GRUPA JĘZYKOWA, SKUPIAJĄCA JĘZYKI UŻYWANE PRZEZ OKOŁO 9 MLN LUDZI W ŚRODKOWYCH I WSCHODNICH INDIACH ORAZ W BANGLADESZU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

JĘZYKI MUNDA to:

grupa językowa, skupiająca języki używane przez około 9 mln ludzi w środkowych i wschodnich Indiach oraz w Bangladeszu (na 11 lit.)JĘZYKI MUNDAJSKIE to:

grupa językowa, skupiająca języki używane przez około 9 mln ludzi w środkowych i wschodnich Indiach oraz w Bangladeszu (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "GRUPA JĘZYKOWA, SKUPIAJĄCA JĘZYKI UŻYWANE PRZEZ OKOŁO 9 MLN LUDZI W ŚRODKOWYCH I WSCHODNICH INDIACH ORAZ W BANGLADESZU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 9.857

LOGAN, STANICA, HAMSIN, DROGI RODNE, WEKSEL CIĄGNIONY, RURA, CIĄG, MATKA NATURA, PLATFORMA SATELITARNA, DZIEŃ POLARNY, EFEKT BŁAŻKI, OSTROLOTOWATE, EKSPERTKA, KERALA, ARGENTYNOZAUR, ARMILA, PENIUAR, ZAKON ŚWIECKI, TAJNE NAUCZANIE, ZŁOTA MYSZ KOLCZASTA, ODBIÓR, KRZTUSIEC, SINGEL, NORBERTANIA, TONUS MIĘŚNIOWY, ŻYŁA JĘZYKOWA, KISZKA WĄTROBIANA, NEOSTYGMINA, PUCHLINA WODNA, BATIAL, SYMARA, DRZEWORYT, RAŃCI, KRÓLESTWO PERGAMEŃSKIE, KONTEKST, MISZNA, BIGOS SIECIEBORZAŃSKI, GOLIZNA, LAMPA WOODA, KACZKA, RODZINA JĘZYKOWA, OWCA OLKUSKA, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, MILLERETTA, WIDMO ATOMOWE, KONKURENCJA MONOPOLISTYCZNA, KULTURA FIZYCZNA, SPÓŁGŁOSKA ZWARTO-SZCZELINOWA, BLOCKERS, CHŁODNIK LITEWSKI, REPRODUKCJA ROZSZERZONA, PODZIEMIE, DŁUGOŚĆ EKLIPTYCZNA, KRÓLIK, USTONOGI, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, SPÓŁKA, WYKROCZENIE SKARBOWE, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, CIŚNIENIE OSMOTYCZNE, MORFOLOG, PILEUS, STO OSIEMDZIESIĄT STOPNI, AMIKUS, ODDZIAŁ, WYKOP, AMRAWATI, KORMORAN MAŁY, OFICER ŻEGLUGI, AUDIOBOOK, KORPUS, PODAŻ, LIGABINO, TRANSKRYPCJA, DIAPSYDY, ELEKTROCHIRURGIA, DYSPENSA, BON PIENIĘŻNY, WZORZEC UMOWNY, KOREKTA DRUKARSKA, ELEGIA, KAMPYLODONISK, CHLEB PSZCZELI, NIEGODNOŚĆ DZIEDZICZENIA, TATARZYN, SPOWALNIACZ, BYSTRZYK TRÓJPRĘGI, MYSZOSKOCZKA MONGOLSKA, TAPINOCEFAL, RÓŻA, JURA BIAŁA, GMINNOŚĆ, SALADA, BURDA, TERAPIA REINKARNACYJNA, ZASTĘP RATOWNICZY, OGRÓD BOTANICZNY, CENA URZĘDOWA, SOSNA MASSONA, PANTEON, BAKALIE, PAŃSZCZYZNA, PODGRZYBEK PASOŻYTNICZY, KWINTET, JĘZYK JAPOŃSKI, SZYMON PIOTR, OBERLANDER, SUMAK, LIROGON, POWIERNICTWO, METYL, SUWNICA STRYPEROWA, TOKSYNA, MANTOLET, JĘZYK PROTOSEMICKI, SPOŻYCIE, KARLIK BIAŁOOBRZEŻONY, PERKOZEK BIAŁOSKRZYDŁY, PŁYN STAWOWY, ZESPÓŁ KARTAGENERA, ADWOKACJA, INDUKCJA, TERPEN, UKŁAD KRWIOTWÓRCZY, FRAZA CZASOWNIKOWA, FORUM, NOTACJA DIRACA, RÓŻANKA, TAŁES, AGAR, GRUPA FENYLOWA, CHWOŚCIK BURAKOWY, NAUKA, SPRAWNOŚĆ, WAGONIK, KANCLERZ, KOŁOWACIZNA, DRZEWCÓWKA, SAONA, DROGA PRZEZ MĘKĘ, POWIERZCHNIA STOŻKOWA, DREDNOT, RAMIA, EKSPOZYCJA, CERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, ŻŁÓB POLODOWCOWY, KOSZULA NOCNA, KOŚĆ STRZAŁKOWA, PRAWICA, STEREOTYPIA RUCHOWA, NAWA, VECTRA, PŁATANIE, HIGH LIFE, ZBOWID, ROHATYNA, OSOBA PRAWNA, HAMULEC BEZPIECZEŃSTWA, KLON, OKRES OKOŁOPORODOWY, BŁONA MIELINOWA, OBOZOWISKO, MUCHOŁÓWKA, ŻÓŁW ZŁOTOGŁOWY, TRIPURA, OTW, PERFUZJA, CHROMOSOM HOMOLOGICZNY, LIST MOTYWACYJNY, NAGANIACZ, USTONOGIE, MIKROKOMÓRKA, CHAŁAT, GRA WYŚCIGOWA, STRAŻ, KOŚCIÓŁ, HETMAN NAKAŹNY, MODELUNEK, NEGOCJACJE AKCESYJNE, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, TERMINATOR, INFORMACJA NAUKOWA, MODROLOTKA CZUBATA, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, PSYCHODELIK, ZAUROPSYDY, POKRACZKA, BOKS TAJSKI, ARENDA, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, SALAMANDRA ŹRÓDLANA, ANTYLOPA, MINISTERSTWO, DRABINA ANALGETYCZNA, OSTRYGA, CHLAJNA, LAPILLI, KOŁO, OPŁATA PÓŁKOWA, GRZYWIENKA, FAVELA, ROPNICA, STRADIVARIUS, BAKTROZAUR, SPRAWA, ZESPÓŁ, BAŁWOCHWALSTWO, TAUTOCHRONA, GRUSZKA, SZCZUR PIŻMOWY, PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA, WIKARIUSZ GENERALNY, CIĄG POLIGONOWY, GRZYBICA CZARNA, CIOSNA, WYCISKANIE, BRIENZ, KWIETNIK, KOŃ ANGLOARABSKI, BIEG PRZEŁAJOWY, PRAKRYTY, GAMMACYZM, SIZAL, CHOROBA MARIE-STRÜMPLLA-BECHTEREWA, EWAKUACJA, DIMETRODON, KORYTARZYK, PODTYP, GRUPA SUPERROZWIĄZALNA, KRONIKARKA, AKCJONARIUSZ, WĘZEŁ, PODDAŃCZOŚĆ, TYTANOZAUROKSZTAŁTNE, DIAFON, BÓJ SPOTKANIOWY, UJGURSKI, ALKID, GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA, FALA NOŚNA, SZYNSZYLOWATE, TEREN ZIELENI, INICJATYWA OBYWATELSKA, PRZEJŚCIE DLA PIESZYCH, WARP, TUNELOWANIE, KOLORATKA, DYFTERIA, KONTYNUATOR, CHODY, LIRYKA POŚREDNIA, KOMÓRKA WŁOSKOWATA, PROTEKTORAT, BEZLUDNOŚĆ, LISTKOGONKA UBOGA, ŻUŁAWA, TBV, GRUPA INWALIDZKA, FAKT PRASOWY, KONCESJA, ZANIECZYSZCZENIA, GUMA, BIELIK, DEKREMENT TŁUMIENIA, ZBOCZENIEC, FAJZABAD, OBLICZE, PRODUKCJA PIERWOTNA, PLUTOKRACJA, AMFIBIA, JĘZYK, ERICKSON, EKSTYNKCJA MIĘDZYGWIAZDOWA, KUC FELIŃSKI, CHRYSLER, SZOGUN, PROCHOWNICA, TRĄBKA POCZTOWA, FERRARI, UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, PRZYMUS ADMINISTRACYJNY, TURCZYN, PROJEKTOR FILMOWY, MONITOR, PAPEDA, SERWIS, AGREGACJA, GARNIZON, CZEREDA, CELOWNIK, TELEKONWERTER, ZWIĄZEK, CERATA, REFERENDUM GMINNE, PAJERO, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, KREACJONIZM, DAUMONT, CHÓR, ?RURA OGNIOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 9.857 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

GRUPA JĘZYKOWA, SKUPIAJĄCA JĘZYKI UŻYWANE PRZEZ OKOŁO 9 MLN LUDZI W ŚRODKOWYCH I WSCHODNICH INDIACH ORAZ W BANGLADESZU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: GRUPA JĘZYKOWA, SKUPIAJĄCA JĘZYKI UŻYWANE PRZEZ OKOŁO 9 MLN LUDZI W ŚRODKOWYCH I WSCHODNICH INDIACH ORAZ W BANGLADESZU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
JĘZYKI MUNDA grupa językowa, skupiająca języki używane przez około 9 mln ludzi w środkowych i wschodnich Indiach oraz w Bangladeszu (na 11 lit.)
JĘZYKI MUNDAJSKIE grupa językowa, skupiająca języki używane przez około 9 mln ludzi w środkowych i wschodnich Indiach oraz w Bangladeszu (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

JĘZYKI MUNDA
grupa językowa, skupiająca języki używane przez około 9 mln ludzi w środkowych i wschodnich Indiach oraz w Bangladeszu (na 11 lit.).
JĘZYKI MUNDAJSKIE
grupa językowa, skupiająca języki używane przez około 9 mln ludzi w środkowych i wschodnich Indiach oraz w Bangladeszu (na 16 lit.).

Oprócz GRUPA JĘZYKOWA, SKUPIAJĄCA JĘZYKI UŻYWANE PRZEZ OKOŁO 9 MLN LUDZI W ŚRODKOWYCH I WSCHODNICH INDIACH ORAZ W BANGLADESZU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - GRUPA JĘZYKOWA, SKUPIAJĄCA JĘZYKI UŻYWANE PRZEZ OKOŁO 9 MLN LUDZI W ŚRODKOWYCH I WSCHODNICH INDIACH ORAZ W BANGLADESZU. Dodaj komentarz

9+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast