ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AMIRYNA to:

związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.)AMYRYNA to:

związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.110

AZOTYN POTASU, ROŚLINA OLEISTA, LORINANOZAUR, KAZACHSKI, ANTYMONEK, NAPŁYW KORZENIOWY, CENTRALNA MIELINOLIZA MOSTU, NEWIRAPINA, LEPTOPLEURON, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, CZAJKOWSKI, RAY, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, SULFOMETAZYNA, CHLORAN(VII) MAGNEZU, CHLORAN AMONU, CZWORONÓG, HEBRAJSZCZYZNA, DRAGON, FOSFORAN PIRYDOKSALU, DUJKER CZARNY, BOROWODOREK LITU, POLIEN, AZBEST BIAŁY, KWAS CHLOROWODOROWY, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, PURYNA, TRANSFERAZA, SECESJONIZM, SINOZAUR, KOTO, GRUPA DIEDRALNA, KERALCZYK, KORNET, IGUANODON, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, MASAJ, MAGNEZJA PALONA, CZAJKA, VIOLA BASTARDA, BRODAWCZYCA KONI, CHLOROBENZEN, GLIKOZYD FENOLOWY, SAMORZĄDOWOŚĆ, DIAGNOZA, ZWIĄZEK, FENYLOETYLOAMINA, ISLANDZKI, PATRONKA, PASZTUNKA, WILAMOWIANKA, BLASZKA, JĘZYK MUNDAJSKI, C, EWENKIJKA, BENZYLOPENICYLINA, TRINAKSODON, TLENEK ŻELAZOWY, AMARANT, SPIRYTUS SUROWY, WIR PIASKOWY, PROTEZA, GASTONIA, KOLOKACJA, PORFIRYNA, ZWIĄZEK, ANTAGONISTA, MAZOWSZANIN, PRAWO WIELKICH LICZB, GRZEBACZ, LIGA, BIS(AZOTAN) STRONTU, SAMOWYSTARCZALNOŚĆ GOSPODARCZA, FRAKCJA, STEROL, TRIOZA, CZŁONEK, ZWIĄZEK PARTNERSKI, STEGOZAUR, WYKLUCZENIE, WIĘZY KRWI, BISFENOL, WALDORAPTOR, KWASEK CYTRYNOWY, NAPÓJ NIEGAZOWANY, SYMETYKON, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY RAMIENIA, EUGLENINY, SKŁAD, KRZEMIAN WARSTWOWY, AMIRYNA, KOSZÓWKOWATE, BARDON, BROMIAN POTASU, CEFALOGLICYNA, WODOROSIARCZAN, RESTRYKTAZA, KASTANIETY, GRUPETTO, OTWORNICA, SETER SZKOCKI, KWAS MALONOWY, KWAS KAMFOROWY, BLESKOTKA, SŁONKA, KLASTER, DINODONTOZAUR, SULFADIMIDYNA, TRANDOLAPRYL, DIMETYLOETANOLAMINA, POLINUKLEOTYD, HYDRAZYD, SZEKLER, JEKIMOW, WERTEKS, AMIDEK, GEEZ, ALKALOID, PTAK, CHONDRYT ENSTATYTOWY, JĘZYK INDOIRAŃSKI, AMOKSYCYLINA, ETYMOLOGIA LUDOWA, JASZCZURKI PIERŚCIENIOWATE, HUSKY, RUSAŁKOWATE, ZAUROPOSEJDON, JĘZYK LUKSEMBURSKI, GALLIMIM, JĘZYK AŁTAJSKI, KAMIEŃ PIEKIELNY, CHLOROETAN, SŁONKA, PARTIA ANGIELSKA, LINKOMYCYNA, KWAS FTALOWY, ZDRADA, ABISYŃSKI KLASYCZNY, PRZĄDKOWATE, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, ZWIĄZEK FLAWONOWY, ALDEHYD MRÓWKOWY, METYCYLINA, KAUKAZ, OKOWITA, WYKLUCZENIE, WYRAŻENIE, OBCY, OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA, BERYLOWIEC, WODOROTLENEK SODOWY, DOJŚCIE, TONAŻ, HAFLINGER, ACETYLENEK MIEDZI, ALDEHYD GLICERYNOWY, KLESZCZE TWARDE, UNITARIANIN, BOJÓWKARZ, ALKILACJA, HI-HAT, WIOLA, BEZPŁUCNIKOWATE, KONGRUENCJA, MANGANIAN(VI) POTASU, KRZEMEK, GARUDIMIM, KWAS FOLIOWY, GALECHIRUS, MERKUROCHROM, JĘZYK ISLANDZKI, PARASYGMATYZM, TŁUSZCZ, ZUCH, SULFID, SAMOAŃSKI, BOLOŃCZYK, TAHITI, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, MENTALNOŚĆ, MIŁOSZ, JĘZYK KENTUMOWY, TEBEK, GATUNEK BLIŹNIACZY, ETOS, JĘZYKI DARDYJSKIE, LOSILLAZAUR, CZUWANIE, BEKASIK, WALIJSKI KUC GÓRSKI, ZADZIORKI, PARTIA SZKOCKA, SKŁADNIA RZĄDU, TORBAN, ARCHEORNITOID, ALDEHYD OCTOWY, JĘZYKI KAUKASKIE, BEKASIK, LAMUCKI, JONON, FILOGENIA, CIAŁO KETONOWE, SÓL Z EPSOM, SLADEK, KWAS GLUKONOWY, BABIOGÓRKA, KWASEK CYTRYNOWY, IZOMER, FRAZA, WEPS, PRAKRYT, BAKTERIA DENITRYFIKUJĄCA, WARTOWNIK, FOSFORAN(V), FABIANIZM, FILOGENEZA, GAZOZAUR, HYDROKSYKWAS, LABRADOR, SIARCZAN(VI) MAGNEZU, KRYPTOZAUR, JĘZYK WSCHODNIOGERMAŃSKI, LIZOSOMALNA CHOROBA SPICHRZENIOWA, JODEK, FELSUMA PRĘGOWANA, AMFIBOL, SZAMPION, CHRYZOTYL, KORELACJA KANONICZNA, CHONDRYT WĘGLISTY, KETONOKWAS, ACETYLENEK, ALKOHOL CUKROWY, SULFON, ANTOWIE, CETIOZAURY, POPIJAŁA, TANIKOLAGREZ, KONFEDERACJA BARSKA, ANTYLOPA, AZERBEJDŻAŃSKI, GRECKI, SILUOZAUR, JĘZYK WEGETUJĄCY, INICJATOR, PINEN, LIGAWKA, PARAFASZYSTA, NUKLEOTYD, SSAK KOPYTNY, HARMONIA, SOWIETY, SAMPLER, NEPALSKI, KOMONDOR, KATALOŃSKI, PRZESTRZEŃ JEDNORODNA, KWAS NUKLEINOWY, GĄSIENICZKI, CHELAT, AŁUN POTASOWY, WINIDUR, HARMONIA, JĘZYK BIAŁORUSKI, METANOL, NINGCHENGOPTERUS, ARGYROZAUR, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY DOLNY, SYSTEM KASTOWY, HALOGENOALKAN, HYDROKSYAMINOKWAS, NIEORGANICZNY CHLOREK KWASOWY, BERTOLID, SUNDAJCZYK, ETIOPSKI KLASYCZNY, TURECKI, MAŃSKI, NAZWA SŁUŻEBNA, BISFENOL A, KASZUB, KOMISJA SELEKCYJNA, FESTYN, RUTYNA, PUERTAZAUR, BENGALSKI, ACETON, KWAS LINOLOWY, SALBUTAMOL, KONKURS, ARAGO, BRETOŃCZYK, ALKOHOL POLIHYDROKSYLOWY, KOLAMINA, KWAS LIZERGOWY, PLAGIOKLAZ, CHLOREK WINYLU, CHLORAN POTASU, SÓWKA, SZTRASER, ?PREFERENCJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.110 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AMIRYNA związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.)
AMYRYNA związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AMIRYNA
związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.).
AMYRYNA
związek organiczny z grupy terpenów, pentacykliczny triterpen; nienasycony alkohol (na 7 lit.).

Oprócz ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL sprawdź również:

męski but z krotką cholewką do kostki ,
rzekotka czerwonooka, chwytnica czerwonooka, Agalychnis callidryas - gatunek płaza bezogonowego z rodziny rzekotkowatych ,
instrumentalny wstęp do utworu ,
przedmiot szkolny lub uczony w ramach kursu, na którym opanowuje się podstawy języka hebrajskiego ,
dział leksykologii zajmujący się synonimami ,
złoże mające formę warstwy, zalegające na dużej przestrzeni i ograniczone dwiema mniej więcej równoległymi warstwami ,
Takydromus sexlineatus - gatunek gada z rodziny jaszczurkowatych, występujący w Chinach, Indiach i na innych obzarach Azji ,
lek działający przeciwdrgawkowo; hamuje impulsy elektryczne w mózgu, będące przyczyną napadów padaczki ,
cienkie, kruche, nie słodzone ciasteczko ,
prymitywny prostak, cham ,
mały placek z mąki lub tartych kartofli smażony na tłuszczu ,
na siemię i płótno ,
koń o dużej sprawności fizycznej, który ma cechy konia sportowego, użytkowany najczęściej w sportach konnych i na wyścigach; jest energiczny, przystosowane do pracy w szybkim ruchu, ma żywy temperament i lekką budowę, co jest jest charakterystyczną cechą ,
Phalacrocorax magellanicus - gatunek ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae); zamieszkuje skaliste południowe wybrzeża Ameryki Południowej ,
stosunek seksualny pary z dodatkowym partnerem lub partnerką ,
śpiewał w The Police ,
organiczny związek chemiczny, monosacharyd (cukier prosty) z grupy aldoheksoz ,
jego pamięci żałobny rapsod ,
obraźliwie o kobiecie, która zrobiła coś wrednego lub niemoralnego ,
książę Polski z dynastii Piastów sprawujący władzę od ok. 960 r ,
ktoś nienormalny, niebezpieczny, taki, którego zdrowie psychiczne budzi wątpliwości ,
model Fiata ,
napadowe zaczerwienienie skóry twarzy, zwłaszcza policzków, zazwyczaj jako reakcja psychosomatyczna na silne emocje ,
sklep, w którym sprzedawano towary kolonialne, czyli towary importowane z kolonii, delikatesy ,
kobieta - dorosły człowiek płci żeńskiej; słowo używane dziś często żartobliwie ,
utwór Liszta ,
to, że jakieś działanie nie stwarza problemów przy realizacji ,
Dryoscopus gambensis - gatunek ptaka z rodziny dzierzbików (Malaconotidae) ,
dziecko klępy ,
owoc (pestkowiec) bzu czarnego

Komentarze - ZWIĄZEK ORGANICZNY Z GRUPY TERPENÓW, PENTACYKLICZNY TRITERPEN; NIENASYCONY ALKOHOL. Dodaj komentarz

6-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast