WIADOME W MATEMATYCE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DANE to:

wiadome w matematyce (na 4 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DANE

DANE to:

zbiory liczb i tekstów o różnych formach (na 4 lit.)DANE to:

w informatyce: informacja przedstawiona w sposób dogodny do przechowywania, przesyłania lub przetwarzania (na 4 lit.)DANE to:

uzyskane dzięki ankiecie (na 4 lit.)DANE to:

zawarte w rysopisie (na 4 lit.)DANE to:

przetwarzane w komputerze (na 4 lit.)DANE to:

zapisane na dysku (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WIADOME W MATEMATYCE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 212

MIARA NIEZMIENNICZA, ZNAK MATEMATYCZNY, PRZESTRZEŃ WEKTOROWA, SUPREMUM, DOŻYWOCIE, BAZA, WIRUS, WZÓR, RZUT, BLU-RAY, MOMENT ZWYKŁY, TAŚMA MAGNETYCZNA, BIBLIOTEKA, DOPŁATA EKSPORTOWA, BINARKA, LIMES, MOMENT TEORETYCZNY, PROCENT, WYRAZ SKRAJNY, STRONA TYTUŁOWA, PODPIS CYFROWY, GRANICA, INFIMUM, PAMIĘĆ FERRYTOWA, OBIEKT, KWANTYFIKATOR EGZYSTENCJALNY, MORFIZM, DANE, DANE, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, ANALITYCZNOŚĆ, OBIEKT, KATEGORIA, LEMAT ZASSENHAUSA, STREAMING, KARTA ZAWODNICZA, WARTOŚĆ, ZADANIE, KOMPARYCJA, PHISHER, JEDNOSTKA, TEZA, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, DANE BIOMETRYCZNE, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, ARCHIWIZACJA, ZDOLNOŚĆ ABSORPCYJNA, DANE IDENTYFIKACYJNE, INTUICJONIZM, NARRACJA HISTORYCZNA, BANITA, OBSZAR, MIARA, SPOŁECZEŃSTWO, ZACHOWANIE, ZAGADNIENIE BRZEGOWE, CYFROWY ANIOŁ, ROZSZERZENIE CIAŁA, PROJEKT, STEROWNIK, SPECYFIKACJA, KONTYNGENCJA, MODUŁ, MIESZANA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, BD, DANE, KULMINACJA, MONOPOL NATURALNY, PIERŚCIEŃ ZBIORÓW, NARRACJA KRONIKARSKA, RAPTULARZ, KONŻUKATOR, ANKIETA PERSONALNA, SFERA, POLE, MIANOWANIEC, CAŁKA RÓWNANIA RÓŻNICZKOWEGO, DYSGRAFIA LICZBOWA, STROFOIDA, LICENCJA, GRAMATYKA GENERATYWNA, ZBIÓR OGRANICZONY, PAMIĘĆ, PACZKA, MOMENT, KWADRAT, OKNO DIALOGOWE, RACHMISTRZ SPISOWY, MIKROKROPKA, PARKIETAŻ, FAKTURKA, CZĘŚĆ WSPÓLNA ZBIORÓW, EFEMERYDY, UNIWERSUM, OPERAT EWIDENCYJNY, ŚREDNIA, PRZYJEZDNA, HAKER, DANE STATYSTYCZNE, CIĄG ZBIORÓW, ZMIENNA NIEZALEŻNA, INWOLUCJA, POŚWIADCZENIE ELEKTRONICZNE, PRZELICZNIK, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, KSIĄŻKA ADRESOWA, SUBSUMPCJA, DANE, BILET WIZYTOWY, PARA UPORZĄDKOWANA, CENA MAKSYMALNA, RELACJA DWUARGUMENTOWA, BAZA DANYCH, METRYKA, EFEMERYDY, MASZYNA TURINGA, SYMPLEKS, BOCZEK, ZŁOTA FUNKCJA, DANE ILOŚCIOWE, PŁACA MINIMALNA, KONTYNGENT, REGULACJA CEN, PARADOKS GIFFENA, PRZYPIS BIBLIOGRAFICZNY, KRES DOLNY, RELACJA DWUCZŁONOWA, TRANSMISJA ASYNCHRONICZNA, CZĘŚĆ WSPÓLNA, BANK DANYCH, PARAMETRYZACJA, AZYMUT ASTRONOMICZNY, KRZYŻYK, NIEZMIENNIK, STEROWNIK URZĄDZENIA, RELACJA BINARNA, NAWIAS OSTROKĄTNY, TOPOLOGIA, DYSLEKSJA LICZBOWA, WYPĘD, REGUŁA SAVAGE'A, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, DANE TELEADRESOWE, ZANOKCICA CIEMNA, DANE, ZMIENNA ZALEŻNA, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, GRUPA, SPĘD, SIMPLEKS, SELEKTOR, ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, ZAGADNIENIE CAUCHY'EGO, ARYTMETYKA MODULARNA, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, ALGEBRA BOOLE'A, WYGNANIEC, IZOMORFIZM PORZĄDKÓW, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, DANE, WĘZEŁ, SESJA, ANALIZA WYMIAROWA, DANE WRAŻLIWE, STRZAŁKA, PRZYJEZDNY, LICZBA, SYMBOL MATEMATYCZNY, STRUKTURA MATEMATYCZNA, SYMBOL, BUFOR, KRYTERIUM SAVAGE'A, KWOTA CUKROWA, DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, PORTFEL, ALEF, ALMANACH, INDUKCJA MATEMATYCZNA, OBCIĄŻENIE DYNAMICZNE, RZUT, POLE SKALARNE, POMIESZCZENIE PRZYNALEŻNE, INWARIANT, KRES GÓRNY, DANE JAKOŚCIOWE, DANE SENSYTYWNE, KWANTYFIKATOR OGÓLNY, ARKUSZ KALKULACYJNY, PROCEK, TRANSPOZYCJA, FAKTURA, BRYŁA, SÓL, DZIENNIK, BLU-RAY DISC, ORKUS, DANE, PODATNY GRUNT, OBRAZ, KORPUS, TEORIA STEROWANIA DUALNEGO, DŁUGOŚĆ GALAKTYCZNA, KLASA MONOTONICZNA, HOMOLOGIA, JEDNOŚĆ, WIZYTÓWKA, PROCESOR, ELEKTROLOKACJA BIERNA, KRAWATKA, BIT, FILTRACJA, ?REGUŁA MINIMAKSU.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WIADOME W MATEMATYCE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WIADOME W MATEMATYCE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DANE wiadome w matematyce (na 4 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DANE
wiadome w matematyce (na 4 lit.).

Oprócz WIADOME W MATEMATYCE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - WIADOME W MATEMATYCE. Dodaj komentarz

5-4 =

Poleć nas znajomym:

x