W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HOMOLOGIA to:

w matematyce - takie przekształcenie płaszczyzny, które zachowuje współliniowość punktów i jednocześnie nie zmienia środka homologii i pozycji punktów na osi homologii (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: HOMOLOGIA

HOMOLOGIA to:

odpowiedniość między dwoma dowolnymi elementami, zgodność (na 9 lit.)HOMOLOGIA to:

w biologii - wspólne ewolucyjne pochodzenie gatunków i wynikające z tego podobieństwa (na 9 lit.)HOMOLOGIA to:

w geografii - zgodność kształtów wybrzeży kontynentów, łańcuchów górskich itp., świadcząca o tym, że kiedyś stanowiły jeden ląd (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.363

NIECHLUJ, NIERÓWNOŚĆ, AGREGATOR TREŚCI, PŁYN STAWOWY, DIABLĘ, KOREKTOR, KONCERT ŻYCZEŃ, NIEMODNOŚĆ, KULOODPORNOŚĆ, BEZKIERUNKOWOŚĆ, CIENKA SKÓRA, FABULARYZACJA, OKULARY TRÓJWYMIAROWE, INWERSJA CZASOWA FABUŁY, MŁAKA, OBIEKT, GRUSZE EUROPEJSKIE, BAŁWOCHWALSTWO, TRANSPONDER, EUFONIA, PRAWA OSOBISTE, PRAWO, METAFRAZA, PÓŁKWATEREK, ANTYPODY, NIEKOSZTOWNOŚĆ, NIEPROPORCJONALNOŚĆ, KASZA, SENS, DANIE ARBUZA, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA DOSTĘPNA, ILOŚĆ, IMPULSYWNOŚĆ, PANTOMIMA, KANKA, WANNA, OBRONA, ZWIĄZEK NASYCONY, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, KOMUNIKACYJNOŚĆ, MOMENT, TRAWERSOWANIE, HIPERALGEZJA, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, NASADA, PROGRAM, BIEDAK, DOBRO KLUBOWE, TREGGINSY, NUKLEOPROTEID, SAMOAKTUALIZACJA, ANALIZATOR, SUKCESJA, SPOTKANIE TOWARZYSKIE, ODLEŻYNA, NIESTABILNOŚĆ JEANSA, NOC ASTRONOMICZNA, KĄT ROZWARTY, GRAF NIESPÓJNY, JĘZYK INDIAŃSKI, PANIKA BANKOWA, ŁAMAGA, MARTWY PRZEPIS, ORBITA, BIOGRUPA, NIEZDARA, WIEŻA KRÓLEWSKA, NIEZGRABA, PIĘKNODUCH, SPOWINOWACONY, TRANSEKT, LISIURKA, UCHWYT, POGODNOŚĆ, UNIFIKACJA, PIES OGRODNIKA, BAKTERIEMIA, ATEISTA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, URLOP MACIERZYŃSKI, ROZPACZLIWOŚĆ, PRAWIDŁO, CHROPAWOŚĆ, WIAROŁOMSTWO, BĄCZEK, SZACHY BŁYSKAWICZNE, ZGRZEWKA, CIASNOŚĆ, SZALA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, BEZPRZYCZYNOWOŚĆ, LIGA, GWIAZDA ZMIENNA, FLAGRUM, PARAMETRYZACJA, DANIE, PRZERÓBKA, INSTRUMENT DŁUŻNY, SĘDZIA KALOSZ, MIĘSO, BYK SPIŻOWY, OSTANIEC, GRUSZE WSCHODNIE, BRADLEY, DOCHÓD GWARANTOWANY, ŚREDNIA, KOTERYJNOŚĆ, URZĄD MARSZAŁKOWSKI, BLOKHAUZ, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, ZWIERZĘ, BURGER, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, URLOP WYCHOWAWCZY, STREFA CISZY, HARMONIJNOŚĆ, MARMOLADA, KAFETERIA OTWARTA, VIOLA DA BRACCIO, LEWAREK, STEROWNIK LOGICZNY, KIEŁBASA WYBORCZA, URZĄDZENIE POMIAROWE, PARIAN, SERIA, BARWA PODSTAWOWA, JOL, PRZYBLIŻENIE, EPISJER, OSTEOTOMIA, GROTESKA, ADAT, SYSTEM BANKOWY, KLAMELIZAUR, WODOPÓJKI, WYPŁATA, GŁOS DORADCZY, GOMBROWICZ, SZORSTKOŚĆ, HALLOWEEN, STAN NATURY, SALDO CYKLICZNE, ANIOŁEK, DZIECINNOŚĆ, METAJĘZYKOWOŚĆ, NIEUPRZEJMOŚĆ, WSZYSTKOŻERCA, PLOTER BĘBNOWY, DZIEŻA, APARAT ARTYKULACYJNY, NIECZYNNOŚĆ, ŻAL, OBSZAR NIEOGRANICZONY, ILUZORYCZNOŚĆ, CHARAKTERYSTYKA, NIEPEŁNOLETNIOŚĆ, FINANSJERA, NIEPRAWORZĄDNOŚĆ, LÓD WŁÓKNISTY, PROMIENIE RENTGENOWSKIE, BRACTWO