WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 16 lit.)ZASADA DWUWARTOŚCIOWOŚCI to:

wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 23 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DWUWARTOŚCIOWOŚĆ

DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

sprzeczność uczuć, dwoistość myśli i sądów (na 16 lit.)DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 16 lit.)DWUWARTOŚCIOWOŚĆ to:

w chemii - cecha atomu danego pierwiastka, który może utworzyć z atomem innego pierwiastka dwa wiązania (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.028

WZMOCNIENIE KAPITAŁOWE, ZASADA DWUWARTOŚCIOWOŚCI, FUNDUSZ STABILIZACYJNY, KĄT PROSTY, OKULIZACJA, KWIAT PRĘCIKOWY, DEPRECJACJA, SZEREG HOMOLOGICZNY, PLICHTA, PLANTAN, STAWKA AMORTYZACYJNA, APOLLO, NURNIK, ROZRZUTKA ALPEJSKA, PANTOMIMA, OGRANICZNIK, SIEDLISKO, ŻABA DALMATYŃSKA, SIERPIK, CHRZEST, ROZKŁAD WEDŁUG WARTOŚCI OSOBLIWYCH, KONSULENT, BEZWARTOŚCIOWOŚĆ, POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI, PRANIE PIENIĘDZY, DOLARÓWKA, DEWALUACJA, PROBLEM DECYZYJNY, FUNKCJA PROSTA, FIRCYK, KATEGORIA SEMANTYCZNA, PAWICOWATE, NIZINNOŚĆ, TENUTO, KOLCZATKOWATE, PUŁAPKA INFLACYJNA, SPOT, WARTOŚĆ DODANA, MINIMALIZM, CYNAMON, PALCZAK MADAGASKARSKI, ALGEBRA ALTERNATYWNA, ANALIZA LOGICZNA, CIĄGŁOŚĆ FUNKCJI, MONOPOL, POZŁOTKA, SKALA PORÓWNAWCZA, NACECHOWANIE, CUGANT, PIĘĆDZIESIĄTKA, DEMORALIZACJA, PROBIERZ, MASZYNA PROSTA, EUPARKERIA, KROPKA, STÓWKA, EGO, KAFETERIA DYSJUNKTYWNA, PSYCHUSZKA, ZERWA KULISTA, WSCHODY, MARMOZETA BIAŁA, PIĘCIOGROSZÓWKA, TYSIĄC, MAGNETYZACJA SZCZĄTKOWA, SELEKCJA, SŁOWA, WAGA MUSZA, CAP, PIĄTKA, WARTOŚĆ PRZENIESIONA, SUPLEMENT, METASEKWOJA, MILJON, SYGNAŁ CYFROWY, SZCZERKLINA PIASKOWA, TOŻSAMOŚĆ ALGEBRAICZNA, UISTITI SREBRZYSTA, ENTRECHAT, TABLICA PRAWDY, PERKOZ TACZANOWSKIEGO, CMENTARZYSKO SZKIELETOWE, APORT, NARÓW, PARA NIEUPORZĄDKOWANA, MUZA, GMATWEK, SZYSZKA, ETOS, MATERIALIZM, SPŁASZCZKOWATE, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, MILU, FILTR OPTYCZNY, MIŁORZĘBOWCE, UKŁAD DYSKRETNY, REKONFIGURACJA, STRATYFIKACJA, GUBERNATOR GENERALNY, ROZRZUTKA BRUNATNA, KÓŁKO WZAJEMNEJ ADORACJI, TERAPIA STRUKTURALNA, WÓZEK, RACHUNEK CIĄGNIONY, REFERENCJA, BOKÓWKA, OPTIMUM EKOLOGICZNE, KOMETA JEDNOPOJAWIENIOWA, TRIANGULACJA, GRADIENT, DACH ŁAMANY, ROŚLINA ŚWIATŁOŻĄDNA, KLUCZ KODOWY, DOBÓR RÓŻNICUJĄCY, LAUFER BIAŁOPOLOWY, DEGRADACJA, AUTUNIT, MATRYCA LOGICZNA, INDEKSACJA, KATALIZA, KLASTER DYSKOWY, TREND, PRODUKT NARODOWY BRUTTO, CZYNNOŚĆ POZORNA, RENTOWNOŚĆ OPERACYJNA, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, PROSIAKOWATE, STAWKA, PRZELICZNIK, ŁĄCZNIK, EUROCENTRYZM, SZEŚĆDZIESIĄT SZEŚĆ, ZAPŁADNIACZ, ROŚLINA ŚWIATŁOLUBNA, FUNKCJA TOTALNA, WUEF, PARK NARODOWY, SPOWIEDNICZKA, CENT, BROCHE, HAPLOID, ZMIENNA, SEKSTOLA, SEZONOWIEC, SPRAWNOŚĆ, CAŁKA BOCHNERA, CIŚNIENIE AKUSTYCZNE, PLANTACJA NASIENNA, PRZYSWOJENIE, ANALIZA WARTOŚCI, PUENTA, ROZDZIELCA, ESTETYZM, DWUDZIESTKA, SOLIDARNOŚĆ, KIERZNIA, NEURON LUSTRZANY, KIERZYNKA, DEPRAWACJA, ODBIJANIE, EFEKT OWCZEGO PĘDU, BEZAN MASZT, MRÓWNIKOWATE, ZAPYCHACZ, PARA MINIMALNA, CHUDEUSZ, GRANICA, NAGRODA POCIESZENIA, PRAWO, NADCIŚNIENIE, POLIMORFIZM, MROK, RUCH JEDNOSTAJNY PO OKRĘGU, KAWALER, DEPOZYT BANKOWY, LEASING LOMBARDOWY, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, LICZEBNIK ZBIOROWY, METODA STYCZNYCH, JEDNOPRZEBIEGOWOŚĆ, SIŁA PŁYWOWA, BŁĄD POMIARU, EXPRES, SKACZELE, MINIMALIZM, TYGRZYK PASKOWANY, IDIOMATYZM, SPLOT, SMAK, SETKA, SROKACZ CZARNOGARDŁY, FAST FOOD, GROSISTA, DYCHA, FIKCJONALIZM, MIKROCZĄSTKA, SPIĘCIE, KWADRA, TROJAK, NIRWANA, EUROPOCENTRYZM, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, GNU BIAŁOOGONOWE, RARÓG, GŁOŚNIK ELEKTROSTATYCZNY, IDIOM, PIES STRÓŻUJĄCY, PARAMETRYZACJA, ŚREDNIA WINSOROWSKA, KONCERT, GRAF PODSTAWOWY, JEDNOOSOBOWOŚĆ, NIERÓWNOŚĆ HARNACKA, EGOIZM, SKĄPOGUZKOWCE, ANTYWESTERN, PIERWOTNIAK, FUNKCJA DODATNIA, DZIEDZICTWO KULTUROWE, JABŁONIE, USTNOŚĆ, NOTACJA POLSKA, GRAFIKA WEKTOROWA, MEDIATEKA, WIERNOŚĆ, WARSTWA JASNA, TORTOWNICA, OPŁATA STOSUNKOWA, MONOGAMISTA, REAKCJA ZOBOJĘTNIANIA, PIENIĄDZ ELEKTRONICZNY, APROKSYMACJA, GOGUŚ, TABLICA, DEZAWUACJA, CUGOWIEC, CZYNNOŚĆ OPODATKOWANA, DOKUMENT PAPIESKI, WF, AKWATINTA, KOPIEJKA, APROKSYMACJA, PÓŁINTERNAT, KOPIEC, KOTLINA KŁODZKA, PAPILOTKA, KONDOMINIUM, CZERWONIEC, LANDO, EPIMER, METODA ELIMINACJI GAUSSA, ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA, FUNKCJA CIĄGŁA, OCENA, TRIOLA, ŁUPIEŃ, AGREGAT, MODUŁ, MILU, DOKTRYNERSTWO, JEDNORAZOWOŚĆ, SARNA, GODZINA PRAWDY, SKAKUNY, ZAKŁÓCENIE, DWADZIEŚCIA JEDEN, FIOŁEK ALPEJSKI, SZAKŁAKOWATE, SMACZNY KĄSEK, LOGIKA WIELOWARTOŚCIOWA, CZTERDZIESTKA, MODULACJA DELTA, ODSTĘPCA, DEWIZY, SERMONIZM, SWERCJA, SZMIRA, GRUSZECZNIK WIĄZKOWY, ALTERNATYWA, WCINKA, LIBERALIZM, MUFLON, TABLICA ASOCJACYJNA, TEORIA NAUKOWA, PAKARANY, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, PRZEPUKLINA RICHTERA, DEMASKATORSTWO, BEDŁKA FIOLETOWA, PODATEK BASENOWY, SKINNY, KOSTIUM, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, OPERATOR ARYTMETYCZNY, CEL INFLACYJNY, STACJA ROBOCZA, CZAJ, PRZECHRZTA, PIEC OPOROWO-ŁUKOWY, ?JEDNOOSOBOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.028 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
DWUWARTOŚCIOWOŚĆ wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 16 lit.)
ZASADA DWUWARTOŚCIOWOŚCI wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 23 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DWUWARTOŚCIOWOŚĆ
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 16 lit.).
ZASADA DWUWARTOŚCIOWOŚCI
wyróżnianie tylko dwu wartości logicznych: prawdy i fałszu (na 23 lit.).

