W BUDOWNICTWIE: ELEMENT SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA CZĘŚCI BUDOWLI W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY ICH PRZEMIESZCZENIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOTEW to:

w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOTEW

KOTEW to:

kotwica; ciężki metalowy hak, który wbija się w dno i utrzymuje statek w miejscu (na 5 lit.)KOTEW to:

stalowy element mocujący urządzenie konstrukcyjne do budowli (na 5 lit.)KOTEW to:

ANKRA (na 5 lit.)KOTEW to:

wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli (na 5 lit.)KOTEW to:

element do łączenia konstrukcji maszynowej z fundamentem, murem itp (na 5 lit.)KOTEW to:

element łączący w budownictwie (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W BUDOWNICTWIE: ELEMENT SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA CZĘŚCI BUDOWLI W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY ICH PRZEMIESZCZENIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.154

CZOP, ABREWIACJA, TRZUSŁO, ZABUDOWA BLIŹNIACZA, PRZYŁĄCZE KANALIZACYJNE, WODZIK, WKŁADKA, ŚRODEK PRACY, PRZEWÓD ELEKTRYCZNY, KOMPATYBILNOŚĆ, MINTAJ, TRASZKA ZIELONA, ŚRUBA NAPĘDOWA, KULA, KIEŚ, PŁACHTA ZYGALSKIEGO, PŁASZCZKA NAGA, GRÓB CIAŁOPALNY, SĄDOWNICTWO POLUBOWNE, WIDELCZYK, KARACZAJ, SZALANDA, WZORZEC, PODCHWYT, PERFORACJA, SZEREG NAPIĘCIOWY, PIŁOGON, FILAR, TYTUŁ, KOPIENIACTWO, ZASIADKA, INFANTERZYSTA, KUGLARSKOŚĆ, PROSUMENT, HERBICYD, KUBEK, TRASZKA JAPOŃSKA, ELEMENT, WOŁYNIANKA, METKOWNICA, OBRÓBKA SKRAWANIEM, KAULIKARPIA, POCIĄG ROBOCZY, JENOZIERO, REMONT BIEŻĄCY, KOTWA, AMPLIFIKACJA, LUIZJANA, MODUS, KROTOCHWILA, HIPOTEZA HANDICAPU, OTOCZENIE, WRZECIONO, MONTAŻ, MAMMOLOGIA, KUDAT, GIGANT, ŚCIĘCIE, KROK, PREFIKS, PAMIĘĆ BUFOROWA, MALECHOWO, NACZYNKO, LENIWKA, SKRZYDŁO, KANTON, KOMBINACJA, MODRASZEK ALEKSIS, ANTEPEDIUM, JĘZYCZEK U WAGI, REGENERACJA, ALABAMA, STACJA POSTOJOWA, CHMIELOGRAB, ZAJĄC BIELAK, HALA PERONOWA, ARCHITEKTURA, STRAŻNICA, TERAPIA, GRUPA, PRZYCISK, MIKROMETR POZYCYJNY, WYCHOWAWCA, TROGLOFIL, PRĘT, PSYCHOLOGIA ANALITYCZNA, ŁAŃCUCH, SZYK, PLIK GRAFICZNY, KILLFILE, OPORA, KOTEW, KAPITAŁ LUDZKI, KURLANDIA, PROM ŚRÓDLĄDOWY, INTENSYWNOŚĆ ZABUDOWY, SYSTEM RZYMSKI, GRZYB TRUJĄCY, KOJARZENIE WSOBNE, DROBNICOWIEC, PARTYCYPACJA, KRYTERIUM KALMANA, TUNGTING, SOCJOLOGIA RADYKALNA, KONDENSATOR, SŁUP, BRODAWKA STÓP, MIZANTROPIA, WALABIA PIĘKNA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, ŚWIECA, POLITYKA ENERGETYCZNA, KOLORYSTYKA, ANTYINTELEKTUALIZM, SADYZM, ENERGETYKA ODNAWIALNA, KAPTURZEC, AŁAWERDY, PĘTLICA, DAKOTA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, SŁUŻBISTKA, DZIADZIENIE, WTYCZKA, POZYCYJNY SYSTEM LICZBOWY, FILAR PRZYPOROWY, CHCIWOŚĆ, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, FARSA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, BAKTERIOCYD, KOŁO ZĘBATE, LEPIK, CYNGLE, STAROFRANCUSKI, FASETA, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, MONOCHORD, TAIF, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, SZARMANTERIA, GRAMATYKA FORMALNA, KŁAJPEDA, PORZĄDEK DZIENNY, TARAS, PŁYWACZEK, SCRIPTORIUM, WOLE MIODOWE, ZNAK INTERPUNKCYJNY, GUMKA, KONFERENCJA PRASOWA, KINO