ENZYM SYNTETYZUJĄCY NIĆ DNA NA MATRYCY RNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ODWROTNA TRANSKRYPTAZA to:

enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA (na 21 lit.)REWERTAZA to:

enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ENZYM SYNTETYZUJĄCY NIĆ DNA NA MATRYCY RNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 296

INFORMACJA GENETYCZNA, ANA, LITORAL, WEKTOR KLONUJĄCY, FOSFATAZA ALKALICZNA, LIZOZYM, KWAS NALIDYKSOWY, REAKCJA ŁAŃCUCHOWA POLIMERAZY, ORLEŃ KALIFORNIJSKI, WIRUSY DSDNA-RT, OWOC RZEKOMY, SUBLITORAL, NUKLEAZA, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, EWOLUCJA MOLEKULARNA, DEOKSYGUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, MALINA, GENY, DEOKSYCYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, FOSFATAZA, CHROMOSOM BAKTERYJNY, SZPULA, INTERKALACJA, METODA SANGERA, ANHYDRAZA WĘGLANOWA, KARBOKSYLAZA, NIĆ, ECHOSONDA, DEOKSYRYBONUKLEAZA, ESTERAZA, IZOMERAZA, DZWON, POLIMORFIZM, PODWÓJNA HELISA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, TURBOT, SZUKACZ, METYLACJA DNA, WRĘGA, DEOKSYCYTYDYNA, ZESPÓŁ PEARSONA, DNA, ODWROTNA STRONA MEDALU, HYBRYDYZACJA KWASÓW NUKLEINOWYCH, STOPIEŃ WODNY, SZUPINKA, WEKTOR GENETYCZNY, ODSYP, ECHOGRAF, LIGAZA, ENZYM, TRANSLACJA, RNA, MEGAPIKSEL, SEKWENCJA PALINDROMOWA, KASETA PRIBNOWA, ECHOMETR, ŻYŁA SZYJNA PRZEDNIA, ANEUPLOIDALNOŚĆ, KU, GÓRNICTWO MORSKIE, GEN WĘDRUJĄCY, STRUNA, RELACJA ODWROTNA, URYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, PRZEDMORZE, CYTYDYNA, HELIKAZA, NUKLEOTYD, ARCUS COTANGENS, GŁĘBOKOŚĆ, MIMEOGRAF, RUCHY EPEJROGENICZNE, FASTRYGA, ARCUS SECANS, MUTACJA PUNKTOWA, TRANZYCJA, REWERS, REGUŁA CHARGAFFA, DNA, GLUTAMINAZA, OKSYDAZA, TERMOMETR RNA, DNA, WEKTOR, TRANZYSTOR POLOWY DNA, BERG, ODWROTNA NOTACJA POLSKA, RÓW OCEANICZNY, SZELF, SZPULKA, KORYTO RZEKI, BASEN, GRZBIET ŚRÓDOCEANICZNY, ECHOLOT, FUNKCJE AMPLITUDY, REDA, ENZYM HYDROLITYCZNY, CZERPACZ, STRUNA, CYPROFLOKSACYNA, DOLINA PRZEGŁĘBIONA, ARCUS TANGENS, DENATURACJA DNA, SZYCH, NIĆ, OKSYDAZA KSANTYNOWA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, DIASTAZA, SYNTETAZA, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, WIDEŁKI REPLIKACYJNE, INSPEKT, SUBSTYTUCJA, FUNKCJA ODWROTNA, DRATWA, APTAMER, PODPUSZCZKA, SZELF, NIEDOPRZĘD, WIRUSY DSRNA, METODA FEULGENA, KWAS RYBONUKLEINOWY, TRANSFERAZA, SEKWENCJA PRIBNOWA, BEZDENNOŚĆ, ROŚLINA TRANSGENICZNA, PALEC CYNKOWY, WCIOS, ENDOPEPTYDAZA, WIRUSY SSRNA(-), RYCINA, MACIERZ ODWROTNA, EKSPRESJA GENU, BECZKA BEZ DNA, BIBLIOTEKA GENOWA, SZELF, DOLINA RYFTOWA, TEST KOMETOWY, PŁETWA BALASTOWA, ENZYM, KSYLOGRAFIA, LIZOSOMALNA KWAŚNA LIPAZA, INTERFERENCJA RNA, MIKROMACIERZ DNA, RETROWIRUS, POGŁĘBIARKA, GIPSORYT, RESTRYKTAZA, PODOBLENIE, JACOB, ADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, KALEMA, HYDROFIT, MPX, CELULAZA, RENINA, BANK GENÓW, PROTEAZA, RYBONUKLEAZA, ŁOŻYSKO, IZOENZYM, DNA, OSUWISKO PODMORSKIE, ARCCOSEC, KONIUGACJA BAKTERII, BECZKA BEZ DNA, RYBONUKLEOZYD, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, NIĆ OPÓŹNIONA, NIĆ, NIĆ ARIADNY, GÓRA PODWODNA, BATYBENTAL, TRANSKRYPCJA, AMINOTRANSFERAZA, EGZONUKLEAZA, LUCYFERAZA, AWANPORT, MISKA, ARC CTG, SAMOLUBNY DNA, ALDOLAZA, INSERCJA, BETA-LAKTAMAZA, CYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, ARCUS SINUS, KESON, MUTACJA ZAŁOŻYCIELSKA, ENZYM RESTRYKCYJNY, NIĆ, ARCUS COSINUS, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, NIĆ WIODĄCA, POLIMERAZA, PEPTYDAZA, ODWROTNA DYSTRYBUANTA, MPIX, SKÓRA PERGAMINOWA, ARCUS COSECANS, MUTACJA NONSENSOWNA, ODPRYSK, DNA, GRZBIET PODMORSKI, WYKRÓJ, DNA, DEOKSYNUKLEOTYD, ENZYM, FILOZELA, LIAZA, SPÓD, WIRUSY SSRNA-RT, OKSYGENAZA, LIGATURA, OWOC POZORNY, ODWROTNA TRANSKRYPTAZA, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, FLUORESCENCYJNA HYBRYDYZACJA IN SITU, ARC SIN, DNA, PRZECIWCIAŁO PRZECIWJĄDROWE, ARC COS, DNA MOCZANOWA, PENICYLINAZA, HAFT ATŁASKOWY, REWERS, TRANSPOZON, KONTERFEKT, ENZYM, KINAZA, PROKARBAZYNA, REPLIKACJA DNA, BIAŁKO KU, PRZEDPORCIE, WIRUSY DSDNA, BENTAL, MUTACJA ZMIANY SENSU, LIPAZA, SEKWENCJA REGULATOROWA GENU, SEKWENCJA TATA, STĘPKA PRZECHYŁOWA, BASEN OCEANICZNY, ANGINA LUDWIGA, KOMPLEMENTACJA GENETYCZNA, KLEPKA, NIĆ KODUJĄCA, DEOKSYGUANOZYNA, EPIPSAMMON, KOD GENETYCZNY, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, FOSFATAZA KWAŚNA, AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA, BABIE LATO, TRANSGRESJA, WIRUSY SSDNA, BIOKATALIZATOR, IZOZYM, REWERTAZA, HYDROLAZA, PEROKSYDAZA CHRZANOWA, ARCTG, FUNKCJA CYKLOMETRYCZNA, ENZYM TRAWIENNY, MUTACJA GENOWA, OWOC SZUPINKOWY, LODOWIEC ALPEJSKI, DEOKSYADENOZYNA, CHROMOSOM POLITENICZNY, ZŁOTOGŁÓW, HIPOTEZA KNUDSONA, TRANSAMINAZA, DYSMUTAZA PONADTLENKOWA, ZESPÓŁ SZPIKOWO-TRZUSTKOWY PEARSONA, ARCCSC, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, ARCCTH, LINORYT, AMYLAZA, PROBIT, GEN SKACZĄCY, BATIAL, ZDROJEK, METYLOTRANSFERAZA HOMOCYSTEINOWA, ARC TG, OKSYDOREDUKTAZA, WIRUSY SSRNA(+), PEROKSYDAZA, HAPTOBENTOS, REDAN, ENZYM PROTEOLITYCZNY, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, DEKARBOKSYLAZA, GEN, ?SYNTAZA METIONINOWA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ENZYM SYNTETYZUJĄCY NIĆ DNA NA MATRYCY RNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ENZYM SYNTETYZUJĄCY NIĆ DNA NA MATRYCY RNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ODWROTNA TRANSKRYPTAZA enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA (na 21 lit.)
REWERTAZA enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ODWROTNA TRANSKRYPTAZA
enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA (na 21 lit.).
REWERTAZA
enzym syntetyzujący nić DNA na matrycy RNA (na 9 lit.).

