BIOMETRYKA - TECHNIKA DOKONYWANIA POMIARÓW ISTOT ŻYWYCH; W NAJNOWSZYCH ZASTOSOWANIACH JEST UKIERUNKOWANA NA METODY AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA LUDZI NA PODSTAWIE ICH CECH FIZYCZNYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BIOMETRIA to:

biometryka - technika dokonywania pomiarów istot żywych; w najnowszych zastosowaniach jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych (na 9 lit.)BIOMETRYKA to:

biometryka - technika dokonywania pomiarów istot żywych; w najnowszych zastosowaniach jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych (na 10 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: BIOMETRIA

BIOMETRIA to:

nauka zajmująca się badaniem zmienności populacji organizmów; wyniki pomiarów biometrycznych po opracowaniu metodami statystyki matematycznej wykorzystywane są między innymi w antropologii, fizjologii, genetyce, hodowli, medycynie, paleontologii (na 9 lit.)BIOMETRIA to:

biometryka - technika dokonywania pomiarów istot żywych; w najnowszych zastosowaniach jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BIOMETRYKA - TECHNIKA DOKONYWANIA POMIARÓW ISTOT ŻYWYCH; W NAJNOWSZYCH ZASTOSOWANIACH JEST UKIERUNKOWANA NA METODY AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA LUDZI NA PODSTAWIE ICH CECH FIZYCZNYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.704

FELERNOŚĆ, OTWARTOŚĆ, USZKA, FIZJOGNOMIA, ŚRODKI TRWAŁE, SPARTANIN, WELWET, ZIMOCHÓW, WYGASZACZ, FILM S-F, NARKOTYK TWARDY, SKANDYNAWSKOŚĆ, NARAMIENNIK, PRZEDSCENIE, NAROŻNIK, TRÓJGUZKOWCE, TELESKOP ZWIERCIADLANY, TYPIZACJA, NERWOWOŚĆ, STRAŻ MIEJSKA, UNIONISTA, KOPROSTANOL, CZERECHA, BLACHOWNIA, CZECHOWICZ, OKULARY PRZECIWSŁONECZNE, ZAKUP, PIŁOKSZTAŁTNE, BOCZNIK, LICZBA, PERKOZ Z ALAOTRA, ANACHRONICZNOŚĆ, SMOK, GAZ KOPALNIANY, AUTOPARODIA, SIEĆ, BŁONA ZEWNĘTRZNA, KWASORYT, HIPPIS, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, WDZIĘK, NOWY, ANIELSKA CIERPLIWOŚĆ, ANALIZA UTWORU LITERACKIEGO, DODAJNA, OPIESZALSTWO, UNIWERSYTECKOŚĆ, NARÓD WYBRANY, CZORT, ZWIERZĘ, WIRKI, ROMANSIDŁO, TAKTYCZNOŚĆ, LORI WYSMUKŁY, FORMA LINIOWA, POGODNOŚĆ, POPĘDLIWOŚĆ, KRET, WAŁ, HIPOSTYL, BROWARNIA, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, SKOK, TYPOLOGIA, KATEGORIA SPOŁECZNA, CZYSTOŚĆ, SZPETNOŚĆ, KWARC MLECZNY, POWIEŚĆ MIŁOSNA, BIEG DYSTANSOWY, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, DWUCYFRÓWKA, INTERAKCJONIZM SYMBOLICZNY, OBRÓT SPECJALNY, REWOLUCJONISTA, STAWIDŁO, ŻEGLOWNOŚĆ, CZYNNIK OGRANICZAJĄCY, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, CHMURA KŁĘBIASTO-PIERZASTA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, IZOLACJA AKUSTYCZNA, PŁOMIEŃ, CZYNNOŚĆ KARMICZNA, BLIŻSZOŚĆ, HEJT, ANTYELEKTRON, NIELUDZKOŚĆ, RETROGRADACJA, USTERZENIE PŁYTOWE, OSZCZĘDNOŚĆ, BANKSTER, IMPULSYWNOŚĆ, TURBINA PAROWA, GENTELMAN, NEUROPROTEKCJA, BIAŁY DZIEŃ, MIKOLOGIA, NIEOBROTNOŚĆ, POUFNOŚĆ, MURSZ, OBROŃCZYNI, PAPRYKARZ, NIEWYOBRAŻALNOŚĆ, PRYNCYPAŁ, ORZECZNIK PRZYMIOTNY, POWAB, SŁUŻBISTKA, WIEŚNIAK, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, ŚLEPOTA KOROWA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, DEBILNOŚĆ, BIERZMOWANIE, AKTYWNOŚĆ, PŁASKOŚĆ, WIERZCHOŁEK, DURNOŚĆ, WODA HIPEROSMOTYCZNA, KĄPIEL, ZAKRĘT, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, POZYCJA, PAKA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, OBROŃCA, HAMULEC TAŚMOWY, MOSTEK SCHERINGA, MAŁOPOLSKOŚĆ, CECH, MODRASZEK REBELA, SKAŻENIE CHEMICZNE, SZTUBACKOŚĆ, RADA, DEIZM, NOCEK WĄSATEK, DOM WYPOCZYNKOWY, SROM, OBROTNICA, KOPUŁKA, PRZYBYTEK, ODWRACACZ CIĄGU, NIEOPANOWANIE, PODGRUPA NORMALNA, ZŁOTE RUNO, MARTWY PRZEPIS, DOLNOŚLĄSKOŚĆ, TASIEMCE, SHAMISEN, APRETURA, PROMIENIOWANIE CIEPLNE, PIŁA, GATUNEK PARASOLOWY, NUMER DOSTĘPOWY, KLĘKANY, ROMBOEDR, GORGIA, WPŁYWOWOŚĆ, ROZCIĄGŁOŚĆ POŁUDNIKOWA, HALUCYNOZA PEDUNKULARNA, ARGENTYŃSKOŚĆ, LICZBA PRZESTĘPNA, UPOLITYCZNIENIE, FORMA ODLEWNICZA, STAŁA, NIEDOSTATECZNY, PROLETARIAT, NAZWA PUSTA, UCIECZKA, INNOŚĆ, FRANCISZKANKA, NAZWA RZETELNA, ŚWIECZKA, PRZYRODA, BRZOZA SZAFERA, PALINGENEZA, ANALIZA SPEKTRALNA, ŁAPOWNICTWO BIERNE, PRECEDENSOWOŚĆ, PĘPEK, USTĘPLIWOŚĆ, FORMACJA DEFENSYWNA, GAŁĘZIAK, STEROWANIE ODPORNE, PREDYKCJA, NITINOL, FILM AUTORSKI, BIAŁY MURZYN, IGŁA, BANK EMISYJNY, OWAL CASSINIEGO, WYNIKANIE LOGICZNE, NIEKULTURALNOŚĆ, FREZARKA KOPIARKA, FILOLOGIA CHORWACKA, DECYZJA OPTYMALNA, SILNIK KOMUTATOROWY, PIERŚCIEŃ EUKLIDESOWY, BEZROBOCIE UKRYTE, PROTEKTORAT, DZIAŁANIA, TERIODONTY, SAMOZAPŁON, CHRZAN, ZARODZIEC SIERPOWY, SPLOT, WSPANIAŁOMYŚLNOŚĆ, CHRONOGRAFIA, NARÓW, CZESTER, PRAWDOPODOBIEŃSTWO SUBIEKTYWNE, OSADY ŚCIEKOWE, MIERNIK, TURANOWIE, MIKROSOCZEWKA, CZERNIDŁO, UŚMIECH LOSU, ŁADNY GIPS, GŁĘBOKOŚĆ PERYSKOPOWA, PASZA, DYNAMICZNOŚĆ, PIĘĆSETKA, BBS, KONSERWATORNIA, EKOSYSTEM AUTOTROFICZNY, NAZWA POZORNA, GRONO, POWAGA, NIESZLACHETNOŚĆ, SKUNKS, GRUPA PRZEMIENNA, KONIEC ŚWIATA, KURZYSKO, ENZYM, MIĘSIEŃ WDECHOWY, SPEKTAKL BALETOWY, SPIS LUDNOŚCI, PRZEJEŻDŻAJĄCY, HISTERYK, KARTA WIZYTOWA, OKOLICZNIK CELU, DERYWATYWA, CHEMIA FIZJOLOGICZNA, BANKOWOŚĆ ISLAMSKA, IDEAŁ PIERWSZY, FITOCENOLOGIA, MAŁPKA, BRZUSIEC, DELFIN BIAŁOBOKI, RACHUNEK PREDYKATÓW PIERWSZEGO RZĘDU, NIEUŁOMEK, GOŁĘBIE SERCE, ZBIÓR BERNSTEINA, PRAWO DEWIZOWE, PORZĄDNICKI, JURYSDYKCJA, PRZETWÓRCZOŚĆ, AKROCYJANOZA, PARTYKUŁA, MAPA GEOLOGICZNA, RACHUNEK KOSZTÓW, KOIMEK BEZŁODYGOWY, PRAWO SPADKOWE, LOGOGRAM, KSENOFILIA, KONIECZNOŚĆ, DRZEWO CYTRUSOWE, POLICYJNOŚĆ, SONDAŻOWNIA, MIKSTURA, OSADA, NOWOWIERCA, PĘTLA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, MULARSTWO, WZORZEC, ZAINTERESOWANA, UTYLITARNOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, AUTOBUS PRZEGUBOWY, SEKTA, DIODKA, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, PSYCHOGENEZA, TUNBERGIA MYSORSKA, LITEWSKOŚĆ, OSTRY KURS, BEŁT, ZAGRYWKA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ANDROGINIZM, NIESTAWIENNICTWO, KIEP, INTENCJONALIZM, AGREGATY PIENIĘŻNE, CZYSTKA ETNICZNA, WERYFIKACJA, ANTROPOLOGIA, ?BOOROOLA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.704 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BIOMETRYKA - TECHNIKA DOKONYWANIA POMIARÓW ISTOT ŻYWYCH; W NAJNOWSZYCH ZASTOSOWANIACH JEST UKIERUNKOWANA NA METODY AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA LUDZI NA PODSTAWIE ICH CECH FIZYCZNYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: BIOMETRYKA - TECHNIKA DOKONYWANIA POMIARÓW ISTOT ŻYWYCH; W NAJNOWSZYCH ZASTOSOWANIACH JEST UKIERUNKOWANA NA METODY AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA LUDZI NA PODSTAWIE ICH CECH FIZYCZNYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BIOMETRIA biometryka - technika dokonywania pomiarów istot żywych; w najnowszych zastosowaniach jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych (na 9 lit.)
BIOMETRYKA biometryka - technika dokonywania pomiarów istot żywych; w najnowszych zastosowaniach jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BIOMETRIA
biometryka - technika dokonywania pomiarów istot żywych; w najnowszych zastosowaniach jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych (na 9 lit.).
BIOMETRYKA
biometryka - technika dokonywania pomiarów istot żywych; w najnowszych zastosowaniach jest ukierunkowana na metody automatycznego rozpoznawania ludzi na podstawie ich cech fizycznych (na 10 lit.).

Oprócz BIOMETRYKA - TECHNIKA DOKONYWANIA POMIARÓW ISTOT ŻYWYCH; W NAJNOWSZYCH ZASTOSOWANIACH JEST UKIERUNKOWANA NA METODY AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA LUDZI NA PODSTAWIE ICH CECH FIZYCZNYCH sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - BIOMETRYKA - TECHNIKA DOKONYWANIA POMIARÓW ISTOT ŻYWYCH; W NAJNOWSZYCH ZASTOSOWANIACH JEST UKIERUNKOWANA NA METODY AUTOMATYCZNEGO ROZPOZNAWANIA LUDZI NA PODSTAWIE ICH CECH FIZYCZNYCH. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x