SAMOCHODOWE, GMERK, MEDIACJA, STREFA POŻAROWA, SUPERNOWA TYPU IC, ODNOWICIEL, KAWA PO WIEDEŃSKU, BINDOWNICA, FUNDUSZ ZASOBOWY, METROPOLIZACJA, FIT, PODWIĘŹ, FRACHT DYSTANSOWY, FREATOKSEN, PALISADA, KOMPLEKSJA, DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, DELIA, OBSZAR PRZESTRZENI PUBLICZNEJ, MIKROMIERZ, FETOSKOPIA, JAŁTA, KORBKA, OBLĘŻENIE, BAKTERIEMIA, RUCH JAŁOWY, POWTÓRZENIE, PARODIA, KOPYTO, PAL, TYGIEL, PERKOZ BIAŁOCZUBY, GARSONKA, DŁAWIK, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, FISKUS, ROZRZĄD, ANTYTEZA, SUBSKRYPCJA, CZARTER, KAPITALNY REMONT, ROMANTYZM, KRZYŻOWA, ARYTMIA, ŁASKOTKI, ORĘŻ, INTERFEJS PROGRAMISTYCZNY, OŻWIOWATE, RYNEK PRACY, ACHEIROPITA, HOMARY, ANADYRSKA, PRODUKT TRADYCYJNY, KOŁA, ZDANIE, KOŚCIÓŁ STAROKATOLICKI, ARGUMENT, NEPAL, TECHNOLOGIZM, PAROBEK, STYL WITKIEWICZOWSKI, PRĘT, BLESBOK, DŻYGIER, TARCZA, PANCERZ BURTOWY, CHOROBA CANAVAN, KARPIŃSK, KARETKA, KARABINEK, ZOROASTER, GZYMS, ARGOLIDA, TERMOLOKACJA, BIFORIUM, PODZIAŁ HARMONICZNY, TRAWERS, KLUCZ, SPÓŁGŁOSKA NIEPODNIEBIENNA, NAWYK, OLENIOCKA, IRBIT, TABLOIDYZACJA, UCHO, ELEKTROLOKACJA CZYNNA, NIEOBLICZALNOŚĆ, PROPRIOCEPCJA, TRANSPARENCJA, PIERŚCIEŃ ZEROWY, MECHANIZM KIERUNKOWY, UMOWA AGENCYJNA, PEREŁKA, MARMUR, PŁAWIK, KRYNOLINA, IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA, RAMFORYNCHY, NORMANDZKI, PREZENCJA, GŁOŚNIK OTWARTY, GNÓJ, PLUWIOGRAF, SALON, SZABLONIK, GRAF PŁASKI, KLEJÓWKA, STÓŁ, ROTATOR, SZYNOBUS, ANTYKOAGULANT, SIŁA PRZEBICIA, ZAGRANIE, JESIOTROKSZTAŁTNE, KOSTIUM HISTORYCZNY, STÓJKA, HIPERAKUMULACJA, SYNERGETYKA, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, ROGATNICA, FASETA, SPOSÓB BYCIA, RYT, PRZENOŚNIK, WYPUST, ORTOPTYSTKA, WIĄZADŁO GŁOSOWE, GRUBOŚĆ, ATAWIZM, LUK, PENETROMETR, SPUST, ŁUK ROMAŃSKI, RELACJA, OGOŃCZYK ŚLIWOWIEC, PARAMETRYZACJA, KLUCZ, KAPUCYNKA BIAŁOCZELNA, MĄKA, MIELNIK, TORFOWIEC OSTROLISTNY, KROŚNIAK, NAPIĘCIE ZNAMIONOWE, GRUPA ABELOWA WOLNA, POWIEŚĆ SCIENCE-FICTION, FAKTORYZACJA, LUZAK, UTWÓR, KLAUZULA HORNA, ?SKRZYDŁO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.154 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W BUDOWNICTWIE: ELEMENT SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA CZĘŚCI BUDOWLI W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY ICH PRZEMIESZCZENIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W BUDOWNICTWIE: ELEMENT SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA CZĘŚCI BUDOWLI W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY ICH PRZEMIESZCZENIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOTEW w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOTEW
w budownictwie: element służący do mocowania części budowli w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie (na 5 lit.).

Oprócz W BUDOWNICTWIE: ELEMENT SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA CZĘŚCI BUDOWLI W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY ICH PRZEMIESZCZENIE sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - W BUDOWNICTWIE: ELEMENT SŁUŻĄCY DO MOCOWANIA CZĘŚCI BUDOWLI W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY ICH PRZEMIESZCZENIE. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast