NORMATYWNIE OKREŚLONA RELACJA I SCHEMAT INTERAKCJI POMIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA OSOBAMI, WYNIKAJĄCY Z PEŁNIONYCH PRZEZ NIE RÓL SPOŁECZNYCH, PODLEGAJĄCY KONTROLI SPOŁECZNEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

STOSUNEK SPOŁECZNY to:

normatywnie określona relacja i schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikający z pełnionych przez nie ról społecznych, podlegający kontroli społecznej (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NORMATYWNIE OKREŚLONA RELACJA I SCHEMAT INTERAKCJI POMIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA OSOBAMI, WYNIKAJĄCY Z PEŁNIONYCH PRZEZ NIE RÓL SPOŁECZNYCH, PODLEGAJĄCY KONTROLI SPOŁECZNEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.635

KOMPENSACJA, JAPONICA, TRAP, WIELOKRYTERIALNOŚĆ, ŁAWA, SYNDROM SZTOKHOLMSKI, NIEOCZYWISTOŚĆ, ZROŚLAK, BLANKI, USZKO, INKOHERENCJA, RÓW, MUMIA, TEREN ZALEWOWY, PIENIĄDZ FIDUCJARNY, PIEPRZ BIAŁY, HULK, MONARCHIA STANOWA, MALINNIK, PLOTKARSTWO, OLEJÓWKA, PSZCZOŁA INDYJSKA, WYRÓB TYTONIOWY, ROHATYNA, OBBLIGATO, KSENOBIOTYK, POCISK NIEPENETRACYJNY, IMMUNOGLOBINA M, WARZONKA, KRĄŻOWNIK PODWODNY, JEŻOZWIERZOWATE, NIEZDARA, CHOROBA ZAKAŹNA, ZATOR PŁUCNY, OBSZAR WIEJSKI, PROTEGA, OGÓR, PRZEWÓD FAZOWY, CZUWANIE MODLITEWNE, SKAŃSKI, IMIR, DANAIDA, LIPOLIZA, WSPÓŁKRÓL, LANCET, GETTO ŁAWKOWE, LOTOKOTOWATE, ROKOWANIA ZBIOROWE, NIEPOTRZEBNOŚĆ, BLOKADA EKONOMICZNA, TORFOWISKO WYSOKIE, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, ZAPYCHACZ, LACHS, POCHŁANIACZ GAZÓW, MAJOWY ROBOTNIK, LINIA ŚREDNICOWA, ENTEROBAKTERIA, CIEMNY PRZEPŁYW, SZCZYPIOREK, KOSZT FINANSOWY, NONAJRON, WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI PEARSONA, DWUNASTAK, WIRUS KRWOTOCZNEJ CHOROBY ZWIERZYNY PŁOWEJ, BOSFOR KIMMERYJSKI, CZARNA MOWA, NOCEK WĄSATEK, TOŻSAMOŚĆ, EUROBAROMETR, GÓRALSKI, DALMIERZ OPTYCZNY, REGIMENTARZ, KOSZATNICZKA ZWYCZAJNA, ZAMKNIĘCIE CELNE, ÚLAIRI, STRATY MORALNE, RUCHLIWOŚĆ PIONOWA, ŻARÓWKA, DAWKA PROMIENIOWANIA, ZŁY GONIEC, NAWA, TORRENT, FAŁSZYZM, CZEREŚNIAK, ŻYCZLIWY, ARCHITEKTURA REZYDENCJONALNA, TO COŚ, KORNET, KASATA, ZWIĄZEK NASYCONY, GWIZD, AFILIACJA, CHOROBA HECKA, ORKIJSKI, OBLAT, NADZÓR OCHRONNY, IRANISTAŃSKI, NIESTEROWNOŚĆ, INFORMACJA, SIOGUN, POMOC SPOŁECZNA, KOTWICA KINESTETYCZNA, EWOLUCJONIZM KULTUROWY, KRĄŻENIE WROTNE, PANDA, SINGIEL, WCZASY POD GRUSZĄ, PRZEJĘCIE, WIDZENIE MASZYNOWE, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, TRÓJZĄB, POTENCJAŁ RYNKOWY, WIETRZENIE MECHANICZNE, STWARDNIENIE GUZOWATE, WYSZUKIWARKA INTERNETOWA, UJŚCIE GARDŁOWE, KRĄŻEK PRZESUWNY, MĄKA PSZENNA, HISTORYCYZM, KACZKA, WEKSEL TRASOWANY, FUNKCJA TRYGONOMETRYCZNA, DZIEWIĘCIU, BUŁKA TARTA, PRZEBIEG, RAPORT, WŁOSKOWATOŚĆ, KULISA, NEKROFILNOŚĆ, PODPINKA, MOŻNOWŁADZA, SKŁAD AWIZOWANY, ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE, CZYNNOŚĆ POZORNA, EMERYTURA, MĄCZNIAK, NAZWA ABSTRAKCYJNA, GEN PLEJOTROPOWY, WIETRZENIE BIOLOGICZNE, KRAV MAGA, FORMULARZ, JĘZYKI TURAŃSKIE, AEROGRAFIA, REZONATOR, PRZYBYSZ, PRAWO BIOTA-SAVARTA, ŁUK NADOCZODOŁOWY, GRANATOWA