PROCES PRZYŁĄCZANIA GRUP ALKILOWYCH (METYLOWYCH) DO ZASAD AZOTOWYCH NUKLEOTYDÓW W ŁAŃCUCHU DNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METYLACJA DNA to:

proces przyłączania grup alkilowych (metylowych) do zasad azotowych nukleotydów w łańcuchu DNA (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PROCES PRZYŁĄCZANIA GRUP ALKILOWYCH (METYLOWYCH) DO ZASAD AZOTOWYCH NUKLEOTYDÓW W ŁAŃCUCHU DNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 949

PRZEMIANA IZENTROPOWA, FORK BOMBA, ZAPALENIE, TERMOFOREZA, STERYLIZACJA, ŚCISŁOŚĆ, FILTRACJA, GEN, GALTON, KONKURENCJA, INFORMATORIUM, INWOLUCJA, PRZEDMORZE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, PARAMETRYZACJA, PULSACJA, PALATALIZACJA, BIOSYNTEZA BIAŁKA, PROCES TECHNOLOGICZNY, NIKOLAIZM, KLUSAK, BERG, MIĘSIEŃ ŻWACZOWY, PIROKSEN, WYPRAWKA, OBLEW, OBSZCZYMUR, ROZWÓJ, KRATA PODGRUP, EWANGELIA, FENOMEN BOMBAJSKI, EFEKT SORETA, ROZTWÓR BUFOROWY, MUTACJA PUNKTOWA, DEMARKACJA, TEORIA GALOIS, GLOBALIZACJA GOSPODARKI, JĘZYKI WSCHODNIOSŁOWIAŃSKIE, ODWARSTWIENIE, ZAPŁON, ROGOWACENIE, REGISTER, PLEŚŃ, SAMOZAPŁON, REALISTA, UMIERANIE, ROŚLINA TRANSGENICZNA, GNIAZDKO TELEFONICZNE, TERCJARSTWO, OWOC RZEKOMY, WRĘGA, POKEMON, MITOZA, MARSZ, KREATYWNA KSIĘGOWOŚĆ, NARZĄD CIEMIENIOWY, DEGENERACJA, RETRAKCJA, MEKSYKAŃSKA FALA, KOLEKTYWIZM, RÓJKA, ROZKŁAD, PISOWNIA, SPŁUKIWANIE, GNIAZDO WTYCZKOWE, DNA, ABSTRAKCJA, EROZJA GENETYCZNA, PRZESUNIĘCIE JĘZYKOWE, DERYWACJA, AWANPORT, OBSZCZYMUREK, BALSAMOWANIE, PRZETRAWIANIE, OPSONINA, PROCES BIOLOGICZNY, DEKONCENTRACJA, SŁUGA BOŻA, CEMENTACJA, REAKCJA ZAPALNA, UCZCIWOŚĆ, CYKLOHEKSANHEKSOL, BASEN, KWASICA, POLIAMID, KOD GENETYCZNY, KATECHEZA, ECHOGRAF, SORPCJA, KASETA PRIBNOWA, ZMIENNOŚĆ GENETYCZNA, RACJONALIZACJA, ZASADA SODOWA, MIGRACJA, WTYCZKA, SUMACJA, INTERKALACJA, INTEGRACJA SPOŁECZNA, PALATALIZACJA INDOEUROPEJSKA, KRĘGOSŁUP, ORTOGONALIZACJA GRAMA-SCHMIDTA, GNIOTOWE, OWAD DOROSŁY, LEPIDOZAURY, KRAS, ETYKA, RUSTYFIKACJA, WARKA, GWICHT, KOMÓRKA SERTOLEGO, GRUPA ETNICZNA, KAZUISTA, WARSTWA KOLCZYSTA, DEOKSYCYTYDYNA, WIETRZENIE FIZYCZNE, KOMPRESJA IMPULSÓW, ŁACIŃSKOŚĆ, CZERPACZ, BŁĄD, ALGEBRA HOMOLOGICZNA, PALEOAZJACI, MORALNOŚĆ, AKCJA AFIRMATYWNA, MATURACJA, ODSYP, DEKARBOKSYLAZA, INGRESJA MORSKA, EGZONUKLEAZA, MIKROSTRUKTURA, PROCES EOLICZNY, DEKONTAMINACJA, LOGOWANIE, WYUZDANIE, DEPOZYCJA, TRANSFORMACJA GENETYCZNA, INWERSJA CUKRU, GNIAZDO, SAMOREALIZACJA, AUTOIDENTYFIKACJA, PAŁECZKI NAPIERA, EKSPROPRIACJA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, SAMOROZPUSZCZANIE, HALON, TRANSKRYPCJA, SZELF, PROCES LEGISLACYJNY, PROCES, KOALESCENCJA, REKRYSTALIZACJA, SAMOZAPŁON, PRZEMIANA POLITROPOWA, ZŁOTY BLOK, PROCES, GRUPA NILPOTENTNA, MUTACJA GENOWA, OBIEG PIENIĄDZA, DNA, FIBRYNOLIZA, IZOMER KONFORMACYJNY, DEOKSYCYTYDYNO-5'-MONOFOSFORAN, MULTIKULTURALIZM, PRZYSPIESZENIE FERMIEGO, BOOT, SAMOTRAWIENIE, ROZWÓJ SPOŁECZNY, BAŃKA SPEKULACYJNA, JĘZYKI NIGEROKONGIJSKIE, LEJA, HETERODOKSJA, DENATURACJA DNA, JĘZOR LODOWCOWY, AFIKSACJA, PODZIAŁ, WIRUSY DSRNA, MOIETA, SUBSTYTUCJA, ORTOGRAFIA, DNA, PU, BRUZDNICE, TRANSLACJA, LAKOLIT, TYPOLOGIA, WIRUSY SSDNA, GANG, SZUKACZ, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, ABLACJA, UPRZEMYSŁOWIENIE, MACIERZ DYSKOWA, BATIAL, INOZYTOL, KODON NONSENSOWNY, AFILIACJA, CZYNNOŚĆ, ZWIERZĘ TRANSGENICZNE, DYFUZJA CHEMICZNA, SUBLITORAL, DYSOCJACJA ELEKTROLITYCZNA, SAMOLUBNY DNA, INSTALOWANIE, SAMOURZECZYWISTNIENIE, DERYWACJA UJEMNA, CZYNSZ WOLNY, GŁĘBOKOŚĆ, POLIMORFIZM, ROZMOWA KWALIFIKACYJNA, ZAPALENIE TRZUSTKI, GENERALIZACJA MAPY, KONCENTRACJA, EROZJA WODNA, SALEM, MORFOGENEZA, REKOMBINACJA GENETYCZNA, PRZEDŁUŻACZ, PROCES GLEBOTWÓRCZY, WIRUSY DSDNA, SUKCESJA, DEKARBONIZACJA WODY, TYMIDYNO-5'-MONOFOSFORAN, SZELF, WIRUSY SSRNA-RT, SZLAK BOJOWY, HYDROFIT, LAICYZACJA, CYKL ŻYCIOWY, OKSYGENAZA, DYSLOKACJA TEKTONICZNA, PROCES PSYCHICZNY, KALEMA, REWERTAZA, WEKTORYZACJA, PRZEPUKLINA PRZEPONOWA, KRYPTOMONADY, SZOWINISTA, PROCES POLITROPOWY, TABLOIDYZACJA, ABLACJA, KRYSTALIZACJA, BANK DEPOZYTARIUSZ, METYLACJA DNA, ABLACJA LODOWCOWA, GLIKOPROTEINA, HOMOMORFIZM GRUP, REWOLUCJA AGRARNA, PROCES HYDROTERMALNY, PROCES TERMODYNAMICZNY, DESTYLACJA FRAKCJONUJĄCA, METATEZA, DENATURALIZACJA, DYFUZJA, FERMENTACJA OCTOWA, PROCES POSZLAKOWY, STRUKTURALISTA, PROCES, GENY, ODWROTNA TRANSKRYPTAZA, TAKTYKA, ELIMINACJA, DYFUZJA KULTUROWA, KOSZMAR, TRAWIENIE, PROCES FONETYCZNY, KWAS NUKLEINOWY, KOMITOLOGIA, CHROMOSOM BAKTERYJNY, ANTYUTLENIACZ, WYPRAWA, PRZEBIEGUNOWANIE ZIEMI, WIELOETNICZNOŚĆ, PIONIZACJA, TALMUDYZM, POSTĘPOWANIE, SZARPANKA, REPLIKACJA DNA, WIDEŁKI REPLIKACYJNE, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, METODYKA, LIPOLIZA, KANIBALIZACJA, CIĄG DOKŁADNY, PROCES FIZYCZNY, ASTROWCE, PLAC APELOWY, GRA LOSOWA, ORTOGRAFIA, PROCES CHEMICZNY, OSKARŻONY, AKUMULACJA, MIKROOTOCZENIE, ZIELONE KOŁNIERZYKI, TRANSPOZON, GNIAZDKO, ODDYCHANIE TKANKOWE, ODDYCHANIE TLENOWE, PROCES FLUWIOGLACJALNY, GRAMATYKA, KORYTO RZEKI, ?URBANIZACJA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 949 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PROCES PRZYŁĄCZANIA GRUP ALKILOWYCH (METYLOWYCH) DO ZASAD AZOTOWYCH NUKLEOTYDÓW W ŁAŃCUCHU DNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PROCES PRZYŁĄCZANIA GRUP ALKILOWYCH (METYLOWYCH) DO ZASAD AZOTOWYCH NUKLEOTYDÓW W ŁAŃCUCHU DNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METYLACJA DNA proces przyłączania grup alkilowych (metylowych) do zasad azotowych nukleotydów w łańcuchu DNA (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METYLACJA DNA
proces przyłączania grup alkilowych (metylowych) do zasad azotowych nukleotydów w łańcuchu DNA (na 12 lit.).

Oprócz PROCES PRZYŁĄCZANIA GRUP ALKILOWYCH (METYLOWYCH) DO ZASAD AZOTOWYCH NUKLEOTYDÓW W ŁAŃCUCHU DNA sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - PROCES PRZYŁĄCZANIA GRUP ALKILOWYCH (METYLOWYCH) DO ZASAD AZOTOWYCH NUKLEOTYDÓW W ŁAŃCUCHU DNA. Dodaj komentarz

9+5 =

Poleć nas znajomym:

x