciąg co najmniej dwóch połączonych ze sobą atomów, które tworzą związek chemiczny lub część związku (na 7 lit.).

Oprócz CIĄG CO NAJMNIEJ DWÓCH POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ATOMÓW, KTÓRE TWORZĄ ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB CZĘŚĆ ZWIĄZKU sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - CIĄG CO NAJMNIEJ DWÓCH POŁĄCZONYCH ZE SOBĄ ATOMÓW, KTÓRE TWORZĄ ZWIĄZEK CHEMICZNY LUB CZĘŚĆ ZWIĄZKU. Dodaj komentarz

1×3 =

Poleć nas znajomym:

x