Oprócz ENZYM SYNTETYZUJĄCY NIĆ DNA NA MATRYCY RNA sprawdź również:

śpiewaczka (mezzosopran) ur. w 1934 r.; występy w teatrach operowych Bazylei, Wiedniu, Londynie, USA ,
kierunek studiów, który swoim zakresem obejmuje naukę o języku, kulturze i literaturze włoskiej ,
mieszanina substancji, wykorzystywana do prania odzieży i materiałów włókienniczych, sprzedawana w formie proszku ,
ptak o wyjątkowej pisowni ,
wyrażenie zgody na swój udział ,
Somateria fischeri - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
płaski, okrągły kawałek jakiegoś materiału (np. kamienne dyski Dropa) ,
osoba fizyczna lub prawna zastępująca kogoś (osobę lub instutycję) przy jakimś zadaniu ,
Bogusław ur. w 1942 r., publicysta i krytyk muzyczny popularyzator muzyki operowej ,
część dialektu mazowieckiego języka polskiego; powstała w wyniku wymieszania się różnych gwar polskich, którymi mówili osadnicy kolonizujący południową część Warmii w XIV w ,
powolny austriacki taniec ludowy ,
warzywo, owoc (jagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
przekładnia, w której zastosowano połączenia mechaniczne w celu uzyskania transmisji mocy i zmiany parametrów ruchu ,
ten, który praktykuje, wypełnia praktyki religijne ,
ktoś chudy, zazwyczaj o zapadniętych policzkach, które upodobniają twarz do szczurzego pyszczka ,
włoski śpiewak, baryton (1857-1928); mistrz belcanta ,
krewny żyrafy z nogami w białe pręgi ,
wariant zapisu litery lub wyrazu albo głoski, funkcjonujący w danym języku w wyniku jego wewnętrznego zróżnicowania ,
tkanina wzorzysta, pokryta deseniem odbitym przy użyciu szablonów i specjalnych farb ,
obraz telewizyjny ,
sytuacja, którą można uznać za żart, często bolesny dla kogoś ,
gatunek muzyki granej na mechanicznych instrumentach, których kształt ustalił się w XIX w., korzystającej z form muzycznych klasycyzmu, stawiany w opozycji do muzyki rozrywkowej ,
... winny, przyprawa ,
pstrokaty rumak ,
zabawa, polegająca na ślizganiu się po powierzchni lodu z rozbiegu ,
Ben, malarz i rzeźbiarz angielski (1894-1982) geometryczne kompozycje abstrakcyjne ,
nauczka, sytuacja, w której ktoś dostaje dotkliwą lekcję, wycisk ,
popularna metoda uwikłana rozwiązywania znanych w fizyce i inżynierii równań różniczkowych cząstkowych metodą różnic skończonych ,
przejaw (np. intelektu, pomysłowości, dowcipu), uwidaczniający się zwykle nagle i na krótko ,
właściwie Dudevant - pisarka francuska (1804-76), przyjaciółka Chopina -powieści, dramaty, szkice literackie

Komentarze - ENZYM SYNTETYZUJĄCY NIĆ DNA NA MATRYCY RNA. Dodaj komentarz

7-3 =

Poleć nas znajomym:

x