POLICJA, INDIAŃSKI, EKOLOGIA MEDIÓW, KWESTA, WILKI WORKOWATE, BODZIEC BEZWARUNKOWY, ŁATEK, MANDALA, ROLADA, DEPESZA EMSKA, KRYKIET, HOUSTON, ODMIENIEC AMERYKAŃSKI, NIEKROPIEŃ, GARBNIK, RADA GABINETOWA, POMARAŃCZA, SZKŁA, BOGOMILSTWO, STAN STACJONARNY, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, PORZĄDEK SPOŁECZNY, BOGOMILIZM, NIEWZAJEMNOŚĆ, KOSZATNICZKA POSPOLITA, GRA STRATEGICZNA, BIBLIA, WIDMO CZĄSTECZKOWE, FUNT IRLANDZKI, ZEBRULA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, NIEZWYKŁOŚĆ, ŹRÓDŁO TERMALNE, POLO, OPTYKA NIELINIOWA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, TEKST, ASOCJACJA, METRUM, MIÓD SZTUCZNY, KOK, SMOŁOWATA PLAMISTOŚĆ KLONU, NOTACJA DIRACA, WIELKANOC, BAKTERIE WŁAŚCIWE, PODAŻ, BUCCINA, OSOBA TRZECIA, KOMPLEKS, PATENT EUROPEJSKI, SUBTELNOŚĆ, SKRZYNKA LĘGOWA, TKANKA MIĘKKA, FITOEKDYSON, WEBINARIUM, RAMIENICA OMSZONA, TUKA, SUPERKLIENT, REMIS, GRZEBIEŃ, PEPTYD, BANKSTER, SZEPT, KRÓTKOTERMINOWOŚĆ, ODKŁACZACZ, INTERLUDIUM, ZAGRANIE, ZAKRĘT, CIASTO, SONDA, KRATY, SZTUCZNE OGNIE, SWAWOLA, GŁUPI JAŚ, AFERAŁ, RZAZ, SAJAN, POPYT DOSKONALE NIEELASTYCZNY, SAMOGŁOSKA PÓŁOTWARTA, ANALIZA, GUL, SEMAFOR, ZBAWICIEL, NORMATYWISTA, POWIERNICTWO, METYL, BANK ZRZESZAJĄCY, KĄT DEPRESJI, ODRA, TERMINATOR, WYRAŻENIE DEIKTYCZNE, ZATRZASK, PACHYPLEUROZAUR, BASILEUS, WYSOKOŚĆ NORMALNA, ODCHYLENIE, SFERA BIOTYCZNA, NOMENKLATURA PARTYJNA, PROMIENIOWANIE INFRACZERWONE, INDULGENCJA, BIBLIA JAKUBA WUJKA, POWIERZCHNIA CYLINDRYCZNA, PALIUSZ, RÓWNOWAŻNIK ELEKTROCHEMICZNY, NIESTANOWCZOŚĆ, SMYCZ, LIBERIA, KOD OGRANICZONY, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, FLUORESCENCJA, PRZEDSIONKOWY PEPTYD NATRIURETYCZNY, KOD PREFIKSOWY, JEŻ WSCHODNI, ALBA, ROBDESZAN, EWALUACJA DEMOKRATYCZNA, PREPARAT CHEMICZNY, ODWILŻ, GOLF, ZASIŁEK OKRESOWY, PATKA, NAMIAR, SEKTORÓWKA, TYGODNIÓWKA, PRAWO KONSTYTUCYJNE, ŻEBRO, CHYLAT, OBIEGNIK, GENERATOR VAN DE GRAAFFA, URZECZOWIENIE, BŁONNIK, KOŃ DOŃSKI, PRODUKT BANKOWY, EWOLUCJA KASKADERSKA, ITINERER, ODTWÓRCA, POMEZANIA, METAFIZYKA KLASYCZNA, FLAGRUM, SYMETRIA FIGURY, TONUS, PARAFIA, URANIZM, LISTWA, ELITARYSTA, BOJKOWSZCZYZNA, OSPAŁOŚĆ, ROŚLINA OWADOPYLNA, NADPRZESTRZEŃ, NIEPRZYTOMNY, PARCIE KORZENIOWE, ?SITO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.635 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NORMATYWNIE OKREŚLONA RELACJA I SCHEMAT INTERAKCJI POMIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA OSOBAMI, WYNIKAJĄCY Z PEŁNIONYCH PRZEZ NIE RÓL SPOŁECZNYCH, PODLEGAJĄCY KONTROLI SPOŁECZNEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NORMATYWNIE OKREŚLONA RELACJA I SCHEMAT INTERAKCJI POMIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA OSOBAMI, WYNIKAJĄCY Z PEŁNIONYCH PRZEZ NIE RÓL SPOŁECZNYCH, PODLEGAJĄCY KONTROLI SPOŁECZNEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
STOSUNEK SPOŁECZNY normatywnie określona relacja i schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikający z pełnionych przez nie ról społecznych, podlegający kontroli społecznej (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