KURKOWE, NONAJRON, UROSTOMIA, PÓŁKWATERKA, PRZEMIENIENIE PAŃSKIE, BRUDNICA NIEPARKA, KONFEDERACJA, BADYLARZ, BANKOWOŚĆ SPÓŁDZIELCZA, ARESZT, NIEKOSZTOWNOŚĆ, KADZIELNICA, MONTAŻ HORYZONTALNY, MEGAPIKSEL, RZEŚKOŚĆ, MŁODZIK STARSZY, RYBA AMFIDROMICZNA, SIECZKA, KRATKI, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, KOT, OBLEGA, AWANTAŻ, WIECZNY ŚNIEG, NADZÓR WIELOINSTYTUCJONALNY, BAKTERIA BRODAWKOWA, DECYZJA OPTYMALNA, PRZEKSZTAŁCENIE ANTYLINIOWE, PAGRUS, UBEZPIECZENIE MAJĄTKOWE, KALENDARZ SŁOWIAŃSKI, ĆWIARTKA, SPECJALIZANTKA, WYŁUDZACZ, DZIAŁO HARPUNNICZE, STAGNACJA LODOWCA, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, SYF, TUNEL, ZDANIE WSPÓŁRZĘDNE, DANE WRAŻLIWE, PIKNOMETR, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, KONFIGURACJA, EKSKREMENTY, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, PUŁAPKA MALTUZJAŃSKA, METYLOTROFIA, EMBRIOTROF, LIDER, TORUS, EKSTENSJA, NIEŻYCZLIWOŚĆ, PROTAMINA, KLISZA, FUNKCJA ZDANIOWA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, AZT, SZCZUR, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, PRZECZULICA, DOMNIEMANIE FAKTYCZNE, ŁEBEK, DRUK TYPOGRAFICZNY, PACAN, NIEPOJĘTOŚĆ, ROZSADNIK, MACA, SZTUCZNY HORYZONT, GAZOZAUR, PRZEKSZTAŁCENIE RZUTOWE, WSPÓŁCZYNNIK WYPŁACALNOŚCI, CHWIEJNOŚĆ, POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA, WYMIENIACZ, OPŁATA RYCZAŁTOWA, AKUMULATOR ELEKTRYCZNY, ETYKA, SZARA MYSZ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, RODZINA KLANOWA, ZLEWNIA, AHISTORYCZNOŚĆ, POURPOINT, KOREKTOR, NIEMOWA, DOMINACJA NIEZUPEŁNA, TRYWIALIZM, KĄT PŁASKI, JEDNOSTKA, PROSTOŚĆ, PORÓD LOTOSOWY, ZAKRES REAKCJI, KOLEJKA GÓRSKA, BREW, SYNONIMIA CAŁKOWITA, ŁAZIK, ZŁOTÓWA, WYWROTNOŚĆ, NIEPRAWDZIWOŚĆ, PERŁY, LAS ŁĘGOWY, TWIERDZENIE HARTOGSA, NIEOBLICZALNOŚĆ, NIEPOKALANEK MNISI, KAMIKADZE, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, ŚWIĘTA KSIĘGA, ARTEFAKT, APROKSYMACJA FUNKCYJNA, NIEDBAŁOŚĆ, MUTACJA CICHA, BEZDOTYKOWIEC, CHOLANGIOGRAFIA, TAKT, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ZATRUDNIENIE, NETBALL, SYRENY, PIERDU-PIERDU, IRLANDIA, WIELKIE NIEMCY, AKT, WARSTWA JASNA, PASMO PRZENOSZENIA, PROMIENIOWANIE RENTGENOWSKIE, SEZONOWIEC, BRAT KRWI, PODZIAŁ DYCHOTOMICZNY, MINIMUM SOCJALNE, ZERÓWKA, KRĘGI, BIAŁE NOCE, STEWIA, NIEDOROZWÓJ, PRZEPLOTKA, ?JEDNOSTKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.363 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HOMOLOGIA w matematyce - takie przekształcenie płaszczyzny, które zachowuje współliniowość punktów i jednocześnie nie zmienia środka homologii i pozycji punktów na osi homologii (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HOMOLOGIA
w matematyce - takie przekształcenie płaszczyzny, które zachowuje współliniowość punktów i jednocześnie nie zmienia środka homologii i pozycji punktów na osi homologii (na 9 lit.).

Oprócz W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - W MATEMATYCE - TAKIE PRZEKSZTAŁCENIE PŁASZCZYZNY, KTÓRE ZACHOWUJE WSPÓŁLINIOWOŚĆ PUNKTÓW I JEDNOCZEŚNIE NIE ZMIENIA ŚRODKA HOMOLOGII I POZYCJI PUNKTÓW NA OSI HOMOLOGII. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x