UJEMNA TEMPERATURA POWIETRZA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MRÓZ to:

ujemna temperatura powietrza (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MRÓZ

MRÓZ to:

osad atmosferyczny, tworzący drobne lodowe kryształki w postaci igieł powstających na dowolnym podłożu hydrofilowym (na 4 lit.)MRÓZ to:

siarczysty dokucza zimą (na 4 lit.)MRÓZ to:

siarczysty (na 4 lit.)MRÓZ to:

'kreśli' kompozycje na szybie (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UJEMNA TEMPERATURA POWIETRZA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 342

METEOROGRAF, PANCERNIK DŁUGOOGONOWY, OPTIMUM KLIMATYCZNE, BLOK, WIROSZYBOWIEC, KURTYNA ZERO, MRÓZ, HERMETYCZNOŚĆ, REGULATOR POKOJOWY, INSTALACJA SPRĘŻONEGO POWIETRZA, POWIERZCHNIA STEROWA, FRONT CIEPŁY, ŹRÓDŁO TERMALNE, GORĄC, ROZTOPY, WYDECH, TEMPERATURA MROZU, TLENOWNIA, NAWIETRZNIK, HIPERWENTYLACJA, BETON KOMÓRKOWY, PODGRZEWACZ, WIR POWIETRZNY, NAWIEW, NIETOLERANCJA, DUSZNOTA, MRÓZ, PODUSZKOWIEC, FITOREMEDIACJA, ORGANKI, PODMUCH, TEMPERATURA ZAPŁONU, CHRAPY, CIĄG KOMINOWY, AUTOŻYRO, STROIK, TORNADO, HAUST, SILNIK CZTEROTAKTOWY, GEOFIT BAGIENNY, HARMONIJKA USTNA, LODÓWKA, BAKTERIA ŚLUZOWA, NALOT, TEMPERATURA CURIE, ATMOSFERA NORMALNA, CHŁODNIK, ZIĄB, BURZA PIASKOWA, KOROZJA ATMOSFERYCZNA, SKAŻENIE CHEMICZNE, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, SOPEL, LOT SZYBOWCOWY, PRĄD STRUMIENIOWY, BANIECZKA, ROŚLINA BŁOTNOPĄCZKOWA, MENINGOKOK, SILNIK WIATROWY, TERMOS, TEMPERATURA KELVINA, HYGROFIT, WENTYLACJA, REGULATOR POMIESZCZENIOWY, AERODYNA, TEMPERATURA, ŚRYŻ, AUTOGIRO, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, HIGROFIT, INWERSJA TEMPERATURY, TEMPERATURA ABSOLUTNA, RENARD, LATO, SCHRON PRZECIWLOTNICZY, SILNIK PNEUMATYCZNY, WENTYLACJA GRAWITACYJNA, ANTYPASAT, AZOT, WENTYLACJA MECHANICZNA, CEZURA, OGIEŃ, KATODA, FLAK, TEMPERATURA ROSY, CIEPLICA, ŚWIATŁA PRZECIWMGIELNE, APARAT ARTYKULACYJNY, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-WYBUCHOWA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, HELOFIT, DERYWACJA UJEMNA, SAUNA, WIR, SFIGMOMANOMETR, CIEPŁO, KRĘTEK, WIATRAKOWIEC, GLOGIERÓWKA, TROPIK, WIATR, KRATKA WENTYLACYJNA, WENTYLACJA, ABRAZJA, PALNIK ACETYLENOWO-TLENOWY, AEROFON, ANABIOZA, DYSFONIA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, DĘTKA, HAMULEC PRÓŻNIOWY, MIECH, MIĘSIEŃ WDECHOWY, BŹDZINA, MROZEK, PODMUCH, PISZCZAŁKA WARGOWA, NAWILŻACZ, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, STAN NIETRZEŹWOŚCI, PISZCZAŁKA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTA, WYWIETRZNIK, WIELKOŚĆ SKALARNA, DUSZNOŚĆ, LATAWIEC, DYWIZJON RAKIETOWY, WENTYL, PARNOŚĆ, GŁOSKA NOSOWA, GUMA, BAŃKA, WYŻ, SPIEKA, GWIZD, WENTYL, GORĄCE ŹRÓDŁO, STREFA PERYGLACJALNA, POJEMNOŚĆ ŻYCIOWA, STREFA KLIMATYCZNA, PRĄD, REJESTRATOR, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, NIZINNOŚĆ, PODGRZEW, TRAKTURA, ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII, TEMPERATURA ZAPALENIA, ZMIENNOPŁAT, BAŃKA PRÓŻNIOWA, FLAK, CLAUDE, LATO, MIARKOWNIK SPALANIA, SZCZELNOŚĆ, OBJĘTOŚĆ WYDECHOWA, ŻÓŁW NOROWY, FRONT ATMOSFERYCZNY, LAS DESZCZOWY, ZIMNICA, NIEPRZEPUSZCZALNOŚĆ, TEMPERATURA NÉELA, WERTYKULACJA, SKWAR, FRONT CHŁODNY, NASYCANIE, ŁYK, INWERSJA OSIADANIA, GŁOŚNIK JONOWY, LENOIR, SAMOGŁOSKA NOSOWA, BALON METEOROLOGICZNY, ELEKTRYCZNOŚĆ W ATMOSFERZE ZIEMSKIEJ, INSTRUMENT DREWNIANY, UKŁAD WYŻOWY, NADMUCH, GRZEJNIK KONWEKCYJNY, ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE, SPIEKOTA, PALNIK BUNSENOWSKI, TEMPERATURA KRYTYCZNA, OCZYSZCZALNIK, PEPINKA, TEMPERATURA BEZWZGLĘDNA, WOŁEK, CIEPŁOŚĆ, CHŁÓD, RZEŹWOŚĆ, WIROPŁAT, TRĄBA POWIETRZNA, PRZEWIETRZNIK, DMUCHAWA, UPAŁ, SKALAR, CZERPNIA POWIETRZA, FILTR POWIETRZA, KOMIN, ETER, KARABINEK PNEUMATYCZNY, PUNKT DYMIENIA, PIEC KOKSOWNICZY, OCHŁODZENIE, WENTYL, OBJĘTOŚĆ WDECHOWA, LUK, WIOSNA, CIĄG, FRONT STACJONARNY, PARSYZM, DUCHOTA, TEMPERATURA UPAŁU, NAWIEW, BAKTERIA GRAM-UJEMNA, PRZELICZNIK ARTYLERYJSKI, DEFLEKTOR, LICZBA UJEMNA, GORĄCO, WIZG, ROŚLINA BŁOTNA, CHRAPY, AEROSTAT, ZERO ABSOLUTNE, AEROFON, DWOINKA ZAPALENIA OPON MÓZGOWYCH, OSZCZĘDZACZ, MRÓZ, SMOG, STRATYFIKACJA, GRANULA, TURBULENCJA, REKUPERATOR CIEPŁA, POZWOLENIE EMISYJNE, IZOTERMIA, ASPIRACJA, ODMROZINA, UPOJENIE ALKOHOLOWE, HOMOSFERA, BALON NA OGRZANE POWIETRZE, CZTEROTAKT, LAKRYMATOR, TEMPERATURA ZAPŁONIENIA, TERMOSIK, ZRZUT, WYWIETRZNIK, PEBA, POCZTA PNEUMATYCZNA, APARAT REGENERACYJNY, KANAŁ WENTYLACYJNY, WYSOKOŚCIOMIERZ, MIĘŚNIOLOT, SILNIK RAKIETOWY, DMUCHAWA, TERMOOBIEG, KESON, SIWAK, TEMPERATURA MROZU, METODA TERMICZNA, RUCH KATABATYCZNY, FRONT METEOROLOGICZNY, WĘGIEL BRUNATNY, INWERSJA, MEZOSFERA, MRÓZ, TERMOS, TEMPERATURA, STOPIEŃ GEOTERMICZNY, WENTYLACJA, ŻAR, GAZ ŁZAWIĄCY, USTNIK, SILNIK PNEUMATYCZNY, ADWEKCJA, BENTAL, SILNIK CZTEROSUWOWY, ODMA, PISTON, ENERGIA WIATROWA, TERMOMETR SUCHY, OBJĘTOŚĆ ODDECHOWA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, GŁOŚNIK PNEUMATYCZNY, BROŃ PNEUMATYCZNA, TEMPERATURA BARWOWA, BALON NAPEŁNIANY OGRZANYM POWIETRZEM, TEMPERATURA TERMODYNAMICZNA KELVINA, CUG, WIATRÓWKA, NOSÓWKA, ŚWIST KRTANIOWY, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, MRÓZ, INWERSJA TERMICZNA, ŹRÓDŁO GEOTERMALNE, HARMONIJKA, STROIK, CUG, WOLEJ, PUSTAK, STOPIEŃ CELSJUSZA, ?CIEPŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 342 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UJEMNA TEMPERATURA POWIETRZA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UJEMNA TEMPERATURA POWIETRZA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MRÓZ ujemna temperatura powietrza (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MRÓZ
ujemna temperatura powietrza (na 4 lit.).

Oprócz UJEMNA TEMPERATURA POWIETRZA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - UJEMNA TEMPERATURA POWIETRZA. Dodaj komentarz

1+1 =

Poleć nas znajomym:

x