ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AZOTEK to:

związek azotu, pochodna amoniaku, w którym wszystkie wiązania azotu z atomami wodoru zostały zastąpione wiązaniami z innymi pierwiastkami (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.866

CHLOREK LITU, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, GRA NIESKOŃCZONA, MUSZNIK, FOSFOREK GALU, TŁOCZARNIA, WSKAŹNIK, KASZALOT MAŁY, STACHANOWIEC, WYRÓB CZEKOLADOPODOBNY, SĄD APODYKTYCZNY, SKLEPIENIE ŻEBROWE, OBSZAR WIEJSKI, METKA, HAMULEC NAJAZDOWY, CHLOROMETAN, BRAK, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, TALIDOMID, ANTOCYJANIDYN, SPLOT, DIARIUSZ SĄDOWY, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, FILEMON DZIOBOROGI, 2-AMINOETANOL, OBÓZ ZAGŁADY, UNIŻONOŚĆ, MONOTERPEN, WARTOŚCIOWOŚĆ, CHLOROBENZEN, KWASICA, ZGRUPOWANIE, KWAS OLEINOWY, FARAD, KANALIZACJA OGÓLNOSPŁAWNA, WODA, KOLKA JELITOWA, TRAWERS, ELEKTROSTAT, WYPŁATA, CHLORAN(VII) SODU, LUMINOFOR, CYKLAMAT, MONARCHIA DZIEDZICZNA, CHOROBA PAGETA, ŚLEPE ŹRÓDŁO, KONSUL, GLINIAN, KOŃ PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ, BLU-RAY DISC, KONTRAST RÓWNOCZESNY, RUCH POSUWISTO-ZWROTNY, NAFAZOLINA, KWAS SZCZAWIOWY, KEFALINA, POŁĄCZENIE WYRAZOWE, EPITLENEK, KWAS AZOTOWY, BASZTAN, PIEŃ, HISTORIA SZTUKI, DOWÓD WPROST, CHLOREK HEMATYNY, DYSTANS, ZWIĄZEK CHELATOWY, KLUCZ OBRACANY, UKŁAD HETEROGENICZNY, EFEKT DOMINA, OSZCZĘDNOŚĆ, SUBSTANCJA SMOLISTA, FILM ANIMOWANY, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, MAKRAMA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, WARTOWNIA, TARŁO, GERMAŃSKI, RUSZT, LAMPA DÖBEREINERA, ZWIĄZEK PRZYCZYNOWY, KLOPIDOGREL, STAROUKRAIŃSKI, TŁUSZCZOWIEC, KLUCZ PARTYJNY, WYDZIAŁ, REAKTOR PRĘDKI, RYNEK WEWNĘTRZNY, FLUORESCEINA, DITLENEK WĘGLA, POLIKONDENSAT, ANTOWIE, OKNO TEKTONICZNE, INSTRUMENT PERKUSYJNY MEMBRANOWY, KANAPKA, OUTLET, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, EPIGENEZA, IDEAŁ MAKSYMALNY, KLAR PORTOWY, NEKROFILIA, CHIŃSKI, FRAZA, SILNIK KWADRATOWY, PUSZKA, PLAC MANEWROWY, KSANTOFIL, SZCZELINA OCZODOŁOWA, KWAS ASKORBINOWY, KWAS CHLOROWODOROWY, MASA SPOCZYNKOWA, KINO DROGI, AZOTEK BORU, MENTON, PREFEKT APOSTOLSKI, MASER GAZOWY, WSPÓŁISTNIENIE, RĘKAWICZNIK, OKRĘT FLAGOWY, KISZKA, SŁUŻBA ZASTĘPCZA, HOBBYSTA, OGNIWO SREBROWO-CYNKOWE, OBOZOWISKO, ZBROJOWNIA, MANEŻ, CYTRONELOL, PRZYWÓDCZYNI, ROPA, NOŚNIK DANYCH, SPRZĘŻENIE ZWROTNE DODATNIE, OCTOWNIA, PRZYBYTEK, WODOROSIARCZAN, HEKSAFLUOREK SIARKI, LUJ, PRAZOSYNA, SALICYLAT, CHLOREK RTĘCI(I), BARWA POCHODNA, KOREGENT, HELIKAZA, MOCZNIK, TROKI, WYTWÓRNIA, PRZEWÓD ŚLIMAKOWY, SZYBKOWAR, GŁOŚNIK JONOWY, ARESZT, TYMOLOL, ITINERER, IMINA, LIRA KORBOWA, BARBITURAN, SZMACIAK, KONWENCJONALIZM, MECHANIZM KORBOWY, STAN WOLNY, RYNEK KAPITAŁOWY, PANNA W WIEKU POBOROWYM, KAMIENNE SŁOŃCE, PRZESTRZEŃ ŁADUNKOWA, WIECZNE PIÓRO, CYKL METONA, OKNO, ORGAN PROMULGACYJNY, GARNUSZEK, CUKIER SŁODOWY, WIĄZANIE WIELOKROTNE, BŁĘKIT INDYGOWY, KWASZARNIA, HALOGENEK ALKILOWY, APLANAT, CENTRALA RYBNA, JASŁO, HISZPAN, DZIUPLA, IDIOFON, ZACHOWEK, REGLAN, PŁOMIEŃ, MARTWA WODA, FLUOROCHINOLON, RAJD OBSERWOWANY, PĘPOWNIK, UKRAIŃSKI, SZTUKA, STREFA CZASOWA, CHALDEJSKI, BALIA, BUDYNEK MIESZKALNY JEDNORODZINNY, DREWNO PIERŚCIENIOWONACZYNIOWE, KNAJPA, METODA ODCHYLEŃ, MACZUGA, WIELKORUSKI, DYPTYK, TERPEN, FIKCJONALIZM, TLENOWNIA, CYKL PROTONOWY, GRAF NIESPÓJNY, KOŚCIÓŁ PREZBITERIALNY, ZAPOŻYCZENIE, WAPNO GASZONE, KATALOG PRZEDMIOTOWY, LOTOS, PASMO PRZEPUSTOWE, KONGA, NIEDOCUKRZENIE KRWI, SALICYLAN, MALINIAK, WYŻ, PIĘCIOTLENEK FOSFORU, TASIEMIEC, OSKARŻENIE PRYWATNE, REUMATYZM, BEKEREL, DELFIN ZWYCZAJNY KRÓTKOPYSKI, ŁAŃCUSZEK, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, GAZ MUSZTARDOWY, FENYLOHYDRAZYNA, LAMUS, MOCARSTWO DOMINUJĄCE, PSYCHUSZKA, MATRYCA LOGICZNA, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, POWIEŚĆ POLIFONICZNA, SOFISTA, GIMNASTYKA, PADWAN, KOLEKTYWIZM, DELFIN ZWYCZAJNY, BARWNIK AZOWY, PODNÓŻEK, TERMOS BUFETOWY, MONTAŻ, KWAS PRÓCHNICOWY, RUSKI, OSCYLATOR, KONSULAT, DEHYDROGENAZA, BYSTRZYCA, AUTOTRANSFUZJA, SODA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, KUTIKULA, ŚPIEW, CELULOZOWNIA, KETEN, PRZEMIANA POKOLEŃ, GŁOŚNIK PIEZOELEKTRYCZNY, ZARZEWIE, WERTEKS, GNIAZDO ZAWOROWE, CHLOREK POTASU, OCZYSZCZALNIK, DEUTER, WYCHODNIA, ODWODNIENIE HIPERTONICZNE, OLIMPIADA PRZEDMIOTOWA, KARBROMAL, MOC MECHANICZNA, OPTY, STRZELNICA SPORTOWA, PRZEWÓD JEZDNY, AMATOR KWAŚNYCH JABŁEK, BINGO FANTOWE, KARCZUNEK, ANEMIA APLASTYCZNA, OKRES NIESKŁADKOWY, DWUTLENEK, EDREDON, GASIWO, WOJNA DOMOWA, DRZEWOSTAN WIELOPIĘTROWY, ŁAGIEWKA PYŁKOWA, ORKUS, GRAF KOMÓRKOWY, GLIKOZYD, POSTĘP ARYTMETYCZNY, SANDBOX, POKÓJ WIADOMOŚCI, TECHNOKRATYZM, TETRACHLOROETEN, DUSZNICA, UKRYCIE, KAMERALNOŚĆ, KWADRAT, OGNIWO WESTONA, POGOTOWIE, PRZEWÓD GRZEJNY, GRAF DOSKONAŁY, WERSJA LEKTORSKA, WILKI WORKOWATE, ZABURZENIE AFEKTYWNE, RUCH KRZYWOLINIOWY, KABARET, SUTENERSTWO, ?IZOTOP.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.866 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AZOTEK związek azotu, pochodna amoniaku, w którym wszystkie wiązania azotu z atomami wodoru zostały zastąpione wiązaniami z innymi pierwiastkami (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AZOTEK
związek azotu, pochodna amoniaku, w którym wszystkie wiązania azotu z atomami wodoru zostały zastąpione wiązaniami z innymi pierwiastkami (na 6 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ZWIĄZEK AZOTU, POCHODNA AMONIAKU, W KTÓRYM WSZYSTKIE WIĄZANIA AZOTU Z ATOMAMI WODORU ZOSTAŁY ZASTĄPIONE WIĄZANIAMI Z INNYMI PIERWIASTKAMI. Dodaj komentarz

3+3 =

Poleć nas znajomym:

x