TERMIN INTERDYSCYPLINARNY, DEFINIOWANY RÓŻNIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI; NAJOGÓLNIEJ - WŁAŚCIWOŚĆ PEWNYCH OBIEKTÓW, RELACJA MIĘDZY ELEMENTAMI ZBIORÓW PEWNYCH OBIEKTÓW, KTÓREJ ISTOTĄ JEST ZMNIEJSZANIE NIEPEWNOŚCI (NIEOKREŚLONOŚCI) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

INFORMACJA to:

termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności) (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: INFORMACJA

INFORMACJA to:

punkt, w którym można się czegoś dowiedzieć (na 10 lit.)INFORMACJA to:

jedna z najważniejszych form wypowiedzi dziennikarskiej traktowana czasem jako rodzaj lub gatunek dziennikarski (na 10 lit.)INFORMACJA to:

wiedza dostępna komuś, przeznaczona dla kogoś (na 10 lit.)INFORMACJA to:

sygnał (lub ciąg sygnałów), który jest przetwarzany w systemach informacyjnych (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN INTERDYSCYPLINARNY, DEFINIOWANY RÓŻNIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI; NAJOGÓLNIEJ - WŁAŚCIWOŚĆ PEWNYCH OBIEKTÓW, RELACJA MIĘDZY ELEMENTAMI ZBIORÓW PEWNYCH OBIEKTÓW, KTÓREJ ISTOTĄ JEST ZMNIEJSZANIE NIEPEWNOŚCI (NIEOKREŚLONOŚCI)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.404

KANAŁ ŻEGLUGOWY, KORIN, JĘZYK MANX, DOŁEK OSIOWY, SILNIK KWADRATOWY, LEWICOWOŚĆ, TRZY KARTY, GWIZD, BEZDEŃ, METAL KOLOROWY, BEŁT, LIPA, KARUZEL, AZYL DYPLOMATYCZNY, SKALA RANKINE'A, BLIŹNIĘTA SYJAMSKIE, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, BYLICA, PROCES MYŚLOWY, OSET, NARZUT, BOURBON, SZCZUPŁOŚĆ, SPULCHNIACZ, WYDRA, SOLUBILIZACJA MICELARNA, IMPRESARIAT, RAK PRĘGOWATY, KĄT, PRELIMINARIUM POKOJOWE, PAMPA, RAKIETA BADAWCZA, WYŚMIENITOŚĆ, NAPRĘŻACZ, ESTETYCZNOŚĆ, KWADRAT MAGICZNY, PAZURKOWCE, PIĘTKA, RELACJA, SABOT, PODGARDLANKA, KIESZEŃ PRZYZĘBNA, IZOLACJA, AKORDEON, PROJEKT TECHNICZNY, STOSUNEK PRAWNY, TAUTOCHRONA, CHŁÓD, FIGURA OGRANICZONA, OBRĘB EWIDENCYJNY, TWARDOŚĆ, SIKSA, OSZCZĘDNOŚĆ, MIRAŻ, ALGEBRA PRZEMIENNA, CHAMEFIT, SZEŚĆDZIESIĄTKA, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, WIELKI BRAT, LEKSYKOSTATYSTYKA, WSPANIAŁOŚĆ, SUSEŁ WASHINGTONA, NAUKI O POZNANIU, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY PO OKRĘGU, DZIENNIK ODBIORCZY, UNIWERSALIZM, NIELICZNOŚĆ, KOMPARATYSTYKA LITERACKA, ZDANIE EGZYSTENCJALNE, KOMANDYTARIUM, MIĘDZYAKT, BEZPIEŃKA, CHOLINOLITYK, TRYGONOMETRIA, PUNKT STYCZNY, LICZBA DOSKONAŁA, USTRÓJ NIEWOLNICZY, ŚWIATŁO DZIENNE, MORFOLOG, MOMENT TEORETYCZNY, CHŁOPEK-ROZTROPEK, KLOPS, ANASTOMOZA, TWARDA SPACJA, SZMUGIEL, DRĄŻEK SKRĘTNY, SUMA WEKSLOWA, IRRADIACJA, DIASTOLE, POGONIEC, ZOBOWIĄZANIE DŁUGOTERMINOWE, WALCOWNIA GORĄCA, TOPSPIN, ŁOPIAN, PROPAGANDA, SITO, LAKOLIT, PAPROCIE CIENKOZARODNIOWE, PILERS, USŁUGI SPOŁECZNE, PODGRZYBEK ZŁOTOPORY, STAWIDŁO, KONSTRUKCYJNA LINIA WODNA, NAZWA ZBIOROWA, WIELKOŚĆ, FUNT, SEDYMENTACJA CYKLICZNA, TREN, DIODA PROSTOWNICZA, PIEC MUFLOWY, EKSŻONA, GŁUCHOŚĆ, PIGMENT, RELACJA TRYCHOTOMICZNA, NIJAKOŚĆ, SUBDOMENA, UCIECZKA, SZARAK, STATYSTYKA, PARKIETNIK, WSPÓŁWŁASNOŚĆ UŁAMKOWA, WYŚWIETLACZ CIEKŁOKRYSTALICZNY, ZBRODNIA, FOTOREALIZM, STENWANTA, ROZSĄDNOŚĆ, ZASIADKA, MUZYKA PROGRAMOWA, DRZEWO OWOCOWE, PRZEKLĘTNIK, ATORWASTATYNA, STYL KOLONIALNY, GRZECZNOŚĆ, GŁUPOTA, DOMOWINA, AKATALEKSA, WODA LECZNICZA, STARONORDYJSKI, TWIERDZENIE STOLZA, PORÓWNANIE HOMERYCKIE, HELIOMETR, BATALION WARTOWNICZY, PUCHAR, SERIA WYDAWNICZA, MODEL NOMINALNY, ŁOSKOTNICA PĘKAJĄCA, MASOŃSKOŚĆ, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, POLSKOŚĆ, ODWIECZERZ, NIEODZOWNOŚĆ, CHOROBA ORMONDA, PRZYWIDZENIE, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, PAWANA, OBŁUDNIK, PODPRZESTRZEŃ LINIOWA, KROATYSTYKA, HANIEBNOŚĆ, POMPA TŁOKOWA, NERECZNICA KRÓTKOOSTNA, MULDA, ROZDZIAŁKA, TRYLMA, CYJANOŻELAZIAN(III), CHMIELOGRAB, BRUDNA BOMBA, MAGNETYCZNOŚĆ, OZNAJMIENIE, POMOC SPOŁECZNA, HYDROTECHNIKA, CHOROBA AUTOIMMUNIZACYJNA, PRZEZORNOŚĆ, ZIOMEK, WYCIĄG TOWAROWY, TERMIN INSTRUKCYJNY, PRZAŚNOŚĆ, KABINA, ŁUK BLOCZKOWY, SZANKIER TWARDY, DZIESIĘCIOKROTNOŚĆ, DEADLINE, SALAMI, OBSZAR GÓRNICZY, TEMPERATURA MROZU, ELIMINACJE, SANTOS, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, FENOTYP WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, WYSOKI KOMISARZ, KOPARKA NADPOZIOMOWA, TEMPERATURA ABSOLUTNA, BATERIA PŁASKA, OBJAZD, MEDYCYNA REGENERACYJNA, DYWERGENCJA, RZECZOWNIK, FENOTYP GRONOSTAJA, HALOFIT, MERYTERIUM, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, KONWENT, PRAWO, TENIS, FRYSZERKA, UMOWA UBEZPIECZENIA, WIECZERNIK, NEGATYWIZM, SPŁYWNIK, TREPAK, SCENKA RODZAJOWA, ATRAKCYJNOŚĆ, MAPA HIPSOMETRYCZNA, SAMORZĄDNOŚĆ, RENTA ZAPÓŹNIENIA, KALAMBUR, SPÓD, FUNKCJONALIZM, SKALAR, EKSPARTNER, RETROGRADACJA, DWUWYMIAROWOŚĆ, PROFESOREK, WĘGORZOKSZTAŁTNE, CZERWONE ŚWIATŁO, DOBRO PRAWNE, PROSTOMYŚLNOŚĆ, DWUTLENEK, POTŁUCZENIE, ZEROWOŚĆ, SUBSTANCJA POZAKOMÓRKOWA, KLONOWATE, USTĘPLIWOŚĆ, SZYBKOZŁĄCZE, DOSIEBNOŚĆ, PALEOMAGNETYZM, MOTOROWIEC, NIĆ KODUJĄCA, CHOROBA ZAKAŹNA, MARSZ, CUMULUS, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, STREFA POŻAROWA, DZIEWIARNIA, GMINA GÓRNICZA, ZASTRZALIN TOTARA, KREDYT ROLOWANY, TRYB, ŁAJDACKOŚĆ, SILNIK DWUKLATKOWY, ZAGADKA, BIAŁA STOPA, BASEBALL, PRAWO WEWNĘTRZNE, ANTENA DOOKÓLNA, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, DEFEKT TRÓJKĄTA, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, CHOROBA GÓRNIKÓW, ANTYHITLEROWIEC, SKRZYPŁOCZE, TEZA, CECHA POŚREDNIA, WIETLICA, REMAT, WOLNOMULARSTWO, PIĘCIOKROTNOŚĆ, WSTĘŻNICE, WIEŚNIAK, MIEDZIORYT, CZARNA ROBOTA, ŁAŹNIA PAROWA, LATINO, JOTA, WYBORY PROPORCJONALNE, ANTYELEKTRON, RZEKOTKA SZMARAGDOWA, GRAF SAMODOPEŁNIAJĄCY, METYCYLINA, KOMISARZ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, FRYWOLNOŚĆ, ASYSTENTKA, LORNETA, CACHE, KWADRATNIKOWATE, NIEKONWENCJONALNOŚĆ, FREZARKA KOPIARKA, MAGNETON JĄDROWY, MAKABRYCZNOŚĆ, SZEŚCIAN, INKORPORACJA, PĘCHERZYCA OPRYSZCZKOWATA, CZERWOŃCZYK UROCZEK, ROZKŁAD NA CZYNNIKI, ŁUSZCZYCA STAWOWA, ODSIEW, TURECKOJĘZYCZNOŚĆ, ?KUC DARTMOOR.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.404 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN INTERDYSCYPLINARNY, DEFINIOWANY RÓŻNIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI; NAJOGÓLNIEJ - WŁAŚCIWOŚĆ PEWNYCH OBIEKTÓW, RELACJA MIĘDZY ELEMENTAMI ZBIORÓW PEWNYCH OBIEKTÓW, KTÓREJ ISTOTĄ JEST ZMNIEJSZANIE NIEPEWNOŚCI (NIEOKREŚLONOŚCI) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN INTERDYSCYPLINARNY, DEFINIOWANY RÓŻNIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI; NAJOGÓLNIEJ - WŁAŚCIWOŚĆ PEWNYCH OBIEKTÓW, RELACJA MIĘDZY ELEMENTAMI ZBIORÓW PEWNYCH OBIEKTÓW, KTÓREJ ISTOTĄ JEST ZMNIEJSZANIE NIEPEWNOŚCI (NIEOKREŚLONOŚCI)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
INFORMACJA termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

INFORMACJA
termin interdyscyplinarny, definiowany różnie w różnych dziedzinach nauki; najogólniej - właściwość pewnych obiektów, relacja między elementami zbiorów pewnych obiektów, której istotą jest zmniejszanie niepewności (nieokreśloności) (na 10 lit.).

Oprócz TERMIN INTERDYSCYPLINARNY, DEFINIOWANY RÓŻNIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI; NAJOGÓLNIEJ - WŁAŚCIWOŚĆ PEWNYCH OBIEKTÓW, RELACJA MIĘDZY ELEMENTAMI ZBIORÓW PEWNYCH OBIEKTÓW, KTÓREJ ISTOTĄ JEST ZMNIEJSZANIE NIEPEWNOŚCI (NIEOKREŚLONOŚCI) sprawdź również:

grupa ludzi, którą łączą sformalizowane związki, powołana w celu koordynacji jakiegoś przedsięwzięcia ,
pokład nadbudówki z pomieszczeniem o dobrej widoczności wokół statku do kierowania nim; pomost kapitana ,
mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe, Sequoiadendron giganteum, Wellingtonia gigantea - gatunek drzew iglastych, wyróżniających się potężnymi rozmiarami, osiągających wiek 2000-3500 lat ,
gatunek sera wytwarzanego z mleka i podpuszczki ,
wśród maślaków ,
pękaty, kulisty przedmiot, najczęściej naczynie ,
mieszkanie, lokal mieszkalny, który nie jest własnością prywatną, ale należy do miasta, gminy ,
przyrząd pomiarowy, przy pomocy którego stwierdza się, czy dany wymiar przedmiotu jest prawidłowy i nie przekracza wartości granicznej (dolnej i górnej) ,
w żargonie górniczym - szyb, wyrobisko górnicze ,
punkt usługowy - pomieszczenie, w którym magiel jest zainstalowany ,
podryw werbalny ,
książę wybierający cesarza Niemiec ,
twardy narkotyk rozpowszechniany zwykle w postaci pigułek ,
kasza z ziaren prosa ,
trzmiel Schrencka, Bombus schrencki - gatunek trzmiela z rodziny pszczołowatych ,
drenaż - drenaż gruntu ,
roślina zielna uprawiana na włókno na obszarze zwłaszcza Półwyspu Indyjskiego ,
łowieckie nęcenie ,
strona internetowa z różnymi funkcjami, służąca głównie komunikowaniu się jej użytkowników ,
Cedrus brevifolia, Cedrus libani var. brevifolia - gatunek z rodziny sosnowatych ,
w gwarze łowieckiej; zając ,
miasto na Gran Canaria ,
w matematyce - największe z ograniczeń górnych danego zbioru ,
łożysko toczne, w którym elementami tocznymi są igiełki ,
proces termodynamiczny w gazie doskonałym, dla którego jest spełnione równanie politropy ,
kaszubska sieć ,
zajęcie tracza; tarcie drzewa ,
rodzaj lalki teatralnej z głową osadzoną na kiju, animowanej od dołu ręką animatora, z ruchomymi kończynami prowadzonymi za pomocą drutów ,
odbitka wykonana z nieprzełamanego składu, przeznaczona do pierwszej korekty ,
całkowita energia relatywistyczna poruszającego się ciała, która rośnie wraz ze wzrostem prędkości

Komentarze - TERMIN INTERDYSCYPLINARNY, DEFINIOWANY RÓŻNIE W RÓŻNYCH DZIEDZINACH NAUKI; NAJOGÓLNIEJ - WŁAŚCIWOŚĆ PEWNYCH OBIEKTÓW, RELACJA MIĘDZY ELEMENTAMI ZBIORÓW PEWNYCH OBIEKTÓW, KTÓREJ ISTOTĄ JEST ZMNIEJSZANIE NIEPEWNOŚCI (NIEOKREŚLONOŚCI). Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast