PORA, TERMIN - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CZAS to:

pora, termin (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: CZAS

CZAS to:

nieprzerwany ciąg następujących po sobie wydarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

sposób określania, wyznaczania i mierzenia czasu, chronologicznego uszeregowania zdarzeń (na 4 lit.)CZAS to:

kategoria i forma gramatyczna czasownika określające stosunek odbywania się jakiejś czynności lub zachodzania stanu do momentu wypowiedzi o tym (na 4 lit.)CZAS to:

chwila, moment, pora (na 4 lit.)CZAS to:

wyodrębniony okres, określona pora, kiedy coś się dzieje lub coś jest wykonywane (na 4 lit.)CZAS to:

(często) PLUR. okres w dziejach (na 4 lit.)CZAS to:

wolne chwile, często kiedy nie ma się zaplanowanych innych zajęć, czas do dyspozycji, czas jako własność człowieka (na 4 lit.)CZAS to:

bieżący odczyt wskazań czasomierza (na 4 lit.)CZAS to:

warunki atmosferyczne, pogoda (na 4 lit.)CZAS to:

nieustannie płynie (na 4 lit.)CZAS to:

nie staje, a ucieka (na 4 lit.)CZAS to:

odmierza go zegar (na 4 lit.)CZAS to:

mierzony przez zegar (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PORA, TERMIN". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 571