STOSUNEK SPOŁECZNY
normatywnie określona relacja i schemat interakcji pomiędzy co najmniej dwiema osobami, wynikający z pełnionych przez nie ról społecznych, podlegający kontroli społecznej (na 17 lit.).

Oprócz NORMATYWNIE OKREŚLONA RELACJA I SCHEMAT INTERAKCJI POMIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA OSOBAMI, WYNIKAJĄCY Z PEŁNIONYCH PRZEZ NIE RÓL SPOŁECZNYCH, PODLEGAJĄCY KONTROLI SPOŁECZNEJ sprawdź również:

osoba pozostająca z kimś w bliskiej, zwykle zażyłej i serdecznej relacji ,
1/1760 mili angielskiej ,
obiekt, zwykle dość duży; ciało fizyczne o nieregularnej formie, gruby, duży kawał czegoś, gruda ,
rodzaj gry w karty ,
miasto w Niemczech (Hesja) nad rzeką Lahn, ośrodek kulturalno-naukowy i turystyczny ,
Rhacophorus schlegelii - gatunek płaza bezogonowego z rodziny nogolotkowatych, występujący w Japonii ,
pierwsza część zdania warunkowego, implikacji ,
bogato ilustrowana książka w dużym formacie ,
rodzaj dowodu matematycznego istnienia pewnych obiektów (zbiorów, liczb, figur geometrycznych o pewnych własnościach), zwykle nie wprost, w którym wykazuje się, że nieprawdziwość tezy twierdzenia prowadziłaby do sprzeczności, z czego wyciąga się wniosek o jej spełnieniu bez podania jakiegokolwiek sposobu ich konstruowania ,
zemsta, wyrównanie rachunków - zazwyczaj w środowisku przestępczym ,
uporządkowany ciąg wyrazów służący zazwyczaj do zakomunikowania jakiejś treści ,
popieranie kogoś ,
koronka wykonana szydełkiem, składająca się z pustych lub zapełnionych kwadracików, powstająca z oczek łańcuszka i słupków ,
to, jak ktoś patrzy na kogoś lub na coś ,
Chaetocercus mulsant - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gatunek grzybów z rodziny wodnichowatych, który charakteryzuję się białą barwą ,
miejsce, gdzie możliwe jest ślizganie się na powierzchni lodu ,
jakiś mężczyzna lub chłopak, często obcy lub taki, względem którego zachowujemy dystans; koleś, gość ,
osoba, która pełni służbę w siłach zbrojnych danego kraju i jest zobowiązana do obrony jego granic ,
słynny skrzypek belgijski (1858-1931); dyrygent i kompozytor ,
RADIOKOMPAS; radiowy namiernik ,
dobra nabyte przez ostatecznego użytkownika ,
mieszkaniec Zielonej Góry ,
pojemnik z tuszem, niekiedy połączony z głowicą, stanowiący wymienny element drukarki atramentowej ,
część zdania oznaczająca pasywny przedmiot czynności wyrażonej orzeczeniem zdania w stronie czynnej ,
Emys orbicularis - gatunek żółwia z rodziny żółwi błotnych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych; jedyny żyjący naturalnie w Polsce, w środowisku naturalnym żyje ponad 100 lat ,
zdobycie jednego z trzech pierwszych miejsc w zawodach ,
budynek wznoszony w luce pomiędzy istniejącymi już budynkami tworzącymi zwartą linię zabudowy (pierzeję) lub budynek wolno stojący wznoszony na działce wolnej pomiędzy już zabudowanymi ,
aksamitka rozpierzchła, aksamitek rozpierzchły, szarańcza aksamitek, afrykanka, tagetes rozpierzchły, Tagetes patula - nazwa zwyczajowa ,
element elektryczny (elektroniczny), zbudowany z dwóch przewodników (okładek) rozdzielonych dielektrykiem

Komentarze - NORMATYWNIE OKREŚLONA RELACJA I SCHEMAT INTERAKCJI POMIĘDZY CO NAJMNIEJ DWIEMA OSOBAMI, WYNIKAJĄCY Z PEŁNIONYCH PRZEZ NIE RÓL SPOŁECZNYCH, PODLEGAJĄCY KONTROLI SPOŁECZNEJ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast