NADANIE WYRAZOWI, WYPOWIEDZI, TEKSTOWI, TREŚCI, OBIEKTOWI CECH METAFORYCZNYCH, PRZENOŚNEGO, DODATKOWEGO ZNACZENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

METAFORYZACJA to:

nadanie wyrazowi, wypowiedzi, tekstowi, treści, obiektowi cech metaforycznych, przenośnego, dodatkowego znaczenia (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "NADANIE WYRAZOWI, WYPOWIEDZI, TEKSTOWI, TREŚCI, OBIEKTOWI CECH METAFORYCZNYCH, PRZENOŚNEGO, DODATKOWEGO ZNACZENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 650

ANTYCYPACJA, OBUPŁCIOWOŚĆ, SPIS LUDNOŚCI, NIEDOPOWIEDZENIE, PERFORMATYWNOŚĆ, NADAWCA, MAŁOMIASTECZKOWOŚĆ, SEMANTYKA FUNKCJONALNA, GOTOWIEC, ARGENTYŃSKOŚĆ, PODMIOT LITERACKI, ZESTRÓJ INTONACYJNY, FORMACJA GEOLOGICZNA, AMERYKAŃSKOŚĆ, CECH, UNIFIKACJA, CHORWACKOŚĆ, SZWEDZKOŚĆ, ŻAŁOSNOŚĆ, STYL, ZARODZIOWCE, MUZYKA ABSOLUTNA, MADRYGAŁ, LITEWSKOŚĆ, NEOTENIA, PRZYSTĘPNOŚĆ, AUDIODESKRYPCJA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, CEBULA, SOFCIK, INTERKALACJA, RAJTARIA, POJĘCIE LOGICZNE, CZAS, MOWA NIEZALEŻNA, ATAWIZM, EFEKT ELIZY, SZKIC, SAKRALIZACJA, ELIPSA KONTEKSTOWA, ESTYMACJA, NUMER, JĘZYK POZYCYJNY, KOMPOZYCJA ŁAŃCUCHOWA, HELLENIZACJA, NOMINACJA KARDYNALSKA, INNOŚĆ, LATEN, UKRAIŃSKOŚĆ, ANALIZA, EPIZOD, IDIOM, ZAKŁADKA, GEN PLEJOTROPOWY, RZECZ, METAFORYZACJA, SKANDYNAWSKOŚĆ, PODKARMIANIE, EUFONIA, BANDEROLA, ISTOTA, ODRĘBNOŚĆ, SĄCZEK, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, KONWENCJA LITERACKA, PROWINCJONALNOŚĆ, CHARAKTER, STYL ARCHITEKTONICZNY, POSTĘP BIOLOGICZNY, MOWA WIĄZANA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, MONUMENTALIZACJA, ROZGAŁĘZIACZ, INFOBOX, SZANSONETKA, PRAGMATYKA, PIES PASTERSKI, NIEUŻYTECZNOŚĆ, WYGLĄD, AMBITNOŚĆ, POMYŁKA FREUDOWSKA, ASYMILATOR, TRANSPARENT, SŁUCH MUZYCZNY, CNOTA, ORFIKA, OGÓLNOSŁOWIAŃSKOŚĆ, ANTYTEZA, GŁOS, ANTURAŻ, ŚLĄSKOŚĆ, PARODIA, HYMN, KONWENCJA, MASŁO MAŚLANE, FABULARYZACJA, WYRZUTNIA, MICZURINIZM, SPLENDID ISOLATION, DRENAŻ, SANKCJA, CZERWONE ŚWIATŁO, TRZY GROSZE, GŁÓWKA ARTYKUŁU, BEZTREŚCIOWOŚĆ, EKLEKTYZM, SŁOWO POSIŁKOWE, SŁOWO KLUCZOWE, ZACHODNIOŚĆ, LOKACJA, HARMONIKA, PALINGENEZA, RUSKOŚĆ, KONSTYTUCJA, PAMIĘĆ UKRYTA, INTELIGENCJA WERBALNA, INTONACJA, BEZPIECZEŃSTWO BIERNE, SPECYFIKACJA, PŁASKOŚĆ, FORMA, SEMANTYKA DYNAMICZNA, SEMEM, KONFRONTACJA, GŁOWA NIE OD PARADY, ILUSTRACJA, PRZYRA, PATETYCZNOŚĆ, DRĘTWA GADKA, HEREZJA PARAFRAZY, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, DEFORMACJA, BŁĄD ATRYBUCJI, ŻYDOSTWO, CHARAKTER, CHARAKTERYSTYKA, TŁUMACZKA, WYDANIE, PORTUGALSKOŚĆ, STYLISTYKA, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, TRYB PRZYPUSZCZAJĄCY, INKOHERENCJA, ANUSZKIEWICZ, BEZSTYLOWOŚĆ, KANCIASTOŚĆ, KONWERGENCJA, KOLOKWIALNOŚĆ, SWOJAK, SARKODOWE, DWUPŁCIOWOŚĆ, RELACJA LOGICZNA, WATA, GÓRALSKOŚĆ, RODZAJ, WARCHOŁ, STYLISTYKA, NIEDOMÓWIENIE, KAPITALNY REMONT, MUZYKA PROGRAMOWA, ŁOTEWSKOŚĆ, HASŁO WYWOŁAWCZE, BODZIEC WARUNKOWY, ESTOŃSKOŚĆ, ETYMOLOGIA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, UPOWAŻNIENIE, SKŁADANKA, AGREGATOR, ODGAŁĘZIACZ, PAŁAC, GALICYJSKOŚĆ, UKSZTAŁTOWANIE POZIOME, ENIGMATYCZNOŚĆ, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, ŚREDNIA WAŻONA, CIĄGNIK BALASTOWY, WROCŁAWSKOŚĆ, FORMALISTA, GENOTYP, BEZPIECZEŃSTWO CZYNNE, ARTYKULACJA, TYP ANTROPOLOGICZNY, STRUNOWCE, ANTROPOLOGIA, PROTRYPTYLINA, PASTERSKOŚĆ, MODULACJA, ANIMIZM, RYTMIZACJA, ZŁODZIEJKA, PIŚMIENNICTWO, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, VUJAKCIJA, FIRMÓWKA, SPÓJNIK ROZŁĄCZNY, KRAJOBRAZ POGÓRNICZY, CHARAKTER PISMA, ELIZJA, NADANIE ZIEMSKIE, JA, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, SEKCIARSTWO, BOŚNIACKOŚĆ, SPLĄTANIE, DEKRETALIA, SKRÓT, APRETUROWANIE, ORGANIZM MODYFIKOWANY GENETYCZNIE, STRESZCZENIE, ORGANIZM ZMODYFIKOWANY GENETYCZNIE, JĘZYK EZOPOWY, INFOBOKS, OLEJ DO GŁOWY, ISTNOŚĆ, POSŁANIE, HARD PORNO, BIZANTYNIZM, EUROPEJSKOŚĆ, SZLACHETCZYZNA, EFEKT MNOŻNIKOWY, PREDYKCJA, GATUNEK POGRANICZNY, DEZAWUACJA, DEGENERACJA, CECHA RELEWANTNA, PRYNCYPIALISTKA, ANGIELSKOŚĆ, NADANIE ZIEMSKIE, POKRÓJ, DRAMATYCZNOŚĆ, DROGA PUBLICZNA, OPOZYCJA RELEWANTNA, NARRACYJNOŚĆ, NAGA PRAWDA, MAŁOPOLSKOŚĆ, PRUSKOŚĆ, BOHATER POZYTYWNY, UPOLITYCZNIENIE, EMPIRYZM GENETYCZNY, ENTOURAGE, METAFRAZA, ANDROGYNIA, ROZPRAWKA, MEM, BUKIET, PREDYKACJA, SEGMENT RYNKU, ZNIEKSZTAŁCENIE, WYBRYK NATURY, ZASTAWKA, PROWINCJONALIZM, ANDROGINIZM, JĘZYK, RADZIECKOŚĆ, BRAZYLIJSKOŚĆ, CZYNOWNICTWO, GENDER, ZDANIE OZNAJMUJĄCE, WROTKA, SERBSKOŚĆ, GERMAŃSKOŚĆ, PISMO OBRAZKOWE, KONCERNIAK, ZNACZNIK, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, SŁUŻBISTKA, ELIPSA SYTUACYJNA, FORMALIZACJA, CZASOWNIK POSIŁKOWY, BLANKIETOWOŚĆ, LOGATOM, KONWERSJA, KONFRONTACJA, BAGATELA, ANONIMAT, PROMOCJA, ŻEGLOWNOŚĆ, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, HISZPAŃSKOŚĆ, SĄD SZCZEGÓŁOWY, WARTOŚCIOWOŚĆ, BARBARYZM, INTELEKTUALIZM, REFLUKS, ADRESAT LIRYCZNY, GEMMULA, CHARAKTERYSTYKA, STYL, IMMUNOGENETYKA, DRĘTWA MOWA, OKAZJONALIZM, KOTURN, PREZENTACJA, CZWARTORZĘDNOŚĆ, PODANIE, BIAŁORUSKOŚĆ, EMOTKA, HERMAFRODYTYZM, ?WZORZEC.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 650 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

NADANIE WYRAZOWI, WYPOWIEDZI, TEKSTOWI, TREŚCI, OBIEKTOWI CECH METAFORYCZNYCH, PRZENOŚNEGO, DODATKOWEGO ZNACZENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: NADANIE WYRAZOWI, WYPOWIEDZI, TEKSTOWI, TREŚCI, OBIEKTOWI CECH METAFORYCZNYCH, PRZENOŚNEGO, DODATKOWEGO ZNACZENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
METAFORYZACJA nadanie wyrazowi, wypowiedzi, tekstowi, treści, obiektowi cech metaforycznych, przenośnego, dodatkowego znaczenia (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

METAFORYZACJA
nadanie wyrazowi, wypowiedzi, tekstowi, treści, obiektowi cech metaforycznych, przenośnego, dodatkowego znaczenia (na 13 lit.).

Oprócz NADANIE WYRAZOWI, WYPOWIEDZI, TEKSTOWI, TREŚCI, OBIEKTOWI CECH METAFORYCZNYCH, PRZENOŚNEGO, DODATKOWEGO ZNACZENIA sprawdź również:

drapieżnik z rodziny łaskowatych, wszystkożerny i padlinożerny; Eurazja, Ameryka Płn ,
zmiana kierunku poruszania się lub położenia względem czegoś o mniej niż 180 stopni ,
wielki ssak nieparzystokopytny z rodziny o tej samej nazwie, o ciężkiej budowie ciała, dużej głowie z jednym lub dwoma rogami i grubej, niemal bezwłosej skórze; występuje na stepach Afryki i w dżunglach Azji ,
zbrojne wystąpienie ludności państwa, miasta lub pewnego obszaru, skierowane przeciw dotychczasowej władzy lub władzy okupacyjnej ,
uczucie, poczucie zadowolenia, połączone często z odczuwaniem dumy, radości, spełnienia ,
(1907-79), pisarz bułgarski, powieści historyczne, nowele, książki dla młodzieży; „Wojna z aniołem”, „Antychryst”, „Złodziej brzoskwiń” ,
samochód (zwykle ciężarówka albo autobus) marki Robur ,
rasa konia domowego, wywodząca się od koni turkmeńskich, słynąca z wytrzymałości - jest to rasa pustynna, więc przystosowana zarówno do bardzo wysokich temperatur, jak i wyjątkowo niskich, a także potrafiąca pokonywać bardzo długie dystanse bez odpoczynku czy pojenia; osiąga wiele sukcesów w sporcie, m. in. dzięki sile, wytrwałości i odporności ,
... przerobowe ,
puszka rogowa u ssaków kopytnych ,
wzornik do kreślenia krzywych linii ,
element łańcucha wrębowego, w którym umocowuje się noże wrębowe ,
Natrix maura - gatunek niejadowitego węża z rodziny połozowatych, podrodziny zaskrońcowatych, występujący w południowo-zachodniej Europie i północno-zachodniej Afryce ,
chomik kaukaski, Mesocricetus raddei - gatunek gryzonia z rodziny chomikowatych; na wolności występuje tylko w Rosji ,
kres Wszechświata w wyniku osiągnięcia stanu termicznej równowagi ,
ekonomista (1910-84); profesor Uniwersytetu Warszawskiego ,
pieszczotliwie o babci ,
(1890-1971 ) pedagog, zasłużony wychowawca wielu pokoleń marynarzy ,
to, że jakiś element lub układ elementów zorganizowanej całości (układu, struktury) powtarza się (występuje wielokrotnie) w strukturze tej całości ,
to, że coś nie jest rozstrzygalne - nie można jednoznacznie określić rozwiązania, wyprowadzić wniosku ,
przecinek, jeden z najczęściej używanych znaków interpunkcyjnych w kształcie kropki z małym ogonkiem; nazwa ta jest stosowana najczęściej podczas dyktowania, odczytywania na głos liczb ,
Dicranodontium - rodzaj mchów należący do rodziny widłozębowatych ,
część ciała kręgowców, składająca się z obręczy i części wolnej ,
andyjskie pnącze uprawiane w Afryce, w soku mlecznym kauczuk ,
użyteczny zbiór czegoś ,
imię jugosł. dyktatora ,
ostre marynaty warzywne ,
antena kierunkowa z cewką w kształcie kwadratowej lub okrągłej ramy ,
dawniej: biała obwódka naszyta na żałobną suknię ,
filozofia Arystotelesa rozwijana później przez jego następców i zwolenników

Komentarze - NADANIE WYRAZOWI, WYPOWIEDZI, TEKSTOWI, TREŚCI, OBIEKTOWI CECH METAFORYCZNYCH, PRZENOŚNEGO, DODATKOWEGO ZNACZENIA. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x