POSTĘPOWANIE CYWILNE, PORCYJKA, OKOLICZNOŚĆ FAKTYCZNA, DEPILACJA, GMT, MAKROKOSMOS, PAMIĘĆ BUFOROWA, SKRZYDŁO, ŚWIT, KORYBANT, PROTUBERANCJA, CZAS, DYŻUR, FUTURE PROGRESSIVE, KAPANINA, RZEKA EPIZODYCZNA, URLOP ZDROWOTNY, GADKA SZMATKA, APORT, WIĘZIENIE, SŁOMIANY WDOWIEC, ODŁÓG, HETEROGENIA, ZNIECZULENIE, ROZMNOŻA, MAKROŚWIAT, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, ŚWITANIE, CZAS PLANCKA, MAŁPY, OKRES ZASIŁKOWY, PATROCHY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, NAJWYŻSZY CZAS, CZEKADEŁKO, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, STAN NIECZYNNY, BEDŁKA, CZAS PRZESZŁY, CZAS SŁONECZNY PRAWDZIWY, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, LABA, STOPA PROCENTOWA, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, CZWARTY WYMIAR, RAJ PODATKOWY, PRZESIEDZENIE, WYDATKI BIEŻĄCE, CZAS GRAMATYCZNY, SERCE JASIA, ZŁOTA MŁODZIEŻ, KREDYT KONTRAKTOWY, WSPÓŁCZYNNIK, PORA, ZMIANA, PORA ROKU, SKŁADAK, AKTYWNOŚĆ, CZAS PRZESZŁY, CZAS, SZTUKA EGEJSKA, POBYT CZASOWY, DZIERŻAWCA, BARCZATKA FRANKOŃSKA, ROK SYDERYCZNY, CZAS URZĘDOWY, SZKOŁA, ZAKON MNISZY, PACHT, OKRES, APERCEPCJA, PRZEDWIECZÓR, IMMUNITET FORMALNY, DOPOŁUDNIE, ZAMEK, KOLAGENOZA, WYPADEK LOSOWY, ODSTĘPNE, OKRES, LEMUR WARI, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, LATA, PORA, CZAS GWIAZDOWY, ZMIANA, PORA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, MONITORING, MENU KONTEKSTOWE, ECHOSONDA, DZIEŃ ASTRONOMICZNY, GWARANCJA, DŻUNGLA, PRZEDWIECZERZ, CZAS MARTWY, WSTECZNICTWO, SZATANIZM, VACATIO LEGIS, MIĘDZYNARODOWY CZAS ATOMOWY, DHARMA, GODZINA, RANO, SKRZYDŁO, ŚLIZG STAWOWY, CZAS, URZĄD CENTRALNY, CZAS RZECZYWISTY, PORCJA, DEPOZYT MIĘDZYBANKOWY, REPUBLIKA, MELDUNEK CZASOWY, KOSMOS, MECHANIZM MNOŻNIKOWY, ARENDARZ, ZIELONE, TECHNOKRATA, INKUBACJA, HIBERNACJA, MARNOTRAWCA, PRAWDA OBIEKTYWNA, AMIODARON, FUTURE SIMPLE, APEL, PRAWO MIĘDZYCZASOWE, WSCHÓD, BEZROBOCIE ŚREDNIOOKRESOWE, KONTRAKT MENADŻERSKI, CZAS PÓŁTRWANIA, CZASOMIERZ, PRZEBIEG, URWANIE GŁOWY, ZBIÓR OGRANICZONY, CZAS, MERKAPTAN, WYDATEK INWESTYCYJNY, RDZEŃ KRZEMIENNY, CHRONOMETR, CZAS SŁONECZNY ŚREDNI, DŁUGOŚĆ, TERMIN ZAWITY, KALENDARZ KOŚCIELNY, TOWARZYSTWO, KONCERT, ROŚLINY ZARODNIKOWE, TRUPOJAD, OKRES PÓŁTRWANIA, MIESIĄC SYNODYCZNY, PREKLUZJA, CHOROBA DUCHA, INDUKCJA MATEMATYCZNA, SPOKÓJ, ZOBOWIĄZANIE WYMAGALNE, CZYŚCIEC, JEDNOSTKA TARYFIKACYJNA, CZAS, WYTRZYMAŁOŚĆ, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, POSTKOMUNA, MORA, KREDYT ZAUFANIA, FERMATA, KULMINACJA, ZEGAR MOLEKULARNY, DŻAMAHIRIJJA, WOLNE, ARESZT, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, KOMPARYCJA, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, KOTYLOZAURY, OKUPOWANIE, SHEMALE, INFORMEL, DOSTĘP WARUNKOWY, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, ERA CHRZEŚCIJAŃSKA, ZEGAR SŁONECZNY, URLOP, UTC, RANO, CZAS PRZYSZŁY PROSTY, POSTKOMUNIZM, CZAS, OBIEG SYNODYCZNY, LIDIN, CYKL REALIZACYJNY, KONFEDERACJA KAPTUROWA, WYDATKI MAJĄTKOWE, WAKUOM, KONSORCJUM, SŁOBODA, PRZYSTAŃ MORSKA, DOSTĘP TELEKOMUNIKACYJNY, NARZECZEŃSTWO, ANTIOCHEŃSKA SZKOŁA EGZEGETYCZNA, PRZEDWIECZERZE, WIDZENIE FOTOPOWE, KAPITAŁ OBCY, CZAS PRZYSZŁY, SLALOM, DNI OTWARTE, POST, ECHOLOT, ŁADNICZKA OKAZAŁA, WACHTA, NOC, ZIMA, STENOKARDIA, RADIOORIENTACJA SPORTOWA, CZAS NIEOZNACZONY, CZAS WOLNY, WYDATKI INWESTYCYJNE, CZAS GEOLOGICZNY, OKIENKO TRANSFEROWE, RZEKA CHWILOWA, SPRAWNOŚĆ, MIESIĄC ANOMALISTYCZNY, SERDUSZKA OKAZAŁA, CZAS ZAPRZESZŁY, HETEROGENNOŚĆ, WINA UMYŚLNA, PAPUŻKI NIEROZŁĄCZKI, CZAS, PORA, RANEK, WIELKI POST, MIASTO OTWARTE, KOMPANIA, ARKA, ŚWIAT, POŻYCZKA, GORĄCY CZAS, ROK ANOMALISTYCZNY, PRZEPŁYW PIENIĘŻNY, LEASINGODAWCA, GORĄCY OKRES, KALENDARZ, DZIEŃ, DOŁEK, CIĄŻA, SOL, SZEREG CZASOWY, ZAKON MNISI, ZADŁAWIENIE, PSYCHOZA SCHIZOFRENICZNA, ROK GWIAZDOWY, ZAKWATEROWANIE, ORGAN, ROZTOPY, SZYBKA RANDKA, CHRONOMETRAŻYSTA, CZARTER, PRZEDDZIEŃ, BŁONKA, ZEGAR PIASKOWY, CZAS OCHRONNY, CZAS, TAJEMNICA ADWOKACKA, ODGROMNIK, PASCHA, CZAS, ABSORPCJA, DOBRO OSOBISTE, SUKNIA ŚLUBNA, WPIS OSTATECZNY, RANO, NADZÓR PEDAGOGICZNY, CZAS TRWANIA, GWIZD, CHANSON, LAPAROTOMIA, ODSIADKA, KATEGORIA GRAMATYCZNA, TRWAŁOŚĆ, KREDYT ROLOWANY, ŻÓŁWIE MORSKIE, NADZÓR JUDYKACYJNY, EJDETYKA, POSIEDZENIE, WINA NIEUMYŚLNA, SWAP WALUTOWY, WYDATKI KONSUMPCYJNE, WYDATEK KONSUMPCYJNY, SYSTEM KAPITAŁOWY, HIPOTEZA ZEROWA, PRAWDA MATERIALNA, DOŻYWOCIE, TERMIN, ZIEMIA ŚWIĘTA, TERMIN, PUNKTUALNOŚĆ, OJCZYZNA, PRZESILENIE RZĄDOWE, SNOW, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, DYSFAGIA, ZAKŁAD WZAJEMNY, KRYTERIUM ULICZNE, ?ECCHI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 571 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PORA, TERMIN się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PORA, TERMIN
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CZAS pora, termin (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CZAS
pora, termin (na 4 lit.).

Oprócz PORA, TERMIN sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - PORA, TERMIN. Dodaj komentarz

8-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast