W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ASYMETRIA PRAWOSTRONNA to:

w statystyce: miara, która niesie ze sobą informację, że w badanej populacji większa grupa przyjmuje wartości przekraczające średnią (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.801

MASA STARTOWA, SAMOBÓJCA, BÓJ, SŁODKA IDIOTKA, RIPPER, GOSPODARSTWO DOMOWE, MORENA ŚRODKOWA, PIANO, HISTOPATOLOGIA, PIĄTE PRZEZ DZIESIĄTE, SZLACHTA CHODACZKOWA, OUTLIER, PIRAT, RADA PROGRAMOWA, WODA LECZNICZA, KOMISJA SELEKCYJNA, MIARA TENDENCJI CENTRALNEJ, REPRODUKCJA KULTUROWA, DROGA, KAGU, CHODZĄCA REGUŁA, WIELKA CHOROBA, ZABORCA, PAROBEK, KLASA POSIADAJĄCA, METODA SIMPSONA, SIŁA JONOWA, REDEMPTOR, BALECIK, PASSUS, WSPÓŁCZYNNIK STECHIOMETRYCZNY, OBSESJONATKA, RÓWNOWAGA OGÓLNA, NUDYSTA, ROLNIK, KONSTELACJA, CHUDOPACHOŁEK, TWARDY KARK, RADA STARSZYCH, STROFA ALCEJSKA, OSZCZERSTWO, ROGATNIK, WARIANCJA FENOTYPOWA, MERYTORYKA, BRAMKARZ, AUTOSZCZEPIONKA, PARWENIUSZ, MAJOWY KIEROWCA, DIAKONIA, JĘZYKI FIŃSKOMARYJSKIE, ARANŻER, SPLIT, LICZBA ZŁOŻONA, ZBIÓR ROZMYTY, SUBSTANCJA AKTYWNA, ZBÓJCZYNI, ŚWIATŁO DZIENNE, BAKTERIA, WYBIJACZ, GRUPA ACYLOWA, ENDOPSAMMON, ROZPRĘŻENIE, LAGUNA, ROŚLINA WYMARŁA, KIERUNEK, KSZTAŁCICIEL, ANALIZA SKUPIEŃ, GODNOŚĆ, MNIEJSZOŚĆ, NULLIPARA, SEKCJA DĘTA BLASZANA, POLIMORFIZM, ŻEGLARZ JACHTOWY, UMBRA, ALZACKI, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OBJAWIENIE, BIBUŁA, KONTRAPUNKT, WYDRA, PINTA, WZGARDZICIEL, WELUR, AGREGATOR, KLASTER, PALEOKLIMATOLOGIA, USTAWA HORYZONTALNA, SMARKATA, BELA, ŚCINACZ, LICZBA DOSKONAŁA, RODZINA KATYŃSKA, STARY BYK, SUBSTANCJA OBCA, PSAŁTERZYSTA, KRYTYCZKA, GNETOWE, ZWIĄZEK, KONTYNGENT, KLAWIATURA EKRANOWA, ZMIANA, ANTYSZACHY, GRUPA AMINOWA, ROŚLINA AKWARIOWA, ŁUPACZKA, PACHCIARKA, PROGRAMOTWÓRCA, GWIAZDKA, MUCHA, PODMIOT, TRZYDZIESTKA, WIĘZADŁO OBŁE, GRUPA, ORGAN, ODPRAWA WARUNKOWA, WYCHOWANICA, OBRÓT PODATKOWY, PROMOTOR, OCENA, OBŻARTUCH, TYKA, APEKS, PRALUDZIE, IZOLACJA, KOPALINA STAŁA, UZALEŻNIONY, PIELGRZYMKA, TYSIĄC, ZASZCZEPICIEL, BAKTERIA NITRYFIKUJĄCA, EKSPEDYCJA, DWUSETKA, ZIOMEK, ŁEMKOWIE, DOCHÓD, POWIEŚĆ PANORAMICZNA, RYJÓWKA ŚREDNIA, KULTURA MINOJSKA, PIERŚCIEŃ ROTATORÓW, KŁUSOWNIK, EKSPARTNERKA, MAMA, BETAINA, SELEKCJA NEGATYWNA, DZIKUSKA, AUTOMAT, POKUŚNICA, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, DIENIEŻKA, MSZA, SZAFIARKA, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, MOMENT MAGNETYCZNY, GRUPA IMINOWA, SOLANKA, KURATOR, WSPÓŁWŁADCA, KWIAT, GEOMETRIA NIEEUKLIDESOWA, WSZECHWIEDZĄCA, CHOROBA PIERWOTNIAKOWA, KLESZCZE, CZERWONA BURŻUAZJA, PODNIEBIENIE TWARDE, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, DWUWARTOŚCIOWOŚĆ, LOT, WZÓR REDUKCYJNY, NOOB, MISTRZ CEREMONII, LEJNOŚĆ, SYGNAŁ DYSKRETNY, KOLEKTYW, AWANGARDA, RACHUNEK KAPITAŁOWY, POPRAWIACZ, SKRUPULAT, STRAŻNIK, POPRZEDNICZKA, DWÓJKA, POPULACJA, SFERA GWIAZD STAŁYCH, KONGRUENCJA, KOMORNICA, ROŚLINA ACYDOFILNA, WF, PACZKA, PROCES KONCENTRACJI KAPITAŁU, REDUKTOR CIŚNIENIA, DŁUŻNIK WEKSLOWY, SERCE, OBMOWA, WYDMUSZKA, KOMPAKTOR, INWESTYCJA DŁUGOTERMINOWA, CZTERDZIESTÓWKA, DYPLOMATA, MOCZYMORDA, SZTOF, PREZBITERIUM, WIĘŹ, AUTOAFIRMACJA, ZAPASY, ZWIĄZKOWIEC, OSKARŻENIE, FAZA, DROBNY CIUŁACZ, WICEMISTRZYNI, FORMACJA, STREFA ZGNIOTU, PRZETŁOK, TERIODONTY, BEZŁAD FRIEDREICHA, SPRAWNOŚĆ, NEOPOZYTYWIZM, TELEKONFERENCJA, KONFORMISTA, NANSUK, SPIŻARNY, PIESZCZOCH, OKSEFT, PLASTER, PROPILEJE, CESARZOWA, ANALFABETA, PRZEJEŻDŻAJĄCA, RAEBURN, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, ABNEGATKA, POSTRZYŻONY, SEPTYMOLA, SYNAPSYDY, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, WOLANT, CYRKOWIEC, STÓWKA, PRZĄDKA, CUKRZYCA, LAK, METODA STYCZNYCH, POPRAWKA, SIEROTA ZUPEŁNA, PÓŁSAMOGŁOSKA, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA TWARDEGO, CHORY NA GŁOWĘ, MUR, SZCZEP, SĄCZEK, JEDNOWŁADCA, CHLOREK HEMATYNY, ROZBÓJNIK MORSKI, ODLOT, KURTYNA, ANONEK, PÓŁKAPONIERA, BEJT, NIEZMIENNIK PRZEKSZTAŁCENIA, ARIANIE, TRUTÓWKA FIZJOLOGICZNA, MATKA ZASTĘPCZA, STARA MALUTKA, ROPOWICA KŁĘBU, MUZYKA TŁA, APOKALIPSA, GARBNIK, BARANEK WIELKANOCNY, BAGAŻ, FLĄDRA, WIEŚ CZYNSZOWA, MINIMUM PROGRAMOWE, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, HERMETYCZNOŚĆ, PODŚCIELISKO, FLIRCIARA, TASIEMIEC, SUPERNOWA TYPU IA, ROŚLINY NASIENNE, REFRENISTKA, MORA, GRUPA ALKILOWA, ZAPRZEDANIEC, SPRZĘT SPORTOWY, NABOJKA, CHODNICZEK, RAJFURKA, INFOGRAFIKA, SPÓDNICZKA, MIEJSCE, WYTWÓRCZOŚĆ, ROZDZIELCA, STARA MALUTKA, WIELOMIAN SYMETRYCZNY, PEGAZ, PIKIETA, EKSPARTNER, POTRZEBUJĄCA, MAPA PIKSELI, RYSUNEK, POSZKODOWANA, ?MATERIAŁ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.801 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ASYMETRIA PRAWOSTRONNA w statystyce: miara, która niesie ze sobą informację, że w badanej populacji większa grupa przyjmuje wartości przekraczające średnią (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ASYMETRIA PRAWOSTRONNA
w statystyce: miara, która niesie ze sobą informację, że w badanej populacji większa grupa przyjmuje wartości przekraczające średnią (na 21 lit.).

Oprócz W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ sprawdź również:

pisemne sprawdzenie bieżącej wiedzy i umiejętności uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, obejmujące pewną partię nauczanego materiału (z jednego przedmiotu) i trwające zwykle co najmniej jedną godzinę lekcyjną ,
ozdoba bożonarodzeniowa w kształcie gwiazdy, będąca tradycyjnie nad stajenką i na czubku choinki ,
funkcjonariusz organów śledczych, wykonujący swoje zadania dyskretnie ,
teoria złożona z logicznych twierdzeń, zrodzona na gruncie naukowym i stosowana w nauce ,
na gałązce jodły ,
wyprawiona skóra barania z dość długim włosem ,
moment wyrzucania przez zawodnika dysku, młota, oszczepu, kuli ,
plemię potomków ludu zamieszkującego niegdyś wschodnie kolonie Imperium Artura Hawkinga; lud fikcyjny z cyklu powieściKoło Czasu Roberta Jordana ,
minerał z grupy siarczków ,
obozowa zbiórka ,
pierwiastek chemiczny lub planeta ,
narzutka, peleryna ,
zbiór złożony ze wszystkich elementów należących do któregokolwiek z sumowanych zbiorów ,
Canis lupus bailey mogollonensis - wymarła forma wilka meksykańskiego; zamieszkiwał centralną Arizonę i Nowy Meksyk ,
głuptak zwyczajny, głuptak biały, Morus bassanus - gatunek ptaka z rodziny głuptaków (Sulidae); kolonie lęgowe znajdują się na wybrzeżach Wysp Brytyjskich, Norwegii, Islandii, Nowej Fundlandii, RPA, Australii, Tasmanii i Nowej Zelandii ,
człowiek, który uprawia warzywa ,
goral długoogoniasty, goral długoogonowy, Naemorhedus caudatus - gatunek ssaka z rodziny krętorogich, występujący w Rosji (na południowo-wschodniej Syberii), Korei, Mongolii i północnej części Chin ,
obywatelka północnej części Stanów Zjednoczonych ,
pierwszy zdobywca Mount Everestu ,
rodzaj cierpkiego jabłka niewielkich rozmiarów, owoc z drzewa odmiany o tej samej nazwie ,
żarzące się próchno, którym pszczelarz wykurza pszczoły z ula ,
jednostka wojskowa lub instytucja wojskowa prowadząca samodzielną gospodarkę materiałową i finansową, np. brygada, pułk, samodzielny batalion, uczelnia wojskowa, szpital wojskowy, wojewódzki sztab wojskowy, wojskowy oddział gospodarczy (WOG) itp ,
masa wyrażona w tonach ,
Picea smithiana, Picea morinda - gatunek wiecznie zielonego drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae); występuje w stanie dzikim w zachodnich Himalajach, od Afganistanu do Nepalu ,
charakterystyczny dla kuchni radzieckich Koreańczyków rodzaj sałatki przyrządzanej z marchwi, czosnku, oleju i przypraw ,
gad łuskonośny beznogi, drapieżny, szeroko rozpowszechniony poza strefą polarną ,
Melanochelys tricarinata - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
targowe lub sportowe ,
nauczyciel akademicki; pracownik dydaktyczny uczelni wyższych lub instytutów badawczych ,
wodny, to np. rzeka

Komentarze - W STATYSTYCE: MIARA, KTÓRA NIESIE ZE SOBĄ INFORMACJĘ, ŻE W BADANEJ POPULACJI WIĘKSZA GRUPA PRZYJMUJE WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCE ŚREDNIĄ. Dodaj komentarz

8-4 =

Poleć nas znajomym:

x