Oprócz WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU sprawdź również:

przyrząd do akustycznego odczytywania pisma dla niewidomych ,
w przedrewolucyjnej Rosji najniższy stopień w kawalerii ,
każdy znak i każdy przedmiot w kształcie dwóch skrzyżowanych belek, kresek itp ,
sygnalizacyjny przyrząd na okręcie ,
Rhea pennata pennata - nominatywny podgatunek ptaka nielota wyróżniony w obrębie gatunku nandu plamiste (Rhea pennata); występuje na obszarze od Chile i południowej Argentyny aż do Ziemi Ognistej ,
skład asortymentu produkcji lub sprzedaży ,
wielkogłów potokowy, Platysternon megacephalum - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, jedyny przedstawiciel rodziny żółwi wielkogłowych; występuje w południowych Chinach, na Półwyspie Indochińskim oraz w Birmie ,
zwolennik epistemologizmu w filozofii ,
osoba, która się włóczy, nie ma stałego miejsca lub nie potrafi usiedzieć w miejscu ,
marka rodzimego telewizora ,
Amphidium lapponicum - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
wnioskowanie na podstawie domysłów ,
pola krzyżówki ,
wyodrębnianie się grup z całości społeczeństwa ,
powtarzający się element składowy maszyny, urządzenia ,
osoba lubiąca Żydów, interesująca się nimi ,
amerykańska marka samochodów osobowych, która obecnie należy do koncernu General Motors ,
koloidalny roztwór kauczuku naturalnego (lateks naturalny) lub syntetycznego (lateks syntetyczny) w substancji płynnej ,
w matematyce: struktura algebraiczna, która stanowi uogólnienie przestrzeni liniowej ,
to, że coś jest szkolne - elementarne, podstawowe, typowe ,
trzmiele i trzmielce, Bombini - plemię z rodziny pszczołowatych ,
pierwszeństwo, prymat, przewaga, wyższość ,
część świata z naszym krajem ,
cichy głos, słyszalny tylko z niewielkiego oddalenia ,
mężczyzna elegancki, dbający tylko o swój wygląd, poza tym nielubiany, próżniak ,
zegarek kieszonkowy (przypominający kształtem cebulę) ,
właścicielka domu publicznego ,
Tanita z gitarą ,
wróżenie ze źródła ,
waluta Belgii zastąpiona przez euro

Komentarze - WYRÓŻNIANIE TYLKO DWU WARTOŚCI LOGICZNYCH: PRAWDY I FAŁSZU. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast